Upphävd författning

Förordning (1997:1336) om miljöstöd

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1336 i lydelse enligt SFS 2000:102
Ikraft
1998-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Förordningens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven1 samt kommissionens förordning (EG) nr 746/96 av den 24 april 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2078/92 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven.

[K1]2 §  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av ersättning till

 1. åtgärder som bevarar odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden genom att
  1. slåtterängar och betesmarker sköts på ett sådant sätt som bevarar och förstärker deras höga biologiska mångfald, representativa flora och fauna och typiska sällsynta arter samtidigt som deras kulturmiljövärden bevaras och tydliggörs
  2. slåtterängar återskapas
  3. de biologiskt mest värdefulla och rika livsmiljöerna och de mest värdefulla kulturhistoriska lämningarna i åkermark sköts på ett sätt som bevarar och förstärker deras värden
  4. slåttervallar, betesvallar och betesmarker hålls öppna i de områden som förtecknas i bilaga 1
  5. värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet sköts på ett sätt som bevarar och förstärker deras värden
 2. åtgärder som skyddar särskilt miljökänsliga områden genom att
  1. våtmarker och småvatten anläggs eller återställs
  2. extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag anläggs
  3. fånggrödor sås
  4. flerårig vall odlas
  5. traditionell odling av bruna bönor på Öland bibehålls
  6. utrotningshotade husdjursraser bevaras
  7. resurshushållande konventionellt jordbruk bedrivs
 3. ekologisk odling. Förordning (1999:29).

[K1]3 §  Stöd lämnas inte för

 1. areal som omfattas av omställnings- eller anläggningsstöd enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.,
 2. areal som tagits ur produktion och som ingår i EG:s arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor,
 3. skötselåtgärder i områden skyddade med stöd av naturvårdslagen (1964:822) för vilka det lämnas ersättning för naturvård med statliga medel,
 4. areal för vilka ersättning har lämnats enligt avtal om nya inslag i landskapet,
 5. areal som omfattas av avtal om landskapsvård eller avtal om naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet.

[S2]Stöd lämnas inte heller till den som får ersättning enligt avtal om landskapsvård eller avtal om naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet.

[S3]Första stycket 2 gäller inte för stöd till sådana åtgärder som avses i 2 § 2 a om stöd endast lämnas enligt denna förordning och inte enligt EG:s arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor. Stöd enligt denna förordning får i sådant fall uppgå till ett belopp som inte är högre än det som lämnas för en areal som tagits ur produktion inom EG:s arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor.

[S4]För åtgärder som avses i 2 § 1 c gäller första stycket 2 bara i fråga om landskapselementet "åkrar med flikiga naturgivna former, små svårbrukade åkrar".

Definitioner

[K1]4 §  I denna förordning förstås med

[S2]jordbrukare: en jordbruksproducent eller trädgårdsodlare, antingen en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars jordbruks- eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser,

[S3]jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom Sveriges gränser,

[S4]jordbruksskifte: ett sammanhängande markområde på vilket en enda jordbrukare odlar en enda gröda,

[S5]brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för driften gemensamma byggnader,

[S6]jordbruksmark: åkermark, slåtteräng eller betesmark,

[S7]åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöja,

[S8]betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete,

[S9]slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte lagts under plog och som utnyttjas för fodertäkt genom slåtter eller slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,

[S10]grässvål: hävdad markvegetation med sammanhållet rotskikt,

[S11]våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna,

[S12]småvatten: vattensamlingar som finns i mindre försänkningar i landskapet och där vattennivån skall vara så hög att en vattenspegel kan finnas under hela året,

[S13]extensiv vall: lågavkastande vallproduktion på åkermark,

[S14]skyddszon: en zon av åkermark utmed ett vattendrag eller en sjö som är besådd med vallgräs eller fleråriga örter,

[S15]fånggröda: växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med syftet att minska växtnäringsförluster efter huvudgrödans skörd; slåtter- eller betesvall eller bevuxen träda får inte räknas som huvudgröda,

[S16]flerårig vallodling: produktion av slåtter- eller betesvall på åkermark som leder till minskat kväveläckage och minskad erosion,

[S17]mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för,

[S18]ägoslag: åkermark, slåtteräng, betesmark, skogsmark, impediment, tomtmark, exploateringsmark, täktmark och övrig mark,

[S19]ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget; om det är osäkert vilket det faktiska ägoslaget är, skall det ägoslag som anges av stödmottagaren gälla om inte marken huvudsakligen används för något annat ändamål än jordbruk eller stödmottagarens bedömning är oförenlig med stödets syfte,

[S20]klassificeringsfel: fel som innebär att den faktiska värdeklassen för ett jordbruksskifte eller en ren till ett stödberättigande landskapselement berättigar till lägre stöd än den värdeklass som stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för, eller att brukningsenhetens omfattning mätt i stödpoäng eller att förekomsten av stödberättigande renvallar och renhägn är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för,

[S21]villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet. Förordning (1999:29).

Stödets storlek

[K1]5 §  Stöd lämnas årligen med de belopp som framgår av 2-4 kap.

[S2]Det sammanlagda stödet per hektar får uppgå till högst det belopp som anges i artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 2078/92 med undantag för stöd som lämnas för bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar, för återskapande av slåtterängar, för värdefulla natur- och kulturmiljöer, för anläggande och återställande av våtmarker och småvatten, för ekologisk frukt- och bärodling samt för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet. Undantaget gäller även kombinationer av stöd inom stödområde 1-3.

[S3]Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr för respektive stödform som avses i 2 § 1-3 betalas inte ut med undantag för åtgärder som avses i 2 § 2 a under år 6-20.

[S4]Beräknade stödbelopp som är lägre än 5 000 kr för åtgärder som avses i 2 § 1 e betalas inte ut. Förordning (1999:29).

Särskilda villkor för stöd

[K1]6 §  Stöd lämnas under förutsättning att stödmottagaren under en period av minst fem år eller för våtmarker och småvatten tjugo år (stödperioden) åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 2 §. Förordning (1999:326).

[K1]7 §  Länsstyrelsen kan medge att ett åtagande under pågående stödperiod ändras till ett annat, vidgat åtagande enligt denna förordning, om en sådan ändring innebär uppenbara fördelar för miljön.

