Upphävd författning

Förordning (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-11-02
Ändring införd
SFS 1995:1174 i lydelse enligt SFS 1999:194
Ikraft
1995-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet.1 Förordning (1997:764).

Områden för kompensationsbidrag

2 §  Kompensationsbidrag kan lämnas inom de stödområden som betecknas 1-5 och som framgår av bilagan till denna förordning. Inom det stödområde som betecknas 5 lämnas bidrag bara inom vissa delar av området.

Vad som avses med stödenhet m.m.

3 §  En arealenhet motsvarar ett hektar. En tabell för omräkning av olika djurslag till djurenheter finns i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 950/97. En stödenhet motsvarar en arealenhet eller en djurenhet. Förordning (1997:764).

Vem som är berättigad till kompensationsbidrag

4 §  Kompensationsbidrag kan lämnas till jordbrukare för

 1. mjölkkor, andra nötkreatur som är äldre än sex månader, tackor som har lammat eller är äldre än ett år och getter av honkön som har fått killingar eller är äldre än ett år,
 2. odling av potatis eller sådana spannmålsgrödor, med undantag för vete, som berättigar till arealersättning enligt rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor3 .

5 §  Utöver de begränsningar som följer av rådets förordning (EG) nr 950/97 får kompensationsbidrag för djur lämnas bara till jordbrukare som har minst

 1. två djurenheter,
 2. fem tackor som har lammat eller är äldre än ett år, eller
 3. fem getter av honkön som har fått killingar eller är äldre än ett år. Förordning (1997:764).

6 §  Kompensationsbidrag lämnas inte till jordbrukare som uppbär statlig ålderspension eller hel förtidspension.

7 §  Kompensationsbidrag för potatisodling lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar.

[S2]Inom stödområde 4 och 5 lämnas kompensationsbidrag för högst 20 mjölkkor per företag.

8 §  Kompensationsbidrag för nötkreatur inom stödområde 1-3 lämnas bara för djur som har hållits inom dessa områden under en sammanhängande tid av minst fyra månader i direkt anslutning till den dag då ansökan om bidrag lämnades in.

Bidragsformer

9 §  Bidrag som avses i 4 § 1 lämnas med visst belopp per djurenhet. Bidrag som avses i 4 § 2 lämnas med visst belopp per arealenhet.

Kompensationsbidragets storlek

10 §  Inom stödområde 1-4 lämnas kompensationsbidrag som avses i 4 § med följande belopp per år och stödenhet.

Stödområde 1-3

Djurslag/gröda 0-60 stödenheter 61-120 stödenheter >121 stödenheter
Mjölkkor, övriga nötkreatur, tackor, getter, spannmålsgrödor och potatis 1 640 1 435 615
Stödområde 4
Djurslag/gröda 0-60 stödenheter 0-60 stödenheter 61-120 stödenheter
Mjölkkor, övriga nötkreatur, tackor, getter och potatis 1 640 820

11 §  Inom stödområde 5 lämnas kompensationsbidrag för mjölkkor, övriga nötkreatur, tackor och getter

 1. i områden som på grund av låg spannmålsavkastning har den lägsta eller den näst lägsta ersättningsnivån enligt 4 § förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och som enligt 5 § samma förordning anges i föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket,
 2. på andra bebodda öar än Öland och Gotland om öarna saknar broförbindelse med fastlandet.

[S2]I områden som har den lägsta ersättningsnivån och på öar som avses i första stycket 2 lämnas kompensationsbidrag för högst 60 stödenheter med 800 kr per stödenhet och för 61-120 stödenheter med 400 kr per stödenhet.

[S3]I områden som har den näst lägsta ersättningsnivån lämnas kompensationsbidrag för högst 60 stödenheter med 400 kr per stödenhet och för 61-120 stödenheter med 200 kr per stödenhet.

12 §  Vid beräkning av kompensationsbidrag skall de djurenheter som berättigar till bidrag beräknas först, varefter eventuella arealenheter läggs till.

