Förordning (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1995-03-02
Ändring införd
SFS 1995:268 i lydelse enligt SFS 2016:315
Ikraft
1995-04-01
Upphäver
Förordning (1988:719) om samordning av statlig tjänstepension med egenpension enligt lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statlig tjänstepension som betalas ut samtidigt med riksdagspension och som grundar sig på anställning som upphört efter år 1973.

2 §  I förordningen avses med

[S2]riksdagspension – pension enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i dess lydelse den 31 december 2009, summan av pension och tilläggsbelopp enligt 8 kap.911 §§ nämnda lag från och med den 1 januari 2010, egenpension enligt motsvarande äldre författningar eller pension enligt lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet,

[S3]ledamotspension – egenpensionsförmåner enligt Europaparlamentets beslut 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga,

[S4]tjänstepension – pension enligt statliga pensionsavtal eller pension eller inkomstgaranti enligt andra statliga pensionsbestämmelser,

[S5]nettopension – tjänstepension som inte ska samordnas med en socialförsäkringsförmån,

[S6]tjänstepensionsbelopp – pensionens eller inkomstgarantins normalbelopp eller motsvarande belopp,

[S7]tjänstetidsfaktor – förhållandet mellan den tid som får tillgodoräknas och den tid som behövs för hel pension eller hel inkomstgaranti enligt tillämpliga pensionsbestämmelser,

[S8]efterlevandepension – efterlevandepension enligt pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16), pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03), pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) eller motsvarande äldre bestämmelse och enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter eller lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet eller efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom. Förordning (2016:315).

3 §  Föreskrifterna i 4--10 och 12 §§ gäller om pensionernas sammanlagda tjänstetidsfaktor är högre än talet 1.

[S2]Föreskrifterna i 4--8 §§ gäller för tid före den månad då pensionstagaren fyller 65 år samt, vid samordning av tjänstepension som är en nettopension, även för tid därefter.

[S3]Föreskrifterna i 9 och 10 §§ gäller för tid från och med den månad då pensionstagaren fyller 65 år eller den senare månad då riksdagspensionen betalas ut, utom vid samordning av tjänstepension som är en nettopension.

[S4]I 11 och 12 §§ finns föreskrifter om samordning av pension åt efterlevande.

Samordning av egenpension eller motsvarande före 65 års ålder och av förmånsbestämd nettopension

4 §  Tjänstepensionen minskas med riksdagspensionen, om båda pensionerna är hela.

5 §  Om tjänstepensionen, men inte riksdagspensionen, är hel, minskas tjänstepensionen med det belopp som skulle ha gällt om den beräknats med tillämpning av riksdagspensionens och ledamotspensionens sammanlagda tjänstetidsfaktorer. Minskningen får dock inte vara större än riksdagspensionen eller ledamotspensionen eller dessa pensioners sammanlagda belopp. Förordning (2009:1220).

6 §  Om tjänstepensionen är avkortad minskas den med det belopp som skulle ha gällt om den beräknats enligt en tjänstetidsfaktor som motsvarar den del av de sammanlagda tjänstetidsfaktorerna som överstiger talet 1.

[S2]Minskningen enligt första stycket får dock inte vara större än att summan av pensionerna, inklusive eventuell samtidig rätt till annan tidigare intjänad kommunal eller privat pensionsförmån som tjänstepensionen ska samordnas med, uppgår till minst en hel tjänstepension. Förordning (2009:1220).

6 a §  Vid beräkning enligt 46 §§ av vilket belopp av ledamotspensionen som tjänstepensionen ska minskas med efter 65 års ålder ska det bortses från ett så stort belopp av ledamotspensionen som beräknas motsvara vad som skulle ha tjänats in i svensk socialförsäkringspension under tiden som ledamot av Europaparlamentet.

[S2]Det som skulle ha tjänats in i svensk socialförsäkringspension ska beräknas som den inkomstgrundade ålderspension som den före detta ledamoten skulle ha haft rätt till för samma år om ledamotsarvodet hade varit pensionsgrundande enligt svensk lag. Med inkomstgrundad ålderspension avses inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken före reducering enligt 69 kap.2, 3, 57 och 911 §§ samma balk. Inkomstpension och premiepension ska beräknas som om den före detta ledamoten endast hade tillgodoräknats pensionsrätt för inkomstpension och som om denna pensionsrätt, före reducering enligt 61 kap. 10 § socialförsäkringsbalken, hade utgjort 18,5 procent av pensionsunderlaget. Förordning (2010:1688).

7 §  Om riksdagspensionen har minskats med hänsyn till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller livränta enligt 41–43 kap. samma balk, med undantag för livränta som hänför sig till krigsskadersättning, ska den anses uppgå till det belopp som skulle ha gällt utan sådan minskning. Förordning (2010:1688).

8 §  Om riksdagspensionen beräknats med hänsyn till att sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken betalas ut, tillämpas också föreskrifterna i 9 och 10 §§ för tid före den månad då pensionstagaren fyller 65 år. Förordning (2010:1688).

Samordning av egenpension som inte är nettopension från 65 års ålder

9 §  Pensionen beräknas till ett belopp som svarar mot summan av dels vad som återstår av tjänstepensionen sedan den minskats enligt 4, 5 eller 6 §, dels 65 procent av riksdagspensionens pensionsunderlag multiplicerat med tjänstetidsfaktorn, dels 70 procent av ledamotsarvodet multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.

[S2]Beloppen ska avse månaden före den då pensionstagaren uppnår 65 års ålder, med hänsyn tagen till generella förändringar av pensionsnivåerna till den i 3 § tredje stycket avsedda månaden. Förordning (2009:1220).

10 §  Utöver vad som följer av 9 § skall den beräknade pensionen samordnas med socialförsäkringsförmåner, förses med tilläggsbelopp och ändras på samma sätt som en hel tjänstepension. Före utbetalning avräknas riksdagspensionens belopp i den utsträckning det är möjligt.

Samordning av pension åt efterlevande

11 §  Om det finns rätt till efterlevandepension i form av både riksdagspension och ledamotspension samt tjänstepension, ska tjänstepensionen minskas med övriga förmåner.

[S2]Familjepension enligt äldre statliga pensionsbestämmelser minskas med samtidigt utgiven efterlevandepension enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet eller efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom. Förordning (2009:1220).

12 §  Kompletterande efterlevandepension enligt pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. och familjepension enligt äldre statliga pensionsbestämmelser samordnas med samtidigt utgiven kompletterande efterlevandepension enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter eller lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet enligt föreskrifterna i 46 a §§. Detta gäller även efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom. Förordning (2009:1220).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1994.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1988:719) om samordning av statlig tjänstepension med egenpension enligt lagen (1988:589) om ersättning till riksdagens ledamöter.
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1996:331) om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med pension enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (2003:59) om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och företrädare i Europaparlamentet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.
Omfattning
ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2009:1220) om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och företrädare i Europaparlamentet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009.
 2. För den som omfattas av Pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) och som inte varit ledamot av Europaparlamentet gäller 11 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 5, 6, 9, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 §; ny 6 a §
Ikraftträder
2009-12-21

Förordning (2010:1147) om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010. Den ska dock tilllämpas för tid från och med den 1 januari 2010.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1688) om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet

Omfattning
ändr. 6 a, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2016:315) om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-05-01