[S2]Ytterligare föreskrifter om ändring av åtaganden får meddelas av Statens jordbruksverk. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 skall sådana föreskrifter meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Förordning (1998:1299).

[K1]8 §  Ett beslut om att bevilja stöd skall förenas med villkor som innebär att sökanden

 1. lämnar sådana uppgifter till länsstyrelsen som är av betydelse för stödgivningen,
 2. underkastar sig den kontroll i fråga om stödåtgärdernas utförande som länsstyrelsen bestämmer,
 3. uppfyller de skötselvillkor och andra villkor som länsstyrelsen bestämmer.

[K1]9 §  Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 2-4 kap.

[K1]10 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd. Sådana föreskrifter skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med Sametinget. Förordning (1999:29).

Förfarandet i stödärenden

[K1]11 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen. Frågor om stöd för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet i Dalarnas län prövas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

[S2]Beslut eller underrättelse om beslut om utbetalning av stöd skall innehålla en upplysning om innehållet i 12 §.

[S3]Stödet betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1999:29).

[K1]12 §  Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

[K1]13 §  Ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket. Ansökan om utbetalning av stöd skall för varje år under stödperioden ges in till länsstyrelsen inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket. Ansökan om utbetalning av stöd år 1 skall, med undantag för ansökan om utbetalning av stöd enligt 2 §1 b och 2 a, ges in tillsammans med ansökan om stöd för stödperioden.

[S2]I ansökan om utbetalning av stöd skall åtgärdernas omfattning under det aktuella stödåret anges.

[S3]Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av jordbruksföretaget ligger. Om en ansökan om stöd enligt 2 § 1 e omfattar renvallar eller renhägn som är belägna inom flera län skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av renvallarna eller renhägnen är belägen. Förordning (1999:29).

[K1]14 §  Om en ansökan om utbetalning av stöd kommer in för sent, skall reglerna i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december 1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem3 (IAKS-förordningen) om avdrag vid för sen ansökan om stöd tillämpas.

[K1]15 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på redovisning av areal, jordbruksskiften och djur samt ingivande av godkänd karta i samband med ansökan om stöd eller ansökan om utbetalning av stöd.

Tillsyn, kontroll och påföljder m.m.

[K1]16 §  Den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2078/92 och av denna förordning utövas av Jordbruksverket.

[S2]Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen och kontrollen inom länet.

[K1]17 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen och kontrollen av stöd skall bedrivas. Sådana föreskrifter skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med Sametinget.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva att det skall tas ut avgift för tillsynen. Förordning (1999:29).

[K1]18 §  Vid kontroll skall omräkning av djur till djurenheter göras enligt bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2078/92. För suggor skall djurenhetskoefficienten vara 0,5.

[K1]19 §  När mätfel och ägoslagsfel konstateras vid kontroll skall artikel 9.1, 9.2, 10.1 och 10.2 i IAKS-förordningen tillämpas.

[K1]20 §  Vid tillämpningen av artikel 9 i IAKS-förordningen skall med fastställd areal enligt artikel 9.2 sista stycket i IAKS- förordningen avses den areal på vilken en gröda som omfattas av det sökta stödet odlas och på vilken varken mätfel eller ägoslagsfel konstaterats.

[S2]Vid kontroll i anslutning till ansökan om utbetalning av stöd skall vad som sägs om ansökan om stöd i IAKS-förordningen gälla ansökan om utbetalning av stöd. Om kontrollen gäller åtgärder som avses i 2 § 2 a, avses dock ansökan om utbetalning av stöd år 1, utom när det gäller stöd för avslagning av växtlighet enligt 3 kap. 2 § andra stycket.

[S3]Vid kontroll av åtgärder som avses i 2 § 1 d skall vad som sägs om reducering av enhetsbeloppet i artikel 10.2 i IAKS- förordningen gälla reducering av antalet konstaterade djurenheter.

[K1]21 §  Vid kontroll skall det bortses från en felaktig arealuppgift i en ansökan om utbetalning av stöd, till den del uppgiften innebär en större areal än den som har bestämts i beslutet om stöd.

[K1]22 §  Vid klassificerings- eller villkorsfel skall stödbeloppet helt eller delvis sättas ned varvid hänsyn skall tas till felets betydelse i förhållande till syftet med stödet.

[S2]Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller landskapselement som ingår i beslut om stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 a, 1 d i fråga om betesmarker, 1 c, 2 a-b eller 3 men som inte finns med i ansökan om utbetalning skall leda till samma nedsättning av stödbeloppet som om arealen eller djuren funnits med i denna ansökan.

[K1]23 §  När ett mät-, ägoslags-, klassificerings- eller villkorsfel bedöms som allvarligt skall hela beslutet om stöd hävas.

[S2]När ett mät-, ägoslags- eller klassificeringsfel bedöms som mindre allvarligt får beslutet om stöd hävas till viss del.

[S3]Om hela beslutet har hävts har stödmottagaren inte rätt att få en ny ansökan om stöd prövad förrän efter stödperiodens utgång, om det inte finns särskilda skäl. Länsstyrelsen får besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

[K1]24 §  Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka.

[S2]Länsstyrelsen har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S3]Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas tillbaka och att små belopp inte skall återkrävas. Förordning (1999:29).

[K1]25 §  Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas ned, om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela beloppet.

[K1]26 §  Stödmottagaren är inte återbetalningsskyldig om åtagandet inte kan fullföljas på grund av att

 1. stödmottagaren inte är arbetsför under en längre tid,
 2. en väsentlig del av den brukade jordbruksarealen påverkas av expropriation eller naturkatastrof,
 3. djurstallar förstörs av olyckshändelse,
 4. djurbesättningen drabbas av epizootisk sjukdom, eller
 5. en annan liknande oförutsedd händelse inträffar.

[S2]Skriftlig anmälan och utredning om händelsen skall ges in till länsstyrelsen inom tio dagar från den tidpunkt stödmottagaren var i stånd att göra sådan anmälan.

[S3]Vad som i första och andra styckena sägs om stödmottagare skall också gälla deras dödsbon.

