Upphävd författning

Förordning (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-12-12
Ändring införd
SFS 1996:1431 i lydelse enligt SFS 1999:195
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet1 i fråga om stöd till investeringar i jordbruksföretag. Förordning (1997:767).

2 §  I mån av tillgång på medel kan enligt denna förordning ett investeringsstöd för fasta anläggningar lämnas till den som driver ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag. I företaget får skogsbruk, turism eller hantverk ingå som kompletterande verksamhet.

3 §  Investeringsstödet lämnas i form av bidrag för en sexårsperiod. Beräknat bidragsbelopp som är lägre än 10 000 kr betalas inte ut.

Förutsättningar för stöd

4 §  Stöd kan lämnas till investeringar som främjar

 • skyddet av miljön och en förbättrad miljö,
 • djurskyddet och en förbättrad djurmiljö, eller
 • kompletterande verksamhet inom företaget.

[S2]I Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län kan stöd dessutom lämnas till investeringar som

 • förbättrar produkternas kvalitet och innebär en omställning av produktionen till marknadens behov,
 • minskar produktionskostnaderna och sparar energi, eller
 • förbättrar levnads- och arbetsvillkoren för dem som är verksamma inom företaget.

5 §  Stöd lämnas endast om stödmottagaren med hänsyn till sin ekonomiska ställning och sina kreditmöjligheter bedöms ha behov av stödet och det från allmän synpunkt är lämpligt att stödet ges.

6 §  Stöd lämnas inte till investeringar i fältmaskiner eller till inköp av mark eller djur. Stöd till inköp av befintliga byggnader lämnas bara om det finns särskilda skäl. Stöd lämnas inte heller till åtgärder som enligt lag eller annan författ- ning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd. Förordning (1997:767).

7 §  Länsstyrelsen bestämmer den investeringskostnad som berättigar till stöd.

Särskilda villkor för stöd

8 §  Bidrag lämnas endast om

 1. stödmottagarens arbetsinsats uppgår till minst 900 timmar per år i företaget och arbetsinsatsen utanför företaget inte utgör mer än hälften av stödmottagarens totala arbetstid,
 2. stödmottagaren får minst hälften av sin totala förvärvsinkomst från företaget och minst en fjärdedel från enbart jordbruk eller trädgårds- eller renskötsel,
 3. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan bestående förtjänstmöjlighet ger stödmottagaren en tillfredsställande försörjning, och
 4. stödmottagaren har goda yrkeskunskaper.

[S2]Statens jordbruksverk skall årligen fastställa en referensinkomst enligt rådets förordning (EG) nr 950/97.

[S3]Om en juridisk person är stödmottagare skall den till minst hälften ägas av fysiska personer som uppfyller kraven om arbetsinsats, inkomst och yrkeskunskaper. Förordning (1997:767).

9 §  För att stöd skall ges till ett samverkansföretag skall

 1. företaget drivas som aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening, sambruksförening eller ideell förening som är sambetesförening eller sameby,
 2. företaget bedömas ha en varaktighet på minst sex år,
 3. företaget ha ett eget kapital som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt,
 4. minst två tredjedelar av delägarna eller medlemmarna uppfylla villkoren i 8 § om arbetsinsats, inkomst och yrkeskunskaper.

Stödets storlek

10 §  Stödet lämnas med de belopp som anges i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 950/97 med de undantag som följer av andra och tredje styckena och av 11 och 12 §§.

[S2]Den investeringskostnad som berättigar till stöd får uppgå till högst:

för regioner inom mål 6 enligt fördraget om Sveriges anslutning till Europeiska unionen1 333 333 kr per företag
i övriga delar av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län857 140 kr per företag
i övriga delar av landet750 000 kr per företag och per arbetskraftsenhet

[S3]För samverkansföretag får den investeringskostnad som berättigar till stöd för varje sådant företag uppgå till belopp som är dubbelt så stora som de i andra stycket angivna beloppen. Förordning (1997:767).

11 §  Av den investeringskostnad som berättigar till stöd lämnas bidrag med följande procenttal:

för regionerna inom mål 6 enligt fördraget om Sveriges anslutning till Europeiska unionen i övriga delar av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län45 35
i övriga delar av landet20

12 §  För regionerna inom mål 6 enligt fördraget om Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller att stöd till ett företag får lämnas med högst 600 000 kr.

[S2]I övriga delar av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län lämnas stöd med högst 300 000 kr per företag och i övriga delar av landet med högst 150 000 kr per företag och per arbetskraftsenhet.

[S3]Till samverkansföretag lämnas stöd med belopp som för varje sådant företag får vara högst dubbelt så stora som de i första och andra styckena angivna beloppen.

Förfarandet i stödärenden

13 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen. Stödet betalas ut av Jordbruksverket.

14 §  En ansökan om stöd skall göras skriftligen. Till ansökan skall fogas den utredning som länsstyrelsen bestämmer. I utredningen skall det ingå en förbättringsplan för företaget.

15 §  Beslut eller underrättelse om beslut om stöd skall innehålla uppgift om

 1. mottagaren av stödet,
 2. stödets ändamål,
 3. stödets omfattning,
 4. mottagarens skyldighet att lämna uppgifter som behövs för kontroll av stödet, och
 5. övriga villkor för stödet.

[S2]Länsstyrelsens beslut eller underrättelse om beslut skall också innehålla en upplysning om innehållet i 15 a §. Förordning (1997:767).

15 a §  Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller. Förordning (1997:767).

Tillsyn och kontroll

16 §  Jordbruksverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 950/97, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

[S2]Länsstyrelsen utövar den närmare kontrollen inom länet. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollen skall bedrivas. Förordning (1999:195).

Återbetalningsskyldighet

17 §  Om stödmottagaren inte fullföljer sina åtaganden eller på annat sätt bryter mot villkoren, skall stödet betalas tillbaka. Om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse från åtagandet eller om det annars kan anses oskäligt att hela stödbeloppet betalas tillbaka, får beloppet sättas ned.

18 §  Om en anläggning för vilken investeringsstöd lämnats övergår till en ny ägare innan samtliga villkor för stödet har uppfyllts, skall stödbeloppet betalas tillbaka om inte länsstyrelsen medger att den nye ägaren får överta ansvaret för investeringen. Om det kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet, får detta sättas ned.

Upphävande av beslut

19 §  Om beslutet om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden eller sökanden brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får länsstyrelsen besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

Ränta

20 §  Om stödmottagaren åläggs att återbetala ett stödbelopp, skall ränta på beloppet betalas till staten enligt vad som motsvarar den ränta som föreskrivs i 2 och 5 §§räntelagen (1975:635).

[S2]Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det är oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen.

Verkställighet av beslut

21 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut i ett enskilt fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning skall gälla omedelbart.

Överklagande m.m.

22 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:752).

23 §  Ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1997:767).

24 §  Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (1998:752).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

Förordning (1997:767) om ändring i förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

  Omfattning
  nuvarande 24 § betecknas 23 §; ändr. 1, 6, 8, 10, 15, 16, 22 §§; ny 15 a §
  CELEX-nr
  397R0142
  Ikraftträder
  1997-11-15

Förordning (1998:752) om ändring i förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

Omfattning
ändr. 22 §; ny 24 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1999:195) om ändring i förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1999-05-01

Ändring, SFS 2000:577

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande.
För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall omfatta sex år.
Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.
Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya förordningen får tiden för åtagandet räknas från en stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden.
Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.
Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.
Omfattning
upph.