Inaktuell version

Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:831 i lydelse enligt SFS 2012:981
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-15

1 §  Denna lag tillämpas av Svea hovrätt i mål som överklagats dit från en hyresnämnd.

2 §  I fråga om en sådan rättegång skall hovrätten tillämpa 52 kap.rättegångsbalken, om inte annat följer av denna eller annan lag. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten skall pröva hyresnämndens beslut. Lag (2005:704).

3 §  Klaganden får inte ändra sin talan till att avse en annan del av hyresnämndens beslut än den som uppgetts i överklagandet.

4 §  Hovrätten skall verka för att utredningen i målet får den inriktning och omfattning som är lämplig med hänsyn till målets beskaffenhet. Hovrätten skall om möjligt se till att onödig utredning inte läggs fram.

5 §  Muntlig förhandling får hållas om viss fråga eller i målet i dess helhet, om det kan antas vara till fördel för utredningen.

[S2]Muntlig förhandling skall hållas, om en part begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar emot det.

 • NJA 1997 s. 597:Fråga om muntlig förhandling enligt 5 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt.
 • NJA 1999 s. 729:Hovrätts underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i mål om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts utgöra domvilla.

6 §  När muntlig förhandling eller förrättning för syn på stället skall hållas skall parterna kallas. En part får föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller föreläggas att inställa sig vid påföljd att hans utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

Prop. 2018/19:66: Att en part uteblir från en muntlig förhandling eller en förrättning för syn på stället hindrar inte att hovrätten handlägger och avgör målet. Om det är klaganden som uteblir får målet skrivas av från vidare handläggning. Detsamma gäller om en klagande som har förelagts att infinna sig personligen inställer sig endast genom ombud.

I kallelsen ska det anges vad följden kan bli om parten uteblir eller inställer sig endast genom ...

7 §  Har ett vittne, en sakkunnig eller en part under sanningsförsäkran hörts inför hyresnämnden och beror avgörandet även i hovrätten av tilltron till den bevisningen, får hyresnämndens beslut inte ändras i den delen utan att beviset tagits upp på nytt i hovrätten. En sådan ändring får dock göras, om det finns synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än hyresnämnden antagit.

Prop. 2018/19:66: Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar hovrätten får ändra hyresnämndens beslut i sådana fall där avgörandet är beroende av tilltron till viss bevisning. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen i paragrafen innebär att hovrättens möjligheter att frångå hyresnämndens tilltrosbedömning utökas till att omfatta också sådana fall där den muntliga bevisningen läggs fram i hovrätten genom en ...

 • NJA 1999 s. 729:Hovrätts underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i mål om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts utgöra domvilla.
 • RH 2019:6:Hyresnämndsmål. I en lägenhet har påträffats stora mängder narkotika, hjälpmedel för bearbetning av narkotika och kontanter. Hovrätten har funnit att lägenhetens syfte som bostad varit klart underordnat i förhållande till den brottsliga verksamheten. Lägenheten har därmed till väsentlig del använts för den brottsliga verksamheten. Hyresgästen, som inte själv dömts för något brott, har haft ett hyresrättsligt ansvar för den eller de personer som använt lägenheten för verksamheten. Hyresrätten har därför förverkats. Även fråga om omförhör i hovrätten krävs när hyresnämnden inte fäst tilltro till en hörd persons utsaga och om upphörande av avtal om garageplats.

8 §  Beslut av Svea hovrätt har rättskraft, om beslutet innebär att en fråga som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär avslag på ansökan om

 1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycketjordabalken,
 2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap.18 a-18 c §§jordabalken,
 3. tillstånd enligt 12 kap.18 d-18 f §§, 23 § andra stycket, 34, 36 eller 37 § jordabalken,
 4. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller
 5. rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304). Lag (2012:981).

Prop. 2001/02:62: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I bestämmelsen, som behandlar rättskraften för hovrättens beslut, har lagts till en hänvisning till de beslut som avser kooperativ hyresrätt.

 • RH 2018:29:Hyresnämndsmål. Stockholms kommun och Sundbybergs kommun har ansetts utgöra en ort i hyresrättslig mening. Lägenheter belägna på Kungsholmen och Södermalm har - med beaktande av skillnaden i fastigheternas geografiska läge inom orten och boendemiljön i övrigt - inte ansetts vara direkt jämförbara med lägenheter belägna i Sundbyberg.

9 §  Bifalls en hyresvärds talan om att hyresavtalet skall upphöra att gälla får hovrätten efter yrkande av hyresvärden ålägga hyresgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten skall lämnas.

 • RH 2016:13:Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten flyttat till en evakueringslägenhet. Hyresgästen återvände inte till prövningslägenheten vid tidpunkten för återflytt och hyresvärden sade upp hyresavtalet för prövningslägenheten. Hovrätten fann att ett avflyttningsåläggande beträffande prövningslägenheten kunde omfatta även evakueringslägenheten.
 • RH 2018:11:Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresnämnden är behörig att inom ramen för en tvist om förlängning av hyresavtal dels pröva om ett sidoavtal är ett s.k. kopplat avtal som enligt 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med att bostadshyresavtalet upphör, dels meddela avflyttningsåläggande så att beslutet blir verkställbart även i denna del.

10 §  Hovrättens beslut i mål som avses med denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Lagen tillämpas också på mål som överlämnats till Svea hovrätt av Bostadsdomstolen.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:431, Prop. 1993/94:200, Bet. 1993/94:JuU31
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1997:66) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:143, Prop. 1996/97:30, Bet. 1996/97:BoU5
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (1998:149) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:152, Prop. 1997/98:46, Bet. 1997/98:BoU7
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1998-06-01

Lag (2002:101) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Förarbeten
Rskr. 2001/02:161, Prop. 2001/02:62, Bet. 2001/02:BoU5
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Omfattning
ikrafttr. av 2005:704

Lag (2010:29) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som enligt lagen (2010:24) om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. ska prövas enligt den upphävda lagen.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:176, Prop. 2009/10:21, Bet. 2009/10:CU3
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-03-01

Lag (2012:981) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Förarbeten
Rskr. 2012/13:128, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:CU3
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-02-01

Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Förarbeten
Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66, Bet. 2018/19:JuU22
Omfattning
ändr. 6, 7 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraftträder
2019-07-01