[K1]27 §  I de fall som avses i 26 § beslutar länsstyrelsen om anpassning av stödvillkoren till de uppkomna förhållandena. Om sådan anpassning inte är möjlig upphör åtagandet.

[S2]Första stycket gäller även när en fastighetsreglering medför att stödmottagaren inte kan fullfölja sitt åtagande. Stödmottagaren är då inte återbetalningsskyldig för den tid åtagandet fullföljts.

[K1]28 §  En arrendator eller annan nyttjanderättshavare kan befrias från återbetalningsskyldighet, om åtagandet inte kan fullföljas på grund av att nyttjanderättsförhållandet upphör av någon oförutsedd händelse som ligger utanför nyttjanderättshavarens kontroll.

[K1]29 §  En stödmottagare som för all framtid upphör med att bedriva jordbruk behöver inte betala tillbaka mottaget stöd om minst tre år av åtagandet redan fullföljts och det inte är möjligt för efterträdaren att ta över ansvaret för åtagandet.

Ränta

[K1]30 §  Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva

 1. hur räntan skall beräknas,
 2. hur betalning skall ske, och
 3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

[S3]Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt föreskrifter som avses i andra stycket 1.Förordning (1999:29).

Verkställighet av beslut

[K1]31 §  Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna förordning skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklagande m.m.

[K1]32 §  Länsstyrelsens beslut om stöd och om utbetalning av stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:755).

[K1]33 §  Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

[S2]Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Sådana föreskrifter skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med Sametinget. Förordning (1999:29).

2 kap. Stöd till bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden

Bevarande av slåtterängar

[K2]1 §  För stöd enligt denna förordning delas slåtterängar in i arealer som från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt är av högsta bevarandevärde, klass A, eller av högt bevarandevärde, klass B.

[S2]Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[K2]2 §  Stöd för skötsel av slåtterängar får lämnas med följande belopp.

Värdeklass A2 400 kr per hektar
Värdeklass B1 600 kr per hektar

[S2]Tillägg för lieslåtter, efterbetning och lövtäkt får lämnas med följande belopp.

Lieslåtter3 000 kr per hektar
Efterbetning700 kr per hektar
Lövtäkt500 kr per hektar

[K2]3 §  Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av slåtterängar inte lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till bevarande av ett öppet odlingslandskap.

Bevarande av betesmarker

[K2]4 §  Stöd enligt denna förordning omfattar betesmarker som från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt är av högsta bevarandevärde, klass A, av högt bevarandevärde, klass B, eller av visst bevarandevärde, klass C.

[S2]Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[K2]5 §  Stöd för skötsel av betesmarker får lämnas med följande belopp.

Värdeklass A2 400 kr per hektar
Värdeklass A, alvarbete600 kr per hektar
Värdeklass B1 600 kr per hektar
Värdeklass C1 000 kr per hektar

[S2]Tillägg för lövtäkt på betesmarker av värdeklass A eller B får lämnas med 500 kr per hektar.

[K2]6 §  Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av betesmarker inte lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till bevarande av ett öppet odlingslandskap.

Återskapande av slåtterängar

[K2]7 §  Stöd får lämnas för återskapande av slåtterängar på marker som har en belagd historia som slåtteräng av den typ som skall återställas. Markerna skall vara i sådant skick att tillräckliga naturvårds- och kulturmiljövärden kan återskapas.

[S2]Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[S3]Stöd får inte lämnas för mark för vilken stöd för bevarande av slåtterängar kan lämnas.

[K2]8 §  Länsstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar.

[S2]Stödperioden påbörjas samma år som arealen har godkänts av länsstyrelsen.

[K2]9 §  Stöd för återskapande av slåtterängar får lämnas med följande belopp.

Träd- och buskbärande äng3 650 kr per hektar
Annan slåtteräng2 600 kr per hektar

[S2]Tillägg för lieslåtter och efterbetning får lämnas med följande belopp.

Lieslåtter3 000 kr per hektar grässvål
Efterbetning700 kr per hektar grässvål

[K2]10 §  Restaureringen skall genomföras i enlighet med en av länsstyrelsen godkänd femårig plan.

Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

[K2]11 §  Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet lämnas för åkermark om brukningsenheten huvudsakligen har ett regionalt traditionellt byggnadsskick.

[K2]12 §  Jordbruksverket föreskriver, efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket, om vilka värdefulla landskapselement som berättigar till stöd- och kvalifikationspoäng samt om hur dessa poäng skall beräknas.

[S2]Stöd lämnas endast om brukningsenheten uppnår ett visst antal kvalifikationspoäng för värdefulla landskapselement, på Öland och Gotland minst 15 poäng, inom övriga områden i bilaga 1 minst 10 poäng samt i övriga landet minst 7 poäng.

[K2]13 §  Stöd får lämnas med 1 200 kr per hektar stödberättigad mark inom områden i bilaga 1 och 1 000 kr per hektar stödberättigad mark i övriga landet. De angivna stödbeloppen gäller om den kvot som bildas då stödpoäng divideras med stödberättigad åkermark i hektar är lika med 1,0. Om kvoten avviker från 1,0 skall stödet justeras i motsvarande grad.

[S2]Tillägg kan lämnas för slåtter av renar till värdefulla landskapselement. Om renarna är av högsta bevarandevärde, klass A, lämnas tillägg med 1 400 kr per hektar och om renarna är av högt bevarandevärde, klass B, lämnas tilllägg med 700 kr per hektar.

[S3]Ansökan om stöd skall avse all stödberättigad mark inom den brukningsenhet stödansökan avser.

Bevarande av ett öppet odlingslandskap

[K2]14 §  Stöd för bevarandet av ett öppet odlingslandskap får lämnas med följande belopp.

Område (Bilaga 1)MarktypKr/hektar
Område 1-3betesmark2 050
betes- eller slåttervall2 050
Område 4betesmark1 000
betes- eller slåttervall600
Område 5 och öar utan fast landförbindelsebetesmark betes- eller slåttervall1 000 400
Förordning (1999:326).

[K2]15 §  Betes- eller slåttervall skall ligga på åkermark.

[S2]Stöd får endast lämnas för betesmarker där mindre än en fjärdedel saknar sammanhållen grässvål och där sådana områden som saknar sammanhållen grässvål är jämnt spridda.

