Upphävd författning

Förordning (1996:281) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996:281 i lydelse enligt SFS 1998:1082
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1110) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Handelsflottans kultur- och fritidsråd har till uppgift att planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med undantag av 19, 20, 30 och 35 §§.

Rådets ledning

3 §  Rådets direktör är chef för rådet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

4 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor om inriktningen av rådets verksamhet samt i frågor som avses i 19 § verksförordningen.

Överklagande

5 §  Rådets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

  1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
  2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller
  3. andra föreskrifter.

[S2]Rådets beslut i andra ärenden får överklagas endast om det

  1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
  2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1082).

Ändringar

Förordning (1996:281) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd

    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (1998:1082) om ändring i förordningen (1996:281) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2006:1179

Omfattning
upph.