[S2]Inom stödområde 1-4 lämnas kompensationsbidrag för djur med högst 1 640 kr per hektar foderareal inom företaget.

[S3]Kompensationsbidrag som beräknas till lägre belopp än 500 kr betalas inte ut.

Förfarandet i bidragsärenden

13 §  Frågor om kompensationsbidrag enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen. Beslut eller underrättelse om beslut om bidrag skall innehålla en upplysning om innehållet i 13 a §.

[S2]Kompensationsbidraget betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1997:764).

13 a §  Före utbetalning av bidrag som länsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut bidraget och sända tillbaka bidragsärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller. Förordning (1997:764).

Tillsyn och kontroll

14 §  Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och vissa mindre gynnade områden enligt rådets förordning (EG) nr 950/97 utövas av länsstyrelsen.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen och kontrollen skall bedrivas. Förordning (1999:194).

15 §  Bestämmelser om kontroller och sanktioner i fråga om kompensationsbidrag för djur finns i

 1. rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och
 2. kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december 1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem.

[S2]Bestämmelserna om kontroller och sanktioner i fråga om arealstöd enligt de i första stycket nämnda förordningarna tillämpas också på kompensationsbidrag för areal enligt denna förordning.

16 §  Jordbruksverket svarar för samordningen av de kontroller som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92.

17 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen.

Upphävande av beslut

18 §  Om beslutet om kompensationsbidrag har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av bidragsmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för bidraget, får beslutet omedelbart hävas och lämnat bidrag helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett bidragsbeslut, får länsstyrelsen besluta att fortsatt bidrag inte skall lämnas.

Återbetalningsskyldighet

19 §  Belopp som bidragsmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas tillbaka och att små belopp inte skall återkrävas. Förordning (1999:28).

Ränta

20 §  Ränta skall betalas till staten, om bidragsmottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva

 1. hur räntan skall beräknas,
 2. hur betalning skall ske, och
 3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

[S3]Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt föreskrifter som avses i andra stycket 1.Förordning (1999:28).

Verkställighet av beslut

21 §  Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Jordbruksverket och länsstyrelsen får bestämma att ett belut enligt förordningen skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklagande

22 §  Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:754).

Bemyndigande att meddela föreskrifter

23 §  Föreskrifter om avgränsning av delar av församlingar berättigade till stöd meddelas av Jordbruksverket. Verket får också meddela ytterligare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning.

24 §  Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (1998:754).

