FFFS 2015:12

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om årsredovisning i försäkringsföretag;

beslutade den 25 november 2015.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4, 5, 7 och 8 §§ förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m., och

lämnar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för försäkringsaktiebolag,

ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av

försäkringsrörelselagen (2010:2043), om inget annat följer av femte stycket.

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 7 och 8 kap. gäller för sådana finansiella holdingföretag

som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-

ringsföretag ska tillämpa 7 kap. samma lag, när de upprättar koncernredovisning.

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 2–4 kap. och 6 kap. gäller för sådana filialer till

utländska försäkringsföretag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i försäk-

ringsföretag när de upprättar årsredovisning enligt 14 § lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. Reglerna i 2–4 kap. gäller för filialer till utländska

försäkringsföretag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

när de upprättar årsbokslut enligt 14 § lagen om utländska filialer m.m.

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 2–4 kap. tillämpas även på årsbokslut som upprättas för

sådan verksamhet som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skade-

försäkring och som bedrivs från fast driftsställe av generalagenter eller general-

representationer enligt 14 b § lagen om utländska filialer m.m. och tillämpas på

motsvarande sätt som anges i den paragrafen.

Dessa föreskrifter och allmänna råd ska inte tillämpas av sådana ömsesidiga för-

säkringsbolag och försäkringsföreningar som har dispens enligt 1 kap. 1 § tredje

stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag för att tillämpa förenklade

årsredovisningsregler. Detta gäller om inte annat följer av Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som

har dispens.

Dessa föreskrifter och allmänna råd ska inte tillämpas av sådana specialföretag som

avses i 1 kap. 12 § 11 försäkringsrörelselagen.

1 Jfr rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd

redovisning för försäkringsföretag (EGT L 374, 31.12.1991 s. 7–31, Celex 31991L0674),

senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (EUT L 224,

16.8.2006 s. 1–7, Celex 32006L0046).

FFFS 2015:12

Utkom från trycket

den 3 december 2015

FFFS 2015:12

2

Allmänna råd

Tillägget i fjärde stycket innebär att dessa föreskrifter och allmänna råd

tillämpas på motsvarande sätt som för en filial och att varje skadeförsäk-

ringsföretag som bedriver verksamhet genom en generalrepresentation anses

utgöra en självständig filial i förhållande till ett annat skadeförsäkringsföre-

tag som bedriver verksamhet genom samma generalrepresentation, se 14 b §

första och andra styckena lagen om utländska filialer m.m.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

1. direktförsäkringsföretag: sådana försäkringsföretag som uteslutande eller huvud-

sakligen bedriver direkt försäkringsrörelse,

2. försäkringsavtal: försäkringsavtal enligt definitionen i godkända internationella

redovisningsstandarder, traditionella livförsäkringsavtal och andra avtal om försäk-

ring som får redovisas som försäkringsavtal enligt internationella redovisnings-

standarder, jfr IFRS 4 Försäkringsavtal,

3. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäk-

ringsföreningar, finansiella holdingföretag när dessa tillämpar reglerna om kon-

cernredovisning, samt filialer och verksamheter som drivs från ett fast driftsställe

av generalagenter eller generalrepresentationer när dessa tillämpar reglerna om

årsredovisning eller årsbokslut, om inte något annat anges,

4. godkända internationella redovisningsstandarder: internationella redovisnings-

standarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om

tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen),

5. internationella redovisningsstandarder: International Accounting Standards

(IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), tolkningar från

Standing Interpretations Committee (SIC) och tolkningar från IFRS Interpretations

Committee (IFRIC Interpretations),

6. investeringsavtal: sådana avtal om försäkring som redovisas som finansiella

instrument i enlighet med IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och

värdering,

7. noterade försäkringsföretag: försäkringsföretag som omfattas av artikel 4 i IAS-

förordningen,

8. onoterade försäkringsföretag: försäkringsföretag som inte är noterade försäk-

ringsföretag, och

9. tjänstepensionsförsäkring: livförsäkring som har samband med yrkesutövning

och där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodisk

utbetalning) är beroende av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå

en viss ålder samt försäkring som meddelas som tillägg till sådana livförsäkringar.

FFFS 2015:12

3

Allmänna råd

Definitionen av försäkringsavtal har endast betydelse för redovisningen en-

ligt dessa föreskrifter och allmänna råd. Definitionen kan alltså inte direkt

läggas till grund för tillsynsrapportering eller tillämpning av rörelseregler

enligt andra föreskrifter och allmänna råd.

De försäkringsföretag som omfattas av artikel 4 i IAS-förordningen är före-

tag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dispens

3 § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns

särskilda skäl.

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

Allmänna råd

1. Alla försäkringsföretag bör tillämpa godkända internationella redovis-

ningsstandarder, om inte något annat krävs enligt lag eller annan författning

eller följer av dessa föreskrifter och allmänna råd.

För följande standard lämnas detta förtydligande:

IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas av försäk-

ringsföretag som omfattas av standardens tillämpningsområde.

Internationella redovisningsstandarder som inte är godkända får tillämpas i

den utsträckning de inte strider mot godkända standarder, lag eller annan för-

fattning, eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

2. Alla försäkringsföretag bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om inte annat

följer av lag eller annan författning eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 2, om inte annat följer av lag eller annan författning

eller dessa föreskrifter och allmänna råd.

3. Utöver vad som följer av 2 tillämpas internationella redovisningsstan-

darder med följande begränsningar på grund av lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag:

a) Företag redovisas inte som moderföretag och dotterföretag om en ägaran-

del saknas, se 1 kap. 3 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Om ett företag saknar ägar-

andel, men ändå har ett bestämmande inflytande över ett annat företag, bör

det förstnämnda företaget lämna tilläggsupplysningar för att ge en rättvis-

ande bild, se 2 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och

2 kap. 3 § årsredovisningslagen. I så fall bör det andra företaget ange vilket

FFFS 2015:12

4

företag som har bestämmande inflytande utan ägarandel och hur inflytandet

kan utövas.

b) Redovisningen av ett instrument eller dess delar som en skuld eller eget

kapital i enlighet med den ekonomiska innebörden av villkoren tillämpas

inte hos utgivaren till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras

som ett eget kapital enligt lag eller annan författning, se 5 kap. 4 § lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag och 5 kap. 14 och 15 §§ årsredovisnings-

lagen.

Utgivaren bör i not lämna upplysningar om klassificeringen i enlighet

med den ekonomiska innebörden.

c) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risk ska enligt lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag alltid värderas till verkligt värde, se

4 kap. 2 § samma lag.

d) Förutbetalda anskaffningskostnader för avtal om försäkring ska enligt

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag under vissa förutsättningar tas

upp som en tillgång, se 4 kap. 8 § samma lag.

e) Nedskrivningar som gjorts före ikraftträdandet av lagen om årsredovis-

ning i försäkringsföretag, får inte återföras, se punkt 5 i övergångsbestäm-

melserna vid införande av årsredovisningslagen. Upplysningar om att en

nedskrivning inte har återförts av detta skäl och bedömningen av effekten på

företagets ställning och resultat bör lämnas i en not.

f) IFRS 8 Rörelsesegment, behöver inte tillämpas i årsredovisningen oavsett

om företaget upprättar koncernredovisning eller inte. För försäkringsföretag

vars rörelse omfattar flera försäkringsgrenar finns i stället regler om resultat-

analys i 2 kap. 1 § och 6 kap. 3 § lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag samt 6 kap. 4 § dessa föreskrifter och allmänna råd.

g) Upplysningar om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget

står för ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. 1 § lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag. Dessa upplysningar omfattar även de upp-

lysningar som bör lämnas enligt IFRS 4 om karaktären och omfattningen av

de risker som härrör från försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska dessa upplys-

ningar lämnas i en not. Upplysningarna får lämnas i förvaltningsberättelsen

om en notupplysning lämnas med en hänvisning till den plats där dessa

uppgifter lämnas.

h) Upplysningar om eget kapital enligt 5 kap. 1 och 4 §§ lagen om årsredo-

visning i försäkringsföretag behöver inte lämnas i en not till den del

informationen ingår i en rapport över förändring i eget kapital eller i en

rapport som specificerar övrigt totalresultat, om en notupplysning lämnas

med hänvisning till rapporten.

4. Utöver vad som följer av 2 och 3 tillämpas internationella redovisnings-

standarder, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2

Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för finansiell

rapportering (UFR) med följande anpassningar.

a) Avistaköp eller avistaförsäljningar bör redovisas per affärsdagen även om

det inte krävs enligt lag. När det gäller transaktioner på den svenska

marknaden innebär avistaköp och avistaförsäljningar avtal med leverans

inom två bankdagar på penning- och obligationsmarknaden, aktiemarknaden,

råvarumarknaden samt valutamarknaden.

FFFS 2015:12

5

b) Sådana Placeringstillgångar (C) som inte är finansiella instrument får ett

försäkringsföretag omvärdera till verkligt värde med stöd av särskilda

bestämmelser i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Byggnader och

Mark (C.1) kan därför värderas till verkligt värde, om samtliga tillgångar i

posten värderas på samma sätt, se 4 kap. 5 § samma lag. Rörelsefastigheter

får till skillnad från det som anges i internationella redovisningsstandarder

redovisas på samma sätt som förvaltningsfastigheter. Om undantaget

utnyttjas bör upplysningarna om en alternativ värdering med utgångspunkt i

anskaffningsvärdet enligt 4 kap. 7 § samma lag lämnas uppdelat på rörelse-

fastigheter och förvaltningsfastigheter.

c) Vad som anges om balanserade vinstmedel i internationella redovisnings-

standarder eller Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer bör i

stället avse Konsolideringsfond i livförsäkringsföretag som inte får dela ut

vinst, se 5 kap. 4 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

d) Innehav för handel enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och

värdering, bör redovisas som Innehav för handelsändamål enligt årsredovis-

ningslagen.

e) Ett försäkringsföretag bör inte tillämpa punkt 3 avseende IAS 39 i RFR 2

Redovisning för juridiska personer.

f) Försäkringsföretag får tillämpa lättnadsreglerna i IFRS 1 Första gången

International Financial Reporting Standards tillämpas i den utsträckning det

är förenligt med punkt 1 avseende IFRS 1 i RFR 2 Redovisning för juridiska

personer.

g) Även försäkringsföretag som tillämpar undantaget från IAS 19 Ersättning

till anställda i RFR 2 Redovisning för juridiska personer och som redovisar

förmånsbestämda pensionsplaner enligt där angivna principer, får redovisa

räntedelen av årets pensionskostnad som driftskostnad enligt 3 kap. 5 §.

Oavsett vad som följer av godkända internationella redovisningsstandarder

eller RFR 2, behöver inte IAS 19 eller punkt 1 avseende IAS 19 i RFR 2

tillämpas på försäkringsföretags avtal om försäkring som avser ersättningar

efter avslutad anställning till egna anställda, jfr IFRS 4 punkt 4 b, IFRS 7

punkt 3 b, IAS 32 punkt 4 b och IAS 39 punkt 2 c. Om undantaget utnyttjas

redovisas avtalen i stället enligt reglerna om försäkringsavtal eller, i före-

kommande fall, investerings- eller servicekontrakt.

h) Ett försäkringsföretag bör inte tillämpa punkt 1 avseende IAS 32 i RFR 2

Redovisning för juridiska personer om klassificering av ett finansiellt

instrument såsom skuld respektive eget kapital. I stället bör 3 b tillämpas.

5. För ett onoterat försäkringsföretag vars balansomslutning för de två se-

naste räkenskapsåren inte överstiger 1 000 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 §

socialförsäkringsbalken (2010:110) gäller följande:

a) Företaget behöver inte upprätta en kassaflödesanalys, jfr IAS 1 Utform-

ning av finansiella rapporter.

b) Företaget behöver enbart lämna upplysningar enligt godkända interna-

tionella redovisningsstandarder:

– IFRS 4 Försäkringsavtal.

– IFRS 7 Finansiella instrument; Upplysningar.

FFFS 2015:12

6

– IFRS 13 Värdering till verkligt värde.

– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplys-

ningar om kapital.

– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt

3 avseende IAS 40 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Reglerna i första stycket bör inte tillämpas om försäkringsföretaget

– upprättar en koncernredovisning eller omfattas av en sådan,

– har en internationell anknytning, eller

– är ett livförsäkringsföretag som driver verksamhet avseende tjänste-

pensionsförsäkring.

Företaget bör i redogörelsen för tillämpade redovisningsprinciper ange om

det har tillämpat dessa regler.

I andra stycket betyder en internationell anknytning att företaget driver

gränsöverskridande verksamhet eller har filial utomlands, ingår i samma

koncern som minst ett utländskt finansiellt företag (ett försäkringsföretag,

kreditinstitut eller värdepappersbolag) eller har en sådan verksamhet som

avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring och som drivs

från ett fast driftställe av generalagenter eller generalrepresentationer enligt

14 b § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Oavsett första stycket behöver inte filialer till ett utländskt företag, lämna

några upplysningar enligt godkända internationella redovisningsstandarder

eller RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Undantaget i femte stycket får även tillämpas för sådan verksamhet som

avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring och som drivs

från ett fast driftställe av generalagenter eller generalrepresentationer enligt

14 b § lagen om utländska filialer m.m.

Repor och andra återköpstransaktioner

1 § Med en återköpstransaktion avses ett avtal genom vilket parter kommit öve-

rens om dels försäljning av tillgångar (exempelvis växlar, fordringar eller överlåt-

bara värdepapper), dels ett efterföljande återköp av motsvarande tillgångar till ett

bestämt pris. Med överförande part avses den part som säljer i avistaledet av en

återköpstransaktion. Med mottagande part avses den part som köper i avistaledet

av en återköpstransaktion.

Om den mottagande parten förbinder sig att sälja tillbaka tillgångarna på en dag

som har bestämts eller ska bestämmas av den överförande parten, är transaktionen

en äkta återköpstransaktion. Tillgångarna ska i så fall också fortsättningsvis redo-

visas i den överförande partens balansräkning och den mottagna köpeskillingen

redovisas som skuld. Den mottagande parten ska inte ta upp tillgångarna i sin

balansräkning utan redovisa den erlagda köpeskillingen som en fordran på den

överförande parten.

Om den mottagande parten har rätt, men inte skyldighet, att återlämna tillgångarna

till ett i förväg fastställt pris, är transaktionen en försäljning med option att sälja

tillbaka tillgångarna (oäkta återköpstransaktion). I så fall ska inte den överförande

parten utan den mottagande parten redovisa tillgångarna i sin balansräkning.

FFFS 2015:12

7

En oäkta återköpstransaktion ska ändå redovisas som en äkta återköpstransaktion,

om det är uppenbart att optionen att återlämna tillgångarna kommer att utnyttjas.

Följande transaktioner ska inte anses som återköpstransaktioner:

1. Valutaterminstransaktioner.

2. Optionsinstrument.

3. Transaktioner som omfattar emission av skuldebrev med förbindelse att före

förfallodagen återköpa hela emissionen eller delar av denna.

4. Andra liknande transaktioner.

Vid en äkta återköpstransaktion ska den överförande parten ange överförda till-

gångar under ”Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

och för såsom avsättning redovisade förpliktelser” (poster inom linjen, post I). Vid

en oäkta återköpstransaktion ska den överförande parten ange det lösenpris som

överenskommits för ett eventuellt återköp under ”Åtaganden” (poster inom linjen,

post IV).

Allmänna råd

En avgränsning görs i femte stycket för att skilja återköpstransaktioner från

vissa andra slag av finansiella avtal. Om däremot de angivna tillgångarna

själva omfattas av återköpsavtal, gäller reglerna också för ett sådant åter-

köpsavtal.

Övertagna försäkringsbestånd

2 § Om ett försäkringsföretag under räkenskapsåret har tagit över försäkringstek-

niska avsättningar från ett annat försäkringsföretag, enligt bestämmelserna i

14 kap.117 §§försäkringsrörelselagen, ska beståndsöverlåtelsen redovisas över

balansräkningen.

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Balansräkningen

1 § Balansräkningen ska upprättas enligt balansräkningsschemat i bilaga 1. Utöver

vad som följer av bilaga 1 till lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag, ska försäkringsföretag infoga posterna C.III.6a Derivat (positivt värde) och

HH.IV.a Derivat (negativt värde), om det inte är lämpligt att redovisa derivaten

under någon annan post.

En försäkringsförening som har tillskjutet verksamhetskapital enligt 13 kap. 5 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska infoga posten AA.I.a Verksamhetskapital,

se 3 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 3 kap. 4 § års-

redovisningslagen.

Ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening som har tillskjutna

förlagsinsatser enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar ska infoga posten AA.I.b Förlagsinsatser, jfr 12 kap. 23 § samt 13 kap.

9 § försäkringsrörelselagen.

Ett försäkringsföretag som ger ut kapitalandelslån och vinstandelslån som klassifi-

ceras som eget kapital ska infoga posten AA.V.a Kapitalandelslån och vinstandels-

lån. Ett försäkringsföretag som ger ut kapitalandelslån och vinstandelslån som

FFFS 2015:12

8

klassificeras som skulder ska infoga posten HH.IV.b Kapitalandelslån och

vinstandelslån.

Balansräkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 3.

Resultaträkningen

2 § Resultaträkningen ska upprättas enligt resultaträkningsschemat i bilaga 2 och

innehålla, utöver vad som följer av bilaga 2 till lagen om årsredovisning i försäk-

ringsföretag, även följande poster i teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse:

– 6.b. aa.i. / 6.b. bb.i. Före avgiven återförsäkring, och

– 6.b. aa.ii. / 6.b. bb.ii. Återförsäkrares andel (í).

Resultaträkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 4.

Allmänna råd

Parenteser med orden ”efter avgiven återförsäkring” får i årsredovisningen

ersättas med förkortningen f.e.r. (för egen räkning).

