Upphävd författning

Förordning (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2001:1146
Upphäver
Förordning (1988:1114) med instruktion för Statens haverikommission
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens haverikommission gör undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

2 §  Haverikommissionen skall

 1. följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet,
 2. samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras

[S2]olycksförebyggande verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på haverikommissionen med undantag av 14, 17-20, 30 och 35 §§.

[S2]Verksförordningens bestämmelser om styrelsen gäller här kommissionen.

Haverikommissionens ledning och organisation

4 §  Haverikommissionens generaldirektör är chef för myndigheten.

5 §  Vid haverikommissionen skall finnas haveriutredare.

[S2]I frågor som avses i 11-13 och 22 §§verksförordningen (1995:1322) är kommissionen beslutför när generaldirektören och minst tre haveriutredare är närvarande. Förordning (1999:145).

6 §  Generaldirektören och minst en av haveriutredarna skall vara jurist och ha domarerfarenhet.

[S2]I övrigt skall det finnas haveriutredare med

 • flygoperativ sakkunskap,
 • flygteknisk sakkunskap,
 • sjöoperativ sakkunskap,
 • sjöteknisk sakkunskap,
 • sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt
 • allmän teknisk sakkunskap.

[S3]En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2001:1146).

7 §  För uppdrag att biträda med undersökningar som avses i 1 § anlitar haverikommissionen experter och sakkunniga.

Handläggningen av kommissionens undersökningar

8 §  En undersökning som avses i 1 § leds av generaldirektören eller av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet. Förordning (2001:1146).

9 §  När kommissionen skall göra en undersökning som avses i 1 § tillkallar den som leder utredningen de experter och sakkunniga som behövs för undersökningen.

10 §  Bestämmelser om handläggningen av undersökningar som avses i 1 § finns i

 • lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,
 • förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

11 §  Vid undersökningar som avses i 1 § är kommissionen beslutför när den som leder undersökningen och minst en haveriutredare är närvarande.

12 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en haveriutredning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Överklagande

13 §  Haverikommissionens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller
 3. andra föreskrifter.

[S2]Kommissionens beslut i andra ärenden får överklagas endast om det

 1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
 2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1083).

Ändringar

Förordning (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1998:1083) om ändring i förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:145) om ändring i förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2001:1146) om ändring i förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2006:1338) om ändring i förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

Omfattning
ändr. 3, 13 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:7) om ändring i förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2007-03-01

Ändring, SFS 2007:860

Omfattning
upph.