Bilaga

Förteckning över bergsområden och mindre gynnade områden i Sverige

Stödområde 1-3

Län Kommun Församling
Värmlands län Kil Eda Torsby Grums Årjäng Sunne Filipstad Hagfors Arvika Säffle BODA VÄRMSKOG GRÄSMARK LYSVIK GÅSBORN RÄMMEN SVANSKOG LÅNGSERUD
Dalarnas län Vansbro Malung Gagnef Leksand Rättvik Orsa Älvdalen Mora Falun Ludvika SVÄRDSJÖ ENVIKEN BJURSÅS SÄFSNÄS
Gävleborgs län Ockelbo Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län HAMRÅNGE
Stödområde 4
Västra Götalands län Dals-Ed Bengtsfors Åmål
Värmlands län Kil Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Säffle STORA KIL FRYKERUD GRUMS BORGVIK ED SUNNE VÄSTRA ÄMTERVIK ÖSTRA ÄMTERVIK FILIPSTAD BRATTFORS NORDMARK KROPPA SÄFFLE TVETA BRO BOTILSÄTER ÖLSERUD MILLESVIK ESKILSÄTER NY-HUGGENÄS GILLBERGA KILA
Örebro län Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Karlskoga Nora Lindesberg LINDESBERG GULDSMEDSHYTTAN RAMSBERG
Dalarnas län Smedjebacken Falun Borlänge Säter Hedemora Avesta Ludvika FALU KRISTINE GRYCKSBO STORA KOPPARBERG ASPEBODA VIKA HOSJÖ SUNDBORN LUDVIKA GRÄNGESBERG GRANGÄRDE
Gävleborgs län Hofors Gävle GÄVLE HEL TREFALDIGHET GÄVLE STAFFAN HEDESUNDA HILLE VALBO GÄVLE TOMAS GÄVLE MARIA BOMHUS
Sandviken
Stödområde 5
Stockholms län Österåker Värmdö Ekerö Haninge LJUSTERÖ ADELSÖ* UTÖ ORNÖ DALARÖ MUSKÖ*
Upplands-Bro Södertälje LÅSSA* TVETA VA DEL ENHÖRNA* HÖLÖ* MÖRKÖ* TURINGE SA DEL VÅRDINGE NA DEL ÖVERJÄRNA VA DEL
Nacka Vaxholm Norrtälje Nynäshamn SALTSJÖBADEN* VAXHOLM* SORUNDA* TORÖ*
Uppsala län Älvkarleby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Södermanlands län Vingåker Gnesta Nyköping Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa TOLFTA TEGELSMORA SÖDERFORS VÄSTLAND ÖSTERLÖVSTA HÅLLNÄS TENSTA NA DEL KNUTBY BLADÅKER FARINGE ALMUNGE STAVBY TUNA LILLKYRKA* VALLBY* KUNGS-HUSBY* VÄSTRA VINGÅKER SA DEL GÅSINGE-DILLNÄS NA DEL GRYT KILA SA DEL RÅBY-RIPSA NA DEL TYSTBERGA* BÄLINGE* FLEN HELGESTA-HYLTINGE ÅRDALA LILLA MALMA DUNKER MELLÖSA FORSSA BJÖRKVIK VA DEL SKÖLDINGE NA DEL FLODA NA DEL STORA MALM VA DEL ÖSTRA VINGÅKER SA DEL JULITA* VÄSTERMO NÄSHULTA HUSBY-REKARNE SA DEL ÄRLA SA DEL ÄRLA ÖA DEL YTTERSELÖ* ÖVERSELÖ* TROSA-VAGNHÄRAD* VÄSTERLJUNG*
Östergötlands län Ödeshög Ydre Kinda Boxholm Åtvidaberg Finspång Valdemarsvik Linköping Norrköping Söderköping Motala Mjölby Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Högsby Torsås Mörbylånga Hultsfred Mönsterås Emmaboda Kalmar Nybro Oskarshamn Västervik Vimmerby Borgholm Gotlands län Gotland STORA ÅBY SA DEL ÖDESHÖG SA DEL RÖK SA DEL TREHÖRNA VIST VÅRDNÄS NYKIL SA DEL ULRIKA GAMMALKIL SA DEL LJUNG NA DEL STJÄRNORP VÅNGA VA DEL SIMONSTORP KROKEK JONSBERG* RÖNÖ* SANKT ANNA BÖRRUM VÄSTRA NY GODEGÅRD VÄSTRA HARG GULLABO TORSÅS