Resultaträkningen delas in i en teknisk redovisning, uppdelad mellan skade-

försäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse, samt en icke-teknisk redovis-

ning. De poster som endast avser någon av rörelserna eller vars innehåll

skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna kommenteras särskilt i bilaga 4.

Redovisning av kapitalavkastning

3 § Intäkter och kostnader på placeringstillgångar som hänger samman med skade-

försäkringsrörelse redovisas i den icke-tekniska redovisningen. En rimlig avkast-

ning på den aktuella försäkringsrörelsens kassaflöden förs därefter över till den tek-

niska redovisningen (försäkringsrörelsen). Det överförda beloppet särredovisas

under posterna III.6 och I.2.

I traditionell livförsäkringsrörelse redovisas kapitalavkastningen i den tekniska

redovisningen av livförsäkringsrörelsen.

Ett livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska redovisa kapitalavkastning som

är hänförlig till placeringstillgångar relaterade till ägarna i den icke-tekniska

redovisningen. Det överförda beloppet särredovisas under posterna II.12 och III.4.

För fondförsäkringsrörelse redovisas kapitalavkastning på sådana placeringstill-

gångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken i den tekniska redovis-

ningen av livförsäkringsrörelsen, medan kapitalavkastning på placeringstillgångar

för egen räkning redovisas i den icke-tekniska redovisningen.

Försäkringsföretag som bedriver såväl traditionell livförsäkringsrörelse som skade-

försäkringsrörelse redovisar kapitalavkastningen i den rörelse där den är intjänad.

Allmänna råd

Enligt första stycket förs avkastning på den aktuella försäkringsrörelsens

kassaflöden över till den tekniska redovisningen. Normalt kan ett genomsnitt

av de försäkringstekniska avsättningarna f.e.r. vara en tillräcklig approxima-

tion av dessa flöden, efter avdrag för den kapitalbindning som försäkrings-

rörelsen medför i form av exempelvis premiefordringar.

FFFS 2015:12

9

Försäkringstekniska avsättningar i utländsk valuta

4 § Om det vid beräkning av utgående försäkringstekniska avsättningar och åter-

försäkrares andel därav, kvarstår förpliktelser i utländsk valuta som också ingick i

den ingående balansen, ska denna del av den ingående balansen räknas om till

balansdagens kurs. Valutakursvinsten eller valutakursförlusten vid sådan om-

räkning ska redovisas som kapitalavkastning.

Funktionsindelning av driftskostnader

5 § Försäkringsföretagets samtliga driftskostnader ska funktionsindelas enligt

tredje stycket.

Med driftskostnader avses i denna paragraf såväl direkta som indirekta kostnader

för anställd eller inhyrd personal (löner, sociala avgifter, pensioner och arvoden

m.m.), hyror (lokaler, leasinginventarier m.m.), planenliga avskrivningar på andra

tillgångar än placeringstillgångar (C) samt andra verksamhetsrelaterade kostnader.

Driftskostnaderna delas in i följande funktioner:

a) anskaffning

Driftskostnader för anskaffning eller förnyelse av försäkringsavtal och investe-

ringsavtal tas upp under posten Anskaffningskostnader, som ingår som en delpost i

resultatposten I.7/II.8 Driftskostnader.

b) skadereglering

Driftskostnader för skadereglering tas upp under resultatposten I.4.a/II.5.a Ut-

betalda försäkringsersättningar.

c) administration

Driftskostnader för gemensam administration tas upp under posten Admini-

strationskostnader, som ingår som en delpost i resultatposten I.7/II.8 Drifts-

kostnader.

d) finansförvaltning

Driftskostnader för finansförvaltningen tas upp under posten Kapitalförvaltnings-

kostnader, som ingår som en delpost i resultatposten II.9/III.5.a Kapitalavkastning,

kostnader.

e) fastighetsförvaltning

Driftskostnader för fastighetsförvaltningen tas upp under resultatposten Kapital-

avkastning, kostnader II.9/III.5.a.

Pensionsförpliktelser till anställda

6 § Ett försäkringsföretag ska göra avsättning i balansräkningen för sådana

pensionsförpliktelser till anställda som inte har täckning i en pensionsförsäkring

eller i särskilt avskilda tillgångar (pensionsstiftelse eller motsvarande).

Försäkringsföretag vars redovisade pensionsskuld i balansräkningen eller kapital i

särskilt avskilda tillgångar överstiger kapitalvärdet av pensionsförpliktelserna till

anställda, ska inte redovisa överskottet i balansräkningen.

Första och andra styckena gäller inte för förmånsbestämda planer som redovisas

enligt IAS 19 Ersättningar till anställda.

FFFS 2015:12

10

4 kap. Värderingsregler

Nettoförsäljningsvärde och verkligt värde på byggnader och mark

1 §

2

När nettoförsäljningsvärde och verkligt värde ska bestämmas för fastigheter,

ska försäljningsvärdet vara det pris som skulle uppnås på balansdagen vid en

frivillig, offentligt utbjuden försäljning på en marknad som tillåter försäljning i

normal ordning och där det ges skälig tid för förhandlingar.

Försäljningsvärdet ska åtminstone fastställas årligen genom en individuell värde-

ring. Om det finns särskilda skäl, får värderingen av småhus med begränsat värde

grundas på generella uppgifter om prisnivåer för sådana objekt.

Värderingen ska utföras av en kompetent värderingsman och med erkända och

accepterade värderingsmetoder. För varje enskild fastighet ska den metod eller den

kombination av metoder väljas som bäst återspeglar försäljningsvärdet på balans-

dagen. Värderingen ska dokumenteras skriftligen för varje fastighet med uppgifter

om när och hur samt på vilka grunder värderingen utförts och av vem.

Allmänna råd

Värdering får utföras av såväl internt anställd personal som externt anlitade

värderingskonsulter, om de uppfyller det allmänna kvalifikationskravet.

Detta innebär att värderingsmannen måste ha tillräcklig teoretisk och

praktisk kunskap om hur värderingen utförs samt i övrigt vara väl förtrogen

med fastighetsmarknaden i allmänhet och den enskilda fastighetens lokala

marknadsförhållanden i synnerhet.

Värderingsmannen kan tillämpa följande metoder eller kombinationer av

metoder för att fastställa försäljningsvärdet:

1. Ortsprismetoden

Metoden har sin utgångspunkt i marknadsanalyser. Detta innebär att fastig-

hetens värde bedöms med ledning av priser som betalats för likartade fas-

tigheter, jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. Tillgången på

relevanta marknadsdata är därför avgörande för värderingsresultatets

kvalitet. För att möjliggöra analysen, måste priserna relateras till värde-

påverkande faktorer.

2. Kassaflödesmetoden

Metoden bygger också den på marknadsanalyser, men den har formen av en

investeringskalkyl. Metoden utgår från en bestämd kalkylperiod, där betal-

ningsströmmarna och det framtida restvärdet diskonteras till ett nuvärde,

dvs. ett bedömt försäljningsvärde.

De framtida betalningsströmmarna bedöms och fastställs utifrån de rådande

förhållandena för respektive fastighet. I dessa fall bedöms bland annat hyror,

hyresutveckling, vakanser och vakansutveckling, utvecklingen av drifts- och

underhållskostnader, inklusive eftersatt underhåll. Räntekostnader och andra

finansieringskostnader beaktas inte i flödena. Bedömningarna av framtida

hyresnivåer, vakanser och kostnadsutveckling bör återspegla marknadens

förväntningar och synsätt.

2 Artikel 49 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

11

Risker som är förknippade med respektive fastighet beaktas i flödena. Risk

därutöver beaktas när kalkylränta respektive avkastningskrav fastställs. Av-

kastningskravet motsvarar marknadens förräntningskrav för liknande objekt.

Nuvärdet av eventuella räntebidrag bör beräknas separat i flödet.

Periodisering av premier enligt återförsäkringsavtal

2 § Direktförsäkringsföretag ska periodisera premier som hänför sig till försäk-

ringsavtal avseende återförsäkring av skadeförsäkring, så att premierna intäkts-

eller kostnadsförs över avtalstiden i förhållande till det försäkringsskydd som

hänför sig till perioden.

Allmänna råd

Definitionerna av direktförsäkringsföretag och försäkringsavtal framgår av

1 kap. 2 §.

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

3 § Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar ska tas upp till be-

lopp som motsvarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar

enligt ingångna återförsäkringsavtal.

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar ska skrivas ned till åter-

vinningsvärdet, om ett direktförsäkringsföretags redovisade värden enligt ett avtal

om avgiven återförsäkring av skadeförsäkring väsentligt överstiger summan av

förväntade framtida inbetalningar (+), utbetalningar (í) och marknadsmässig åter-

försäkringspremie (+) för framtida återförsäkringsskydd (återvinningsvärdet [+/í]).

Om återvinningsvärdet är negativt och inte kan beaktas genom en nedskrivning,

ska beloppet redovisas som en ökning av posten Skulder avseende återförsäkring

(HH.II). Nedskrivningen eller skuldökningen ska belasta periodens resultat.

Återvinningsvärdet ska beräknas enligt en vedertagen försäkringsmatematisk me-

tod. Betalningar ska diskonteras endast om återförsäkrarens ansvar avser försäk-

ringstekniska avsättningar som diskonterats.

Nedskrivningen eller skuldökningen ska återföras när det skett en väsentlig förän-

dring i de antaganden som ledde fram till beslutet om nedskrivning eller skuld-

föring. En återföring får inte medföra att det redovisade värdet överstiger vad som

skulle ha redovisats i balansräkningen om försäkringsföretaget inte gjort någon

nedskrivning eller skuldföring. Återföringen ska redovisas som en intäkt i resultat-

räkningen.

Vid tillämpningen av andra–fjärde styckena ska återförsäkringsavtal som har ett

direkt samband med varandra värderas tillsammans.

Allmänna råd

Definitionen av återförsäkringsavtal finns i internationella redovisnings-

standarder, jfr bilaga A i IFRS 4 Försäkringsavtal.

FFFS 2015:12

12

Andra stycket är också tillämpligt när värdet av ett återförsäkringsavtal har

redovisats som en skuld i balansräkningen. När ett negativt återvinnings-

värde väsentligt överstiger den redovisade skulden, redovisas således en

skuldökning.

Med marknadsmässig återförsäkringspremie menas den premie som med

hänsyn till förhållandena när återförsäkringsavtalet ingicks skulle ha be-

stämts mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett

intresse av att transaktionen genomförs. Premien avser överföring av försäk-

ringsrisk samt täckande av återförsäkrarens omkostnader och vinstmarginal.

När försäkringsföretaget bedömer om beräkningarna görs enligt en vederta-

gen försäkringsmatematisk metod bör det beakta tillämpningen vid beräknin-

gen av försäkringstekniska avsättningar enligt 6–15 §§. Vid en diskontering

av framtida betalningar bör försäkringsföretaget använda de ränteantaganden

som anges i 13 § om diskonteringsränta.

Av paragrafen följer att återförsäkringsavtal som huvudregel värderas var för

sig. Sådana återförsäkringsavtal som har ett direkt samband med varandra

värderas dock kollektivt enligt femte stycket. Det bör anses att ett sådant

samband finns, om avtalen på ett naturligt sätt kan betraktas som en enhet

därför att de avser återförsäkring av en och samma försäkringsrisk.

Anskaffningskostnader

4 § När ett försäkringsföretag aktiverar anskaffningskostnader för tecknande av

försäkringsavtal gäller följande.

Med anskaffningskostnader menas sådana driftskostnader enligt 10 § i bilaga 4,

(a Anskaffningskostnader), som varierar med och som direkt eller indirekt är

relaterade till anskaffning eller förnyelse av försäkringsavtal. Driftskostnader av

allmän karaktär, såsom kostnader för allmän marknadsföring, ska inte medräknas.

Försäkringsföretaget ska bara aktivera sådana anskaffningskostnader för försäk-

ringsavtal, eller homogena och uppföljningsbara grupper av avtal, som bedöms

generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna.

Försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse ska upprätta en plan som

anger hur aktiverade anskaffningskostnader för enskilda avtal, eller homogena och

uppföljningsbara grupper av avtal, ska täckas. Planens förutsättningar ska prövas

årligen. Om inte något annat följer av andra och tredje styckena ska aktiveringen av

anskaffningskostnader grundas på den gällande planen.

Allmänna råd

Definitionen av försäkringsavtal framgår av 1 kap. 2 §.

För redovisning av anskaffningskostnader avseende avtal om försäkring,

som klassificeras som investeringsavtal, finns närmare regler i godkända

internationella redovisningsstandarder, jfr IAS 18 Intäkter.

Exempel på driftskostnader som kan aktiveras är

– provisioner till säljare och försäkringsförmedlare,

– kostnader för marknadsföring av försäkringsprodukter,

– löner och andra kostnader för säljare,

FFFS 2015:12

13

– kostnader för handläggning av nya försäkringsavtal, och

– kostnader för så kallad underwriting.

Utgifter för IT-system för nya försäkringsprodukter bör inte aktiveras som

förutbetald anskaffningskostnad. Under vilka förutsättningar sådana utgifter

får tas upp som en immateriell tillgång behandlas i internationella redovis-

ningsstandarder, jfr IAS 38 Immateriella tillgångar.

5 §

3

När ett försäkringsföretag bestämmer avskrivningsplanen för förutbetalda an-

skaffningskostnader som aktiverats gäller följande.

Avskrivningsplanen ska ta hänsyn till förväntade annulleringar.

I försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsrörelse ska ett aktiverat belopp

periodiseras på ett sätt som svarar mot periodiseringen av den ej intjänade premien

för försäkringen i fråga.

I försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse ska ett aktiverat belopp

periodiseras enligt en plan som upprättas i enlighet med 4 §.

Försäkringsföretaget ska iaktta rimlig försiktighet när det bedömer hur stor del av

anskaffningskostnaderna som ska aktiveras och hur lång avskrivningstiden ska

vara.

Om förutsättningarna för att få redovisa anskaffningskostnader som tillgång inte

längre är uppfyllda, ska beloppet skrivas ned.

Anskaffningskostnader kan fördelas på grupper av försäkringsavtal under förutsätt-

ning att dessa är homogena såväl till sitt försäkringstekniska innehåll som till

teckningstidpunkt.

Allmänna råd

I skadeförsäkringsrörelse bör den planenliga avskrivningen på anskaffnings-

kostnaden endast undantagsvis överstiga tolv månader.

Försäkringstekniska avsättningar

Allmänt

6 §

4

För försäkringsavtal ska försäkringstekniska avsättningar redovisas enligt

4 kap. 9 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, och bestäm-

melserna i 7–15 §§.

Avvikelser från första stycket får göras för att beräkna livförsäkringsavsättningar

enligt 7 § och vid diskontering av framtida betalningar avseende avsättning för

oreglerade skador enligt 13 § om

a) det är förenligt med 4 kap. 9 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag,

b) avvikelsen ger en redovisning som är mer relevant men inte mindre tillförlitlig

eller som är mer tillförlitlig men inte mindre relevant, samt

3 Artikel 54 i direktiv 91/674/EEG.

4 Artikel 59 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

14

c) upplysningar lämnas i not om vilken avvikelse som görs, skälen för avvikelsen

och effekten på berörda poster i balansräkningen, resultaträkningen och resultat-

analysen samt relevanta nyckeltal.

Beräkning av försäkringstekniska avsättningar ska utföras av en aktuarie eller

annan specialist med tillräckliga aktuariella kunskaper på grundval av erkända

försäkringsmatematiska metoder.

Allmänna råd

Av 1 kap. 2 § framgår vad som redovisas som försäkringsavtal.

I fråga om vad som är en mer relevant och tillförlitlig redovisning än den

som tidigare tillämpats finns vägledning i internationella redovisningsstan-

darder, jfr IFRS 4.

Andra stycket tillämpas bland annat på ränta för att beräkna försäkringstek-

niska avsättningar.

Företag som avser att tillämpa undantaget i andra stycket bör så snart det kan

ske lämna in en skriftlig redogörelse till Finansinspektionen med sådana

upplysningar som anges i andra stycket c.

Andra belopp än de som anges i 17 och 18 §§ i bilaga 4, som kan komma att

gottskrivas som återbäring och som inte följer av avtal om försäkring, bör

redovisas som eget kapital till dess bolagsstämman fastställt storleken.

Beloppet bör då omföras från eget kapital till villkorad eller garanterad

återbäring.

Livförsäkring

Beräkning av livförsäkringsavsättning

7 §

5

Livförsäkringsavsättningen (post DD.2) för direkt försäkring ska beräknas så

att den alltid motsvarar summan av avsättningarna för varje livförsäkringsavtal

beräknad enligt tredje stycket. Det tillägg som behövs för att täcka alla förluster på

grund av att försäkringarna upphör i förtid, ska ingå i avsättningen.

En annan försäkringsmatematisk vedertagen beräkningsmetod för kollektiv

beräkning av avsättningarna får användas, om den ger i stort sett samma resultat

som om avsättningen hade beräknats för varje försäkring.

Livförsäkringsavsättningen för ett livförsäkringsavtal om direkt försäkring, utgörs

av skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av företagets framtida utgifter för

försäkringsavtalet och det förväntade kapitalvärdet av de premier som företaget

ytterligare kan ha att ta ut för försäkringsavtalet (prospektiv beräkningsmetod).

En annan försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod får användas, om

avsättningen beräknad enligt en sådan metod inte blir lägre än om en prospektiv

beräkningsmetod hade använts, eller om den metoden inte är möjlig att tillämpa för

försäkringsavtalet.

5 Artikel 27 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

15

Allmänna råd

Livförsäkringsavsättningarna bör motsvara företagets ansvar för försäkrings-

fall, förvaltningskostnader och andra kostnader, inklusive sådan återbäring

som är garanterad i nominella eller reala belopp (garanterad återbäring)

under resten av avtalsperioden för löpande försäkringar i livförsäkrings-

rörelse.

