Upphävd författning

Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:938 i lydelse enligt SFS 2013:526
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Utbildningsbidrag får lämnas enligt denna förordning till den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid ett universitet eller en högskola som staten är huvudman för eller vid Handelshögskolan i Stockholm. Med högskola avses i denna förordning dessa lärosäten. Förordning (2010:1777).

Bidragets storlek

2 §  Utbildningsbidrag ska lämnas med 15 500 kronor i månaden vid heltidsstudier. Vid deltidsstudier ska utbildningsbidrag lämnas med lägst 50 procent av helt bidrag. Förordning (2008:1263).

Bidragstiden

3 §  Utbildningsbidrag får lämnas för högst tolv månader i sänder (bidragsår). Förordning (1998:81).

4 §  För utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en doktorsexamen eller en konstnärlig doktorsexamen får utbildningsbidrag lämnas för sammanlagt högst två bidragsår och tio månader. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under ett bidragsår och fem månader.

[S2]För utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en licentiatexamen eller en konstnärlig licentiatexamen eller för utbildning på forskarnivå vid en högskola som staten inte är huvudman för, får utbildningsbidrag lämnas för sammanlagt högst fyra bidragsår och tio månader. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under två bidragsår och fem månader.

[S3]Från de tider som anges i första och andra styckena ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har haft utbildningsbidrag. Förordning (2013:526).

4 a §  Utbildningsbidrag ska, med undantag för vad som anges i andra stycket, lämnas för längre tid än vad som sägs i 4 § om det finns särskilda skäl, exempelvis ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

[S2]För utbildning på forskarnivå vid en högskola som staten inte är huvudman för får i sådana fall som anges i första stycket utbildningsbidrag lämnas för längre tid än vad som sägs i 4 §. Förordning (2013:526).

5 §  Av 5 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) framgår det att den som har fått utbildningsbidrag under vissa förutsättningar skall anställas som doktorand under en del av studietiden.

[S2]Utbildningsbidrag får inte tas emot för den tid när doktoranden är anställd som doktorand. Förordning (1998:81).

Ansökningen

6 §  Utbildningsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökningen skall vara egenhändigt underskriven av den sökande. Uppgifterna i ansökningen skall avges på heder och samvete.

[S2]Ansökningen skall ges in inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Förordning (1998:81).

Prövningen av ansökningen

7 §  Ansökningen ska prövas av högskolan. Förordning (2010:1777).

8 §  När utbildningsbidrag beviljas skall företräde ges åt dem som bäst kan tillgodogöra sig utbildningen.

[S2]De som tidigare har fått utbildningsbidrag och som med framgång har ägnat sig åt utbildning på forskarnivå skall ha företräde till bidrag. Förordning (2007:430).

9 §  En högskola får bestämma att utbildningsbidrag i vissa fall får lämnas bara under förutsättning att doktoranden anställs som assistent vid högskolan. Förordning (1998:81).

Utbetalningen

10 §  Utbildningsbidrag skall betalas ut av högskolan månadsvis i efterskott. Förordning (1998:81).

11 §  Om sjukpenning eller föräldrapenning lämnas enligt socialförsäkringsbalken för tid under vilken doktoranden har utbildningsbidrag, ska bidraget minskas med det belopp som har lämnats. Detta gäller dock inte sjukpenning eller föräldrapenning som är relaterad till en inkomst som doktoranden har samtidigt med utbildningsbidraget. Förordning (2010:1777).

Utbildningsbidrag vid frånvaro

12 §  Doktoranden har rätt att behålla utbildningsbidraget vid

 1. ledighet på grund av sjukdom enligt bestämmelserna i 3 kap.2632 §§studiestödsförordningen (2000:655),
 2. ledighet i samma omfattning som gäller för föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken,
 3. tjänstgöring inom totalförsvaret eller deltagande i en kurs i u-landskunskap vid Sida-SANDÖ, om dessa omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår,
 4. ledighet för vård av närstående i samma omfattning som doktoranden har rätt till ersättning enligt 47 kap. 3 § första stycket, 4, 6, 8, 9, 13 och 14 §§socialförsäkringsbalken,
 5. hinder i utbildningen på grund av beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap.8 eller 10 § den lagen, livsmedelslagen (2006:804), föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen eller EU-bestämmelser som kompletteras av den lagen, och
 6. förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

[S2]Utbildningsbidrag under sjukdom får inte lämnas för den tid då doktoranden studerar utomlands.

