Inaktuell version

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2004:1158
Upphäver
Förordning (1968:431) om mervärdeskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200).

[S2]Vad som i förordningen föreskrivs i fråga om den som är skattskyldig gäller i tillämpliga delar också sådana icke skattskyldiga som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.9-13 §§mervärdesskattelagen.

1 a §  Vid tillämpningen av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) skall med Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde avses gemenskapens territorium såsom detta definieras enligt artikel 299 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, utom följande nationella territorier:

 1. Tyskland: ön Helgoland och territoriet Büsingen,
 2. Spanien: Ceuta, Melilla och Kanarieöarna,
 3. Italien: Livigno, Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön,
 4. Frankrike: de franska utomeuropeiska departementen,
 5. Grekland: Agio Oros.

[S2]Transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för

 1. furstendömet Monaco skall behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Frankrike,
 2. Isle of Man skall behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Storbritannien och Nordirland. Förordning (2000:505).

1 b §  Beslut i ett ärende enligt mervärdesskattelagen (1994:200) får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Förordning (1994:1974).

2 § Har upphävts genom förordning (1997:751).

3 §  Skatteverket fastställer formulär till blanketter och andra handlingar som behövs för tillämpningen av mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:966).

4 §  Skatteverket skall kostnadsfritt tillhandahålla de blanketter som avses i 3 §. Förordning (2003:966).

5 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
6 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
7 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
8 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
9 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
10 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
11 § Har upphävts genom förordning (1997:751).

Särskilt om import i vissa fall

12 §  Vid tillämpning av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) skall Tullverket lämna uppgift om importen till Skatteverket. Om i sådant fall omsättning av varan till ett annat EG-land inte sker skall Skatteverket underrätta Tullverket. Förordning (2003:966).

13 §  Den som är skattskyldig för import av en vara skall på uppmaning av Tullverket lämna en skriftlig försäkran om det ändamål för vilket varan förs in. Förordning (1999:521).

13 a § Har upphävts genom förordning (1997:751).

Intyg i vissa fall vid omsättning utomlands eller till andra

EG-länder

13 b §  Med första bestämmelseort i 7 kap. 8 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200) förstås den ort som anges i en fraktsedel eller annan transporthandling avseende importen till Sverige. Skall varan transporteras till någon annan bestämmelseort skall detta anses känt vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde om en sådan annan ort anges på fraktsedeln eller transporthandlingen. Förordning (2004:1158).

14 §  Vid tillämpningen av 5 kap. 9 § första stycket 8 mervärdesskattelagen (1994:200) skall, i de fall fråga är om varor som skall medföras av köparen i hans personliga bagage, säljaren i sina räkenskaper ha

 1. ett intyg som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av Skatteverket och som visar att köparen har medfört varorna till en plats utanför EG, eller
 2. en faktura eller en motsvarande handling påstämplad av det tullkontor där varan lämnade EG för att medföras till en plats utanför EG.

[S2]Vid försäljning i transithall på flygplats, eller om det av annan anledning finns särskilda skäl kan säljaren anses ha fullgjort sin skyldighet enligt första stycket även om de handlingar som anges där inte förekommer. Förordning (2003:1138).

14 a §  Om en vara förvärvats i ett annat EG-land av en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EG och han vid utresa från Sverige för med sig varan till en plats utanför EG, skall tullkontoret där varan lämnade Sverige på hans begäran intyga utförseln genom en stämpel på den faktura eller motsvarande handling som ligger till grund för varuleveransen. Förordning (2003:1138).

14 b §  Vid en sådan omsättning av nytt transportmedel som undantas från beskattning enligt 3 kap. 30 a § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) skall säljaren till Skatteverket ge in kopia av den faktura som utfärdats för omsättningen.

[S2]Skatteverket meddelar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna bestämmelse. Förordning (2003:1138).

14 c §  Vid sådan omsättning som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller tredje stycket eller 31 § mervärdesskattelagen (1994:200), skall säljaren till styrkande av skattefriheten i sina räkenskaper ha ett av köparen lämnat intyg motsvarande det som avses i 4 a § förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. Intyget skall vara utfärdat av behörig myndighet i det EG-land där köparen är stationerad.

[S2]Vid sådan omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 eller 31 § eller 31 a §mervärdesskattelagen och där varutransporten ombesörjs av köparen, skall säljaren i sina räkenskaper ha ett av köparen utfärdat intyg som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för avsikt att föra varorna från Sverige till ett annat EG-land. Förordning (2004:1158).

15 § Har upphävts genom förordning (1997:751).

Särskilt om handel med investeringsguld

15 a §  Skatteverket skall senast den 1 juni varje år underrätta Finansdepartementet om vilka guldmynt som uppfyller de kriterier som anges i 1 kap. 18 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200) och som är föremål för handel i Sverige. Förordning (2003:966).