Beräkningen av livförsäkringsavsättningarna bör grundas på antaganden om

dödlighet och andra riskmått, räntesats samt driftkostnader som var för sig är

betryggande. I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring bör dessa

antaganden göras på ett aktsamt sätt.

8 §6Till den del livförsäkringsavsättningen (post DD.2) avser försäkringsföre-

tagets ansvarighet för löpande försäkringar ska den beräknas enligt så kallad

ozillmerad metod. En zillmerad metod får dock användas som en approximation

under förutsättning att negativa värden sätts till 0. Särskilda bestämmelser om

förutbetalda anskaffningskostnader finns i 4 och 5 §§.

Oreglerade skador i livförsäkringsföretag

9 §

Livförsäkringsföretag som har försäkringstekniska avsättningar avseende

oreglerade skador på grund av sin verksamhet ska beräkna dessa enligt 13 §.

Livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

10 § Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkrings-

tagaren bär risk (EE) ska värderas till verkligt värde till den del som villkoren är

kopplade till finansiella tillgångar och skulder. Till de delar som villkoren är

kopplade till aktuariella och övriga risker ska värderingen göras konsistent med

bolagets värderingsprinciper vid redovisning av sådana riskers inverkan på resultat

och ställning.

Skulder enligt avtal om försäkring för vilka försäkringstagaren bär risk ska

värderas till verkligt värde till den del som villkoren är kopplade till finansiella

tillgångar och skulder, även om avtalet redovisas som ett finansiellt instrument.

Skadeförsäkring

Allmänt

11 § Bestämmelserna om posten ”Ej intjänade premier och kvardröjande risker”

(DD.1) ska inte gälla för sådana försäkringsklasser eller delar av försäkringsklasser

för vilka försäkringstekniska avsättningar har beräknats enligt försäkringsteknisk

metod med betryggande antaganden, exempelvis brandförsäkring för all framtid

eller skadelivräntor. Föreskrifternas bestämmelser om posten ”Oreglerade skador”

(DD.3) gäller allmänt för all skadeförsäkringsrörelse.

6 Artikel 59 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

16

Beräkning av försäkringstekniska avsättningar för ej intjänade premier och

kvardröjande risker

12 §

7

För försäkringar med terminsbetald premie ska vid beräkning av avsättning

för ej intjänade premier också medräknas ansvarighet för sådana terminer av den

återstående löptiden som ligger efter balansdagen.

Förutbetalda anskaffningskostnader får inte dras av från avsättningen för ej intjäna-

de premier.

För försäkringar med flerårsbetald premie ska avsättningen för ej intjänade premier

beräknas på grundval av en noggrann uppskattning av dels försäkringsföretagets

ansvarighet för löpande avtal, dels det förväntade utbetalningsmönstret. Avsätt-

ningen för ej intjänade premier får uppskattas med hjälp av den ej intjänade an-

delen av premien för löpande försäkringar, dvs. pro rata temporis.

Till statistiska metoder som får användas räknas en bråkdelsmetod, normalt 24-

delsmetoden samt en bloc- eller pauschalmetod. Den sistnämnda metoden, som

innebär att den ej intjänade premien uppskattas som en fast andel av premiein-

komsten under redovisningsperioden, får tillämpas om den fasta andelen värderas

på nytt vart tredje år eller vid en tidigare tidpunkt om det är nödvändigt.

Om försäkringsföretaget bedömer att premienivån för löpande försäkringar är otill-

räcklig, ska en avsättning göras för kvardröjande risker.

Med kvardröjande risker menas risken för att försäkringsavtalets ersättningskrav

och kostnader inte kommer att täckas av ej intjänade och förväntade premier efter

räkenskapsårets utgång.

Avsättningen för ej intjänade premier får redovisas sammantaget för försäkrings-

företagets totala verksamhet.

Med löpande försäkringar menas försäkringar enligt ingångna avtal oavsett om

dessa helt eller delvis avser senare försäkringsperioder.

Allmänna råd

Avsättningen för ej intjänade premier motsvarar värdet av försäkringsföre-

tagets ansvarighet för löpande försäkringar. Försäkringsföretaget behöver

uppskatta de förväntade kostnaderna för skador som kan komma att inträffa

under dessa försäkringars återstående löptid samt förvaltningskostnaderna

under denna tid.

Dessa kostnadsuppskattningar bör bygga på försäkringsföretagets erfarenhet

men också ta hänsyn till såväl den observerade som den prognostiserade

utvecklingen av relevanta kostnader.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt sådana försäkringsavtal där premien

avtalats för längre tid än ett år med hjälp av diskontering av förväntade

framtida utbetalningar.

7 Artikel 56, 57 och 58 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

17

Beräkning av försäkringstekniska avsättningar för oreglerade skador

13 §

8

De försäkringstekniska avsättningarna för oreglerade skador ska uppgå till

försäkringsföretagets uppskattade slutliga kostnad för att tillgodose alla krav som

beror på händelser som inträffat före räkenskapsårets utgång, oavsett om dessa krav

har anmälts eller inte, med avdrag för de belopp som företaget redan har betalat ut

med anledning av ersättningskrav.

I beloppet för oreglerade skador ska försäkringsföretaget räkna in beräknade

framtida driftskostnader för att reglera inträffade, men vid balansdagen ännu inte

slutreglerade, skador och återbäring som förfallit till betalning.

Avsättning för inträffade men ännu inte inrapporterade skador (IBNR), ska baseras

på försäkringsföretagets erfarenhet och skadeutfall och omfatta kostnader för

inträffade men för försäkringsföretaget okända skador.

Om ett försäkringsföretag tillämpar statistiska metoder för att beräkna avsättningen

för oreglerade skador, ska det fortlöpande pröva tillförlitligheten i de tillämpade

metoderna.

I sådan verksamhet där en skada kan komma att slutregleras först avsevärd tid efter

det att den inträffade, exempelvis olika slag av ansvarsförsäkring, ska försäkrings-

företaget ta den hänsyn som krävs till förväntad utveckling som kan påverka

skadekostnaderna.

Endast under följande förutsättningar får värdet av framtida betalningar diskonteras

när avsättningen för oreglerade skador beräknas för en grupp av skador:

a) Diskonteringen ska göras öppet, med redovisning av gjorda antaganden om

framtida direktavkastning och inflation.

b) Den förväntade genomsnittliga återstående tiden till skadeutbetalning ska vara

minst fyra år för den berörda gruppen av skador.

c) Diskonteringen ska följa erkänd aktuariell praxis och planerade förändringar av

den tillämpade modellen ska förhandsanmälas till Finansinspektionen.

d) Hänsyn ska tas till alla faktorer som kan förväntas medföra att kostnaderna för

gruppen av skador ökar i framtiden.

e) Försäkringsföretaget ska ha tillräckliga uppgifter för att kunna konstruera en

rimlig modell för skadeavvecklingens tidsförlopp.

f) Antagandet om diskonteringsränta ska vara en försiktig uppskattning av direkt-

avkastningen på de placeringar som motsvarar avsättningarna för oreglerade skador

under perioden för skadeavvecklingen.

g) Antagandet om diskonteringsränta får högst uppgå till det lägsta värdet på

direktavkastningen för den typ av placeringar som avses i f, beräknad som ett

genomsnitt för de senaste fem åren respektive för det senaste året före balans-

dagen.

h) Försäkringsföretaget ska i not till årsredovisningen ange det odiskonterade

beloppet av avsättningen för oreglerade skador. Beloppet ska delas upp på de

grupper för vilka olika diskonteringsmetoder har använts. Vidare ska dessa

8 Artikel 60 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

18

metoder specificeras när det gäller antaganden om framtida skadekostnader och

kapitalavkastning samt kriterier för att bestämma skadeavvecklingstidens längd.

Begränsningarna i sjätte stycket f och g gäller inte för oreglerade skador hänförliga

till tjänstepensionsförsäkring eller försäkring som värderas enligt reglerna om

livförsäkringsavsättning; till exempel skadelivräntor och sjukräntor.

Allmänna råd

För att undvika implicit diskontering bör antagandet om inflation och

direktavkastning inte göras i form av enbart ett realränteantagande. Om det

ändå är naturligt att referera till ett realränteantagande, bör också ett anta-

gande om framtida inflation för den relevanta perioden anges. Om försäk-

ringsföretaget utnyttjar ett realränteantagande, bör också förhållandet mellan

skadeinflation och allmän inflation beskrivas.

Genomsnittlig tid för skadeavveckling bör avspegla tyngdpunkten i motsva-

rande betalningsflöde, dvs. bör beräknas som ett vägt medeltal.

Vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar för oreglerade skador bör

försäkringsföretag som bedriver kreditförsäkringsrörelse värdera pant i

fastighet och bostad eller annan säkerhet till nettoförsäljningsvärdet.

Nettoförsäljningsvärde för fastighet framgår av 4 kap. 1 §.

Beräkning av försäkringstekniska avsättningar för mottagen återförsäkring

14 § Avsättningarna för mottagen återförsäkring får bedömas med ledning av

tidigare års redovisning och övriga kända förhållanden som angår återförsäkringen.

Allmänna råd

Ett försäkringsföretag bör bedöma om uppgifter per balansdagen från

cedenten är tillräckliga, i den mån sådana uppgifter är tillgängliga. Det gäller

uppgifter om avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker,

livförsäkringsavsättningar och avsättning för oreglerade skador för mottagen

återförsäkring. En högre avsättning kan vara motiverad om försäkrings-

företaget inte känner till eller vill godta de grunder eller metoder som

cedenten tillämpat vid beräkningen av sina avsättningar.

Beräkning av avsättning för oreglerade skador vid koassurans

15 § Vid koassurans (samförsäkring) mellan EES-försäkringsgivare som uppfyller

kraven i artikel 190 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/138/EG av den

25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och

återförsäkringsverksamhet (Solvens II), ska avsättningen för oreglerade skador för

ett svenskt försäkringsföretags andel uppgå till minst den nivå som skulle uppnås

om man tillämpade de regler som gäller för den ledande samförsäkraren.

Säkerhetsreserv

16 § Regler om förutsättningar för att göra avsättning till och upplösningar av

säkerhetsreserven för skadeförsäkringsföretag är intagna i särskilda föreskrifter.

FFFS 2015:12

19

5 kap. Tilläggsupplysningar

Balansräkningen

Byggnader och mark

1 § För posten ”Byggnader och mark” (C.I) ska upplysningar lämnas om redovisat

värde för rörelsefastigheter och deras andel av redovisat värde för samtliga fastig-

heter.

Allmänna råd

I paragrafen preciseras kravet på upplysningar enligt 5 kap. 3 § 1 lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag om hur stor andel av

fastigheter som används i den egna verksamheten.

Rörelsefastigheter definieras i IAS 40 Förvaltningsfastigheter.

Placeringstillgångar för villkorad återbäring

2 § I samband med att ett försäkringsföretag lämnar upplysning om uppdelningen i

direkt och indirekt placeringsrisk för ”Tillgångar för villkorad återbäring” (D.I),

ska det också upplysa om enligt vilka principer denna uppdelning gjorts.

3 § Om ”Tillgångar för villkorad återbäring” (D.I) avviker beloppsmässigt från

”Avsättning för villkorad återbäring” (EE.I), ska försäkringsföretaget redogöra för

orsakerna till avvikelserna i en not till balansräkningen.

Fordringar avseende direkt försäkring

4 §

9

Posten ”Fordringar avseende direkt försäkring” (F.I) ska i balansräkningen

eller i not delas upp på fordringar hos försäkringstagare, försäkringsförmedlare och

försäkringsföretag.

Eget kapital och villkorad återbäring

5 § Livförsäkringsföretag ska i känslighetsanalysen beakta hur marknadsföränd-

ringar påverkar villkorad återbäring.

6 § I samband med att ett försäkringsföretag lämnar upplysning om uppdelningen i

direkt och indirekt risk för ”Villkorad återbäring” (EE.1), ska det också lämna upp-

lysning om principerna för denna uppdelning.

Livförsäkringsavsättning

7 §

10

I not till balansräkningen ska en sammanfattning av de viktigaste beräknings-

antagandena för livförsäkringar lämnas.

9 Artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

10 Artikel 59.1 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

20

Försäkringstekniska avsättningar som härrör från investeringsavtal

8 § I not till respektive balansräkningspost ska förändringar i de försäkrings-

tekniska avsättningar som härrör från investeringsavtal specificeras.

Val av räntesats vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar

9 § I not till balansräkningen ska upplysningar om vald räntesats som används i

beräkningarna av försäkringstekniska avsättningar lämnas. Vidare ska uppgifter

lämnas om hur den valda räntesatsen har fastställts.

Poster inom linjen

10 § Om försäkringsföretaget har ställt säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till

förmån för intresseföretag, ska särskilda upplysningar lämnas om detta.

Allmänna råd

I 5 kap. 11 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554), som gäller

enligt 5 kap. 1 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, finns krav på

upplysningar om ställda säkerheter till förmån för koncernföretag.

Resultaträkningen

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

11 § I not till resultaträkningen ska ett försäkringsföretag som bedriver skade-

försäkringsrörelse lämna uppgifter som beskriver hur kapitalavkastningen överförts

från finansförvaltningen till försäkringsrörelsen. En sådan beskrivning ska inne-

hålla uppgifter om hur kapitalunderlaget och kalkylräntan fastställts. Uppgifter ska

vidare lämnas om vilket eller vilka finansiella instrument som försäkringsföretaget

lagt till grund för att bestämma kalkylräntan samt löptiderna för dessa instrument.

Motsvarande uppgifter ska lämnas för beräkningar i väsentliga utländska valutor.

Driftskostnader

12 §

11

Posten Driftskostnader (I.7/II.8) ska i resultaträkningen eller i not specifi-

ceras på följande sätt:

a) Anskaffningskostnader.

b) Förändring av Förutbetalda anskaffningskostnader (+/í).

c) Administrationskostnader.

d) Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring (í).

Ersättningar och förmåner till ledningen

13 § För upplysningar om ersättningar och förmåner till personer i ledningen finns

bestämmelser i 5 kap. 1 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, jfr 5 kap.

20 § och 2225 §§årsredovisningslagen.

11 Artikel 34 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

21

Allmänna råd

Upplysningar om ersättningar och förmåner till nyckelpersoner i ledande

ställning bör också lämnas enligt IAS 24 Upplysningar om närstående som

gäller enligt 2 kap. allmänna råd.

Upplysningar om väsentliga villkor i avtal med nyckelpersoner i ledande

ställning om framtida pensioner och liknande förmåner efter avslutad

anställning bör även omfatta följande upplysningar:

– huruvida pensioner är avgiftsbestämda eller förmånsbestämda,

– räkenskapsårets kostnad i förhållande till pensionsgrundande ersättning för

avgiftsbestämda pensioner,

– räkenskapsårets kostnad i förhållande till pensionsgrundande ersättning för

förmånsbestämda pensioner, samt

– för förmånsbestämda pensioner, pensionsnivån uttryckt i förhållande till

pensionsgrundande ersättning eller, i förekommande fall, i kronor och om

pensionen är villkorad av framtida anställning.

Upplysningar om andra ersättningar enligt 5 kap. 20 § årsredovisningslagen

omfattar även annat arbete än som styrelseledamot eller annan ledande

befattningshavare. Dessa ersättningar avser även arvoden för uppdrag som

tillhör styrelseledamotens normala yrkesverksamhet, exempelvis som

advokat eller konsult. Det saknar betydelse om ersättningen för arbetet

betalas direkt till personen, till ett bolag eller annan tredje man.

Begreppet nyckelpersoner i ledande ställning bör definieras enligt god-

kända internationella redovisningsstandarder, jfr IAS 24. Dessa personer bör

även anses ingå i ledningen vid tillämpning av 5 kap. 20 § tredje stycket,

22 § andra stycket och 25 §årsredovisningslagen.

Närståendeupplysningar i vissa livförsäkringsföretag

14 § Bestämmelser om upplysningar om transaktioner med närstående finns i

5 kap. 1 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 5 kap. 12 a § första och

tredje stycket samt 5 kap. 12 b § årsredovisningslagen. Livförsäkringsföretag som

inte får dela ut vinst och som har närstående ska lämna följande tilläggsupplys-

ningar.

För väsentliga avtal med närstående och, i förekommande fall, andra företag i en

företagsgrupp av motsvarande slag som en koncern (ett så kallat närståendeavtal),

ska upplysningar alltid lämnas om avtalets

1. karaktär och ekonomisk innebörd,

2. värde i relation till balansräkningen och resultaträkningen,

3. motpart eller, i förekommande fall, motparter,

4. väsentliga villkor, särskilt sådana som är ovanliga med hänsyn till liknande avtal

på marknaden,

5. vederlag, metod för att bestämma vederlaget och hur metoden närmare har

tillämpats,

6. hur jämförelsen gjorts, när vederlaget bestämts genom en hänvisning till jämför-

bara varor eller tjänster på marknaden, och

7. skälen för vald metod, när vederlaget inte bestämts med hänsyn till vederlaget

för jämförbara varor eller tjänster på marknaden.

FFFS 2015:12

22

När upplysningar lämnas om närståendeavtal får likartade avtal redovisas tillsam-

mans.

Upplysningar ska också lämnas om de instruktioner och rutiner som tillämpas för

att ingå och följa upp närståendeavtal.

Allmänna råd

Kretsen ”företag av motsvarande slag som en koncern” sammanfaller med

sådana koncernliknande strukturer som ett företag har att beakta enligt

11 kap. 7 § och 12 kap. 25 §försäkringsrörelselagen.

Upplysningarna om närståendeavtal bör lämnas genom en översiktlig upp-

ställning som grupperar avtalen i väsentlighetsordning. Avtalsförhållandena

bör också anges schematiskt i en koncern- eller, i förekommande fall, mot-

svarande gruppöversikt.

