Upphävd författning

Förordning (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-12-12
Ändring införd
SFS 1996:1435
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller återkallelse av beslut om räntestöd till

 1. företag som den 11 oktober 1996 hade ställning som allmännyttigt bostadsföretag, och
 2. företag där regeringen genom särskilt beslut medgivit att företaget när det gäller bostadslån och räntebidrag jämställs med ett allmännyttigt bostadsföretag.

2 §  Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna förordning ett bolag, en stiftelse eller en förening som godkänts som allmännyttigt bostadsföretag enligt 32 § förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag eller motsvarande äldre bestämmelser.

[S2]Med räntestöd avses i denna förordning bidrag som lämnas enligt någon av följande förordningar:

 1. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),
 2. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.,
 3. förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus,
 4. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),
 5. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),
 6. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,
 7. förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, eller
 8. förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

3 §  Ett beslut om räntestöd skall återkallas

 1. om det genom överlåtelse av aktier eller andelar eller på annat sätt sker ändringar i fråga om företaget som innebär att kommunen inte längre har kvar det bestämmande inflytandet i företaget, eller
 2. om företaget genom en eller flera överlåtelser avhänt sig mer än 25 procent, räknat som antalet bostadslägenheter, av de bostäder som företaget hade den 11 oktober 1996.

[S2]När beslut om räntestöd återkallas skall bidrag inte längre lämnas för tid från och med den dag då den omständighet inträffade som utgjorde grunden för återkallelsen.

4 §  En återkallelse enligt 3 § 2 skall avse

[S2]dels besluten om räntestöd till de hus som omfattas av den överlåtelse varigenom den angivna gränsen på 25 procent överskrids,

[S3]dels besluten om räntestöd till de hus som fortfarande ägs av företaget efter överlåtelsen.

5 §  Regeringen kan på ansökan av företaget medge undantag från bestämmelsen i 3 § 2 om det finns särskilda skäl. En sådan ansökan skall ha kommit in till regeringen senast en månad efter det att överlåtelsen skedde. I fråga om överlåtelser som sker före utgången av år 1996 skall ansökan ha kommit in senast den 31 januari 1997.

6 §  Frågor om återkallelse av beslut om räntestöd prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Boverket.

[S2]Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas i fråga om överlåtelser och ägarförändringar som sker under tiden den 12 oktober 1996-31 december 1999. Förordning (1997:1186).
Förarbeten
Rskr. 1996/97:81, Prop. 1996/97:38, Bet. 1996/97:BoU7
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (1997:1186) om ändring i förordningen (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:77, Prop. 1997/98:37, Bet. 1997/98:BoU1
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1996:1435
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:609) om upphävande av förordningen (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för överlåtelser och ägarförändringar som skett före den 19 juni 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:251, Prop. 1998/99:122, Bet. 1998/99:BoU11
Omfattning
upph.