Inaktuell version

Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2010:765
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Definitioner

1 §  Med kreditinstitut och värdepappersbolag avses i denna förordning företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

[S2]Med försäkringsföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

[S3]Med finansiellt holdingföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

2 §  I förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor finns bestämmelser om kungörande m.m. som avser sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av 8 kap.årsredovisningslagen (1995:1554).

Medgivande av undantag

3 §  Ansökan om medgivande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall alltid ställas till och ges in till Finansinspektionen.

[S2]Om Finansinspektionen lämnar över ett sådant ärende till regeringen för prövning, skall inspektionen bifoga ett eget yttrande. Förordning (1999:691).

Bemyndiganden

4 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. kreditinstituts, betalningsinstituts och värdepappersbolags samt försäkringsföretags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, och koncernredovisning,
 2. kreditinstituts, betalningsinstituts och värdepappersbolags delårsrapporter,
 3. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, och
 4. i vilken utsträckning som lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och sådana föreskrifter som meddelas med stöd av samma lag ska tillämpas i sådana företag som undantagits enligt 3 §. Förordning (2010:765).

 • FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

5 §  Finansinspektionen får föreskriva att bestämmelser om koncerner i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag eller i föreskrifter som meddelas med stöd av dessa lagar, skall gälla för en grupp av företag som avses i 1 kap. 6 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller i 1 kap. 5 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

 • FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

6 §  Finansinspektionen får för värdepappersbolag meddela föreskrifter om uppställningsformer för balansräkningen och resultaträkningen som avviker från lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till sådana bolags särskilda verksamhetsinriktning.

7 §  Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som ett företag upprättar enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas. Förordning (1999:1161).

 • FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

8 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser. Förordning (1999:1161).

 • FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

8 a §  Bolagsverket (registreringsmyndigheten) får meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 8 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 3. den elektroniska signaturen enligt 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förordning (2007:1467).

Kungörande

9 §  Kungörande enligt 8 kap. 6 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 6 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, ska ske senast månaden efter den då redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyndigheten.

[S2]Kungörelsen ska innehålla uppgift om

 1. namn, organisationsnummer och företagskategori för det företag som handlingarna avser eller, i fråga om koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, namn, organisationsnummer och företagskategori för moderföretaget i den koncern som handlingarna avser,
 2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och
 3. den tidpunkt då handlingarna gavs in till registreringsmyndigheten samt uppgift om diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

[S3]Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. i vilken tidning kungörande ska ske, och
 2. övriga frågor som sammanhänger med sådan kungörelse. Förordning (2007:1467).

Förvaring av ingivna handlingar

10 §  Årsredovisningar, revisionsberättelser, bolagsstyrningsrapporter, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter som har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag får föras över till mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. Förordning (2009:40).

Underrättelse om vite

11 §  Om registreringsmyndigheten fattat beslut om vite enligt 8 kap. 7 § eller 9 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 7 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, skall den genast skriftligen underrätta företaget om beslutet. Förordning (2000:827).

Prövning av tillståndsfrågor

12 §  Finansinspektionen prövar frågor som avses i

 1. 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1 och 7 kap. 3 § 2 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och
 2. 4 kap. 2 § 5 b, 5 kap. 2 § 4 och 7 kap. 3 § 4 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Förordning (1999:1161).

Ansökningsavgifter

Avgifter

13 §  Om en registrering i bankregistret eller försäkringsregistret eller ett kungörande av årsredovisning ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

[S2]Avgift ska betalas när årsredovisningen ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen har påbörjats. Förordning (2007:1467).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1999:691) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ny rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:1161) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Bestämmelserna i tidigare 7 § gäller alltjämt i fråga om redovisningen i understödsföreningar som tillämpar bokföringslagen (1976:125) samt 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar i dess lydelse före den 1 januari 2000.
 3. Bestämmelserna i tidigare 13 och 14 §§ gäller alltjämt för ansökningar som prövas enligt 4 kap. 2 § 6 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i dess lydelse före den 1 januari 2000.
Omfattning
upph. 7 §; nuvarande 8-14 §§ betecknas 7-13 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 9, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. de nya 12, 13 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:827) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:922) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Omfattning
upph. 13 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2004:365) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisnng i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2007:1467) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 9 §, rubr. närmast före 4 §; nya 8 a, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2009:40) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2010:765) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:777) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:675) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-07-15

Förordning (2015:829) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:583) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Ändring, SFS 2016:956

Omfattning
utgår

Förordning (2016:1252) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2017-01-01