STENÅSA HULTERSTAD SEGERSTAD GLÖMMINGE ALGUTSRUM NA DEL TORSLUNDA ÖA DEL NORRA MÖCKLEBY GÅRDBY SANDBY MORTORP KARLSLUNDA OTHEM BOGE FÅRÖ BUNGE RUTE FLERINGE HALL HANGVAR LÄRBRO HELLVI GOTHEM ÖA DEL NORRLANDA GANTHEM SA DEL VIKLAU SJONHEM VÄNGE GULDRUPE BUTTLE ALA KRÄKLINGBO ANGA GAMMELGARN ÖSTERGARN VÄTE SA DEL HEJDE FRÖJEL EKSTA SPROGE ARDRE ALSKOG GARDE LAU NÄR BURS LOJSTA RONE ÖA DEL SILTE HABLINGBO VA DEL HAVDHEM VA DEL EKE GRÖTLINGBO NÄS FIDE ÖJA HAMRA VAMLINGBO SUNDRE
Blekinge län Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg ASPÖ LÖSEN SKOGSBYGDEN AUGERUM SKOGSBYGDEN FLYMEN KRISTIANOPEL JÄMJÖ SKOGSBYGDEN TORHAMN STURKÖ RAMDALA SKOGSBYGDEN RÖDEBY NA DEL FRIDLEVSTAD NA DEL SILLHÖVDA TVING NA DEL HASSLÖ RONNEBY SKOGSBYGDEN RONNEBY* BACKARYD ÖLJEHULT ERINGSBODA BRÄKNE HOBY SKOGSBYGDEN RINGAMÅLA HÄLLARYD ÅRYD ASARUM SKOGSBYGDEN MJÄLLBY*
Skåne län Östra Göinge Örkelljunga Tomelilla Bromölla Osby Perstorp Klippan Båstad Kristianstad Ängelholm Hässleholm Svalöv Hörby Höör Eslöv HJÄRSÅS NA DEL ÖSTRA BROBY GLIMÅKRA ELJARÖD ANDRARUM BRÖSARP NÄSUM KLIPPAN ÖA DEL VEDBY FÄRINGTOFTA RISEBERGA ÖSTRA LJUNGBY ÖA DEL FÖRSLÖV ÖA DEL GREVIE ÖA DEL ÖSTRA KARUP SKOGSBYGDEN ÄSPHULT DJURRÖD HÖRRÖD HUARÖD LINDERÖD VÅNGA TÅSSJÖ MUNKA-LJUNGBY ÖA DEL TÅSTARP ÖA DEL HJÄRNARP ÖA DEL ÖSSJÖ ÖA DEL HÄSSLEHOLM NÄVLINGE HÄSTVEDA FARSTORP VERUM VITTSJÖ NORRA ÅKARP VANKIVA NORRA MELLBY HÄGLINGE BRÖNNESTAD MATTERÖD FINJA HÖRJA RÖKE VÄSTRA TORUP STENESTAD KONGA NA DEL RÖSTÅNGA HÖRBY ÖA DEL LÅNGARÖD SVENSKÖP ÄSPINGE SÖDRA RÖRUM FULLTOFTA HÖÖR BOSJÖKLOSTER NA DEL MUNKARP HALLARÖD NORRA RÖRUM TJÖRNARP BILLINGE NA DEL
Hallands län Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka BREARED OSKARSTRÖM TÖNNERSJÖ ÖA DEL SLÄTTÅKRA ENSLÖV VÅXTORP SKOGSBYGDEN HASSLÖV SKOGSBYGDEN HISHULT KNÄRED VEINGE SKOGSBYGDEN ABILD SKOGSBYGDEN ASIGE SKOGSBYGDEN VESSIGE SKOGSBYGDEN ASKOME SKOGSBYGDEN KÖINGE SVARTRÅ OKOME GÄLLARED KROGSERED GUNNARP FAGERED KÄLLSJÖ ULLARED ÄLVSERED NÖSSLINGE SKÄLLINGE ROLFSTORP GRIMETON SKOGSBYGDEN DAGSÅS SIBBARP VÄRÖ* KARL GUSTAV KUNGSÄTER GUNNARSJÖ TÖLÖ ÄLVSÅKER VALLDA SLÄP FRILLESÅS GÄLLINGE IDALA FÖRLANDA FJÄRÅS ÖA DEL ONSALA
Västra Götalands län Härryda Partille Stenungsund Tjörn Orust Sotenäs Munkedal Tanum Göteborg Mölndal Kungälv Lysekil Uddevalla Strömstad Färgelanda Ale Lerum Vårgårda Bollebygd Tranemo Mellerud Lilla Edet Mark Svenljunga Herrljunga Vänersborg Alingsås Borås Ulricehamn Karlsborg Gullspång ANGERED BERGUM TORSLANDA BJÖRLANDA TUVE SÄVE GUNNARED RÖDBO ASKIM HORLA SKOGSBYGDEN NÅRUNGA LJUR ORNUNGA ASKLANDA KVINNESTAD LANDA DALSKOG SKÅLLERUD KINNA ÖRBY SÄTILA HYSSNA SKEPHULT FRITSLA HAJOM BERGHEM FOTSKÄL TOSTARED SURTEBY-KATTUNGA NA DEL ÄLEKULLA ORESTORP ÖXABÄCK HUDENE KÄLLUNGA MJÄLDRUNGA ERIKSBERG SKÖLVENE SÖDRA BJÖRKE JÄLLBY GRUDE VESENE MOLLA OD HOV ALBOGA BRODDARP ÖRA VÄNE-RYR ALINGSÅS-DAL BYGDEN LÅNGARED HEMSJÖ ÖDENÄS