Föreskriftsenlighet

15 § Ett företag ska i sin årsredovisning ange författningsrubrik samt författnings-

nummer till de av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som det

tillämpat. Företaget ska även ange huruvida det upprättat sin årsredovisning och sin

koncernredovisning enligt dessa föreskrifter.

Allmänna råd

Företaget bör närmare ange vilken normgivning på redovisningsområdet

som det har tillämpat utöver lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

och dessa föreskrifter och allmänna råd.

6 kap. Förvaltningsberättelse och resultatanalys

Förvaltningsberättelse

1 § Reglerna i bilaga 5 ska tillämpas när det gäller förvaltningsberättelsens inne-

håll.

Upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt dessa föreskrifter och

allmänna råd får lämnas på annan plats i årsredovisningen. I sådana fall ska förvalt-

ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna lämnas.

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

2 § Femårsöversikten ska upprättas enligt de redovisningsprinciper som tillämpats

i den senaste årsredovisningen för de upplysningar som är relaterade till uppgifter

om resultat, ekonomisk ställning, avkastning och konsolideringskapital, om det inte

är förenat med särskilda svårigheter att göra en sådan omräkning. Om försäkrings-

företaget inte har gjort någon omräkning, ska företaget upplysa om detta och ange

skälen.

FFFS 2015:12

23

Allmänna råd

Enligt 6 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

ska en femårsöversikt lämnas. Femårsöversikten bör ställas upp i schematisk

form och, med hänsyn till om försäkringsföretaget bedriver livförsäkrings-

eller skadeförsäkringsrörelse, bör den innehålla minst följande uppgifter om

försäkring för egen räkning.

Resultatrelaterade uppgifter:

a)

Premieintäkt (skadeförsäkringsföretag), premieinkomst (skade- och

livförsäkringsföretag).

b) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen.

c) Försäkringsersättningar.

d) Återbäring och rabatter.

e) Försäkringsrörelsens tekniska resultat.

f) Årets resultat.

Uppgifter om ekonomisk ställning:

a) Placeringstillgångar (värderade till verkligt värde).

b) Försäkringstekniska avsättningar.

c) Konsolideringskapital.

Konsolideringskapital utgörs av i balansräkningen redovisat eget kapital,

obeskattade reserver, förlagslån samt övervärden och undervärden i place-

ringstillgångar som inte redovisats i balansräkningen. När övervärden och

undervärden som inte redovisas i balansräkningen medtas i konsoliderings-

kapitalet görs detta utan beaktande av uppskjuten skatt. Uppskjutna skatte-

fordringar och skulder som i redovisningen påverkat eget kapital återläggs

vid beräkningen av konsolideringskapitalet.

Vid angivande av konsolideringskapitalet bör anges hur stor del av konsoli-

deringskapitalet som utgörs av uppskjuten skatt. Övervärdet i placerings-

tillgångar bör anges uppdelat på byggnader och mark, placeringar i koncern-

företag och intresseföretag samt andra finansiella placeringstillgångar.

Nyckeltal

Försäkringsföretaget bör lämna uppgifter om resultat av försäkringsrörelsen

och resultat av kapitalförvaltningen.

Skadeförsäkringsrörelsen

a) Skadeprocent (försäkringsersättningar i procent av premieintäkter).

b) Driftskostnadsprocent (driftskostnader, enligt bilaga 4, 10 §, i procent av

premieintäkter).

c) Totalkostnadsprocent (summan av försäkringsersättningar enligt a och

driftskostnader enligt b i procent av premieintäkter).

Livförsäkringsrörelsen

a) Förvaltningskostnadsprocent (Driftskostnader, enligt bilaga 4, 10 § jämte

skaderegleringskostnader, i förhållande till det genomsnittliga verkliga

värdet på posterna C Placeringstillgångar, D Placeringstillgångar för vilka

försäkringstagaren bär placeringsrisk och G.II Kassa och bank).

FFFS 2015:12

24

Resultat av kapitalförvaltningen

a) Direktavkastning, i procent (Kapitalavkastning, intäkter, enligt bilaga 4,

12 § a–c, minskat med driftskostnader för byggnader och mark, enligt bilaga

4, 20 §, i förhållande till det genomsnittliga verkliga värdet på posterna

C Placeringstillgångar, D Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren

bär placeringsrisk och G.II Kassa och bank).

b) Totalavkastning, i procent (Kapitalavkastning, intäkter enligt a jämte

värdeförändringar och realisationsresultat vid försäljning av placerings-

tillgångar i förhållande till det genomsnittliga verkliga värdet på posterna

C Placeringstillgångar, D Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren

bär placeringsrisk och G.II Kassa och bank).

Försäkringsföretag bör i anslutning till publicerade nyckeltal, lämna infor-

mation om hur direktavkastning och totalavkastning är beräknad, om inte

detta klart framgår av resultat- och balansräkningen samt noter.

Om direktavkastning och totalavkastning beräknas på annat sätt än enligt a

och b bör upplysning lämnas om detta samt om skälen till avvikelsen, se

2 kap. 3 § årsredovisningslagen. Försäkringsföretag bör då i anslutning till

dessa publicerade nyckeltal ange vilka poster i balans- och resultaträkningen

som ingår vid beräkningarna.

Försäkringsföretaget bör lämna uppgifter om ekonomisk ställning.

Skadeförsäkringsrörelsen

a) Konsolideringsgrad (konsolideringskapitalet i procent av premieinkom-

sten för egen räkning).

3 § Enligt 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag ska upplys-

ningar lämnas om företagets kapitalstyrka i femårsöversikten.

De solvensrelaterade uppgifterna i femårsöversikten ska överensstämma med de

uppgifter som försäkringsföretaget årligen ska offentliggöra i sin solvens- och

verksamhetsrapport, enligt 16 kap. 1 § samt 19 kap. 54 och 55 §§ försäkrings-

rörelselagen.

Allmänna råd

Ett försäkringsföretag bör lämna följande solvensrelaterade beloppsuppgifter

i femårsöversikten:

a) Kapitalbas för företaget med särskilda uppgifter om primärkapital,

respektive tilläggskapital.

b) Minimikapitalkrav för företaget.

c) Solvenskapitalkrav för företaget.

d) Kapitalbas för gruppen.

e) Solvenskapitalkrav för gruppen.

f) Kapitalbas för finansiella konglomerat (med uppgift om den metod som

använts för beräkningen).

g) Erforderligt kapitalkrav för det finansiella konglomeratet (med uppgift om

den metod som använts för beräkningen).

Kapitalbas för företaget beräknas enligt 7 kap.försäkringsrörelselagen

(2010:2043). Minimikapitalkrav respektive solvenskapitalkrav för företaget

beräknas enligt 8 kap.försäkringsrörelselagen. Gruppbaserad kapitalbas och

FFFS 2015:12

25

solvenskapitalkrav för gruppen beräknas enligt 19 kap. försäkringsrörelse-

lagen.

Kapitalbas och kapitalkrav för ett finansiellt konglomerat beräknas enligt

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat samt 5 kap. lagen (2006:531)

om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Upplysningarna behöver

endast lämnas av företag som är skyldiga att rapportera konglomeratets

kapitalbas och kapitalkrav till en tillsynsmyndighet.

Resultatanalys

4 § Resultatanalys enligt 6 kap. 3 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

ska upprättas enligt bilaga 6.

7 kap. Koncernredovisning

Dotterföretag som inte konsolideras

1 § Moderföretag ska ange vilka dotterföretag som inte omfattas av koncern-

redovisningen. För sådana dotterföretag ska väsentliga nyckeltal anges.

Koncernredovisning

2 § Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommis-

sionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder (IAS-förordningen), ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas,

oavsett om ett försäkringsföretag är noterat eller onoterat, jfr 7 kap. 6 § lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Ett försäkringsföretag ska i koncernredovisningen tillämpa reglerna i

a) 5 kap. 2 och 3 §§ om placeringstillgångar för villkorad återbäring,

b) 5 kap. 5 och 6 §§ om eget kapital och villkorad återbäring,

c) 5 kap. 13 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

d) 6 kap. 1 § om förvaltningsberättelse, varvid första stycket ska tillämpas i den del

stycket hänvisar till följande föreskrifter och allmänna råd i bilaga 5:

– 1 § om upplysningar om verksamheten,

– 3 § om nya redovisningsstandarders konsekvenser för tillämpning av rörelse-

regler, och

– de allmänna råden under 4 § om upplysningar om övervärden i fondförsäkrings-

verksamhet, samt

e) 6 kap. 2 § om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Allmänna råd

Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande

redovisningsregler för koncerner, och specificering av bundet och fritt eget

kapital enligt 5 kap. 4 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, bör

tillämpas av alla försäkringsföretag som upprättar en koncernredovisning

enligt IAS-förordningen. Rådets rekommendation RFR 1 ovan tillämpas med

FFFS 2015:12

26

de avvikelser och tillägg som följer av paragrafen och bestämmelser i lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag, se 7 kap. 5 § samma lag.

De uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som anges i 2 kap.

allmänna råd, punkt 2 bör tillämpas på samma sätt som RFR 1.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av försäkringsföretag som omfattas av standardens tillämp-

ningsområde.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av försäkringsföretag som omfattas av standardens tillämp-

ningsområde.

3 § Reglerna i 2 § ska tillämpas med följande anpassningar:

1. Sådana upplysningar som avser särskilt angivna poster i balansräkningen eller

resultaträkningen lämnas för motsvarande tillgångar eller skulder respektive

intäkter och kostnader i andra poster.

2. I femårsöversikten tillämpas, trots 6 kap. 2 §, redovisningsprinciperna i den

senaste koncernredovisningen, om det inte är förenat med särskilda svårigheter.

Allmänna råd

I en koncernredovisning enligt 2 § kan avvikelser göras från de uppgifter

som enligt 6 kap. 2 § allmänna råd bör lämnas i femårsöversikten, om

1. avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till rubriceringen och klassifice-

ringen av posterna i balansräkningen eller resultaträkningen,

2. avvikelserna anges, och

3. informationen är likvärdig med de uppgifter som bör lämnas enligt de all-

männa råden.

8 kap. Delårsrapport

Allmänna råd

Onoterade försäkringsföretag

1.

Onoterade försäkringsföretag vars balansomslutning enligt fastställd

balansräkning för det närmaste föregående räkenskapsåret överstiger

1 miljard kronor, bör minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer

än tio månader lämna en delårsrapport. Delårsrapporten bör omfatta en

period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

2. Ett försäkringsföretag enligt 1 bör tillämpa 9 kap.årsredovisningslagen

(1995:1554) med undantag för 1 § första och andra stycket och 2 §.

FFFS 2015:12

27

3. Reglerna i 2–4 kap. bör tillämpas även i fråga om delårsrapporter för

juridisk person. Ett onoterat försäkringsföretag behöver inte lämna uppgifter

enligt IAS 34 Delårsrapportering för den juridiska personen.

4. Moderföretag som är dotterföretag till ett annat företag behöver inte lämna

upplysningar om koncernen under förutsättning

– att företaget, i enlighet med 7 kap. 3 § lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag, inte har upprättat någon koncern-

redovisning för närmast föregående räkenskapsår,

– att det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registrerings-

myndigheten enligt 7

kap. 2

§ årsredovisningslagen, har upprättat en

delårsrapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårs-

rapport,

– att moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som

omfattar även koncernen, och

– att företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets

namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt

säte.

5. Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledningen bör lämnas om

sådana ersättningar och förmåner som förändrats i en inte oväsentlig

omfattning under delårsperioden.

6. Översiktliga upplysningar enligt 3 § i bilaga 5 om nya redovisnings-

standarders konsekvenser för tillämpning av rörelseregler, bör lämnas i

delårsrapporten.

7. Onoterade försäkringsföretag bör lämna uppgift om konsolideringskapital

och väsentliga nyckeltal enligt de allmänna råden i 6 kap. 2 §. Solvens-

relaterade uppgifter bör beräknas enligt de allmänna råden i 6 kap. 3 §.

Företaget bör vidare specificera väsentliga förändringar under året av

övervärden på placeringstillgångar.

8. Onoterade försäkringsföretag bör tillämpa Rådet för finansiell rapporte-

rings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-

cerner, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportring (UFR), vid

upprättande av delårsrapport för koncernen.

9. Onoterade försäkringsföretag bör tillämpa IAS 34 Delårsrapportering i

koncernredovisningen vid upprättande av delårsrapport för koncernen.

10. Utöver punkt 8 och 9 bör ett onoterat försäkringsföretag i delårsrap-

porten för koncernen enbart tillämpa följande regler i detta kapitel.

– Punkt 5 om upplysningar om ersättningar och förmåner till ledningen som

förändrats i en inte oväsentlig omfattning under delårsperioden.

– Punkt 6 om översiktliga upplysningar om nya redovisningsstandarders

konsekvenser för tillämpning av rörelseregler.

– Punkt 7 om konsolideringskapital, väsentliga nyckeltal och solvens-

relaterade uppgifter, varvid 7 kap. 3 § 2 och de allmänna råden till nämnda

paragraf får beaktas.

– Punkt 11 om insändande av delårsrapport.

11. Försäkringsföretag som inte enligt lag ska lämna delårsrapport till

registreringsmyndigheten, bör lämna den delårsrapport som avses i 1 till

Finansinspektionen snarast efter att den är färdigställd. Den bör ha kommit

in till myndigheten senast inom två månader från delårsperiodens utgång.

FFFS 2015:12

28

Noterade försäkringsföretag

12. Noterade försäkringsföretag bör i delårsrapporten, tillämpa följande

allmänna råd som avser onoterade försäkringsföretag.

– Punkt 5 om upplysningar om ersättningar och förmåner till ledningen som

förändrats i en inte oväsentlig omfattning under delårsperioden.

– Punkt 6 om översiktliga upplysningar om nya redovisningsstandarders

konsekvenser för tillämpning av rörelseregler.

– Punkt 7 om konsolideringskapital, väsentliga nyckeltal och solvens-

relaterade uppgifter, varvid 7 kap. 3 § 2 och de allmänna råden till nämnda

paragraf får beaktas.

_______________

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2016 och

tillämpas första gången på årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar

som upprättas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015 samt i

delårsrapporter som upprättas för del av sådant räkenskapsår.

2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag.

3. Följande upplysningar behöver inte lämnas i årsredovisningar som upprättas för

räkenskapsår 1 januari–31 december 2016:

a) d och e i de allmänna råden till 6 kap. 3 §.

b) f och g i de allmänna råden till 6 kap. 3 §.

4. Omräkning av upplysningarna som ska lämnas enligt 6 kap. 2 § ska inte

tillämpas på solvensrelaterade uppgifter i femårsöversikten som har angetts i års-

redovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter för räkenskapsår eller del

av räkenskapsår till och med den 31 december 2015.

ERIK THEDÉEN

Greta

Wennerberg

_______________

Bilaga 1. Uppställningsform för balansräkningen

Bilaga 2. Uppställningsform för resultaträkningen

Bilaga 3. Balansräkningens poster

Bilaga 4. Resultaträkningens poster

Bilaga 5. Upplysningar i förvaltningsberättelsen

Bilaga 6. Resultatanalysens uppställningsform och innehåll

FFFS 2015:12

29

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkningen

Tillgångar

A. Tecknat ej inbetalt kapital

B. Immateriella tillgångar

I. Goodwill

II. Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I.

Byggnader och mark

II.

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

1. Aktier och andelar i koncernföretag

2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncern-

företag

3. Aktier och andelar i intresseföretag

4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresse-

företag

III.

Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar

2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3. Andelar i investeringspooler

4. Lån med säkerhet i fast egendom

5. Övriga lån

6. Utlåning till kreditinstitut

7. Övriga finansiella placeringstillgångar

IV.

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

1. Tillgångar för villkorad återbäring

2. Fondförsäkringstillgångar

E. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2. Livförsäkringsavsättning

3. Oreglerade skador

4. Återbäring och rabatter

5. Övriga försäkringstekniska avsättningar

6. Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

a) Villkorad återbäring

b) Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I.

Fordringar avseende direkt försäkring

II.

Fordringar avseende återförsäkring

III.

Övriga fordringar

G. Andra tillgångar

I.

Materiella tillgångar och varulager

II.

Kassa och bank

III.

Övriga tillgångar

FFFS 2015:12

30

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I.

Upplupna ränte- och hyresintäkter

II.

Förutbetalda anskaffningskostnader

III.

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital, avsättningar och skulder

AA. Eget

kapital

I.

Aktiekapital eller Garantikapital

I.a.

Verksamhetskapital

I.b.

Förlagsinsatser

II.

Överkursfond

III.

Uppskrivningsfond

IV.

Konsolideringsfond

V.

Andra fonder

1. Reservfond

2. Kapitalandelsfond

3. Fond för verkligt värde

4. Övriga fonder

V.a.

Kapitalandelslån och vinstandelslån

VI.

Balanserad vinst eller förlust

VII.

Årets resultat

BB. Obeskattade

reserver

CC. Efterställda

skulder

DD.

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2. Livförsäkringsavsättning

3. Oreglerade skador

4. Återbäring och rabatter

5. Utjämningsavsättning

6. Övriga försäkringstekniska avsättningar

EE.

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-

tagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1. Villkorad återbäring

2. Fondförsäkringsåtaganden

FF. Andra

avsättningar

1. Pensioner och liknande förpliktelser

2. Skatter

3. Övriga avsättningar

GG.

Depåer från återförsäkrare

HH. Skulder

I.

Skulder avseende direkt försäkring

II.

Skulder avseende återförsäkring

III.

Obligationslån

IV.

Skulder till kreditinstitut

IV.b

Kapitalandelslån och vinstandelslån

V.

Övriga skulder

FFFS 2015:12

31

II.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I.

Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

II.

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Poster inom linjen

I.

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för

såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig

II.

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig

III.

Ansvarsförbindelser

1. Garantier

2. Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar och ej har

täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

3. Övriga ansvarsförbindelser

IV.

