Upphävd författning

Insiderförordning (1996:1023)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
SFS 1996:1023 i lydelse enligt SFS 1999:150
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1992:767) om avgifter för vissa ärenden enligt insiderlagen (1990:1342)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Bemyndigande

1 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 18 § första stycket insiderlagen (1990:1342) skall fullgöras.

2 §  Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter för utredningsregister som förs med stöd av 3 §.

Utredningsregister

3 §  Finansinspektionen får i utredningssyfte föra register (utredningsregister) i ärenden som rör utredning om brott mot 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller om brott eller annan överträdelse som kan föranleda påföljd eller sanktionsavgift enligt insiderlagen (1990:1342). Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Ett utredningsregister får endast innehålla uppgifter som

 1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
 2. lämnats ut av central värdepappersförvarare enligt 8 kap. 3 § första stycket samma lag,
 3. på begäran lämnats av någon enligt 18 § insiderlagen, eller
 4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet.

[S3]Till registret får också uppgifter hämtas in från det register (insiderregister) som förs enligt 16 § insiderlagen. Förordning (1999:150).

4 §  Behöriga att använda sig av utredningsregister är endast sådana anställda hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt insiderlagen eller ärenden som gäller brott mot 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka anställda som har sådan behörighet.

5 §  Finansinspektionen skall föra en förteckning över beslut att inrätta utredningsregister.

[S2]Utredningsregister behöver inte anmälas till Datainspektionen enligt 7 § andra stycket dataförordningen (1982:480).

6 §  Registret skall förstöras när

 1. ärendet har avslutats hos Finansinspektionen utan att det överlämnats till åklagare,
 2. domstol har meddelat dom eller beslut i fråga om misstänkt brott eller överträdelse och domen eller beslutet har vunnit laga kraft,
 3. strafföreläggande som rör brottet har godkänts, eller
 4. inspektionen eller domstol har meddelat beslut om särskild avgift enligt 21 § insiderlagen och beslutet har vunnit laga kraft.

Avgifter

7 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt insiderlagen (1990:1342) i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (8 § andra stycket)4
Tillstånd att föra över uppgifter till insiderregistret genom automatisk databehandling (9 § femte stycket) Förordning (1999:150).9

Ändringar

Insiderförordning (1996:1023)

  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:150) om ändring i insiderförordningen (1996:1023)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Ändring, SFS 2000:1101

Omfattning
upph.