[K2]16 §  Det antal hektar vall som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år.

[S2]Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[K2]17 §  För att stöd skall lämnas i områdena 1-3 i bilaga 1 gäller dessutom följande villkor.

[S2]Stöd får lämnas till jordbruksföretag som har stödberättigad jordbruksmark och bedriver mjölk- eller köttproduktion med nötkreatur, får eller getter.

[S3]Stöd lämnas inte för större areal än högst det antal hektar vall eller betesmark per djurenhet som anges nedan.

Område (bilaga 1)Areal vall + betesmark/djurenhet
Område 11,20 hektar
Område 2 a1,05 hektar
Område 2 b1,00 hektar
Område 30,95 hektar
Förordning (1999:326).

[K2]18 §  Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av öppet odlingslandskap inte lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till bevarande av betesmarker eller slåtterängar.

[S2]Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet Förordning (1999:29).

[K2]19 §  Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet får lämnas till en sameby eller en medlem av en sameby för skötsel av renvallar och renhägn.

[S2]Stöd får lämnas inom område där renskötsel får bedrivas hela året enligt 3 § 1 rennäringslagen (1971:437). Utanför sådant område får stöd lämnas endast om markägaren godkänt att ansökan lämnas in. Förordning (1999:29).

[K2]20 §  Stöd får lämnas med följande belopp:

[S2]Renvall med en areal inom

intervallet 0,2-4 hektar4 200 kr per hektar
Renvall som är större än 4 hektar16 800 kr
Renhägn20 kr per löpmeter

[S3]Den sammanlagda beräknade sträckan renhägn till en enskild renhage måste vara minst 50 meter för att hägnet skall berättiga till stöd. Förordning (1999:29).

[K2]21 §  Länsstyrelsen får prioritera bland de inkomna ansökningarna. Förordning (1999:29).

[K2]22 §  Stöd får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning. Förordning (1999:29).

3 kap. Stöd till miljökänsliga områden

Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten

[K3]1 §  Stöd för anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten lämnas till markägaren.

[S2]Stöd lämnas för åtgärder som utförs på åkermark eller betesmark i Götalands- och Svealandslänen. Betesmarker skall sakna eller ha mycket lågt natur- och kulturmiljövärde.

[S3]Varje åtgärd skall omfatta minst 0,2 hektar. Förordning (1999:326).

[K3]2 §  Stöd får lämnas med följande belopp

År 1-5åkermark betesmark4 800 kr per hektar 2 800 kr per hektar
År 6-20åkermark betesmark2 500 kr per hektar 500 kr per hektar

[S2]Stöd får också lämnas med 1 000 kr per hektar för avslagning av växtlighet i våtmarker.

[S3]Stödperioden påbörjas samma år som arealen har godkänts av länsstyrelsen vid slutbesiktning.

[K3]3 §  Stöd för anläggande eller återställande av våtmarker och småvatten får inte lämnas för en areal för vilken samtidigt annat stöd lämnas enligt denna förordning med undantag för stöd till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet.

Anläggning av extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag

[K3]4 §  Stöd lämnas för anläggning av extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag på åkermark i Götalands- och Svealandslänen. Stöd för extensiv vall lämnas dock inte inom områden i bilaga 1.

[S2]Stöd för extensiv vall lämnas endast för arealer som direkt ansluter till en skyddszon för vilken stöd lämnas.

[S3]Varje jordbruksskifte extensiv vall skall omfatta minst 0,1 hektar.

[S4]Stödberättigad skyddszon skall vara sex meter bred och sammanlagt minst 200 meter lång. Vattendrag eller sjö som skyddszonen gränsar till skall vara utmärkt på den topografiska kartan.

[K3]5 §  Stöd får lämnas med 1 500 kr per hektar för extensiv vall och med 3 300 kr per hektar för skyddszoner.

[S2]Till varje brukare får det lämnas stöd för sammanlagt högst fem hektar extensiv vall.

[K3]6 §  Jordbruksverket får föreskriva om undantag från bestämmelserna i 4 § andra stycket och 5 § andra stycket.

[K3]7 §  Stöd för extensiv vall eller skyddszoner kan inte erhållas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet.

Sådd av fånggrödor

[K3]8 §  Stöd får lämnas med 900 kr per hektar för sådd av fånggrödor på åkermark i Götalandslänen.

[S2]Arealen skall omfatta minst 2 hektar. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[K3]9 §  Fånggröda skall sås varje år under stödperioden.

[S2]Den areal fånggröda som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 30 procent under ett enskilt år.

[K3]10 §  Stöd för sådd av fånggröda kan inte erhållas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd för ekologisk odling, bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och resurshushållande konventionellt jordbruk.

Flerårig vallodling

[K3]11 §  Stöd för flerårig vallodling får lämnas med 850 kr per hektar stödberättigad mark inom område 4 i bilaga 1 och med 550 kr per hektar stödberättigad mark i övriga landet.

[S2]Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[S3]För mark inom områdena 1-3 i bilaga 1 får stöd lämnas endast till jordbrukare som vid tidpunkten för stödbeslutet har beviljats stöd också enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden, enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige eller enligt denna förordning för bevarande av ett öppet odlingslandskap.

[K3]12 §  Det antal hektar vall som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år.

[K3]13 §  Stöd för flerårig vallodling får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till öppet odlingslandskap, bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, resurshushållande konventionellt jordbruk och ekologisk odling.

[S2]Stöd för vallodling får heller inte lämnas för en areal för vilken det lämnas arealersättning enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Traditionell odling av bruna bönor på Öland

[K3]14 §  Stöd får lämnas med 2 700 kr per hektar odlade bruna bönor på Öland.

[S2]Endast bruna bönor som är upptagna på den svenska sortlistan och är av svenskt ursprung får användas.

[K3]15 §  Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[S2]Den areal som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 30 procent under ett enskilt år.

[K3]16 §  Stöd för odling av bruna bönor får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till ekologisk odling, stöd till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och resurshushållande konventionellt jordbruk.

Bevarande av utrotningshotade husdjursraser

[K3]17 §  Stöd får lämnas med 1 500 kr per djurenhet för Linderödssvin och med 1 000 kr per djurenhet för djur av annan ras som finns upptagen som svensk lokal husdjursras på EG:s lista över utrotningshotade lokala husdjursraser.