Åtaganden

1. Åtaganden till följd av återköpstransaktioner

2. Övriga åtaganden

FFFS 2015:12

32

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen

I. TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

a) Premieinkomst

b) Premier för avgiven återförsäkring (í)

c) Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande

risker, (+/í)

d) Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade

premier och kvardröjande risker (+/í)

2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)

3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

4. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a) Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (í)

b) Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (í)

5. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring) (+/í)

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (í)

6. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

7. Driftskostnader

8. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

9. Förändring i Utjämningsavsättning

10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1)

II. TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

a) Premieinkomst

b) Premier för avgiven återförsäkring (í)

2. Kapitalavkastning, intäkter

3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar

3a. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär

placeringsrisk

aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring

bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar

3b. Värdeökningar på övriga placeringstillgångar

4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

5. Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a) Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (í)

b) Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (í)

FFFS 2015:12

33

6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring) (+/í)

a) Livförsäkringsavsättning

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (í)

b) Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkrings-

tagaren bär risk

aa) Villkorad återbäring

i) Före avgiven återförsäkring

ii) Återförsäkrares andel (í)

bb) Fondförsäkringsåtagande

i) Före avgiven återförsäkring

ii) Återförsäkrares andel (í)

c) Övriga försäkringstekniska avsättningar

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (í)

7. Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

8. Driftskostnader

9. Kapitalavkastning, kostnader

10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar

10a.Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär

placeringsrisk

aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring

bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar

10b.Värdeminskning på övriga placeringstillgångar

11. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post III.4)

13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)

III. ICKE-TEKNISK REDOVISNING

1. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)

2. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)

3a. Kapitalavkastning, intäkter

3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar

4. Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)

5a. Kapitalavkastning, kostnader

5b. Orealiserade förluster på placeringstillgångar

6. Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)

7. Övriga intäkter

8. Övriga kostnader

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

11. Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

12. Skatt på årets resultat

13. Övriga skatter

14. Årets resultat

FFFS 2015:12

34

Bilaga 3

Balansräkningens poster

1 § Posterna i 2–60 §§ avser uppställningsformen för balansräkningen enligt bi-

laga 1 till lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, med de tillägg

som följer av 3 kap. 1 §.

Tillgångar

2 §

12

Post A – Tecknat ej inbetalt kapital. Posten omfattar fordringar som avser

ännu inte fullgjorda betalningar för tecknat aktie- eller garantikapital.

Allmänna råd

I försäkringsaktiebolag är posten endast tillämplig vid nyemission.

Innan ett nyemissionsbeslut har registrerats, redovisas motsvarande belopp

på skuldsidan under posten Övriga skulder (post HH.V). Efter registrering

omföres beloppet till Aktiekapital eller Garantikapital (post AA.I).

Under denna post får redovisas tecknat ej inbetalt kapital även om inte alla

förutsättningar är uppfyllda för att i balansräkningen få redovisa det som en

tillgång enligt godkända internationella redovisningsstandarder.

Ej inbetalda insatser i ömsesidiga försäkringsbolag och försäkrings-

föreningar får inte tas upp som tillgång, se 3 kap. 2 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag.

3 §

13

Post B.I – Goodwill. Posten omfattar goodwill och koncerngoodwill som

förvärvats mot vederlag.

4 §

14

Post B.II – Andra immateriella tillgångar. Posten omfattar

1. balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande,

2.

koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och

tillgångar,

3. hyresrätter och liknande rättigheter, och

4. förskott avseende immateriella tillgångar.

Allmänna råd

Vad som får redovisas som immateriell anläggningstillgång och vad som är

goodwill anges i 4 kap. 1 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, jfr

4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554). Kompletterande regler finns i

godkända internationella redovisningsstandarder, jfr IAS 38 Immateriella

12 Artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

13 Artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

14 Artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

35

tillgångar och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2

Redovisning för juridiska personer.

En avtalsenlig rätt att förvalta finansiella tillgångar för annans räkning är ett

exempel på en sådan liknande rättighet som avses i 2. Dessa kan även

redovisas när företag delar upp försäkringskontrakt i en försäkringsdel och

en depositionsandel, jfr IFRS 4 Försäkringsavtal.

Immateriella tillgångar som uppstår när försäkringsavtal förvärvats via ett

företagsförvärv eller i en portföljöverlåtelse kan även redovisas här, jfr

IFRS 4 Försäkringsavtal.

5 §

15

Post C.I – Byggnader och mark. Posten omfattar

– byggnader och mark,

– byggnad under uppförande, och

– erlagd handpenning avseende byggnader och mark.

Allmänna råd

Posten omfattar också fastigheter där den egna verksamheten bedrivs.

6 § Posterna C.II.1 och C.II.3 – Aktier och andelar i koncernföretag och

Aktier och andelar i intresseföretag. Här redovisas innehav av aktier och andelar

samt teckningsrätter och delrätter på aktier i koncern- respektive intresseföretag, jfr

1 kap.45 §§årsredovisningslagen.

Allmänna råd

Under posten C.II.1 bör även derivatinstrument på aktier och andelar i

koncernföretag redovisas.

Under posten C.II.3 bör det även redovisas sådana derivatinstrument på

aktier i intresseföretag som omfattas av IAS 28 Innehav av intresseföretag

och joint ventures, jfr IAS 39.

7 §

16

Posterna C.II.2 och C.II.4 – Räntebärande värdepapper emitterade av,

och lån till, koncernföretag och Räntebärande värdepapper emitterade av, och

lån till, intresseföretag. Dessa poster omfattar obligationer och andra räntebärande

värdepapper (inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument) emitterade av

koncernföretag och intresseföretag samt lån till sådana företag.

8 § Post C.III.1 – Aktier och andelar. Här redovisas innehav av aktier och

andelar samt teckningsrätter och delrätter på aktier.

Allmänna råd

Andra aktieoptioner än teckningsrätter och delrätter kan redovisas antingen i

denna post eller i en egen post Derivat, (post C.III.6a).

Derivat som har ett negativt värde, bör redovisas på skuldsidan genom att

posten Derivat, (post HH.IV.a) infogas i uppställningsformen för balansräk-

ningen.

15 Artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

16 Artikel 6 och 9 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

36

Andelar i så kallade blandade värdepappersfonder får ingå i denna post, om

det redovisade värdet på de förvaltade tillgångarna till minst hälften utgörs

av aktier eller aktierelaterade instrument.

9 §

17

Post C.III.2 – Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Denna

post omfattar sådana omsättningsbara obligationer och andra räntebärande värde-

papper (inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument) som emitterats av

kreditinstitut, andra företag eller offentliga organ.

Allmänna råd

Vid gränsdragningen mellan posten Obligationer och andra räntebärande

värdepapper (C.III.2) och posterna Lån med säkerhet i fast egendom, Övriga

lån och Utlåning till kreditinstitut (C.III.4–6) bör det primära kriteriet vara

om företagets fordran är omsättningsbar eller överlåtbar. Placeringar som

motsvaras av löpande skuldebrev bör därför normalt redovisas under posten

Obligationer och andra räntebärande värdepapper (C.III.2), medan enkla

skuldebrev normalt redovisas som lån under posterna Lån med säkerhet i fast

egendom (C.III.4), Övriga lån (C.III.5) eller Utlåning till kreditinstitut

(C.III.6).

Andelar i så kallade blandade värdepappersfonder får ingå i denna post om

det redovisade värdet på de förvaltade tillgångarna till mer än hälften utgörs

av räntebärande värdepapper eller liknande instrument.

10 §

18

Post C.III.3 – Andelar i investeringspooler. Posten omfattar ett försäk-

ringsföretags andel i en investering som är gemensam med andra företag eller

pensionsfonder och som förvaltas av en eller flera av dessa företag eller

pensionsfonder.

11 §

19

Post C.III.4 – Lån med säkerhet i fast egendom. Här redovisas lån vars

säkerheter helt eller delvis utgörs av inteckningar i fast egendom. Om försäkrings-

företaget har tagit emot flera säkerheter för ett lån, ska lånet redovisas i denna post

om minst hälften av säkerheternas värde utgörs av fast egendom.

12 §

20

Post C.III.5 – Övriga lån. Här redovisas lån med andra erhållna säkerheter

än fast egendom, t.ex. livförsäkringslån.

13 §

21

Post C.III.6 – Utlåning till kreditinstitut. Posten omfattar sådan utlåning

till kreditinstitut (banker, kreditmarknadsbolag, finansbolag och hypoteksinstitut)

där insatta medel är disponibla först efter en viss uppsägningstid.

Tillgodohavanden utan någon sådan begränsning ska, oavsett om de är ränte-

bärande eller ej, tas upp under posten Kassa och bank (G.II).

Allmänna råd

Marknadsbevis är ett exempel på utlåning som redovisas i denna post. Här

redovisas också sådana medel som försäkringsföretaget kan säga upp direkt,

17 Artikel 9 i direktiv 91/674/EEG.

18 Artikel 10 i direktiv 91/674/EEG.

19 Artikel 11 i direktiv 91/674/EEG.

20 Artikel 11 i direktiv 91/674/EEG.

21 Artikel 13 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

37

men där detta i så fall medför ett kompensationskrav till den externa kredit-

givaren i form av räntekompensation eller en likvärdig ersättning.

14 § Post C.III.6a – Derivat.

Allmänna råd

Posten omfattar derivat som har ett positivt värde, jfr IAS 39.

Derivat med positivt värde och negativt värde får nettoredovisas om det

finns en legal rätt att kvitta beloppen samt att posterna kommer att regleras

med ett nettobelopp, jfr IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § innebär att aktie- och ränterelaterade derivat får

redovisas separat från underliggande instrument. Detta gäller dock inte för

Teckningsrätter (teckningsoptioner) och delrätter som redovisas enligt 6 och

8 §§.

15 §

22

Post C.III.7 – Övriga finansiella placeringstillgångar. I denna post

redovisas sådana finansiella placeringstillgångar som inte omfattas av 6–14 §§.

Allmänna råd

Fordringar på överförande part vid så kallad äkta återköpstransaktion enligt

2 kap. 1 §, kan redovisas i denna post.

16 §

23

Post C.IV – Depåer hos företag som avgivit återförsäkring. Försäkrings-

företag som mottagit återförsäkring ska under denna post redovisa antingen ford-

ringar hos cedenten eller tredje man eller belopp som hållits inne av ett sådant före-

tag, motsvarande värdet på de deponerade medlen hos företaget. Fordran får inte

läggas samman med andra fordringar hos eller avräknas mot andra skulder till

cedenten.

Värdepapper som deponerats hos cedenten ska redovisas under respektive delpost

under placeringstillgångar.

Allmänna råd

Värdepapper som deponerats anges också som ställd pant.

Förbudet mot att nettoredovisa fordran mot andra skulder till cedenten

tillämpas även om det innebär en avvikelse från godkända internationella

redovisningsstandarder, jfr IAS 32.

Försäkringsföretag som mottagit återförsäkring bör pröva om överförda

finansiella tillgångar bör bokas bort från balansräkningen, jfr IAS 39. Om de

överförda finansiella tillgångarna inte bör bokas bort, anses de vara depo-

nerade hos cedenten och redovisas under respektive delpost under place-

ringstillgångar. Om motparten har rätt enligt avtal eller sedvänja att sälja

eller pantsätta säkerheten bör cedenten omklassificera tillgången och redo-

visa den skilt från andra tillgångar i sin balansräkning, jfr IAS 39.

22 Artikel 13 i direktiv 91/674/EEG.

23 Artikel 14 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

38

17 §

24

Post D.1 – Tillgångar för villkorad återbäring. Här redovisar försäkrings-

företag som bedriver livförsäkringsrörelse placeringstillgångar motsvarande an-

svarigheten för villkorad återbäring och för vilka försäkringstagaren eller någon

annan ersättningsberättigad bär en väsentlig del av placeringsrisken.

Allmänna råd

Placeringstillgångar redovisas under denna post endast om försäkrings-

tagaren eller andra ersättningsberättigade bär en placeringsrisk för klart

definierade tillgångar, eller sammansättningar av tillgångar som separerats

från den övriga kapitalförvaltningen. I övriga fall bör placeringstillgångarna

redovisas enligt 5–16 §§.

18 §

25

Post D.2 – Fondförsäkringstillgångar. Posten avser fondförsäkrings-

rörelse och omfattar sådana placeringstillgångar som är avsedda för skuldtäckning

av posten EE.2 Fondförsäkringsåtaganden.

Allmänna råd

Fondtillgångar som innehas för egen räkning redovisas inte under denna

post.

19 §

26

Post E – Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar.

Posterna E.1 – E.6 omfattar återförsäkrares andel av de försäkringstekniska avsätt-

ningar som tas upp under posten DD Försäkringstekniska avsättningar (före av-

given återförsäkring) och EE Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för

vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring).

20 §

27

Post F.I – Fordringar avseende direkt försäkring. Här redovisas sådana

fordringar hos försäkringstagare, försäkringsförmedlare och andra försäkringsföre-

tag som avser direkt försäkring.

21 §

28

Post G.I – Materiella tillgångar och varulager. Posten omfattar materiella

tillgångar, såsom maskiner och inventarier, förskott som avser materiella tillgångar

samt varulager.

22 §

29

Post G.II – Kassa och bank. Posten omfattar betalningsmedel, inklusive

utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

23 §

30

Post G.III – Övriga tillgångar. Här redovisas andra tillgångar som inte

kan placeras under posterna G.I–G.II.

24 §

31

Post H.I – Upplupna ränte- och hyresintäkter. Denna post omfattar ränta

och hyra som på balansdagen är intjänad men ännu inte inbetald.

25 §

32

Post H.II – Förutbetalda anskaffningskostnader. Posten omfattar sådana

anskaffningskostnader som har ett samband med tecknande av försäkringsavtal

24 Artikel 15 i direktiv 91/674/EEG.

25 Artikel 15 i direktiv 91/674/EEG.

26 Artikel 24 i direktiv 91/674/EEG.

27 Artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

28 Artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

29 Artikel 12 i direktiv 91/674/EEG.

30 Artikel 16 i direktiv 91/674/EEG.

31 Artikel 17 i direktiv 91/674/EEG.

32 Artikel 18 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

39

som enligt 4 kap. 8 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag ska tas upp som

tillgång.

Allmänna råd

En avtalsenlig rätt att förvalta finansiella tillgångar som tillhör någon annan

bör redovisas under Andra immateriella tillgångar (post B.II).

Förutbetalda anskaffningskostnader hänförliga till investeringsavtal, kan

redovisas under denna post. Detsamma gäller depositionsandelen när företag

delar upp ett avtal i en försäkringsdel och en depositionsandel, jfr IFRS 4.

Definitionen av försäkringsavtal och investeringsavtal framgår av 1 kap. 2 §.

26 § Post H.III – Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Posten omfattar sådana utgifter som bokförts under räkenskapsåret men som utgör

kostnader för perioder efter balansdagen samt sådana intäkter som bokförts under

räkenskapsåret men som utgör inkomster efter balansdagen.

Eget kapital, avsättningar och skulder

27 §

33

Post AA.I – Aktiekapital eller Garantikapital. Posten omfattar sådant

kapital som enligt lag räknas som eget kapital tecknat av aktieägare eller, i

ömsesidiga försäkringsbolag, kapital tecknat av garanter.

28 § Post AA.I.a – Verksamhetskapital. Posten omfattar sådant kapital som

enligt lag räknas som eget kapital vid bildande av en försäkringsförening enligt

13 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

29 § Post AA.I.b – Förlagsinsatser. Posten omfattar sådana förlagsinsatser som

får tillskjutas i ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar enligt 5 kap.

1 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Endast betalda

förlagsinsatser får redovisas under denna post, jfr 3

kap. 2

§ lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag och 3 kap. 6 § första stycket årsredovisnings-

lagen.

30 § Post AA.II – Överkursfond. Under denna post redovisas överkurs vid emis-

sion av aktier, jfr 3 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och

3 kap. 5 a § årsredovisningslagen.

Försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst redovisar medel som har tillförts

överkursfonden före den 1 april 2011 under reservfonden.

31 §

34

Post AA.III – Uppskrivningsfond. Posten omfattar belopp som satts av till

en uppskrivningsfond enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 och 2 §§ lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag, jfr 4 kap. 6 § årsredovisningslagen.

32 § Post AA.IV – Konsolideringsfond. Här redovisar livförsäkringsaktiebolag,

ömsesidiga livförsäkringsbolag samt livförsäkringsföreningar som inte får dela ut

vinst sådana belopp som får användas för förlusttäckning och andra ändamål som

följer av bestämmelser i bolagsordningen enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § och

13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen.

33 Artikel 19 i direktiv 91/674/EEG.

34 Artikel 20 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

40

Livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst ska redovisa utgifter och

inkomster för egna aktier mot konsolideringsfonden under bundet eget kapital.

Allmänna råd

Livförsäkringsaktiebolag, ömsesidiga livförsäkringsbolag samt liv-

försäkringsföreningar

,

som får göra avsättning av årets vinst till

konsolideringsfond, behöver inte redovisa en uppdelning av diskretionära

delar avseende årets vinst och eget kapital, jfr IFRS 4.

33 §

35

Post AA.V.1 – Reservfond. Här redovisar försäkringsaktiebolag som får

dela ut vinst avsättningar till reservfonden. Här redovisar även ömsesidiga

försäkringsbolag samt försäkringsföreningar avsättningar till reservfond enligt

10 kap. 6 § andra och tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, jfr 12 kap.

71 § och 13 kap. 24 §försäkringsrörelselagen.

Försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst redovisar medel som har tillförts

överkursfonden före den 1 april 2011 under denna post.

34 §

36

Post AA.V.2 – Kapitalandelsfond. Vid redovisningen av kapitalandelsfon-

den ska försäkringsföretaget göra avsättningar till och nedsättningar av kapital-

andelsfonden genom att flytta belopp inom eget kapital som en justering av posten

Balanserad vinst eller förlust (post AA.VI). Sådana av- och nedsättningar ska så-

ledes inte redovisas över resultaträkningen.

