Förordning (1997:405) om offentligt biträde

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:405 i lydelse enligt SFS 2005:81
Ikraft
1997-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

2 §  Vid tillämpning av lagen om offentligt biträde (1996:1620) och denna förordning anses som biträdande jurist på en advokatbyrå den som har avlagt de kunskapsprov som har föreskrivits för behörighet till domarämbetet och har antecknats i ett register hos Sveriges advokatsamfund som anställd som biträde på byrån.

3 §  Görs en ansökan om förordnande av offentligt biträde och handläggs målet eller ärendet av en annan myndighet än den som skall besluta om förordnandet, skall den handläggande myndighetens yttrande begäras in om det inte är uppenbart obehövligt.

Underrättelser

4 §  Om offentligt biträde har förordnats, skall den som biträde har förordnats för samt biträdet få ett skriftligt besked om detta. Har en annan myndighet än den som handlägger målet eller ärendet meddelat beslutet, skall även den handläggande myndigheten få ett sådant besked.

5 § Har upphävts genom förordning (2005:81).

Ersättning till offentliga biträden

6 §  I fråga om ersättning till offentliga biträden och utformning av kostnadsräkningar tillämpas 19, 20 och 24 §§rättshjälpsförordningen (1997:404). Vad som där sägs om rättshjälpsbiträde gäller i stället offentligt biträde.

  • MIG 2017:3:Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så kallade rutinmässiga åtgärder.
  • MIG 2016:15:Ett beslut rörande förskott på ersättning till offentligt biträde som Migrationsverket fattar utgör ett sådant beslut om ersättning som enligt 14 kap. 8 § utlänningslagen får överklagas särskilt. Migrationsdomstolen har därmed inte haft fog för att avvisa klagandens överklagande.
  • MIG 2016:29:Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt biträde ska beviljas ska Migrationsverket göra en individuell bedömning i ärendet med beaktande av det arbete som lagts ned och ärendets förväntade återstående handläggningstid.
  • MIG 2016:28:Ett offentligt biträde kan, förutom för kostnader för arbete, även beviljas skäligt förskott på ersättning för tidsspillan och utlägg.
  • DVFS 2019:10: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2016:14: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2018:8: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2017:16: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

7 §  Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol eller den myndighet som skall besluta om ersättningen utom i fall som avses i andra stycket.

[S2]Om förordnandet av offentligt biträde avser ett ärende vid en annan myndighet än den som skall besluta om ersättningen, skall kostnadsräkningen ges in till den handläggande myndigheten som snarast skall sända räkningen med ett eget yttrande till den myndighet som skall besluta om ersättningen.

Ersättning för medverkan vid utredning

8 §  Ersättning till den som har medverkat vid utredning enligt lagen om offentligt biträde (1996:1620) bestäms till ett skäligt belopp.

[S2]I fråga om ersättning för inställelse för den som har medverkat vid utredningen tillämpas bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittnen.

[S3]Den som begär ersättning för en utredning är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna bestämmas. Den tid som har lagts ned på uppdraget skall alltid anges.

Utbetalning av ersättning

9 §  Den myndighet som bestämmer ersättning enligt lagen om offentligt biträde (1996:1620) skall se till att ersättningen snarast betalas till den som tillerkänts ersättningen.

Återbetalning till staten

10 §  Om en domstol eller annan myndighet, efter ett överklagande, bestämmer ersättning till ett offentligt biträde till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet, skall biträdet snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

[S2]Om ett utbetalat förskott överstiger vad biträdet slutligen tillerkänns i ersättning, skall det överskjutande beloppet snarast återbetalas till staten.

Ändringar

Förordning (1997:405) om offentligt biträde

Ikraftträder
1997-12-01

Förordning (2005:81) om ändring i förordningen (1997:405) om offentligt biträde

Omfattning
upph. 5 §
Ikraftträder
2005-04-01