Upphävd författning

Förordning (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Version: 2006:953

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2006:953
Upphäver
Förordning (1990:434) med instruktion för Läkemedelsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Läkemedelsverket är central förvaltningsmyndighet för kontroll och tillsyn av läkemedel, medicintekniska produkter och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära, i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet. Förordning (2003:16).

/Träder i kraft I: 2006-07-15/

2 §  Läkemedelsverket skall särskilt svara för

 1. kontrollen och tillsynen enligt läkemedelslagen (1992:859), lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. och övriga läkemedelsförfattningar i fråga om tillverkare, importörer, distributörer och andra som tar befattning med läkemedel,
 2. kontrollen och tillsynen i fråga om vissa produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära,
 3. kontrollen och tillsynen i fråga om teknisk sprit, alkoholhaltiga preparat samt kosmetiska och hygieniska produkter,
 4. föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel och andra produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn,
 5. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter som skall handlägga läkemedelsfrågor, hälso- och sjukvården, apoteksväsendet, veterinärkåren samt enskilda,
 6. stöd till Socialstyrelsens tillsynsverksamhet och styrelsens beredskapsplanering på läkemedelsområdet,
 7. internationellt samarbete på läkemedelsområdet,
 8. forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn som skall bedrivas,
 9. tillsyn i fråga om medicintekniska produkter i enlighet med lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter samt de föreskrifter som verket meddelat med stöd av lagen,
 10. att utföra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen,
 11. att utföra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som verket har tillsyn över, och
 12. att utföra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt artiklarna 14 och 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem.

[S2]I frågor som rör medel som används för missbruksändamål skall Läkemedelsverket samarbeta med Statens folkhälsoinstitut och Statens livsmedelsverk. Förordning (2006:953).

3 §  Läkemedelsverket får inom sitt ansvarsområde och om verksamheten i övrigt medger detta utföra uppdrag inom eller utom landet. Uppdragen skall utföras mot ersättning som motsvarar kostnaden för sådan verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Läkemedelsverket med undantag av 4 § andra stycket. Förordning (2006:35).

Myndighetens ledning

5 §  Läkemedelsverkets generaldirektör är chef för myndigheten och styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Läkemedelsverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Anställningar m.m.

8 §  Läkemedelsverkets generaldirektör beslutar om anställning av professor vid Läkemedelsverket efter yttrande från minst tre sakkunniga. Läkemedelsverket utser de sakkunniga efter samråd med berörd fakultetsnämnd vid Uppsala universitet. Var och en av de sakkunniga skall utifrån de bedömningsgrunder som gäller för anställningen redogöra för skickligheten hos de sökande som de anser i första hand bör komma i fråga för anställning, ange ordningen mellan dem samt motivera sitt val.

[S2]I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av professor gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 4 kap. 5 § och 15-17 §§högskoleförordningen (1993:100). Med högskola och fakultetsnämnd eller motsvarande organ avses vid tillämpning av bestämmelserna i 4 kap. 5 § och 15-17 §§högskoleförordningen Läkemedelsverket. Förordning (2006:35).

Ändringar

Förordning (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1166) om ändring av förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:61) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2001:314) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:16) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:483) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:643) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32005R0111
Ikraftträder
2005-08-18

Förordning (2005:1040) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2005-12-29

Förordning (2006:35) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:953) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-15

Förordning (2006:1147) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 3 a §
CELEX-nr
32005R0111
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1205

Omfattning
upph.