[S2]Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år. Förordning (1999:29).

[K3]18 §  Varje besättning skall under stödperioden följa en av Jordbruksverket godkänd avelsplan för rasen.

Resurshushållande konventionellt jordbruk

[K3]19 §  Stöd får lämnas för utbildning, dokumentation och särskilda skyddsåtgärder för mark och vatten som behövs för ett resurshushållande konventionellt jordbruk. Jordbruksverket meddelar föreskrifter om ett program för de åtgärder som berättigar till stöd.

[S2]Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[K3]20 §  Stöd får lämnas med 225 kr per hektar åkermark för arealer upp till 50 hektar och med 100 kr per hektar åkermark för arealer mellan 51 hektar och 200 hektar. För arealer utöver 200 hektar får stöd inte utbetalas.

[S2]Tilläggsersättning för en permanent skyddszon mot vattendrag eller sjö får lämnas med två kr per meter för den del av jordbruksföretagets sammanlagda skyddszon som överstiger 100 meter. Stödberättigad skyddszon skall vara minst 6 meter bred.

[K3]21 §  För resurshushållande odling av sockerbetor på Gotland får stöd lämnas med 1 350 kr per hektar.

[S2]Den areal som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 30 procent under ett enskilt år.

[K3]22 §  Stöd får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, bevarande av ett öppet odlingslandskap, fånggrödor, traditionell odling av bruna bönor på Öland och flerårig vallodling.

[K4]1 §  Odlingen skall ske på åkermark och får omfatta alla jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor som årligen används till foder, livsmedels- och utsädesproduktion samt ettåriga gröngödslingsgrödor.

[S2]Under ett år med särskilt dåliga väderleksförhållanden får Jordbruksverket föreskriva om undantag från bestämmelsen i första stycket om årlig användning av grödan. Förordning (1998:1332).

[K4]2 §  Stöd till ekologisk odling får lämnas med 900 kr per hektar i områdena 1-4, 5 a och öar utan fast landförbindelse enligt bilaga 1 samt med 1 600 kr per hektar i övriga landet.

[S2]För ekologisk frukt- och bärodling får stöd lämnas med 7 000 kr per hektar. Jordbruksverket föreskriver om minsta träd- och planttäthet.

[S3]Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

[K4]3 §  Till jordbrukare med ekologisk djurhållning får stöd lämnas med ytterligare 600 kr per hektar för ekologiskt odlad betes- och slåttervall eller grönfoderareal för vilken det inte lämnas annan arealersättning enligt EG:s förordningar om arealersättning än ersättning för gräsensilage. Antalet djur skall räknas om till det antal hektar som kan ge sådant stöd på följande sätt.

DjurslagAntal djur per hektar vall eller grönfoder
Mjölkkor1,0
Am- och dikor1,5
Suggor2,0
Tackor8,0
Getter (hondjur)8,0

[S2]Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år. Förordning (2000:102).

[K4]4 §  Stöd till ekologisk odling lämnas inte för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till anläggning av extensiv vall eller skyddszon utmed vattendrag eller för resurshushållande konventionellt jordbruk.

