Förordning (2018:1118) om körkortslån

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2018-06-14
Ändring införd
SFS 2018:1118 i lydelse enligt SFS 2022:1642
Ikraft
2018-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt lån för körkortsutbildning (körkortslån).

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 10 § lagen (1998:493) om trafikskolor i fråga om 3840 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §  Centrala studiestödsnämnden prövar frågor om körkortslån enligt denna förordning.

3 §  Körkortslån beviljas i mån av tillgång på medel och i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

Utbildning som körkortslån får bekosta

4 §  Körkortslån får användas för vissa kostnader i samband med utbildning hos en trafikskola med tillstånd enligt 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor (godkänd trafikskola) för att kunna få svenskt körkort med körkortsbehörighet B enligt körkortslagen (1998:488).

Kostnader som körkortslån får användas för

5 §  Körkortslån får användas för följande kostnader för att kunna få svenskt körkort med körkortsbehörighet B enligt körkortslagen (1998:488):

 1. undervisningsmaterial och hjälpmedel avseende körkortsteori,
 2. introduktionsutbildning vid en godkänd trafikskola,
 3. teoriutbildning vid en godkänd trafikskola,
 4. körlektioner vid en godkänd trafikskola,
 5. riskutbildning enligt körkortslagen,
 6. kunskapsprov och körprov enligt körkortslagen, och
 7. hyra av fordon från en godkänd trafikskola eller Trafikverket för att genomföra körprov enligt körkortslagen.

6 §  Körkortslån får endast användas för att betala kostnader som uppkommit efter att lånet beviljats.

Lånebelopp och giltighetstid

7 §  Körkortslån beviljas med 15 000 kronor. Körkortslån får endast beviljas en gång för samma person.

8 §  Ett beslut om att bevilja körkortslån är giltigt i ett år. Beslutets giltighetstid får dock förlängas om det inträffar omständigheter som låntagaren inte kunnat råda över och som påverkat låntagarens möjlighet att genomföra körkortsutbildningen inom beslutets giltighetstid. Giltighetstiden får förlängas med högst två år. En begäran om förlängning måste ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden senast en månad före det att giltighetstiden löper ut. Förordning (2020:587).

Målgrupper

9 §  Körkortslån får beviljas den som har fyllt 18 men inte 25 år, som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och som

 1. den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden deltar i ett av de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgaranti för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, eller
 2. under minst tre sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

10 §  Körkortslån får beviljas den som har fyllt 25 men inte 48 år, som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och har varit det under minst sex sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden och under samma tid har

 1. varit arbetslös, eller
 2. deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

/Upphör att gälla U: 2023-07-02/

10 a §  Körkortslån får beviljas den som har fyllt 19 men inte 21 år om den sökande den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, har ett studiebevis med betyg på kurser som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng eller har ett gymnasieintyg från ett introduktionsprogram,
 2. har fullföljt en gymnasial utbildning vid en svensk utlandsskola och fått en examen eller motsvarande,
 3. har fullföljt en gymnasial utbildning vid en annan skola utomlands eller en internationell skola enligt 24 kap. 2 § skollagen (2010:800) och fått en examen eller motsvarande,
 4. har ett gymnasiesärskolebevis från ett nationellt program i gymnasiesärskolan,
 5. har ett komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning där det framgår av beviset att utbildningen huvudsakligen motsvarar ett nationellt program i gymnasiesärskolan,
 6. har avlagt International Baccalaureate, eller
 7. har ett intyg från en folkhögskola som utvisar att kraven för grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola är uppfyllda.

[S2]Första stycket gäller inte om sökanden den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska program som anges i 9 § 1 eller under minst tre sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Är något av dessa förhållanden uppfyllt ska den sökande i stället beviljas körkortslån enligt 9 § om förutsättningarna för det är uppfyllda. Förordning (2021:829).