16 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
17 § Har upphävts genom förordning (1997:751).
18 § Har upphävts genom förordning (1997:751).

Särskilt om varor i vissa lager

18 a §  I fråga om beskattning enligt 9 c kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) är Skatteverket beskattningsmyndighet om inte annat följer av andra stycket.

[S2]I fråga om varor i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager är Skatteverket beskattningsmyndighet endast i de fall varorna där omsätts enligt 9 c kap. 1 § första stycket 3 mervärdesskattelagen. Om sådan omsättning inte sker, är Tullverket beskattningsmyndighet. Förordning (2003:966).

18 b §  Om varor skall omsättas på sådant sätt som avses i 9 c kap. 1 § första stycket 3 mervärdesskattelagen (1994:200) skall den som lagt upp varorna i det tillfälliga lagret, tullagret, frizonen eller frilagret lämna uppgift om detta till Tullverket snarast och senast då varorna upphör att vara placerade på sådant sätt.

[S2]Har en sådan uppgift lämnats som avses i första stycket skall Tullverket underrätta Skatteverket härom. Förordning (2003:966).

Särskilt om elektroniska tjänster

18 c §  Om en tjänst tillhandahålls via elektronisk post skall detta i sig inte innebära att tjänsten är en sådan elektronisk tjänst som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 12 mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:221).

Verkställighetsföreskrifter

19 §  Skatteverket får i samråd med Tullverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 9 c kap.mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:966).

19 a § Har upphävts genom förordning (1997:751).

20 §  Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) om import av varor. Förordning (1999:521).

21 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 3 kap.10 a-10 c §§, 6 a kap. och 9 kap. 7 §mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:966).

22 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av de bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) som rör verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker. Förordning (2003:966).

23 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna i 11 kap. 9 § 1 och 2 mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (2003:1138).

24 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av de bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) som rör faktura som överförs på elektronisk väg. Förordning (2003:1138).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1968:431) om mervärdeskatt skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1800) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:151, Prop. 1994/95:57, Bet. 1994/95:SkU7
  Omfattning
  ändr. 3 §, rubr. närmast före 14 §; nya 1 a, 14 a, 17 a, 19 a §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1974) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:158, Prop. 1994/95:93, Bet. 1994/95:SkU15
  Omfattning
  ny 1 b §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:955) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:151, Prop. 1994/95:57, Bet. 1994/95:SkU7
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1287) om ändring i mervärdeskatteförordningen (1994:223)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:72, Prop. 1995/96:58, Bet. 1995/96:SkU13
  Omfattning
  nuvarande 14 a § betecknas 14 b §; ändr. 10, 13, 14, den nya 14 b, 20 §§, rubr. närmast före 13 §; nya 14 a, 18 a, 18 b §§, rubr. närmast före 18 a §
  CELEX-nr
  395L0007
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:582) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 13 §; nya 13 a, 18 c §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1325) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 14 §; ny 14 c §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:128) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

  Omfattning
  ändr. 14 c §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1997:709) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

  Omfattning
  ny 13 b §
  Ikraftträder
  1997-11-15

Förordning (1997:751) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt som tas ut enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 2, 5-12, 13 a, 15, 16, 17, 18, 19, 19 a §§, rubr. närmast före 5, 6, 7, 9, 15, 18 §§; nuvarande 17 a, 18 c §§ betecknas 12, 19 §§, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 12 §; ändr. 3, 4, 18 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1998:349) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ny 21 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:521) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 12, 13, 18 a, 18 b, 19, 20 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:650) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 21 §; ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:505) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 1 a §; ny 22 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1113) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:221) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
nya 18 c §, rubr. närmast före 18 c §
CELEX-nr
32002L0038
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:966) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 3, 4, 12, 15 a, 18 a, 18 b, 19, 21, 22 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1138) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Föreskrifterna i 14 § i sin nya lydelse gäller även för intyg som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av skattemyndighet.
Omfattning
ändr. 14, 14 a, 14 b §§; nya 23, 24 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1158) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 13 b, 14 c §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1347) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 14, 18 c §§; nya 5, 6, 7, 8, 9, 25 §§, rubr. närmast före 5 §
CELEX-nr
32006L0112
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1898) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
upph. 1 a §; ändr 14 c §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:385) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 12, 14, 14 a, 14 c §§, rubr. närmast före 13 b §, rubr. närmast före 13 b § sätts närmast före 14 §
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2013:372) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:87) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:93, Prop. 2013/14:16, Bet. 2013/14:SkU13
Omfattning
ändr. 18 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1081) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 18 c, 25 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:895) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 §; ny 19 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:291) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Omfattning
ändr. 18 a, 18 b, 19 a §§
Ikraftträder
2016-05-01