Avsättningar till en kapitalandelsfond ska redovisas efter skatt.

35 § Post AA.V.3 – Fond för verkligt värde. I denna post redovisas värdeförän-

dringar på vissa finansiella instrument enligt 4 kap. 1 § lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag, jfr 4 kap. 14 d § årsredovisningslagen.

Allmänna råd

Följande värdeförändringar bör redovisas i posten Fond för verkligt värde:

1. Värdeförändringar som avser ett säkringsinstrument och som inte redo-

visas direkt i resultaträkningen.

2. Värdeförändring orsakad av kursändring på en monetär post som utgör en

del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

3. Värdeförändringar på finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde

enligt 4 kap. 2 § 11 lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och som

inte redovisas direkt i resultaträkningen, jfr 4 kap. 14 a § årsredovisnings-

lagen.

Fonden för verkligt värde redovisas under bundet eget kapital i livförsäk-

ringsföretag, jfr 5 kap. 4 § 1 och 2 lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag.

36 §

37

Post AA.V.4 – Övriga fonder. Här redovisar försäkringsföretag som får

dela ut vinst sådana fonder som inte omfattas av 30–35 §§.

35 Artikel 20 i direktiv 91/674/EEG.

36 Artikel 20 i direktiv 91/674/EEG.

37 Artikel 20 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

41

37 § Post AA.V.a – Kapitalandelslån

och

vinstandelslån. Här redovisar

försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst samt ömsesidiga försäkringsbolag

utgivna kapitalandelslån och vinstandelslån som ska redovisas som eget kapital.

Allmänna råd

Ett kapitalandelslån är ett finansiellt instrument där återbetalning bestäms på

annat sätt än genom ett nominellt eller indexerat penningbelopp. Det belopp

som företaget ska betala tillbaka är helt eller delvis beroende på utdelningen

till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, företagets resultat eller

finansiella ställning.

Ett vinstandelslån är ett lån där rätt till ränta är beroende av företagets

utdelning eller vinst (vinstandelsbevis).

Trots benämningen kapitalandelslån respektive vinstandelslån kan de

klassificeras både som eget kapital och skulder beroende på det finansiella

instrumentets egenskaper. Kapitalandelslån respektive vinstandelslån som

inte uppfyller egenskaperna för eget kapital redovisas som skuld under post

HH.IV.b Kapitalandelslån och vinstandelslån.

38 § Post AA.VI – Balanserad vinst eller förlust. Här redovisar försäkringsföre-

tag som får dela ut vinst balanserade vinstmedel eller förluster från tidigare räken-

skapsår.

Allmänna råd

Om ett försäkringsaktiebolag, som får dela ut vinst, förvärvar egna aktier ska

fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna

aktier ska fritt eget kapital ökas med inkomsten av överlåtelsen, se 5 kap. 1 §

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 5 kap. 14 § andra stycket

årsredovisningslagen.

39 § Post AA.VII – Årets resultat. Här redovisas nettovinst eller nettoförlust för

räkenskapsåret.

40 § Post BB – Obeskattade reserver.

Allmänna råd

Posten omfattar ackumulerade överavskrivningar, ersättningsfonder, perio-

diseringsfonder, uppskovsbelopp, säkerhetsreserv och andra obeskattade

reserver.

Varje obeskattad reserv bör redovisas separat i balansräkningen eller i not.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp i en latent skatte-

skuld, som redovisas under Avsättningar för skatter (Post FF.2) och i en

bunden kapitaldel. Den bundna kapitaldelen bör redovisas under Övriga fon-

der Post AA.V.4 i försäkringsföretag som får dela ut vinst och under Konso-

lideringsfond (post AA.IV) i försäkringsföretag som inte får dela ut vinst.

FFFS 2015:12

42

41 §

38

Post CC – Efterställda skulder. Under denna post ska sådana skulder

redovisas som, vare sig de representeras av värdepapper eller inte, i händelse av

likvidation eller konkurs enligt avtal ska återbetalas först efter det att övriga borge-

närer tillgodosetts.

42 §

39

Post DD.1 – Ej intjänade premier och kvardröjande risker. Här redo-

visar försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsrörelse avsättningar som

motsvarar bolagets ansvarighet för försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra

kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringsavtal.

Försäkringstekniska avsättningar för skadelivräntor och sjukräntor ska redovisas

under posten Oreglerade skador (DD.3).

43 §

40

Post DD.2 – Livförsäkringsavsättning. Här redovisar försäkringsföretag

som bedriver livförsäkringsrörelse avsättningar för försäkringsfall, förvaltnings-

kostnader och andra kostnader för löpande försäkringsavtal och skulder avseende

investeringsavtal under den resterande avtalsperioden. Beloppet ska redovisas in-

klusive garanterad återbäring. Försäkringsföretaget ska beakta värdet av de ytter-

ligare premier som försäkringstagarna ska betala. Med garanterad återbäring menas

sådan återbäring som utgör visst eller vissa i framtiden utfallande nominellt eller

realt bestämda belopp som försäkringstagaren eller någon annan ersättningsberät-

tigad har en ovillkorlig rätt till.

Försäkringstekniska avsättningar för skadelivräntor och sjukräntor ska redovisas

under posten Avsättning för oreglerade skador (DD.3).

44 §

41

Post DD.3 – Oreglerade skador. Här redovisas försäkringsföretagets upp-

skattade slutliga kostnad för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har

inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som bolaget redan be-

talat med anledning av ersättningskrav.

Posten ska också innefatta avsättningar för skadelivräntor och sjukräntor samt av-

sättningar för framtida särskild löneskatt på ersättning från sjukpensionsförsäkring

under förtidspensionstiden.

45 §

42

Post DD.4 – Återbäring och rabatter. Här redovisas avsättningar för ej

förfallen återbäring samt rabatter till försäkringstagare eller andra förmånstagare i

skadeförsäkringsrörelse.

Allmänna råd

Ett försäkringsavtal kan innehålla både en diskretionär del och en garantidel,

jfr IFRS 4. När den diskretionära delen redovisas separat från garantidelen

bör den tas upp här som en särskild delpost, om den inte får redovisas under

posten Konsolideringsfond (post AA.IV.2) eller Övriga fonder (post

AA.V.4).

46 §

43

Post DD.5 – Utjämningsavsättning. Här redovisar försäkringsföretag som

bedriver kreditförsäkringsrörelse avsättningar enligt avtal om försäkring för att ut-

38 Artikel 21 i direktiv 91/674/EEG.

39 Artikel 25 och 26 i direktiv 91/674/EEG.

40 Artikel 27 i direktiv 91/674/EEG.

41 Artikel 28 i direktiv 91/674/EEG.

42 Artikel 29 i direktiv 91/674/EEG.

43 Artikel 30 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

43

jämna variationer i skadefrekvenser mellan åren eller för att täcka speciella risker.

Endast sådana avsättningar till utjämningsreserv som skett enligt

försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som avsatts före den 1 januari 2016

redovisas i denna post.

47 §

44

Post DD.6 – Övriga försäkringstekniska avsättningar. Under denna post

redovisas sådana försäkringstekniska avsättningar som inte redovisas i posterna

DD.1–DD.5.

48 §

45

Post EE.1 – Villkorad återbäring. Här redovisas sådan återbäring där för-

säkringstagaren, en grupp av försäkringstagare eller försäkringstagarkollektivet bär

en finansiell, aktuariell eller någon annan försäkringsteknisk risk som påverkar

storleken på återbäringen eller rätten till återbäring överhuvudtaget.

49 §

46

Post EE.2 – Fondförsäkringsåtagande. Här redovisas sådana försäk-

ringstekniska avsättningar avseende försäkringsavtal och skulder avseende investe-

ringsavtal i fondförsäkringsrörelse som gjorts för att täcka åtaganden inom livför-

säkring, vars värde eller avkastning bestäms med ledning av placeringstillgångar

för vilka försäkringstagarna bär risken.

Allmänna råd

Andra avsättningar med syfte att täcka dödsfallsrisker, driftskostnader eller

andra risker enligt försäkringsavtal, bör redovisas under posten Livförsäk-

ringsavsättning (DD.2). Villkorad återbäring redovisas under posten Villko-

rad återbäring (EE.1).

Om fördelning av försäkringsavtal sker i en försäkringsdel och en deposi-

tionsandel, bör skulder avseende depositionsandelen redovisas här, jfr

IFRS 4.

50 § Post FF.1 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Posten

omfattar avsättningar enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse

m.m. och andra avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning.

I 3 kap. 6 § finns regler om när avsättning för pensionsförpliktelser till anställda

ska tas upp i balansräkningen.

Allmänna råd

Avsättningar för sådana finansiella garantier som inte är derivat kan tas upp

under delpost FF.3 Övriga avsättningar.

51 § Post FF.2 – Avsättningar för skatter. Posten omfattar avsättningar för in-

komstskatt, avkastningsskatt, uppskjuten skatt och därmed jämförliga skatter.

En avsättning för framtida särskild löneskatt på ersättning från sjukpensions-

försäkring under förtidspensionstiden (tjänstepension) redovisas under posten

DD.3.

44 Artikel 26 i direktiv 91/674/EEG.

45 Artikel 31 i direktiv 91/674/EEG.

46 Artikel 31 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

44

Allmänna råd

Skulder avseende källskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt m.fl. redovisas

som post HH.V Övriga skulder.

52 §

47

Post GG – Depåer från återförsäkrare. Försäkringsföretag som avgivit

återförsäkring ska under denna post redovisa ett belopp som motsvarar värdet på

kontanter eller andra värdehandlingar som deponerats av försäkringsföretag som

mottagit återförsäkring enligt återförsäkringsavtal eller som försäkringsföretaget

hållit inne av samma skäl.

Försäkringsföretaget som mottagit värdehandlingen får inte, oavsett om de står som

ägare eller ej, redovisa något annat belopp än vad företaget är skyldigt enligt depo-

sitionen.

Allmänna råd

Försäkringsföretag som avgett återförsäkring bör pröva om överförda finan-

siella skulder bör tas upp i balansräkningen enligt IAS 39, jfr post C.IV –

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring.

53 § Post HH.I – Skulder avseende direkt försäkring. Här redovisas skulder till

försäkringstagare, försäkringsförmedlare och försäkringsföretag avseende direkt

försäkring.

54 §

48

Post HH.III – Obligationslån. Posten omfattar obligationslån och konver-

tibla lån som försäkringsföretaget har utelöpande.

Allmänna råd

Om en emittent av ett skuldinstrument återköper detta instrument utsläcks

skulden även om emittenten har för avsikt att återsälja det inom en nära

framtid, jfr IAS 39.

55 § Post HH.IV.a — Derivat.

Allmänna råd

Posten omfattar derivat som har ett negativt värde, jfr IAS 39.

Bestämmelserna i 3 kap 1 § innebär att aktie- och ränterelaterade derivat får

redovisas separat från underliggande instrument.

56 § Post HH.IV.b – Kapitalandelslån och vinstandelslån. Här redovisar

försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst, samt ömsesidiga försäkringsbolag,

utgivna kapitalandelslån och vinstandelslån som inte ska redovisas som eget

kapital.

Allmänna råd

Ett kapitalandelslån är ett finansiellt instrument där återbetalning bestäms på

annat sätt än genom ett nominellt eller indexerat penningbelopp. Det belopp

47 Artikel 32 i direktiv 91/674/EEG.

48 Artikel 6 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

45

som företaget ska betala tillbaka är helt eller delvis beroende på utdelningen

till aktieägarna, kursutvecklingen på företagets aktier, företagets resultat

eller finansiella ställning.

Ett vinstandelslån är ett lån där rätt till ränta är beroende av företagets

utdelning eller vinst (vinstandelsbevis).

Trots benämningen kapitalandelslån respektive vinstandelslån kan de klassi-

ficeras både som eget kapital och skulder beroende på det finansiella

instrumentets egenskaper. Kapitalandelslån respektive vinstandelslån som

uppfyller egenskaperna för eget kapital redovisas under post AA.V.a

Kapitalandelslån och vinstandelslån.

57 § Post HH.V – Övriga skulder. Under denna post redovisas skulder som inte

kan placeras under någon annan post.

Allmänna råd

Här kan även redovisas skulder till mottagande part vid så kallad äkta åter-

köpstransaktion enligt 2 kap. 1 §.

58 § Post II.I – Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffnings-

kostnader. Om ett försäkringsföretag har återförsäkrat en sådan förpliktelse för

vilken anskaffningskostnader tagits upp under Förutbetalda anskaffningskostnader

(H.II), ska den återförsäkrade andelen redovisas under denna post.

59 § Post II.II – Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Posten

omfattar kostnader som avser räkenskapsåret men som innebär utgifter först efter

balansdagen, samt inkomster som bokförts under räkenskapsperioden men som

utgör intäkter för perioder efter balansdagen.

Poster inom linjen

60 § Under post I, Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna

skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig, ska

ett försäkringsföretag ta upp det bokförda värdet av sådana tillgångar som är be-

lastade med särskild förmånsrätt. Dessa uppgifter ska tas upp under en särskild

rubrik och delas upp per balanspost.

Under post IV.1, Åtaganden till följd av återköpstransaktioner, redovisas sådana

åtaganden som gjorts i samband med oäkta återköpstransaktioner. Överförande part

ska då ta upp lösenpriset för den säljoption som ställts ut i transaktionen.

Specifikationer till poster inom linjen får redovisas i not.

Allmänna råd

Ställda panter och därmed jämförliga säkerheter bör delas upp på ett sådant

sätt att det klart framgår vilken eller vilka balansposter som är belastade och

med vilket belopp.

Finansiella garantier bör redovisas i balansräkningen, jfr IAS 39, om inte

annat följer av RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

FFFS 2015:12

46

Bilaga 4

Resultaträkningens poster

1 § Posterna i 2–28 §§ avser uppställningsformen för resultaträkningen enligt bi-

laga 2 till lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag med de tillägg

som följer av 3 kap. 2 §.

2 §

49

Post I.1.a – Premieinkomst (före avgiven återförsäkring). Försäkrings-

företag som bedriver skadeförsäkringsrörelse ska som premieinkomst redovisa den

totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som

inbetalts eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkrings-

perioden påbörjats före räkenskapsårets utgång.

Som premieinkomst räknas också premier för försäkringsperioder som påbörjas

först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under

räkenskapsåret.

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden

efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Bruttopremien omfattar bland annat

a) ej aviserade premier som kan beräknas först vid räkenskapsårets utgång,

b) terminspremier som betalas in halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis samt

ersättningar från försäkringstagare för utgifter som försäkringsföretaget haft i

samband med att försäkringsavtalet tecknades,

c) företagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans,

d) ersättningar från andra försäkringsföretag som avser övertagna försäkrings-

tekniska avsättningar enligt 2 kap. 2 § som inte redovisas över balansräkningen,

och

e) återförsäkringspremier från cedenten och retrocedenten, inklusive portfölj-

premier, med avdrag för

– återförsäkringspremier som återbetalts till eller gottskrivits cedenten och

retrocedenten vid portföljåterdragning eller förändring av andelen i återför-

säkringsavtalen, och

– annullationer.

Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för

nytecknade försäkringsavtal ska räknas in med de belopp som de beräknas inflyta

med.

Annullationer ska reducera premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggs-

premier ska räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med.

Posten ska redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar

försäkringspremien.

Intäkter från avtal om försäkring som avser investeringsavtal redovisas inte här.

49 Artikel 35 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

47

Allmänna råd

Vilka belopp som kan tillgodoföras räkenskapsåret bestäms av innehållet i

respektive avtal, oavsett om premierna har aviserats eller ej vid boksluts-

tillfället. Som premieinkomst tar försäkringsföretaget upp samtliga premier

där ansvarighet inträtt. Enligt första stycket bär försäkringsföretaget ansvar

när försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit till betalning. Ett

exempel på det senare är vissa konsumentförsäkringar (teve/radio och

vitvaror) som tecknas och betalas vid inköpstillfället trots att försäkrings-

skyddet inträder först efter att den sedvanliga garantin löpt ut.

Tidsperioden för vilken försäkringsföretaget bär ansvar framgår normalt av

försäkringsavtalet. För en terminspremie som aviseras och/eller förfaller till

betalning först efter räkenskapsårets utgång avgörs frågan om ansvarighet av

om motsvarande termin är att betrakta som ett nytt försäkringsavtal eller som

en delbetalning av en årspremie. Om försäkringsföretaget enligt avtalet har

en möjlighet att ändra villkoren vid varje termin, bör avtalet normalt be-

traktas som ett nytt avtal.

Paragrafens första stycke innebär att vissa premier inte kommer att räknas in

i premieinkomsten. Det gäller premier som betalats in under räkenskapsåret

men vars förfallodag inträffar och vars försäkringsperiod inleds efter räken-

skapsårets utgång. En sådan premie betraktas som ett förskott och redovisas

som skuld till försäkringstagaren.

Med portföljpremie menas en avräkningspost mellan cedenten och återför-

säkraren som har till syfte att täcka återförsäkrarens ansvar för ännu inte in-

träffade skador enligt ett proportionellt återförsäkringsavtal – såväl vid byte

av återförsäkrare som vid ändring av återförsäkrarens andel av avtalet.

Belopp som uttaxerats på försäkringstagare i ömsesidiga försäkringsbolag

och på medlemmar i försäkringsföreningar enligt 12 kap. 11 § 9 respektive

13 kap. 6 § 8 försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska tas upp som premie-

inkomst det år förlusten uppstått och uttaxeringen avser att täcka.

