Upphävd författning

Förordning (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:864 i lydelse enligt SFS 2000:964
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1138) med instruktion för Institutet för arbetslivsforskning
Förordning (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Arbetslivsintitutet har till uppgift att bedriva och främja forskning och utbildning samt utvecklingsprojekt som rör arbetsliv, arbetsmiljö och relationerna på arbetsmarknaden.

[S2]Institutet skall därvid samverka med andra myndigheter, vetenskapliga institutioner, universitet och högskolor inom och utom landet.

[S3]Institutet skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1998:1583).

2 §  Institutet skall inom sitt verksamhetsområde särskilt

 1. bedriva och främja en långsiktig kunskaps- och kompetensutveckling,
 2. främja forskning om kvinnors villkor i arbetslivet,
 3. bedriva och i sin forskning främja lokala utvecklingsprojekt,
 4. utarbeta och sprida information samt svara för dokumentation, och
 5. bedriva utbildning.

3 §  Institutet skall även ge Arbetsmiljöverket råd och underlag för dess föreskrifts- och tillsynsarbete samt informera Arbetsmiljöverket om planerad forskning. Förordning (2000:964).

4 §  Institutet får utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde. Ersättning skall tas ut för sådana uppdrag, om något annat inte föreskrivs.

Verksförordningens tillämpning

Institutets ledning

6 §  Institutets generaldirektör är chef för institutet.

7 § har upphävts genom förordning (1995:1327).
8 § har upphävts genom förordning (1995:1327).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

10 § har upphävts genom förordning (1995:1327).

Anställningar

11 §  Institutets styrelse beslutar om anställning av professorer. Institutet beslutar om anställning av forskarassistenter och doktorander. Förordning (1998:1583).

12 §  En professor eller en forskarassistent skall tillhöra den fakultetsnämnds ansvarsområde som det berörda universitetet eller den berörda högskolan efter samråd med institutet bestämmer.

[S2]Professorerna skall undervisa, handleda och examinera studenter inom universitetets eller högskolans grundläggande högskoleutbildning eller, företrädesvis, forskarutbildning i den omfattning som institutet bestämmer efter samråd med universitet eller högskolan.

[S3]Forskarassistenter skall i huvudsak bedriva forskning.

[S4]I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning gäller bestämmelserna i 4 kap.5, 10 och 15-17 §§högskoleförordningen (1993:100). Vad som där sägs i 16 § om en högskola och i 17 § om fakultetsnämnden eller motsvarande organ skall i stället gälla institutets styrelse såvitt avser professorer och institutet såvitt avser forskarassistenter. Förordning (1999:70).

13 §  I fråga om ledigkungörande av anställning som professor eller forskarassistent gäller 4 kap. 18 § första stycket och andra stycket 1 högskoleförordningen (1993:100).

[S2]Innan institutets styrelse eller institutet beslutar om anställning av en professor eller en forskarassistent skall institutets styrelse respektive institutet begära in förslag från den fakultetsnämnd eller motsvarande organ inom vars ansvarsområde anställningen huvudsakligen hör.

[S3]Vid handläggningen av ärenden i fakultetsnämnden eller motsvarande organ skall bestämmelserna i 3 kap. 12 §, 4 kap.19, 21 och 22 §§, 26 § 1-3 styckena och 29 § högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Vad som där sägs i 19 § om en högskola skall i stället gälla institutet. De personer som fakultetsnämnden eller motsvarande organ skall hämta in yttrande från enligt bestämmelserna i 4 kap. 21 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) skall utses av institutet efter samråd med berörd fakultetsnämnd eller motsvarande organ.

[S4]När det gäller tidsbegränsning av anställning som forskarassistent gäller 4 kap. 30 § 5 högskoleförordningen (1993:100). Förordning (1998:1583).

14 § har upphävts genom förordning (1998:1583).

14 a §  I fråga om anställning av doktorander gäller 5 kap.2 och 3 §§, 5 § första meningen samt 7 §högskoleförordningen (1993:100). Förordning (1998:83).

15 § har upphävts genom förordning (1995:1327).

Överklagande

16 §  Beslut av institutet om antagning till kurser i företagshälsovård och andra kurser som institutet anordnar får inte överklagas. Beslut om anställning av doktorand får inte heller överklagas.

[S2]Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1998:1135).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1136) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

  Omfattning
  nuvarande 12-16 §§ betecknas 11-15 §§; ändr. 5 §, den nya 12 §; nya 16 §, rubr. närmast före 16 §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1995:1327) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

  Omfattning
  upph. 7, 8, 10, 15 §§, rubr. närmast före 7, 8, 10 §§; ändr. 5, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:737) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

  Omfattning
  ändr. 11, 12, 13, 16 §§; ny 14 a §
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1998:83) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

  Omfattning
  ändr. 14 a §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:1135) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1583) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Har ett anställningsförfarande som rör en professor påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall yttrande enligt den nya bestämmelsen i 4 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100) lämnas till fakultetsnämnden eller motsvarande organ, om yttrande inte har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före den 1 januari 1999.
Om yttrande har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före den 1 januari 1999 och inte behandlats färdigt av nämnden, skall nämnden med tillämpning av de äldre bestämmelserna i 13 § tredje stycket avge förslag till institutets styrelse.
 1. I fråga om den som innehaft en tjänst som forskarassistent före den 1 januari 1999 skall den äldre bestämmelsen i 4 kap. 13 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) tillämpas i stället för den nya bestämmelsen i 4 kap. 10 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100).
Omfattning
upph. 14 §; ändr. 1, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:70) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2000:964) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2007:294) om upphävande av förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

Omfattning
upph.