Bilaga 1

Områdesindelning för vissa miljöåtgärder

Norra Sverige
Område 1 ____________________________________________________________________ Län Kommun Församling** ____________________________________________________________________ Norrbottens Kiruna Alla församlingar Boden Edefors Gunnarsbyn
Gällivare Pajala Övertorneå Överkalix Jokkmokk Arjeplog ArvidsjaurAlla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar
VästerbottensSkellefteå Lycksele Åsele Vilhelmina Dorotea Sorsele Storuman Malå Norsjö VindelnKalvträsk Jörn Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Åmsele
JämtlandsHärjedalen Berg Åre StrömsundAlla församlingar Rätan Klövsjö Åsarne Storsjö Undersåker Kall Mörsil Åre Tåsjö Bodum Fjällsjö Frostviken Gåxsjö Alanäs Ström
KrokomOfferdal Hotagen Föllinge Laxsjö
VästernorrlandsSollefteå ÅngeRamsele Junsele Haverö
GävleborgsLjusdalDen del som i norr och öster avgränsas av Ljusnan, i söder av Ängraån och i väster av gränsen mot Jämtlands län
DalarnasÄlvdalenIdre Särna
Område 2A
NorrbottensHaparanda Boden Piteå Luleå Älvsbyn KalixAlla församlingar Överluleå Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar
VästerbottensSkellefteå Umeå Vännäs Robertsfors VindelnBurträsk Lövånger Fällfors Byske Kågedalen Boliden Skellefteå Lförs Bureå Skellefteå S:t Örjan Skellefteå S:t Olov Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Vindeln
Bjurholm NordmalingAlla församlingar Alla församlingar
JämtlandsÖstersund Berg Åre Strömsund Krokom Bräcke RagundaHäggenås Lit Kyrkås Lockne Näs Sunne Myssjö Oviken Hackås Berg Marby Hallen Mattmar Hammerdal Alsen Aspås Näskott Alla församlingar Borgvattnet
Västernorrlands ÖrnsköldsvikSollefteåTrehörningsjö Björna Skorped Anundsjö Edsele Ådals-Liden
DalarnasMora Älvdalen MalungVenjan Våmhus De från huvuddelen av Mora församling friliggande delarna av Mora församling Älvdalen Alla församlingar
VärmlandsArvika TorsbyBogen Norra Ny Dalby Södra Finnskoga Norra Finnskoga Östmark Nyskoga Vitsand Lekvattnet
Område 2B
JämtlandsÖstersund Krokom RagundaNorderö Brunflo Marieby Frösö Östersund Ås Rödön Stugun Fors Ragunda
Västernorrlands ÖrnsköldsvikSollefteå Kramfors Sundsvall Härnösand Timrå ÅngeGideå Grundsunda Mo Själevad Nätra Sidensjö Arnäs Örnsköldsvik Sånga Överlännäs Boteå Helgum Resele Ed Långsele Graninge Multrå Sollefteå Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Torp Borgsjö
GävleborgsHudiksvall Ljusdal NordanstigAlla församlingar Den del som ej ingår i område 1 Alla församlingar
Område 3
GävleborgsBollnäs Söderhamn Gävle Ovanåker Ockelbo Dalarnas Falun Mora Orsa Rättvik Leksand Gagnef VansbroAlla församlingar Alla församlingar Hamrånge Alla församlingar Alla församlingar Ludvika Säfsnäs Bjursås Enviken Svärdsjö Sollerön Den del av Mora församling som ej ingår i område 2a Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar
VärmlandsSäffle Arvika Hagfors Filipstad Sunne Årjäng Grums Torsby Eda KilLångserud Svanskog Brunskog Mangskog Älgå Ny Gunnarskog Glava Högerud Stavnäs Arvika västra Arvika östra Alla församlingar Rämmen Gåsborn Lysvik Gräsmark Alla församlingar Värmskog Fryksände Alla församlingar Boda
Område 4
GävleborgsSandviken Gävle Gävle Gävle Gävle Hofors Dalarnas Avesta Hedemora Säter Borlänge Falun SmedjebackenAlla församlingar Bomhus Maria Tomas Valbo Hille Hedesunda Staffan Gävle Helga Trefaldighet Alla församlingar Ludvika Grangärde Grängesberg Ludvika Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Sundborn Hosjö Vika Aspeboda Stora Kopparberg Grycksbo Kristine Alla församlingar
ÖrebroLindesberg Nora Karlskoga Ljusnarsberg Hällefors DegerforsRamsberg Guldsmedshyttan Lindesberg Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar
VärmlandsSäffle Filipstad Kristinehamn Karlstad Sunne Grums Forshaga Munkfors Hammarö Storfors KilKila Gillberga Ny-Huggenäs Eskilsäter Millesvik Ölserud Botilsäter Bro Tveta Säffle Kroppa Nordmark Brattfors Filipstad Alla församlingar Alla församlingar Östra Ämtervik Västra Ämtervik Sunne Ed Borgvik Grums Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Frykerud Stora Kil
Västra Göta - landsBengtsfors Dals-Ed ÅmålAlla församlingar Alla församlingar Alla församlingar
Södra Sverige
Område 5A
StockholmsÖsteråker Värmdö Haninge NorrtäljeLjusterö Möja Nämndö Utö Ornö Björkö-Arholma Väddö östra del Singö Vätö Rådmansö Frötuna östra del Blidö
UppsalaÄlvkarleby Tierp Uppsala ÖsthammarAlla församlingar Tolfta Tegelsmora Västland Österlövsta Hållnäs Tensta norra del Knutby Bladåker Faringe Almunge Stavby Tuna Alla församlingar
ÖstergötlandsÖdeshög Ydre Kinda Boxholm Linköping MjölbyStora Åby södra del Ödeshög södra del Rök södra del Trehörna Alla församlingar Tidersrum Kisa Alla församlingar Nykil södra del Ulrika Gammalkil södra del Västra Harg
JönköpingsAneby Gnosjö Gislaved Vaggeryd Jönköping Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Eksjö Tranås Mullsjö HaboAlla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar
KronobergsUppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö LjungbyAlla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar
KalmarHögsby Torsås Mörbylånga Hultsfred Mönsterås Emmaboda Kalmar Nybro Oskarshamn Västervik Vimmerby Borgholm GotlandsAlla församlingar Gullabo Torsås västra del Glömminge Algutsrum norra del Torslunda östra del Norra Möckleby Gårdby Sandby Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Karlslunda Nybro Kråksmåla Bäckebo Kristvalla Madesjö Örsjö Oskar Hälleberga Alla församlingar Hjorted Alla församlingar Alla församlingar Gotland Othem Boge Fårö Bunge Rute Fleringe Hall Hangvar Hellvi Gothem östra del Norrlanda Ganthem södra del Viklau Sjonhem Vänge Guldrupe Buttle Ala Kräklingbo Anga Gammelgarn Östergarn Väte södra del Hejde Fröjel Eksta Sproge Ardre Alskog Garde Lau När Burs Lojsta Rone östra del Slite Hablingbo västra del Havdhem västra del Eke Grötlingbo Näs Fide Öja Hamra Vamlingbo Sundre
BlekingeOlofström KarlskronaJämshög norra del Kyrkhult Aspö Lösen skogsbygden Augerum skogsbygden Flymen Jämjö skogsbygden Ramdala skogsbygden Rödeby norra del Fridlevstad norra del Sillhövda Tving norra del