[S3]Bara om det finns särskilda skäl får en doktorand som har helt bidrag undervisa vid högskolan eller utföra något annat arbete som omfattar mer än 20 procent av full arbetstid. Utöver vad som följer av denna förordning får en doktorand som har utbildningsbidrag inte ägna sig åt någon verksamhet som kan fördröja studierna. Förordning (2010:1777).

Ändrade förhållanden

13 §  Om doktorandens förhållanden ändras på ett sådant sätt att utbildningsbidrag inte ska lämnas, ska doktoranden omedelbart anmäla detta till högskolan. Förordning (2010:1777).

14 §  Om doktoranden försummar sina studier, ska högskolan dra in rätten till utbildningsbidraget. Förordning (2010:1777).

Återkrav

15 §  Om en doktorand obehörigen har fått utbildningsbidrag och har insett eller borde ha insett detta, kan det som har betalats ut för mycket omedelbart krävas tillbaka av högskolan.

[S2]På belopp som krävs tillbaka ska det betalas ränta från den dag då medlen togs emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. Om det finns särskilda skäl, kan en återbetalningsskyldig befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan. Förordning (2010:1777).

Överklagande

16 §  Beslut enligt 15 § får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. I övrigt får ett beslut som har meddelats av en högskola enligt denna förordning inte överklagas.

[S2]Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. Förordning (2010:1777).

17 §  Föreskrifterna i 113 kap.317, 19, 20 och 21 §§socialförsäkringsbalken ska tillämpas i fråga om ärenden om utbildningsbidrag som i första instans handläggs av Försäkringskassan. Förordning (2013:395).

17 a § Har upphävts genom förordning (2010:1777).
18 § Har upphävts genom förordning (2010:1777).

Ytterligare föreskrifter

19 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för Försäkringskassans tilllämpning av denna förordning meddelas av Försäkringskassan. Förordning (2004:963).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:355, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:UbU13
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1998:81) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.
  2. Äldre bestämmelser, utom 2 § första stycket och 4 §, skall tillämpas till och med den 30 juni 1999 på den som har fått utbildningsbidrag före ikraftträdandet. Förordning (1998:161).
  3. Beträffande den som har antagits till forskarutbildning före den 1 april 1998 skall de äldre bestämmelserna i 4 § tillämpas med avseende på forskarutbildning som bedrivs före utgången av år 2003. Dock skall de äldre bestämmelserna i 4 § tillämpas utan denna tidsgräns på den som har fått utbildningsbidrag före den 1 januari 1998. Förordning (2001:24).
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:109, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:UbU7
  Omfattning
  upph. 12-16, 18 §§, rubr. närmast före 12 §; nuvarande 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§ betecknas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 19, 21, 22, 24, 25 §§ sätts närmast före de nya 13, 15, 16, 18, 19 §§; ändr. 1-10, de nya 12, 14, 15, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 1, 2, den nya 12 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:161) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

  Omfattning
  ändr. 2 p; ny 3 p övergångsbest. till 1998:81
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (2000:99) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2001:24) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om punkt 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1998:81) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander den 1 mars 2001, och i övrigt den 1 juli 2001.
Omfattning
ändr. 3 p övergångsbest. till 1998:81; ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2001:261) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:58) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Förarbeten
Rskr. 2001/02:97, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:UbU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:140) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-05-01

Förordning (2004:45) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Förarbeten
Rskr. 2003/04:92, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:UbU1
Omfattning
ändr. 2, 18 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:263) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har fattats enligt smittskyddslagen (1988:1472) före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:963) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning och överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Omfattning
ändr. 12, 17, 19 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:44) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Förarbeten
Rskr. 2005/06:103, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:UbU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:430) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Omfattning
ändr. 1, 8, 17 a §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:1263) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:934) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Förarbeten
Rskr. 2008/09:276, Prop. 2008/09:134, Bet. 2008/09:UbU18
Omfattning
ändr. 12, 17 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:67) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2010-03-23

Förordning (2010:1777) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Omfattning
upph. 17 a, 18 §§, rubr. närmast före 17 a, 18 §§; ändr. 1, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:395) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:526) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2013 och tillämpas i fråga om bidrag för utbildning på forskarnivå som påbörjas efter den 31 december 2013.
Omfattning
ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2013-07-23

Förordning (2017:283) om upphävande av förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Övergångsbestämmelse

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2017 har beviljats utbildningsbidrag för doktorander, dock längst till utgången av juni 2022.
Omfattning
upph.