Upphävd författning

Lotteriförordning (1994:1451)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1994-12-01
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2006:16
Upphäver
Lotteriförordning (1982:1012)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
 • LIFS 2013:3: Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning tillämpas på sådana lotterier och spel som avses i lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Förordning (2000:11).

Ansökan

2 §  Ansökan om tillstånd, registrering eller typgodkännande enligt lotterilagen (1994:1000) skall vara skriftlig.

[S2]Tillståndsmyndigheten får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan enligt första stycket.

2 a §  Innan Lotteriinspektionen fattar beslut enligt 43 § 3 och 4 lotterilagen (1994:1000) skall berörd kommun ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2003:608).

Egentliga lotterier och bingospel

3 §  En sökande som är juridisk person skall bifoga sina stadgar eller sin bolagsordning och en verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret till ansökan om tillstånd att anordna

 1. egentliga lotterier enligt 16 eller 21 b § lotterilagen (1994:1000),
 2. bingospel enligt 22 § lotterilagen. Förordning (2002:758).

Roulettspel, tärningsspel och kortspel

4 §  Till ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel enligt 32 och 34 §§lotterilagen (1994:1000) skall sökanden bifoga

 1. handlingar som styrker att sökanden inte är försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. intyg om yrkesmässig kompetens för de personer som ansökan avser,
 3. handlingar som styrker sökandens ekonomiska förhållanden,
 4. handlingar som styrker sökandens vandel, och
 5. registreringsbevis, om sökanden är juridisk person.

Föreskrifter

4 a §  Lotteriinspektionen får meddela sådana föreskrifter om spelplats, speltid och märkning av spelautomater som avviker från 25 § första stycket 1 och 4 lotterilagen (1994:1000). Förordning (2000:11).

4 b §  Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnaren av tillståndspliktiga lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000). För sådana lotterier får Lotteriinspektionen även meddela föreskrifter till skydd för sociala intressen. Förordning (2002:758).

 • LIFS 2014:2: Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)
 • LIFS 2014:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av vissa lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor (LIFS 2002:1)
 • LIFS 2013:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om spelkonsekvensanalys

4 c §  Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om tillämpningen av 22 och 24 §§lotterilagen (1994:1000). Förordning (2004:1067).

 • LIFS 2004:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om tillståndsgivning för bingospel

4 d §  Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000). Förordning (2006:16).

 • LIFS 2016:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för kontroll och tillsyn;1

Avgifter

5 §  Lotteriinspektionen och länsstyrelserna skall ta ut avgifter för att pröva ansökningar enligt lotterilagen (1994:1000) i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas.

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för lottsedlar som kan ge en vinst om högst 1 000 kr samt för bingobrickor.4
2. Övriga ansökningar om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen.6
3. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri enligt 16 § lotterilagen, om omslutningen uppgår till
a) 1 miljon kr eller mindre4
b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr6
c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr7
d) mer än 15 miljoner kr.10
4. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b § lotterilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till
a) högst 1/60 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring4
b) mer än 1/60 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.10
5. Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt 22 § lotterilagen.4
6. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt 25, 26 eller 27 § lotterilagen.4
7. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater, värdeautomater, varuspelsautomater och skicklighetsautomater enligt 28 § lotterilagen.4
8. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel enligt 32 eller 34 § lotterilagen.4

[S3]Om prövningen av en ansökan enligt andra stycket medför extraordinära kostnader skall sökanden betala en extra avgift motsvarande dessa kostnader. Förordning (2002:758).

6 §  Ansökan om tillstånd från flera sammanslutningar att gemensamt anordna antingen egentligt lotteri enligt 16 eller 21 b § lotterilagen (1994:1000) eller bingospel enligt 22 § lotterilagen skall vid tillämpningen av avgiftsförordningen (1992:191) anses utgöra ett ärende. Förordning (2002:758).

7 §  För sådan ansökan om tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) som skall prövas av regeringen tas avgift ut enligt 9-13 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass sju skall tillämpas. Förordning (2000:11).

Tillsyn

8 §  Lotteriinpektionen och länsstyrelserna skall ta ut avgifter av tillståndshavaren för den tillsyn och kontroll som respektive myndighet utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Avgifterna skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås för tillsyns- och kontrollverksamheten.

[S2]Lotteriinspektionen skall också ta ut avgifter av tillståndshavaren i ärenden om tillstånd till kasinospel och för sådan tillsyn som myndigheten utövar enligt 14 § kasinolagen (1999:355). Avgifterna skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S3]Innan en avgift fastställs skall samråd ske med Ekonomistyrningsverket. I fråga om avgifter som fastställs av länsstyrelsen skall länsstyrelsen samråda även med Lotteriinspektionen. Förordning (2000:11).

 • LIFS 2016:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för kontroll och tillsyn;1

Överklagade ärenden

9 §  Innan en allmän förvaltningsdomstol avgör ett ärende enligt lotterilagen (1994:1000) skall domstolen inhämta yttrande från Lotteriinspektionen.

[S2]Allmän förvaltningsdomstols avgöranden i ärenden enligt lotterilagen skall sändas till Lotteriinspektionen.

Undantag från 28 och 29 §§ lotterilagen (1994:1000)

10 §  Bestämmelserna i 28 § första stycket och 29 §lotterilagen (1994:1000) om innehav och införsel av penningautomater, värdeautomater och skicklighetsautomater gäller inte i fråga om sådana automater som innehas på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget.

Särskilda bestämmelser för lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)

11 §  Den som anordnar ett tillståndspliktigt lotteri som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000) får inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Lotteriinspektionen medge undantag från åldersgränsen för visst lotteri. Förordning (2002:758).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lotteriförordning (1994:1451)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, då lotteriförordningen (1982:1012) skall upphöra att gälla.
  De nya föreskrifterna får dock tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om tillstånd och typgodkännande som avser tid efter den 1 januari 1995.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:120) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1998:440) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1434) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:361) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. Intill utgången av år 2000 tillämpas inte bestämmelserna i 28 § första stycket och 29 §lotterilagen (1994:1000) i fråga om varuspelsautomater som innehas i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation eller liknande.
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:11) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2000:944) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:758) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§; nya 4 b, 11 §§, rubr närmast före 11 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2003:608) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2004:1067) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ny 4 c §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:16) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ny 4 d §
Ikraftträder
2006-03-01

Förordning (2008:56) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2009:1219) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
nuvarande 2 a § betecknas 2 c §; nya 2 a, 2 b §§
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2010:1687) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:366) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
nuvarande 2 a, 2 b, 2 c §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e §§; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:591) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 4 d §, 5, 6, 7, 8 §§; nya 4 e, 8 a §§
Ikraftträder
2012-10-15

Förordning (2016:127) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:1224) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:668) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ny 4 f §, rubr. närmast före 4 f §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:927) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-12-01

Ändring, SFS 2018:1475

Omfattning
upph.