Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1763 i lydelse enligt SFS 2023:316
Ikraft
1995-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-31

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

1 §  Har åklagaren med stöd av 15 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare utfärdat ett strafföreläggande, ska den unge underrättas om beslutet vid ett personligt möte och, om det är möjligt, i vårdnadshavarens närvaro. Om ett personligt möte inte är möjligt eller brottet är ringa, får underrättelsen vara skriftlig. Om det är lämpligare, får en underrättelse lämnas av en annan åklagare än den som meddelat beslutet. Förordning (2022:1507).

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

1 §  Har åklagaren med stöd av 15 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare utfärdat ett strafföreläggande, ska den unge underrättas om beslutet vid ett personligt möte och, om det är möjligt, i vårdnadshavarens närvaro. Om ett personligt möte inte är möjligt eller brottet är ringa, får underrättelsen vara skriftlig.

Har åklagaren med stöd av 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat ett strafföreläggande som avser ungdomstjänst ska åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt möte.

Om det är lämpligare, får en underrättelse lämnas av en annan åklagare än den som meddelat beslutet. Förordning (2023:316).

2 §  I ärenden om åtalsprövning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall protokoll föras, om svårare straff än böter är föreskrivet för brottet. Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur protokollen skall föras.

[S2]Åklagare skall i den utsträckning och den ordning riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt nämnda lag. Förordning (2004:1271).

3 §  Har åklagaren vid ett beslut om straffvarning enligt 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare förutsatt att socialnämnden vidtar en åtgärd, ska han eller hon ta reda på om åtgärden kommer till stånd. Om nämnden inte vidtar åtgärden, ska åklagaren anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2015:88).

4 § Har upphävts genom förordning (2013:199).

5 §  Om det på grund av en underrättelse enligt 12 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 26 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning uppkommer en fråga om undanröjande av påföljd enligt 32 kap. 4 § brottsbalken, ska åklagaren genast vidta de åtgärder som är nödvändiga. Förordning (2020:795).

Ändringar

Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1996:1465) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:640) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:990) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:1271) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1192) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2010:71) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2013:199) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:1125) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2015:88) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2020:795) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2022:1507) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2023:316) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-07-01