Paragrafens sjunde stycke innebär att intäkter från investeringsavtal lämp-

ligen redovisas som en egen post. Posten bör namnges så att det tydligt fram-

går att den avser intäkter från investeringsavtal, jfr 3 kap. 4 § tredje stycket

årsredovisningslagen (1995:1554) samt IAS 1 Utformning av finansiella rap-

porter, IAS 18 Intäkter och IFRS 4 Försäkringsavtal.

3 §

50

Post II.1.a – Premieinkomst (före avgiven återförsäkring). Försäkrings-

företag som bedriver livförsäkringsrörelse ska som premieinkomst redovisa under

räkenskapsåret inbetalda belopp enligt försäkringsavtal för direkt försäkring samt

inbetalda och tillgodoförda belopp för försäkringsavtal om mottagen återförsäk-

ring, oavsett om dessa helt eller delvis avser ett senare räkenskapsår.

Denna post omfattar bland annat

a) återbäring som gottskrivits i form av premiereduktion och som enligt försäk-

ringsföretagets redovisningsprinciper ska tas upp här,

b) tilläggspremier vid terminsbetalningar samt ersättningar från försäkringstagare

för utgifter som försäkringsföretaget haft,

c) försäkringsföretagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans,

50 Artikel 35 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

48

d) ersättningar från andra försäkringsföretag som avser övertagna försäkringstek-

niska avsättningar och konsolideringsfonder enligt 2 kap. 2 § som inte redovisas

över balansräkningen, och

e) återförsäkringspremier från cedenten och retrocedenten, inklusive portföljpre-

mier, efter avdrag för återförsäkringspremier som återbetalats till cedenten och

retrocedenten vid portföljåterdragning eller förändring av andelen i återförsäkrings-

avtalen.

Posten ska redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar

försäkringspremien.

Intäkter från avtal om försäkring som avser investeringsavtal redovisas inte här.

Allmänna råd

Med portföljpremie menas en avräkningspost mellan cedenten och åter-

försäkraren som har till syfte att täcka återförsäkrarens ansvar för ännu inte

inträffade skador enligt ett proportionellt återförsäkringsavtal såväl vid byte

av återförsäkrare som vid ändring av återförsäkrarens andel av avtalet.

Paragrafens fjärde stycke innebär att intäkter från investeringsavtal lämp-

ligen redovisas som en egen post. Posten bör namnges så att det tydligt

framgår att den avser intäkter från investeringsavtal, jfr 3 kap. 4 § tredje

stycket årsredovisningslagen (1995:1554) samt IAS 1, IAS 18 och IFRS 4.

4 §

51

Post I.1.b respektive II.1.b – Premier för avgiven återförsäkring. För-

säkringsföretag som avgivit återförsäkring ska under denna post redovisa belopp

som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till

försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna återförsäkringsav-

tal, inklusive portföljpremier.

Försäkringsföretaget ska göra avdrag för belopp som gottskrivits på grund av

portföljåterdragning eller en förändring av återförsäkrares andel av proportionella

återförsäkringsavtal.

5 §

52

Post I.1.c och d – Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och

kvardröjande risker och återförsäkrares andel av denna förändring. Under

posten I.1.c redovisas årets förändring av posten Avsättning för ej intjänade pre-

mier och kvardröjande risker (DD.1) och under posten I.1.d årets förändring av

posten Återförsäkrares andel av Avsättning för ej intjänade premier och kvar-

dröjande risker (E.1).

Förändringar som förklaras av att avsättningsposterna omräknats till balansdagens

valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under posten

Kapitalavkastning.

6 §

53

Post I.4.a respektive II.5.a – Utbetalda försäkringsersättningar (efter

avgiven återförsäkring). Posten aa: Före avgiven återförsäkring omfattar alla för-

säkringsersättningar som betalts ut till försäkringstagare eller andra förmånstagare

under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade

försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. Som utbetald försäkrings-

ersättning redovisas också återköp.

51 Artikel 36 i direktiv 91/674/EEG.

52 Artikel 37 i direktiv 91/674/EEG.

53 Artikel 38 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

49

I posten ingår driftskostnader för skadereglering enligt 3 kap. 5 §.

De utbetalda ersättningarna ska minskas med värdet av sådan egendom som för-

säkringsföretaget övertagit vid skadereglering och likaså med de belopp som

försäkringsföretaget räknar med att återvinna genom regress eller någon annan

åtgärd.

Posten bb: Återförsäkrares andel omfattar belopp som försäkringsföretaget tagit

emot från återförsäkrare eller tagit upp som fordran på återförsäkrare enligt in-

gångna återförsäkringsavtal.

Allmänna råd

Exempel på driftskostnader för utbetalda försäkringsersättningar är bland

annat interna och externa kostnader för besiktning och värdering av inträf-

fade skador, utgifter för att ersätta skadad egendom eller för sjukvård, reha-

bilitering etc. vid personskada, arvoden till personal och andra konsulter

samt övriga kostnader för reglering av skador eller ersättningar.

7 § Post I.4.b respektive II.5.b – Förändring i Avsättning för oreglerade

skador (efter avgiven återförsäkring). Under posten aa, Före avgiven återförsäk-

ring, redovisas årets förändring av posten Avsättning för oreglerade skador (DD.3)

och under bb, Återförsäkrares andel, årets förändring av posten Återförsäkrares

andel av denna avsättning (E.3).

Förändringar som förklaras av att avsättningsposterna omräknats till respektive

balansdags valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under

posten Kapitalavkastning.

8 § Post I.5 respektive II.6.c – Förändring i Övriga försäkringstekniska av-

sättningar (efter avgiven återförsäkring). Försäkringsföretag ska infoga följande

delposter under posten I.5 (skadeförsäkring) respektive II.6.b (livförsäkring) i

uppställningsschemat för resultaträkningen:

– Post I.5.aa respektive II.6.c.aa Före avgiven återförsäkring.

– Post I.5.bb respektive II.6.c.bb Återförsäkrares andel (í).

Under posten I.5.aa respektive II.6.c.aa, Före avgiven återförsäkring, redovisas

årets förändring av posten Övriga försäkringstekniska avsättningar (DD.6) och

under I.5.bb respektive II.6.c.bb årets förändring av posten Återförsäkrares andel

av övriga försäkringstekniska avsättningar (E.5).

Förändringar som förklaras av att avsättningsposterna omräknats till respektive

balansdags valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under

posten Kapitalavkastning.

9 §

54

Post I.6 respektive II.7 – Återbäring och rabatter (efter avgiven åter-

försäkring). Posten omfattar återbäring och rabatter i skadeförsäkringsrörelse som

betalats ut under räkenskapsåret eller ska betalas ut till försäkringstagare eller

andra förmånstagare. Posten omfattar också återbäring under året i form av premie-

reduktion i skadeförsäkringsrörelse.

Posten inkluderar årets förändring av posterna Avsättning för återbäring och rabat-

ter (DD.4) och Återförsäkrares andel av avsättning för återbäring och rabatter

(E.4).

54 Artikel 39 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

50

Förändringar som förklaras av att avsättningsposterna omräknats till respektive

balansdags valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under

posten Kapitalavkastning.

Allmänna råd

Här kan försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse redovisa åter-

bäring som gottskrivits i form av premiereduktion.

10 §

55

Post I.7 respektive II.8 – Driftskostnader. Posten indelas i följande del-

poster:

a) Anskaffningskostnader.

b) Förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (+/í).

c) Administrationskostnader.

d) Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring (í).

Med anskaffningskostnader menas driftskostnader som ett försäkringsföretag haft

för att teckna försäkringsavtal. Posten omfattar såväl direkta kostnader som

anskaffningsprovisioner, kostnader för att upprätta försäkringsavtal och att föra in

försäkringsavtalet i beståndet, som indirekta kostnader som annonskostnader och

administrativa kostnader för att handlägga offerter och utfärda försäkringsbrev.

Med förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (+/í) menas avsätt-

ningar till samt av- och nedskrivning av posterna Förutbetalda anskaffningskost-

nader (H.II) och Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader (II.I)

enligt 4 kap. 8 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Med administrationskostnader menas sådana driftskostnader för premieuppbörd,

förvaltning av bestånd, hantering av återbäring och rabatter samt mottagen och av-

given återförsäkring som inte kan relateras till skadereglerings-, anskaffnings- eller

kapitalförvaltningskostnader.

Allmänna råd

I posten redovisas gemensamma driftskostnader, som definierats i 3 kap. 5 §

andra stycket, för personaladministration, ADB/IT, ekonomi/finans/juridik,

generell marknadsföring, revision, företagsledning och styrelse, avgifter till

Finansinspektionen m.m.

Förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader bör även omfatta

investeringsavtal samt depositionsandelar när företag delar upp ett avtal i en

försäkringsdel och depositionsandel.

Förändringar i posten Andra immateriella tillgångar som avser tillgångsförda

kostnader som ett försäkringsföretag haft för att säkerställa en avtalsenlig

rätt att förvalta finansiella tillgångar för annans räkning, bör redovisas här.

11 § Post I.9 – Förändring i Utjämningsavsättning. Här redovisar försäkrings-

företag som bedriver kreditförsäkringsrörelse årets förändring av posten Utjäm-

ningsavsättning (DD.5).

55 Artikel 34, 40 och 41 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

51

12 §

56

Post II.2 respektive III.3a – Kapitalavkastning, intäkter. Posten avser

avkastning på placeringstillgångar och omfattar

a) hyresintäkter från byggnader och mark,

b) utdelning på aktier och andelar,

c) ränteintäkter m.m.,

d) valutakursvinster, netto,

e) återförda nedskrivningar, och

f) realisationsvinster, netto.

Med hyresintäkter från byggnader och mark menas intäkter av fastigheter upptagna

under posten C.I Byggnader och mark.

Räntebidrag ska inte räknas in i hyresintäkterna utan ses som en räntesubvention.

Med utdelning på aktier och andelar menas utdelning på aktier och andelar som

redovisas under posterna C.II.1 och C.II.3 (koncern- och intresseföretag) samt

C.III.1.

Med ränteintäkter m.m. menas ränteintäkter på räntebärande placeringstillgångar

som tjänats in under räkenskapsåret, inklusive ränteintäkter för belopp upptagna

under Kassa och bank (G.II).

Den mottagande parten i en äkta återköpstransaktion ska ta upp den periodiserade

mellanskillnaden mellan köpeskilling i avistaledet och terminsledet.

Med valutakursvinster, netto menas såväl realiserade som orealiserade värde-

förändringar som förklaras av förändringar i valutakurser.

Allmänna råd

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta delas upp i en

del som kan hänföras till värdeförändringen och en annan del som kan hän-

föras till den värdeförändring som förklaras av valutakursförändringar.

Posten omfattar också valutakursförändringar som förklaras av att balans-

posters ingående balanser räknats om till balansdagens valutakurs.

Återförda nedskrivningar omfattar belopp som återförts efter tidigare ned-

skrivningar, om nedskrivningen tidigare kostnadsförts under någon av pos-

terna II.9 och III.5a Kapitalavkastning, kostnader.

Realisationsvinster, netto avser vinster vid avyttring av placeringstillgångar.

Vid värdering till anskaffningsvärde bör realisationsvinsten vara den positiva

skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde.

Vid värdering till verkligt värde bör realisationsvinsten vara den positiva

skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande

värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för

övriga tillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Tidigare orealiserade

värdeförändringar förs som justeringspost under posterna Orealiserade

vinster på placeringstillgångar (II.3 och III.3b) respektive Orealiserade

förluster på placeringstillgångar (II.10 och III.5b).

56 Artikel 34 och 42 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

52

Realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas

under posten III.7 Övriga intäkter.

Valutakursvinster som uppkommer på grund av att garantikapital,

verksamhetskapital och förlagsinsatser är i annan valuta än redovisnings-

valutan redovisas inte här. Ömsesidiga livförsäkringsbolag och försäkrings-

föreningar som inte får dela ut vinst redovisar valutakursvinsten under post

AA.V.4 Övriga fonder. Ömsesidiga liv- och skadeförsäkringsbolag samt

försäkringsföreningar som får dela ut vinst redovisar valutakursvinsten under

post AA.VI Balanserad vinst eller förlust. Jfr 5 kap. 4 § 10 lagen om årsredo-

visning i försäkringsföretag.

13 §

57

Post III.3b – Orealiserade vinster på placeringstillgångar. Vid värdering

till verkligt värde ska försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsrörelse

under denna post redovisa positiva värdeförändringar under året. Vid avyttring re-

dovisas här återläggning av tidigare redovisade men orealiserade värdeföränd-

ringar.

Orealiserade vinster redovisas netto per tillgångsslag. Förändringar som förklaras

av valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust un-

der posten Kapitalavkastning.

14 §

58

Post II.3a.aa – Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring.

Under posten II.3a aa förs såväl realiserade som orealiserade värdeökningar på till-

gångar för villkorad återbäring (D.1). Värdeökningen redovisas netto per tillgångs-

slag. I not ska den delas upp på direkt och indirekt risk.

15 §

59

Post II.3a.bb – Värdeökning på fondförsäkringstillgångar. Under posten

II.3a bb förs såväl realiserade som orealiserade värdeökningar på fondförsäk-

ringstillgångar (D.2).

16 § Post II.3b – Värdeökningar på övriga placeringstillgångar. Vid värdering

till verkligt värde ska försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse i denna

post redovisa positiva värdeförändringar på placeringstillgångar som inte redovisas

i post II.3a.aa. II.3a.bb.

Vid avyttring redovisas här återläggning av tidigare redovisade men orealiserade

värdeförändringar. Orealiserade vinster redovisas netto per tillgångsslag. Föränd-

ringar som förklaras av valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller

valutakursförlust under posten Kapitalavkastning.

17 § Post II.6.a – Livförsäkringsavsättning. Under posten aa, Före avgiven

återförsäkring, redovisas årets förändring av posten Livförsäkringsavsättning

(DD.2) och under posten bb, Återförsäkrares andel, årets förändring av posten

Återförsäkrares andel av livförsäkringsavsättningen (E.2). I årets förändring ingår

garanterad återbäring som gottskrivits under året till följd av bestämmelser i avtal

om försäkring. Här redovisas också sådan återbäring vars storlek är beroende av ett

visst ekonomiskt utfall och som enligt en bestämmelse i bolagsordningen ska

gottskrivas försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade med ett visst be-

lopp. Vidare ingår värdeförändringar på garanterad återbäring som avsatts under

tidigare år.

57 Artikel 44 i direktiv 91/674/EEG.

58 Artikel 44 i direktiv 91/674/EEG.

59 Artikel 44 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

53

Förändringar som förklaras av att avsättningsposterna räknats om till respektive

balansdags valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under

posten Kapitalavkastning.

18 § Post II.6.b.aa – Villkorad återbäring. Under posten i Före avgiven åter-

försäkring, redovisas årets förändring av Avsättning för villkorad återbäring (EE.1)

och under posten ii, Återförsäkrares andel, årets förändring av Återförsäkrares an-

del av avsättning för villkorad återbäring (E.6.a). I årets förändring ingår villkorad

återbäring som under året gottskrivits enligt villkor i avtal om försäkring.

Här redovisas också sådan återbäring vars storlek är beroende av ett visst eko-

nomiskt utfall och som enligt en bestämmelse i bolagsordningen ska gottskrivas

försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade med ett visst belopp. Vidare in-

går värdeförändringar på villkorad återbäring som avsatts under tidigare år.

19 § Post II.6.b.bb – Fondförsäkringsåtaganden. Under posten i Före avgiven

återförsäkring, redovisas årets förändring av posten Avsättning för fondförsäk-

ringsåtaganden (EE.2) och under posten ii, Återförsäkrares andel, årets förändring

av posten Återförsäkrares andel av denna avsättning (E.6.b).

20 §

60

Post II.9/III.5a – Kapitalavkastning, kostnader. Posten avser kostnader

för placeringstillgångar och omfattar

– driftskostnader för byggnader och mark,

– kapitalförvaltningskostnader,

– räntekostnader m.m.,

– valutakursförluster, netto,

– av- och nedskrivningar, och

– realisationsförluster, netto.

Med driftskostnader för byggnader och mark menas kostnader för fastigheter upp-

tagna under Byggnader och mark (C.1) avseende fastighetsförvaltningen, inklusive

underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt. Däremot in-

går inte räntekostnader och andra finansiella kostnader, avskrivningar eller central

administration.

Med kapitalförvaltningskostnader menas driftskostnader som kan hänföras till fi-

nansförvaltningen.

Med räntekostnader m.m. menas bland annat räntekostnader för fastighetslån, redu-

cerade med eventuella räntebidrag.

Den överförande parten i en äkta återköpstransaktion ska ta upp den periodiserade

mellanskillnaden mellan köpeskillingen i avistaledet och terminsledet.

Med valutakursförluster, netto menas såväl realiserade som orealiserade värdeför-

ändringar som förklaras av förändringar i valutakurser.

Allmänna råd

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta delas upp i en

del som kan hänföras till värdeförändringen och en annan del som kan hän-

föras till den värdeförändring som förklaras av valutakursförändringar.

60 Artikel 34 och 42 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

54

Posten omfattar också sådana valutakursförändringar som förklaras av att

balansposters ingående balanser räknats om till balansdagens valutakurs.

Med av- och nedskrivningar menas värdejusteringar enligt 4 kap. 1 § lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag.

Realisationsförluster, netto avser förluster vid avyttring av placeringstill-

gångar.

Vid värdering till anskaffningsvärde bör realisationsförlusten vara den nega-

tiva skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet.

Vid värdering till verkligt värde bör realisationsförlusten vara den negativa

skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningsvärdet. För räntebäran-

de värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och

för övriga tillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Tidigare orealiserade

värdeförändringar förs som justeringspost under posterna Orealiserade vinst-

er på placeringstillgångar respektive Orealiserade förluster på placeringstill-

gångar.

Realisationsförluster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas

under post III.8 Övriga kostnader.