Vara Götene Tibro Töreboda Mariestad Skara Skövde Tidaholm Falköping LARV SA DEL NORRA VÅNGA ÖA DEL EDSVÄRA ÖA DEL ÖSTERPLANA MEDELPLANA VÄSTERPLANA RANSBERG BEATEBERG HALNA ÄLGARÅS TORSÖ LYRESTAD ÖGLUNDA EGGBY-ISTRUM VARNHEM NORRA LUNDBY SKÄRV NORRA VING STENUM HÄRLUNDA VÅMB RYD HÄGGUM SJOGERSTAD-RÅDENE VA DEL (SJOGERSTAD) SJOGERSTAD-RÅDENE ÖA DEL NORRA KYRKETORP SÄTER BERG LERDALA TIDAHOLM ÖA DEL HÄRJA DARETORP VELINGA FRÖJERED VÄTTAK KYMBO ÖA DEL TRÄVATTNA HÄLLESTAD FLOBY SÖRBY GÖKHEM ULLENE VILSKE-KLEVA MARKA GÖTEVE GROLANDA JÄLA BÖRSTIG BRISMENE KINNEVED VÅRKUMLA LUTTRA VARTOFTA-ÅSAKA YLLESTAD VISTORP HÅKANTORP ÖSTRA TUNHEM UGGLUM BJURUM BRODDETORP FIVLERED SOLBERGA ÅSARP-SMULA
Örebro län Lekeberg Laxå Hallsberg Örebro Askersund Lindesberg HIDINGE BERGSLAGEN KNISTA BERGSLAGEN TÅNGERÅSA KVISTBRO VA DEL HALLSBERG SKOGSBYGDEN VIBY SKOGSBYGDEN SKÖLLERSTA SA DEL SVENNEVAD BO TYSSLINGE BERGSLAGEN KIL BERGSLAGEN LÄNNÄS ÖA DEL ASKER SKOGSBYGDEN FELLINGSBRO NA DEL FELLINGSBRO NORRA
Västmanlands län Skinnskatteberg Norberg Västerås Fagersta Arboga VÄSTERÅS-BARKARÖ* KÄRRBO* ÄNGSÖ* ARBOGA STADSFÖRS S DEL ARBOGA LANDSFÖRS S DEL GÖTLUNDA*
* Kompensationsbidrag lämnas endast till sådana bebodda öar inom församlingen som saknar broförbindelse med fastlandet. Förordning (1997:819).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

Förordning (1996:1281) om ändring i förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:764) om ändring i förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 13, 14, 22 §§; ny 13 a §
  CELEX-nr
  397R0142
  Ikraftträder
  1997-11-15

Förordning (1997:819) om ändring i förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:754) om ändring i förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

Omfattning
ändr. 22 §; ny 24 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1999:28) om ändring i förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

Omfattning
ändr. 19, 20 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:194) om ändring i förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1999-05-01

Ändring, SFS 2000:577

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande.
För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall omfatta sex år.
Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.
Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya förordningen får tiden för åtagandet räknas från en stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden.
Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.
Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.
Omfattning
upph.