Förordning (1997:139) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid tingsrätterna

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-04-03
Ändring införd
SFS 1997:139 i lydelse enligt SFS 2001:829
Ikraft
1997-05-01
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas för att pröva olika former av beredningsorganisation i tingsrätt. Förordning (1998:1378).

2 §  Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion och notarieförordningen (1990:469). Förordning (2000:738).

3 §  Tingsrätterna får anställa jurister för beredningsändamål (beredningsjurister), förlänga en tingsnotaries förordnande utöver den tid som anges i 1 § notarieförordningen (1990:469) och besluta att en tingsfiskal inte skall ha en rotel.

[S2]En beredningsjurist skall ha fullgjort notariemeritering. Förordning (2000:738).

4 §  Vid anställning av beredningsjurister tillämpas inte 28 § lagen (1982:80) om anställningsskydd eller 6 och 7 §§anställningsförordningen (1994:373) .

[S2]Beredningsjurister anställs för en sammanlagd tid av högst ett år. Om anställningen skall upphöra vid anställningstidens utgång, gäller inte 15 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

5 §  Beredningsjurister får ges förordnande enligt 16, 18 och 19 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion.

 • NJA 2004 s. 65:Tingsrätten har i ett tvistigt mål om faderskap bestått av en beredningsjurist som ordförande och tre nämndemän. Domen har undanröjts eftersom tingsrätten inte var domför.

6 §  Lagmannen får förordna beredningsjurister och tingsnotarier som har tjänstgjort minst ett år att, i vidare omfattning än som anges i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion, på eget ansvar vidta åtgärder för beredning av mål och ärenden. Ett förordnande får dock inte avse beslut

 1. om avvisning av ombud, biträden eller försvarare,
 2. i frågor om intervention,
 3. i frågor om ställande av säkerhet för rättegångskostnader,
 4. i frågor som avses i 15 kap.rättegångsbalken eller i en annan bestämmelse om interimistiskt beslut,
 5. i frågor som avses i 24-28 kap.rättegångsbalken,
 6. om inhämtande av annan personutredning än sådan som avses i 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och 25 § frivårdsförordningen (1983:250),
 7. om avvisning av bevisning eller begäran om inhämtande av utredning,
 8. om föreläggande enligt 42 kap. 15 § rättegångsbalken,
 9. om förordnande av medlare eller sakkunnig när parterna inte är ense,
 10. om hämtning,
 11. i frågor om inhibition,
 12. i fråga om undersökning enligt 22 kap. 13 § miljöbalken, eller
 13. om åtgärder enligt 22 kap. 14 § miljöbalken för att förebygga eller minska skador eller olägenheter innan frågan om sådana åtgärder slutligen avgörs. Förordning (1998:1378).

7 §  Lagmannen får förordna andra anställda att på eget ansvar

 1. utfärda stämning i brottmål där talan har väckts av en åklagare,
 2. förordna offentlig försvarare i sådana fall som avses i 21 kap. 3 a § första stycket rättegångsbalken,
 3. utfärda stämning i äktenskapsmål och i mål om faderskap, vårdnad,

[S2]umgänge och underhåll enligt föräldrabalken,

 1. besluta om ersättning för blodprovstagning, blodundersökning och kungörelsedelgivning, och
 2. besluta om förskott på ersättning till vittne, målsägande, sakkunnig och tolk.

[S3]Ett förordnande enligt första stycket 1, 2 eller 3 får inte avse mål med internationell anknytning. Förordning (1998:1378).

8 §  Förordnande enligt 6 och 7 §§ får inte avse frågor som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet.

[S2]Uppkommer en fråga av sådant slag som anges i första stycket skall den som är ansvarig för beredningen genast anmäla frågan för rotelinnehavaren.

Ändringar

Förordning (1997:139) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid tingsrätterna

  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1998:51) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:199) om ändring i förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:1182) om ändring i förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1378) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 2, 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:89) om ändring i förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:698) om ändring i förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-09-01

Förordning (1999:772) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:57) om ändring i förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:738) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. författningsrubr., 2, 3 §§
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2001:829) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:139) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid tingsrätterna

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2002-01-01