Inaktuell version

Lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2005:924
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-30

Inledande bestämmelser

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

1 §  Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

 1. skattebrottslagen (1971:69),
 2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
 3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 4. folkbokföringslagen (1991:481) samt
 5. 11 kap. 5 § brottsbalken.

[S2]Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. Lag (2005:924).

Prop. 2016/17:89: I paragrafen regleras vilka typer av brott som omfattas av lagen. I första stycket fjärde punkten har gjorts ett tillägg för brott enligt 9 kap.13 och 11 §§brottsbalken, ...

Prop. 2017/18:145: Ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2005/06:169: Ändringen i paragrafen innebär att överträdelse av näringsförbud skall få utredas av skattebrottsenheterna samt att dessa skall få bedriva spaning och underrättelseverksamhet när det gäller detta brott.

Prop. 2018/19:12: I första stycket punkt 4, har gjorts ett tillägg för följande brott: olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6 b § brottsbalken), urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, grov urkundsförfalskning, hindrande av urkunds bevisfunktion, brukande av falsk urkund (14 kap.1–...

Förundersökning

2 §  Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap.rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

[S2]Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

[S3]Skatteverket får inte verkställa beslut om tvångsmedel. Lag (2003:665).

Prop. 2005/06:169: Som en följd av att skattebrottsenheterna föreslås få verkställa beslut om tvångsmedel i vissa fall har ett förbehåll gjorts i tredje stycket.

Förenklad brottsutredning

3 §  Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

[S2]Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. Lag (2003:665).

Prop. 2005/06:169: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen ges skattebrottsenheterna befogenhet att verkställa beslut om beslag i de fall verkställigheten kan ske utan att våld mot person behöver användas.

Bestämmelsen innebär en möjlighet för åklagaren att låta skattebrottsenheterna verkställa beslag i dessa fall. Åklagaren får i det enskilda fallet göra en bedömning om det finns risk för att förrättningsmannen kommer att mötas av våld eller hot om våld vid förrättningen eller om tvång kommer att ...

Spaning m.m.

4 §  Skatteverket får i fråga om brott som avses i 1 § första stycket bedriva

 1. spaning och
 2. verksamhet som består i att samla, bearbeta och analysera information för att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap.rättegångsbalken.

[S2]Skatteverket skall verka för att förebygga brottslighet som avses i 1 § första stycket. Lag (2003:665).

Prop. 1998/99:34: Ändringen innebär att definitionen av underrättelseverksamhet anpassas till den som föreslås i 2 § lagen om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.

Prop. 2005/06:169: Genom bestämmelsen, som är ny, utsträcks skattebrottsenheternas befogenheter att biträda vid husrannsakan i förhållande till 28 kap. 7 § rättegångsbalken. Vid medverkan som sker med stöd av 4 § skall det vara möjligt för tjänstemannen vid skattebrottsenheten att aktivt medverka vid husrannsakan även om den verkställs av en polisman. Tjänstemannen skall i princip ha samma befogenhet som polismannen, dock med det undantaget att ...

5 § Har upphävts genom lag (2003:665).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:70, Prop. 1997/98:10, Bet. 1997/98:SkU10
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:517) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:95) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2003:665) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:924) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. I fråga om utredning om brott enligt 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:580) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 5, 6 §§; ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§ sätts närmast före 5, 6 §§; nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2014:846) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2017:453) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2016/17:270, Prop. 2016/17:89, Bet. 2016/17:SkU29
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:688) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:207, Prop. 2018/19:12, Bet. 2018/19:SkU16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-07-01