/Träder i kraft I: 2023-07-02/

10 a §  Körkortslån får beviljas den som har fyllt 19 men inte 21 år om den sökande den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, har ett studiebevis med betyg på kurser som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng eller har ett gymnasieintyg från ett introduktionsprogram,
 2. har fullföljt en gymnasial utbildning vid en svensk utlandsskola och fått en examen eller motsvarande,
 3. har fullföljt en gymnasial utbildning vid en annan skola utomlands eller en internationell skola enligt 24 kap. 2 § skollagen (2010:800) och fått en examen eller motsvarande,
 4. har ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola från ett nationellt program i anpassade gymnasieskolan,
 5. har ett komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning där det framgår av beviset att utbildningen huvudsakligen motsvarar ett nationellt program i anpassade gymnasieskolan,
 6. har avlagt International Baccalaureate, eller
 7. har ett intyg från en folkhögskola som utvisar att kraven för grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola är uppfyllda.

Första stycket gäller inte om sökanden den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska program som anges i 9 § 1 eller under minst tre sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Är något av dessa förhållanden uppfyllt ska den sökande i stället beviljas körkortslån enligt 9 § om förutsättningarna för det är uppfyllda. Förordning (2022:1642).

Ansökan om körkortslån

11 §  En ansökan om körkortslån ska vara undertecknad eller skrivas under med en elektronisk underskrift av den sökande. Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om ansökan och vad den ska innehålla.

11 a §  Den som ansöker om körkortslån enligt 10 a § första stycket 1 eller 2 ska på begäran inkomma med dokumentation som styrker den examen eller utbildning som åberopas.

[S2]Den som ansöker om ett körkortslån enligt 10 a § första stycket3-7 ska bifoga dokumentation som styrker den examen eller utbildning som åberopas.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om hur en examen eller utbildning ska styrkas. Förordning (2021:829).

Utbetalning

12 §  Körkortslån får endast betalas ut till en låntagare som är inskriven vid en godkänd trafikskola.

[S2]En begäran om utbetalning ska vara undertecknad eller skrivas under med en elektronisk underskrift av låntagaren.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om begäran och vad den ska innehålla.

13 §  Körkortslån betalas ut förskottsvis med 5 000 kronor per utbetalning (delbelopp).

14 §  Den första utbetalningen av delbelopp görs på låntagarens begäran efter att en godkänd trafikskola meddelat Centrala studiestödsnämnden att låntagaren är inskriven vid trafikskolan och där har uppvisat ett giltigt körkortstillstånd för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen (1998:488).

[S2]I den första utbetalningen ingår ett schablonbelopp om 700 kronor för kostnader för undervisningsmaterial och hjälpmedel avseende körkortsteori för körkortsbehörighet B.

15 §  Efterföljande utbetalningar av delbelopp görs på låntagarens begäran efter att en godkänd trafikskola eller Trafikverket meddelat Centrala studiestödsnämnden att medel motsvarande den föregående utbetalningen använts för sådana kostnader som anges i 5 § 2–7. Schablonbeloppet om 700 kronor behöver inte verifieras.

16 §  Om en trafikskola eller Trafikverket inte rapporterar kostnader som låntagaren betalat kan låntagaren själv styrka att de tidigare utbetalda medlen använts för sådana kostnader som anges i 5 § 2–7.

17 §  En begäran om utbetalning av delbelopp måste ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden under beslutets giltighetstid.

[S2]Delbelopp får inte betalas ut efter att Trafikverket meddelat Centrala studiestödsnämnden att låntagaren avlagt ett godkänt kunskapsprov och ett godkänt körprov för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen (1998:488).

18 §  Om det finns skäl att anta att uppgifter som lämnats för rätt till utbetalning av ett delbelopp är felaktiga, får Centrala studiestödsnämnden besluta att delbeloppet ska hållas inne till dess att slutligt beslut om rätt till utbetalning av delbeloppet fattats.

