Lag (1998:493) om trafikskolor

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:493 i lydelse enligt SFS 2022:1207
Ikraft
1998-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

1 §  Med trafikskola avses yrkesmässig utbildning av förare av fordon som kräver särskild behörighet.

[S2]Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på sådan förarutbildning som avses i lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Lag (2009:123).

2 §  Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen.

[S2]Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett. Lag (2008:1371).

3 §  En trafikskola skall ha en godkänd trafikskolechef, som svarar för att skolan drivs på det sätt som sägs i 2 §, och en eller flera godkända utbildningsledare, som är ansvariga för utbildningsarbetet.

[S2]Om det behövs med hänsyn till omfattningen av skolans verksamhet, skall det vid skolan utöver utbildningsledare finnas en eller flera godkända trafiklärare.

[S3]Frågor om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av Transportstyrelsen. Lag (2008:1371).

4 §  För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall sökanden

 1. ha fyllt 21 år,
 2. ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
 3. ha den behörighet som utbildningen avser.

[S2]Vad som sägs i 4 kap. 7 § andra stycket körkortslagen (1998:488) om hinder mot att meddela godkännande tillämpas även i fråga om godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare.

[S3]Ett godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare kan begränsas till att avse utbildning för en eller flera behörigheter.

[S4]Med körkort i första stycket jämställs körkort utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lag (2004:1086).

Prop. 2002/03:55: Vägverket får möjlighet att begränsa ett godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare till att avse en förarbehörighet eller flera sådana behörigheter. En trafikskola som tillhandahåller utbildning för alla behörigheter kan därmed, exempelvis ha flera utbildningsledare som har ansvar för olika delar av utbildningen.

Kravet på innehav av körkort sedan minst tre år för godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall omfatta endast förarbehörighet B.

5 §  Transportstyrelsen får återkalla tillståndet att driva trafikskola, om

 1. tillståndshavaren visar sig vara olämplig att driva trafikskola,
 2. utbildningen i trafikskola bedrivs i strid mot gällande föreskrifter eller i övrigt på ett otillfredsställande sätt, eller
 3. undervisning inte har bedrivits vid skolan under de senaste tolv månaderna. Lag (2008:1371).

6 §  Om Transportstyrelsen finner att den som har godkänts som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare är olämplig, får styrelsen återkalla godkännandet. Lag (2008:1371).

7 §  Har trafikskolans tillståndshavare, trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare gjort sig skyldig till något förfarande eller någon försummelse som kan leda till att tillståndet eller godkännandet återkallas, men det kan antas att han kommer att rätta till felet eller bristen utan sådan åtgärd, får Transportstyrelsen meddela varning. Lag (2008:1371).

8 §  Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om varning enligt 7 § får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:1371).

9 §  Den som driver trafikskola utan tillstånd döms till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som driver trafikskola med tillstånd men utan att följa denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen döms till böter.

[S3]Det ska inte dömas till ansvar enligt andra stycket om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612). Lag (2022:1207).

Prop. 2017/18:161: Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612).

Förslaget behandlas i avsnitt 5.2. Paragrafen får ett nytt andra stycke.

Paragrafen innehåller en straffbestämmelse. ...

Prop. 2021/22:190: Den som driver trafikskola med tillstånd men utan att följa denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen döms till böter.

Det ska inte dömas till ansvar enligt andra stycket om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller bidragsbrottslagen (2007:612).

Paragrafen ...

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. trafikskolor,
 2. kompetenskrav för godkända trafikskolechefer, utbildningsledare och trafiklärare, och
 3. utbildningen vid trafikskolor.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
 2. trafikskolors skyldighet att i ärenden om körkortslån lämna uppgifter om elever. Lag (2018:1117).

Prop. 2010/11:30: Ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bl.a. trafikskolor finns i paragrafen. Något uttryckligt bemyndigande avseende avgifter finns dock inte. Med stöd av förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet tas avgift ut för vissa ansökningar avseende trafikskolor. Paragrafen ändras genom tillägg med ett andra stycke som innebär att föreskrifter kan meddelas ...

Prop. 2017/18:161: 3. utbildningen vid trafikskolor. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och

2. trafikskolors skyldighet att i ärenden om körkortslån lämna uppgifter om elever.

Förslaget behandlas i avsnitt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:493) om trafikskolor

Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
CELEX-nr
392L0051
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2003:218) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Förarbeten
Rskr. 2002/03:161, Prop. 2002/03:55, Bet. 2002/03:TU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2004:1086) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Förarbeten
Rskr. 2004/05:63, Prop. 2003/04:160, Bet. 2004/05:TU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2008:1371) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:123) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2010:1564) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2018:1117) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Förarbeten
Rskr. 2017/18:385, Prop. 2017/18:161, Bet. 2017/18:TU19
Omfattning
ändr. 9, 10 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2022:1207) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

Förarbeten
Rskr. 2021/22:430, Prop. 2021/22:190, Bet. 2021/22:TU19
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2023-01-01