Upphävd författning

Förordning (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Version: 2002:523

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2002:523
Upphäver
Förordning (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är central förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor.

2 §  Institutet skall inhämta och förmedla kunskaper om landets meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska förhållanden.

[S2]Institutet skall särskilt

 1. svara för den allmänna vädertjänsten,
 2. svara för den allmänna hydrologiska och oceanografiska tjänsten,
 3. bedriva uppdragsverksamhet samt tillämpad forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde,
 4. samarbeta med svenska myndigheter, utländska institutioner och internationella organisationer,
 5. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse.

3 §  Institutet får ta ut ersättning för utförda uppdrag. Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut med undantag av 30 och 35 §§.

Institutets ledning

5 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Bisysslor

8 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 § förordningen (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel utövar institutet arbetsgivarens befogenheter vid tillämpningen av första avdelningen 7 § 2 mom.andra stycket första meningen sektoravtalet för civil statsförvaltning.

Överklagande

9 §  Institutets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller
 3. andra föreskrifter.

[S2]Institutets beslut i andra ärenden får överklagas endast om det

 1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
 2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1081).

10 § Har upphävts genom förordning (2002:523).

Ändringar

Förordning (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1998:1081) om ändring i förordningen (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2002:523) om ändring i förordningen (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Omfattning
upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:1298) om ändring i förordningen (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1053

Omfattning
upph.