Ronneby Bräkne KarlshamnRonneby skogsbygden Backaryd Öljehult Eringsboda Hoby skogsbygden Ringamåla Hällaryd skogsbygden Åryd skogsbygden Asarum skogsbygden
SkåneÖstra Göinge Örkelljunga Tomelilla Osby Perstorp Klippan Båstad Kristianstad Ängelholm Hässleholm Svalöv Hörby Höör EslövGlimåkra Alla församlingar Andrarum Brösarp Alla församlingar Alla församlingar Klippan östra del Vedby Färingtofta Riseberga Östra Ljungby östra del Förslöv östra del Grevie östra del Östra Karup skogsbygden Äsphult Djurröd Hörröd Huaröd Linderöd Tåssjö Munka-Ljungby östra del Tåstarp östra del Hjärnarp östra del Össjö östra del Nävlinge Verum Vittsjö Norra Åkarp Norra Mellby Häglinge Brönnestad Matteröd Hörja Röke Västra Torup Stenestad Konga norra del Röstånga H Långaröd Svensköp Äspinge Södra Rörum Fulltofta Höör Bosjökloster norra del Munkarp Hallaröd Norra Rörum Tjörnarp Billinge norra delörby östra del
HallandsHylteAlla församlingar
Halmstad Laholm Falkenberg Varberg KungsbackaBreared Oskarström Slättåkra Enslöv Våxtorp skogsbygden Hasslöv skogsbygden Hishult Knäred Veinge skogsbygden Gällared Krogsered Gunnarp Fagered Källsjö Ullared Älvsered Nösslinge Skällinge Rolfstorp Grimeton skogsbygden Karl Gustav Kungsäter Gunnarsjö Tölö Älvsåker Vallda Släp Frillesås Gällinge Idala Förlanda Fjärås östra del Onsala
Västra GötalandsHärryda Partille Stenungsund Tjörn Orust Sotenäs Munkedal Tanum Göteborg Mölndal Kungälv Lysekil Uddevalla Strömstad Färgelanda Ale Lerum Vårgårda Tranemo Mellerud Lilla Edet Mark Svenljunga Herrljunga Vänersborg Alingsås Borås Bollebygd Ulricehamn Karlsborg Gullspång Vara Tibro Töreboda Mariestad Skara Skövde Tidaholm FalköpingAlla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Angered Bergum Torslanda Björlanda Tuve Säve Gunnared Rödbo Askim Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Nödinge Hålanda södra del Skepplanda Kilanda Starrkärr Alla församlingar Horla skogsbygden Nårunga Ljur Ornunga Asklanda Kvinnestad Landa Alla församlingar Dalskog Skållerud Alla församlingar Kinna Örby Sätila Hyssna Skephult Fritsla Hajom Berghem Fotskäl Tostared Surteby-Kattunga norra del Älekulla Torestorp Öxabäck Alla församlingar Hudene Källunga Mjäldrunga Eriksberg Skölvene Södra Björke Jällby Grude Vesene Molla Od Hov Alboga Broddarp Öra Väne-Ryr Alingsås Dalbygden Långared Hemsjö Ödenäs Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar Norra Vånga östra del Ransberg Beateberg östra del Halna Älgarås Lyrestad Öglunda Eggby-Istrum Varnhem Norra Lundby Skärv Norra Ving Stenum Härlunda Ryd Sjogerstad-Rådene östra del Norra Kyrketorp Säter Berg Lerdala Tidaholm östra del Härja Daretorp Velinga Fröjered Vättak Kymbo östra del Trävattna Hällestad Floby Sörby Gökhem Ullene Vilske-Kleva Marka Göteve Grolanda Jäla Börstig Brismene Kinneved Luttra Vistorp Ugglum Bjurum Broddetorp Fivlered Solberga Åsarp-Smula
ÖrebroLekeberg Knista Laxå Hallsberg Örebro Kil AskersundHidinge Bergslagen Bergslagen Tångeråsa Kvistbro västra del Alla församlingar Hallsbergs skogsbygden Viby skogsbygden Sköllersta södra del Svennevad Bo Tysslinge Bergslagen Bergslagen Lännäs östra del Asker skogsbygden Alla församlingar
VästmanlandsSkinnskatteberg Alla församlingar Norberg FagerstaAlla församlingar Alla församlingar
Område 5 Övriga landet
StockholmsVallentuna ÖsteråkerÖsseby-Garn Österåker-Östra Ryd norra del Roslags-Kulla
Värmdö Haninge Södertälje NorrtäljeVärmdö* Djurö* Ingarö Gustavsberg Dalarö Tveta västra del Turinge södra del Vårdinge norra del Överjärna västra del Norrtälje Väddö västra del Häverö* Edebo Ununge Edsbro Fasterna Rimbo Rö Skederid Husby-Sjuhundra Gottröra Närtuna Malsta Lohärad Estuna Söderby-Karl Roslags-Bro Frötuna västra del Länna* Riala
UppsalaTierpTierps södra del Söderfors
UppsalaBjörklinge västra del Viksta västra del Rasbokil
SödermanlandsVingåker Gnesta Nyköping Flen Katrineholm EskilstunaVästra Vingåker södra del Gåsinge-Dillnäs norra del Gryt Tunaberg Tuna södra del Lunda södra del Kila södra del Råby-Ripsa norra del Flen Helgesta-Hyltinge Årdala Lilla Malma Dunker Mellösa Forssa Björkvik västra del Sköldinge norra del Floda norra del Stora Malm västra del Östra Vingåker södra del Kafjärden (Kjula södra del) Västermo Näshulta Husby-Rekarne södra del Ärla södra del Ärla östra del Strängnäs Åker södra del Härad södra delLänna
ÖstergötlandsKinda Åtvidaberg Finspång Valdemarsvik Linköping Norrköping Söderköping MotalaVästra Eneby Horn Hycklinge Oppeby Hägerstad Kättilstad Tjärstad Alla församlingar Alla församlingar Alla församlingar* Vist Vårdnäs Skeda Ljung norra del Stjärnorp Vånga västra del Simonstorp Krokek Jonsberg* Rönö* Kvarsebo Sankt Anna* Börrum Motala skogsbygden Västra Ny Godegård Kristberg Tjällmo
KalmarTorsås Mörbylånga Kalmar Nybro VästervikTorsås östra del Vickleby Resmo Mörbylånga Stenåsa Hulterstad Kastlösa Smedby Södra Möckleby Segerstad Gräsgård Ventlinge Ås Algutsrum södra del Torslunda västra del Mortorp Sankt Sigfrid Västervik Törnsfall Gladhammar Västrum* Ukna Dalhem Överum Västra Ed* Loftahammar* Lofta* Gamleby Odensvi Hallingeberg Blackstad
GotlandsGotlandVisby domkyrkoförsamling Lärbro Bäl Hejnum Tingstäde Stenkyrka Lummelunda Martebo Väskinde Bro Lokrume Fole Ekeby Källunge Vallstena Gothem västra del Hörsne med Bara Ganthem norra del Dalhem Barlingbo Endre Hejneby Follingbo Akebäck Roma Björke Halla Västerhejde Träkumla Vall Atlingbo Hogrän Stenkumla Tofta Eskelhem Västergarn Sanda Mästerby Väte norra del Klinte Etelhem Lye Stånga Linde Hemse Rone västra del Alva Fardhem Gerum Levide Hablingbo östra del Havdhem östra del
BlekingeOlofström Karlskrona KarlshamnJämshög södra del Kristianopel Torhamn* Sturkö Hasslö Hällaryd slättbygden* Åryd slättbygden
SkåneÖstra Göinge Tomelilla Bromölla Kristianstad Hässleholm BåstadHjärsås norra del Östra Broby Eljaröd Näsum Vånga Hässleholm Hästveda Farstorp Vankiva Finja Båstad V. Karup östra del Hov östra del