Valutakursförluster som uppkommer på grund av att garantikapital,

verksamhetskapital och förlagsinsatser är i annan valuta än

redovisningsvalutan redovisas inte här. Ömsesidiga livförsäkringsbolag och

försäkringsföreningar som inte får dela ut vinst redovisar valutakursförlusten

under post AA.V.4

Övriga fonder. Ömsesidiga liv- och skadeförsäk-

ringsbolag samt försäkringsföreningar som får dela ut vinst redovisar

valutakursförlusten under post AA.VI Balanserad vinst eller förlust. Jfr

5 kap. 4 § 10 lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

21 §

61

Post III.5b – Orealiserade förluster på placeringstillgångar. Vid värde-

ring till verkligt värde ska försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsrörelse

under denna post redovisa negativa värdeförändringar under året. Vid avyttring

redovisas här återläggning av tidigare redovisade men orealiserade värde-

förändringar.

Orealiserade förluster redovisas netto per tillgångsslag. Sådana förändringar som

förklaras av valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller valutakurs-

förlust under posten Kapitalavkastning.

22 §

62

Post II.10a.aa – Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring.

Under posten II.10a.aa redovisas såväl realiserade som orealiserade värdemin-

skningar på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär place-

ringsrisken (D.1). Värdeminskningen redovisas netto per tillgångsslag och delas

upp på direkt och indirekt risk.

23 §

63

Post II.10a.bb – Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar. Under

posten II.10a.bb redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeminskningar på

placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (D.2).

Värdeminskningen redovisas netto per tillgångsslag.

61 Artikel 44 i direktiv 91/674/EEG.

62 Artikel 44 i direktiv 91/674/EEG.

63 Artikel 44 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

55

24 § Post II.10b – Värdeminskning på övriga placeringstillgångar. Vid värde-

ring till verkligt värde ska försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse

under denna post redovisa negativa värdeförändringar på placeringstillgångar som

inte redovisas i post II.10a.aa eller II.10a.bb. Vid avyttring redovisas här återlägg-

ning av tidigare redovisade men orealiserade värdeförändringar.

Orealiserade förluster redovisas netto per tillgångsslag. Sådana förändringar som

förklaras av valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller valutakurs-

förlust under posten Kapitalavkastning.

25 § 64 Post II.12 respektive III.4 – Kapitalavkastningen överförd till finans-

rörelsen respektive Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelse

(post II.12). Om ett försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse är

vinstutdelande, överförs den del av kapitalavkastningen som är hänförlig till

placeringstillgångar relaterade till ägarna till den icke-tekniska redovisningen under

denna post. Det överförda beloppet redovisas under post III.4 Kapitalavkastning

överförd från livförsäkringsrörelse (post II.12).

26 § Post III.7 respektive III.8 – Övriga intäkter respektive Övriga kostnader.

Här redovisas sådana rörelseintäkter respektive rörelsekostnader som inte ska

redovisas under någon annan post.

27 § Post III.11 – Bokslutsdispositioner. Här ska avsättning till och upplösning

av säkerhetsreserv redovisas. När en koncern tillämpar alternativregeln i 1 kap. 6 §

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäk-

ringsföretags beräkning av säkerhetsreserv, ska varje företag redovisa sin del av

den upplösta säkerhetsreserven.

28 § Post III.12 – Skatt på årets resultat. Här redovisas skatt på årets resultat

samt uppskjuten skatt.

Med skatt på årets resultat menas i försäkringsföretag som bedriver skadeförsäk-

ringsrörelse inkomstskatt och i försäkringsföretag som bedriver livförsäkrings-

rörelse inkomstskatt och avkastningsskatt i den mån de inte redovisar avkastnings-

skatt som driftskostnad.

Allmänna råd

Livförsäkringsföretag bör i denna post redovisa sådan avkastningsskatt som

beräknats på kapitalunderlaget vid räkenskapsårets ingång enligt lagen

(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Avkastningsskatt på pensionsavsättningar för anställda som tagits upp under

posten FF.1 samt särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löne-

skatt på vissa förvärvsinkomster, bör i den tekniska redovisningen redovisas

fördelade på samma sätt som personalkostnaderna fördelas på försäkrings-

ersättningar, driftskostnader och kapitalförvaltningskostnader.

64 Artikel 43 i direktiv 91/674/EEG.

FFFS 2015:12

56

Bilaga 5

Upplysningar i förvaltningsberättelsen

Upplysningar om verksamheten

1 § Ett försäkringsföretag ska i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om

verksamhetens inriktning samt om försäkringsföretagets respektive koncernens

struktur. Upplysningar ska även lämnas om väsentliga förändringar i verksamhe-

ten, exempelvis köp och försäljning av dotterföretag, ingångna viktiga avtal och

större investeringar. För såväl försäkringsföretaget som koncernen ska också be-

lysas väsentliga aspekter på bland annat likviditeten och kapitalbehovet samt perso-

nalsituationen.

Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen

2 § Ett försäkringsföretag ska lämna upplysningar om principerna för att

bestämma ersättningar och förmåner till nyckelpersoner i ledande ställning.

Företaget ska också lämna upplysningar om de berednings- och beslutsprocesser

som tillämpas, om det inte redan framgår av de upplysningar om riktlinjer för

ersättningar som ska offentliggöras enligt solvens- och verksamhetsrapporten enligt

16 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043). Med ersättning jämställs överlåtelse

av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från

företaget.

Om upplysningarna enligt första stycket med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket inte

anges i förvaltningsberättelsen, får de redovisas i anslutning till de uppgifter om

ersättningar och förmåner som ska lämnas enligt 5 kap. 13 § i en bilaga till

årsredovisningen eller på företagets webbplats. Om upplysningarna lämnas på

företagets webbplats, ska årsredovisningen innehålla en hänvisning till denna.

Allmänna råd

Med nyckelpersoner i ledande ställning avses de samma som i de allmänna

råden till 5 kap. 13 §.

Följande upplysningar bör lämnas om företagets ersättningar:

1. det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp för ersättningar,

fördelat på kategorierna anställda i ledande positioner respektive övriga

anställda som påverkar företagets risknivå och alla anställda, uppdelat på fast

respektive rörlig ersättning och med angivande av antal personer som har fått

fast respektive rörlig ersättning samt i förekommande fall uppdelat i

affärsområden eller motsvarande resultatenheter.

2. procentuell fördelning av rörlig ersättning på

a) kontanter,

b) aktier, aktierelaterade instrument och andra finansiella instrument, samt

c) övrigt.

3.

ersättningar intjänade under det senaste räkenskapsåret, utbetalda

ersättningar specificerade på ersättningar som intjänats under det senaste

FFFS 2015:12

57

räkenskapsåret och utbetalda ersättningar som intjänats under tidigare

räkenskapsår samt justerad intjänad ersättning som inte har betalats ut.

4.

det senaste räkenskapsårets ackumulerade utestående uppskjutna

ersättningar, i förekommande fall uppdelade på utnyttjade och outnyttjade

rättigheter,

5.

det senaste räkenskapsårets kostnadsförda totalbelopp för avgångs-

vederlag och garanterade rörliga ersättningar, antal personer som omfattats

av sådana ersättningar och en motivering till varför,

6.

det senaste räkenskapsårets ackumulerade totalbelopp för avgångs-

vederlag och garanterade rörliga ersättningar som utfästs, antal personer som

omfattas av sådana utfästelser och det högsta utfästa enskilda beloppet av det

slaget,

7. det senaste räkenskapsårets utbetalda avgångsvederlag och garanterade

rörliga ersättningar.

Uppgifterna i 1–7 bör lämnas i en form som inte riskerar att avslöja enskilda

personers ekonomiska förhållanden.

Följande definitioner gäller upplysningarna i 1–7:

1. Anställd i ledande position: En verkställande direktör, vice verkställande

direktör och en person i företagets ledning som är ansvarig direkt inför

styrelsen, verkställande direktören eller vice verkställande direktören.

2. Anställd som kan påverka företagets risknivå: En anställd som tillhör en

personalkategori som i tjänsten utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt

inflytande på företagets risknivå. Dessa personalkategorier definieras i

företagets ersättningspolicy och bör normalt omfatta bland annat anställda i

ledande positioner, centrala funktioner och ledande strategiska befattningar

(t.ex. affärsområdeschef), handlare och mäklare inom kapitalmarknad och

anställda med ansvar för kreditgivning (t.ex. ledamot i en kreditkommitté).

3. Ersättning: Det som ett företag betalar ut direkt eller indirekt till en person

inom ramen för en anställning (kontant lön, andra kontanta ersättningar,

ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsätt-

ningar, avgångsvederlag, bilförmåner, m.m.).

Nya redovisningsstandarders konsekvenser för tillämpning av rörelseregler

3 § Upplysningar ska lämnas om vilka konsekvenser en övergång till nya eller än-

drade internationella redovisningsstandarder får för värderingen av skuldtäcknings-

tillgångar och andra förhållanden enligt tillämpliga rörelseregler. Beloppsuppgifter

ska lämnas om det inte finns särskilda hinder.

Avtal om försäkring som inte redovisas som försäkringsavtal

4 § Om en redovisad skuld för ett investeringsavtal avviker från 4 kap. 6–15 §§,

ska försäkringsföretaget lämna en upplysning om det i en not. I upplysningen ska

det framgå vilken avvikelse som görs, skälen för avvikelsen och effekten på

berörda poster i balansräkningen, resultaträkningen och resultatanalysen samt

relevanta nyckeltal.

FFFS 2015:12

58

Upplysningar om övervärden i fondförsäkringsverksamhet

Allmänna råd

De försäkringsföretag som i årsredovisningen använder resultatmått som

innefattar periodens förändring i övervärden i fondförsäkringsverksamhet

bör i förvaltningsberättelsen eller i not till denna lämna upplysningar enligt

dessa allmänna råd.

Upplysningar bör lämnas om viktiga ekonomiska antaganden som legat till

grund för beräkningen av övervärdena, såsom: val av diskonteringsränta, för-

väntad värdeutveckling i fonder, inflation, dödlighet, driftskostnader samt

valutakurser vid omräkning av övervärden i utlandet. Försäkringsföretaget

bör i en känslighetsanalys redogöra för effekten av förändringar i de vikti-

gaste antagandena, jämfört med de antaganden som legat till grund för be-

räkningen. Vidare bör det upplysas om annullationsfrekvensen under räken-

skapsåret.

Försäkringsföretagen bör specificera periodens förändring i övervärden i

fondförsäkringsrörelse genom att ange:

1. nuvärdet av årets nytecknade affärer,

2. förändring i nuvärdet av avtal som ingåtts under tidigare år,

3. faktiskt utfall jämfört med gjorda beräkningsantaganden,

4. förändring i antaganden om diskonteringsränta,

5. förändring i antaganden om förväntad värdeutveckling i fonder, och

6. andra faktorer som väsentligt påverkat periodens förändring.

FFFS 2015:12

59

Bilaga 6

Resultatanalysens uppställningsform och innehåll

1 § Resultatanalysen ska upprättas enligt följande:

Skadeförsäkringsrörelse

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring)

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

Driftskostnader

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

Förändring av Utjämningsavsättning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) enligt 5 kap. 4 § 6 lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag.

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

Oreglerade skador

Återbäring och rabatter

Utjämningsavsättning

Övriga försäkringstekniska avsättningar

Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

Oreglerade skador

Återbäring och rabatter

Utjämningsavsättning

Övriga försäkringstekniska avsättningar

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

Premier för avgiven återförsäkring (í)

Förändring i Ej intjänade premier och kvardröjande risker

FFFS 2015:12

60

Återförsäkrares andel av Förändring i Ej intjänade premier och kvardröjande risker

(í)

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring

Återförsäkrares andel (í)

Förändring i oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring

Återförsäkrares andel (í)

Livförsäkringsrörelse

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

Kapitalavkastning, intäkter

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring)

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

Driftskostnader

Kapitalavkastning, kostnader

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) enligt 5 kap. 4 § 6 lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag.

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Livförsäkringsavsättningar

Oreglerade skador

Återbäring och rabatter

Övriga försäkringstekniska avsättningar

Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär

risk (före avgiven återförsäkring)

Villkorad återbäring

Fondförsäkringsåtaganden

Summa försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-

tagaren bär risk

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Livförsäkringsavsättningar

Oreglerade skador

FFFS 2015:12

61

Återbäring och rabatter

Övriga försäkringstekniska avsättningar

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Återförsäkrares andel av försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka

försäkringstagaren bär risk

Villkorad återbäring

Fondförsäkringsåtaganden

Summa försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-

tagaren bär risk

Konsolideringsfond

Noter till resultatanalys för livförsäkringsrörelse

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

Premier för avgiven återförsäkring (í)

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring

Återförsäkrares andel (í)

Förändring i oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring

Återförsäkrares andel (í)

2 § Resultatanalysens samtliga poster ska fördelas på följande försäkringsgrenar.

Skadeförsäkringsrörelse

Direkt försäkring av svenska risker

Sjukvård

Sjuk- och olycksfall

TFA

Motorfordon

Trafik

Sjöfart, luftfart och transport

Egendom, specificerad på

- företag och fastighet

- hem och villa

- övrig egendom

Ansvar

Kredit och borgen

Rättsskydd

Assistans

Inkomst och avgångsbidrag

FFFS 2015:12

62

Direkt försäkring av utländska risker

Mottagen återförsäkring

Livförsäkringsrörelse

Direkt försäkring av svenska risker

Tjänstepensionsförsäkring, specificerad på

- förmånsbestämd traditionell försäkring

- avgiftsbestämd traditionell försäkring

- fondförsäkring

- depåförsäkring

- sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring.

Övrig livförsäkring, specificerad på

- individuell traditionell livförsäkring

- fondförsäkring

- depåförsäkring.

Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring

Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring

Direkt försäkring av utländska risker

Mottagen återförsäkring

3 § När uppgifterna fördelas på försäkringsgrenar ska följande gälla.

Vid fördelning på direkt försäkring av svenska respektive utländska risker ska

landet bestämmas på följande sätt:

a) Risken för en försäkring som avser byggnad eller byggnad och dess innehåll

hänförs till det land i vilket byggnaden är belägen.

b) Risken för en försäkring som avser registreringspliktigt fordon hänförs till det

land där registreringen har skett.

c) Risken för en försäkring som är giltig högst fyra månader och som oberoende

av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker hänförs till det land där

försäkringstagaren har tecknat försäkringen.

d) Risken eller åtagandet i andra fall än dem som uttryckligen omfattas av a–c,

inklusive livförsäkring, hänförs till det land där försäkringstagaren har sin

vanliga vistelseort eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det land

där det driftställe som avtalet gäller för är beläget.

Allmänna råd

För en försäkring som tecknas av en juridisk person bör risker som inte kan

hänföras till ett visst land enligt a–d hänföras till det land där den juridiska

personen har sitt säte.

FFFS 2015:12

63

För en livförsäkring som tecknas av en fysisk person bör risken eller

åtagandet hänföras till det land där personen har sin vanliga vistelseort när

försäkringen tecknas.

Skadeförsäkringsrörelse

När försäkringsgrenarna i resultatanalysen för skadeförsäkringsrörelsen be-

stäms, gäller följande.

-

Sjukvårdsförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring avser fri-

stående försäkring som inte är knuten till någon annan försäkringsgren.

-

Till hem- och villaförsäkring hänförs också fritidshus-, fritidsbåts-, rese-,

smycke-, päls- och urförsäkringar.

-

Trafikförsäkring avser obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon

enligt trafikskadelagen.

-

Motorfordonsförsäkring avser övrig ansvarsförsäkring för motorfordon

samt delkaskoförsäkring och vagnskadeförsäkring. Till grenen förs också

olycksfallsförsäkring för fordonets förare.

-

Sjöfartsförsäkring avser sjökaskoförsäkring och ansvarsförsäkring samt

därtill knuten olycksfallsförsäkring.

-

Transportförsäkring avser försäkring av gods under transport oavsett

transportmedel.

-

Luftfartsförsäkring avser kaskoförsäkring och ansvarsförsäkring samt

därtill knuten olycksfallsförsäkring.

-

För hem- och villaförsäkring samt andra försäkringar än ovan nämnda

gäller följande: Om en försäkring innehåller ett underordnat moment av

ansvarsförsäkring får detta moment inkluderas i uppgifterna för

huvudriskens försäkringsgren.

Livförsäkringsrörelse

När försäkringsgrenarna i resultatanalysen för livförsäkringsrörelse bestäms,

gäller följande.

-

Med tjänstepensionsförsäkring avses en försäkring enligt definitionen i 1

kap. 2 § i dessa föreskrifter och allmänna råd.

-

Med övrig livförsäkring avses annan livförsäkring än tjänstepensions-

försäkring.

-

Med förmånsbestämd traditionell försäkring avses försäkring för vilken

förmånen bestäms t.ex. som ett fast periodiskt belopp eller en viss

procent av lönen.

-

Med avgiftsbestämd traditionell försäkring avses försäkring för vilken

avgiften (premien) t.ex. bestäms som ett fast periodiskt belopp eller en

viss procent av lönen.

-

Med depåförsäkring avses en livförsäkring, vars premier placeras i

värdepapper eller fondandelar. Försäkringstagaren kan själv välja vilka

värdepapper eller fondandelar som premierna ska placeras i. Dessa

placeras i en depå. Om premier enbart får placeras i fondandelar anses

försäkringen vara en fondförsäkring.

-

Med ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring avses försäkrings-

klass IV för livförsäkring enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen.

-

Sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan hänföras till försäkrings-

klass 1 och 2 för skadeförsäkring enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelse-

lagen ska redovisas i resultatanalysen för skadeförsäkringsrörelsen.

FFFS 2015:12

64

4 § Ett försäkringsföretag ska upplysa om förändringar i försäkringsgrenar i

resultatanalysen jämfört med tidigare år. Upplysningarna ska gälla vilka grenar

som har utgått respektive tillkommit.