Upphävd författning

Förordning (1994:1694) om viss proviantering m.m.

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1694 i lydelse enligt SFS 1996:1278
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1987:1118) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i vissa fall
Kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods
Förordning (1961:128) om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om proviantering med varor som inte är gemenskapsvaror och med obeskattade varor för förbrukning eller försäljning ombord på transportmedel. Förordningen innehåller även bestämmelser om begränsningar i det undantag från skatteplikt vid viss omsättning på fartyg och luftfartyg som anges i 3 kap. 30 c § mervärdesskattelagen (1994:200).

2 §  I denna förordning förstås med

[S2]gemenskapsvara:

[S3]dels vara som i sin helhet framställts inom gemenskapens tullområde enligt villkoren i artikel 23 i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och inte innefattar varor som importerats från länder eller territorier som inte utgör en del av EG: s tullområde,

[S4]dels vara som importerats från länder eller territorier som inte utgör en del av EG: s tullområde och som övergått till fri omsättning,

[S5]dels vara som har framställts inom EG: s tullområde, antingen endast av varor enligt andra satsen eller av varor enligt första och andra satsen,

EG: s tullområde: (EEG) nr 2913/92,de områden som anges i artikel 3 i förordning
EG: s skatteområde: bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.det område inom vilket gemenskapens

3 §  Proviantering med obeskattade varor får ske

 1. för förbrukning och försäljning vid resa till plats utanför EG: s tullområde eller EG: s skatteområde i fall där tillhandahållandet inte utgör omsättning i landet,
 2. för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort inom EG: s tullområde och EG: s skatteområde, eller
 3. för sådan försäljning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 c § mervärdesskattelagen (1994:200).

4 §  Proviantering med varor som inte utgör gemenskapsvaror får ske för förbrukning ombord i fall som avses i 3 §1 och 2 samt för försäljning vid resa till plats utanför EG:s tullområde. För sådan proviantering gäller i övrigt vad som gäller för proviantering med obeskattade varor. Förordning (1995:1532).

5 §  Proviantering för ändamål som avses i 3 § 2 skall inte medges

 1. för tillhandahållanden där varan kan medföras av passagerare eller besättning från transportmedlet,
 2. av obeskattade alkoholvaror om inte god ordning och nykterhet upprätthålls ombord eller om spritdrycker eller vin tillhandahålls passagerare som inte fyllt 18 år.

6 §  På fartygs- och flyglinjer mellan Sverige och Danmark eller Finland skall undantaget enligt 3 kap. 30 c § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200) avse endast starköl, öl samt choklad- och konfektyrvaror, kosmetiska preparat och tobaksvaror.

[S2]På sådana fartygs- och flyglinjer mellan Sverige och Danmark som anges i tredje stycket skall undantaget enligt 3 kap. 30 c § mervärdesskattelagen (1994:200) inte avse spritdrycker, vin eller starköl och inte mer än 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram tobaksvaror.

[S3]Inskränkningen enligt andra stycket gäller försäljning på

 1. fartyg i trafik mellan svensk hamn i Skåne och Blekinge län eller i Kalmar län från länsgränsen i söder till och med Kalmar i norr och dansk hamn vid Öresund eller Östersjön eller
 2. luftfartyg i trafik mellan Malmö eller Malmö-Sturup och Köpenhamn.

[S4]På fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster skall motsvarande begränsningar som följer av andra stycket gälla för proviantering av obeskattade varor.

[S5]Regeringen kan medge att bestämmelserna i andra--fjärde styckena inte skall gälla i fråga om viss fartygslinje. Förordning (1996:1278).

7 §  På passagerarfartyg i trafik mellan svenska hamnar, belägna söder om Kullens fyr och norr om Falsterbo fyr samt danska hamnar från och med Gilleleje i norr till och med Köge i söder skall undantaget enligt 3 kap. 30 c § mervärdesskattelagen (1994:200) endast avse chokladvaror och 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram tobaksvaror.

[S2]Till passagerarfartyg i trafik enligt första stycket får proviantering av spritdrycker och vin enligt 3 § 2 medges endast om sådana drycker inte utskänks till passagerarna före klockan 12. Av spritdrycker får i sådan trafik medföras högst 5 liter per 1 000 passagerare för varje enkel resa om resan går från svensk hamn norr om Landskrona till dansk hamn norr om Vedbaek och i annat fall högst 25 liter per 1 000 passagerare för varje enkel resa.

8 §  Proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror får ske endast till

 1. luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger 5 700 kilogram och som är destinerat till utländsk flygplats för att lämna eller hämta passagerare eller last,
 2. fritidsfartyg vars bruttodräktighet inte understiger 75 som skall avgå till utländsk hamn i annat land än Danmark, Finland eller Norge,
 3. annat fartyg som inte är fiskefartyg och vars bruttodräktighet är minst 75 som skall anlöpa utländsk hamn för att lämna eller hämta passagerare eller last, eller som skall företa kryssning i mer avlägsna farvatten som turistfartyg.

[S2]Utan hinder av vad som sägs i första stycket får proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror även ske i enlighet med särskilda bestämmelser till fartyg som disponeras av Försvarsmakten. Förordning (1995:489).

9 §  Proviantering av obeskattade varor från tullager eller skatteupplag skall inte medges i större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till resans art och varaktighet samt det antal personer som beräknas kunna komma att medfölja transportmedlet. Därvid skall beaktas de begränsningar avseende omsättning på färdmedlet som kan föreligga och det förråd som redan finns ombord av dylika varor.

10 §  Proviantering från tullager eller skatteupplag får endast ske efter medgivande från en tullmyndighet. Ett beslut av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen får överklagas till Generaltullstyrelsen.

[S2]Generaltullstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen.

11 §  Generaltullstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som erfordras för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1694) om viss proviantering m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 då Kungl. Majt: s kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods, förordningen (1961:128) om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund och förordningen (1987:1118) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i vissa fall skall upphöra att gälla.
  2. Beslut av regeringen enligt 8 § tredje stycket förordningen (1987:1072) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt skall fortsätta att gälla som beslut enligt 6 § femte stycket denna förordning. Förordning (1995:489).
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:489) om ändring i förordningen (1994:1694) om viss proviantering m.m.

  Omfattning
  ändr. 8 §, 2 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1995-06-01

Lag (1995:1532) om ändring i förordningen (1994:1694) om viss proviantering m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1278) om ändring i förordningen (1994:1694) om viss proviantering m.m.

Förarbeten
Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (1999:455) om upphävande av förordningen (1994:1694) om viss proviantering m.m.

Omfattning
upph.
Ikraftträder
1999-07-01