HallandsHalmstad Falkenberg VarbergTönnersjö östra del Abild skogsbygden Asige skogsbygden Vessige skogsbygden Askome skogsbygden Köinge Svartrå Okome Dagsås Sibbarp Grimmared
Västra GötalandsAle Vara Vårgårda Ökerö Göteborg Trollhättan Götene Töreboda Mariestad Skövde FalköpingHålanda norra del Larv södra del Edsvära östra del Algutstorp Alla församlingar Styrsö Lagmansred Österplana Medelplana Västerplana Beateberg västra del Torsö* Våmb Häggum Sjogerstad-Rådene västra del Vårkumla Vårtofta-Åsaka Yllestad Håkantorp Östra Tunhem
ÖrebroLindesbergFellingsbro norra del Fellingsbro Norra
VästmanlandsHeby Surahammar Sala Köping Västerås ArbogaHuddunge Enåker Nora Östervåla Harbo Sura Ramnäs Fläckebo Möklinta Västerfärnebo Västra Skedvi Kolsva Bergslagen Odensvi norra del Lillhärad Arboga stadsförsamling södra del Arboga landsförsamling södra del
Öar utan fastlandsförbindelse
Öar utan fastlandsförbindelse som inte omfattas av stödområde 1-5.
StockholmsVärmdö Ekerö Haninge Upplands-Bro Södertälje Nacka Vaxholm Norrtälje NynäshamnV Idholmen Vårholma Bjurön Gränö Träskö Grinda St Betsö Slippsön Viggsö Gällnö Lådna Träsko-Storö Svartsö Hjälmö Trångholmen Karklö Djurö Harö Storön Ladholmen Aspön Storö Hasselö Eknö Hasselkobben Sollenkroka Arbodaön Kalvholmen-Galtholmen Granholmen Runmarö Storön Adelsö Adelsö Björkö Kurön Muskö Björnholmen Vitsgarn Långgarn Låssa Dävensö Enhörna Jurstaholm Hamnskär Ridön Hölö Ledarön Mörkö Fifång Saltsjöbaden Gås Vaxholm Skarpö Rindö Tynninge Ramsö Häverö Rörskäret Kälsö Ormön Länna Norrmansö Stomnarö Högmarsö Hemmarö Räknö Aspö Löparö Väringsö Sorunda Järflotta Torö Öja Landsort Krokskärärmdö
UppsalaEnköpingLillkyrka Flatgarn Vallby Bryggholmen Kungs-Husby Arnö
SödermanlandsNyköping Katrineholm SträngnäsTystberga Rågön Bälinge Sävö Långö Ringsö Hartsö Krampö Julita Tåkenön Ytterselö Ringsö Överselö Tynnelsö
TrosaTrosa-Vagnhärad Askö Hänö Gälön Västerljung Hökö
ÖstergötlandsValdemarsvik Norrköping SöderköpingGryt Harstena Gräsmarö Ämtö Väggö Håskö Bondekrok Kråkmarö Kättilö Fångö Morsholmen St. Ålö L. Ålö Björkskär Bokö Jonsberg Gränsö Arkö Rönö L. Rimmö Sankt Anna Aspöja Björkö Långö Lindholmen Risö Äspholm St Rimmö Trännö Ramsö Missjö Vänsö Kallsö Skaftö Korsholma Äspö Lammskär Hindö Holma
KalmarVästervikVästrum Långö Hultö Idö Nävelsö Marsö Flatholmen Eknö med Järsö Västra Ed Gärdsholmen Loftahammar Stora Kalvö Horsö Ekö Väderskär Örnholmen Städsholmen Jutskär Rågö Hasselö Sladö Hasselö Torrön Smågö Björkö Grytholmen Solidö Vinökalv Hersö Vidö Norra Malmö Södra Malmö S. Malmö Torrö Äskeskär Lofta Stora Grindö Stora Rätö Lilla Rätö
BlekingeKarlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg HallandsTorhamn Ytterön Hästholmen Inlängan Stenshamn Utlängan Ungskär Långören Ronneby Saltärna Hällaryd Tärnö Bokö Yttre Ekö Mjällby Hanö Varberg Värö Vendelsö
Västra GötalandsMariestadTorsö Brommön
VästmanlandsVästeråsVästerås-Barkarö Almö-Lindö Ridön Kärrbo Aggarö Ängsö Långholmen Arboga ValenGötlunda
_____________________________________________________________ * Exklusive skärgårdsöar utan fastlandsförbindelse. ** Med församling avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (1999:757).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:1336) om miljöstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1998, då förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd skall upphöra att gälla.
  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som avser stödår före stödåret 1998. Dock skall 1 kap. 23 § andra stycket och 32 § i den nya förordningen gälla också för sådana stöd. Vid den tillämpningen gäller vad som sägs i 1 kap. 4 § i den nya förordningen.
  Den upphävda förordningens bilaga 4 gäller fortfarande i fråga om stöd för extensiv vall som beslutats före ikraftträdandet. För areal som omfattas av sådant stödbeslut får inte stöd för bevarande av ett öppet odlingslandskap lämnas.
  Den upphävda förordningens 2 kap. 12 § gäller fortfarande i fråga om stöd för betesmark av värdeklasserna B skogsbete och D som beslutats före ikraftträdandet. För tiden efter den 1 maj 1998 skall dock stöd för betesmarker av värdeklass D lämnas med 1 000 kr per hektar. Förordning (1999:326).
  CELEX-nr
  396R0746
  Ikraftträder
  1998-02-15

Förordning (1998:755) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd

Omfattning
ändr. 1 kap 32, 33 §§
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1299) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd

Omfattning
ändr. 1 kap 7 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1332) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd

Omfattning
ändr. 4 kap 1 §
Ikraftträder
1998-11-15

Förordning (1999:29) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd

Omfattning
ändr. 1 kap 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 17, 24, 30, 33 §§, 3 kap 17 §; nya 2 kap 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 2 kap 19 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:326) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. 2 kap.14 och 17 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande för stöd som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 14, 17 §§, 3 kap 1 §, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:757) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-10-15

Förordning (1999:1389) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:102) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd

Omfattning
ändr. 4 kap 3 §
Ikraftträder
2000-04-01

Ändring, SFS 2000:577

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande.
För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall omfatta sex år.
Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.
Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya förordningen får tiden för åtagandet räknas från en stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden.
Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.
Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.
Omfattning
upph.