[S2]Om Centrala studiestödsnämnden vid den slutliga prövningen finner att de uppgifter som lämnats är felaktiga får Centrala studiestödsnämnden besluta att delbeloppet inte ska betalas ut.

Ränta

19 §  På körkortslånet ska en årlig ränta betalas. Regeringen bestämmer före varje kalenderårs början den ränta som ska gälla under året.

[S2]Ränta som inte har betalats under det år då den har uppkommit ska läggas till skulden vid kalenderårets slut. Om Centrala studiestödsnämnden har beslutat att lånet omedelbart ska betalas tillbaka i sin helhet, ska ränta som uppkommit under året men som inte betalats i stället läggas till kapitalskulden den dag beslutet fattas.

Återbetalning

20 §  Den som har fått körkortslån ska betala tillbaka lånet. Återbetalning ska påbörjas vid det årsskifte som infaller tidigast sex månader efter den tidpunkt då beslutets giltighetstid löpt ut.

21 §  Körkortslånet och räntan ska betalas med 300 kronor senast den sista bankdagen i varje kalendermånad (månadsbelopp). Den betalning som innebär att lånet slutbetalas ska dock uppgå till det belopp som motsvarar den återstående skulden, om beloppet är lägre än 300 kronor.

[S2]Summan av månadsbeloppen för ett kalenderår utgör återbetalningsbeloppet för ett betalningsår.

22 §  Låntagaren får när som helst göra avbetalningar på körkortslånet eller betala hela den återstående skulden.

23 §  Belopp som har betalats in ska i första hand räknas av på den upplupna räntan och i andra hand på kapitalskulden. Nedsättning av återbetalningsbelopp

24 §  Återbetalningsbeloppet för ett betalningsår får efter ansökan av låntagaren sättas ned till tre procent av låntagarens inkomst. Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av låntagarens överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital under betalningsåret.

[S2]Återbetalningsbeloppet får inte sättas ned om Centrala studiestödsnämnden har beslutat att körkortslånet omedelbart ska betalas tillbaka i sin helhet.

25 §  Låntagare som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige ska vid inkomstprövningen behandlas på ett likvärdigt sätt som låntagare som beskattas i Sverige.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar sådana låntagare ska lämna till Centrala studiestödsnämnden för kontroll av inkomster.

26 §  Återbetalningsbeloppet för ett betalningsår får sättas ned preliminärt i avvaktan på att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret fastställs. Det preliminära återbetalningsbeloppet ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.

[S2]Återbetalningsbeloppet får inte sättas ned till ett lägre belopp än vad låntagaren redan har betalat in för betalningsåret.

[S3]Om beloppet som återstår att betala efter nedsättning uppgår till mindre än 100 kronor för återstående del av betalningsåret ska det preliminära återbetalningsbeloppet fastställas till det belopp som låntagaren redan har betalat in för betalningsåret.

27 §  Det belopp som återstår att betala efter nedsättning ska fördelas jämnt på återstående månader av betalningsåret. Beloppen ska betalas senast den sista bankdagen i varje kalendermånad.

[S2]Om beloppet som återstår att betala efter nedsättning uppgår till mindre än 100 kronor per månad får Centrala studiestödsnämnden besluta att beloppet ska fördelas på något annat sätt än enligt första stycket.

28 §  Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret har fastställts ska ett slutligt återbetalningsbelopp för betalningsåret fastställas. Som fastställt underlag gäller beslut om slutlig skatt i första instans. Det slutliga återbetalningsbeloppet får inte fastställas till ett högre belopp än återbetalningsbeloppet för ett betalningsår.

29 §  Om det preliminära återbetalningsbeloppet är lägre än det slutliga återbetalningsbeloppet ska mellanskillnaden betalas i efterhand. Mellanskillnaden ska betalas vid sidan av betalning av ordinarie månadsbelopp.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om när mellanskillnaden ska betalas.

30 §  Om det preliminära återbetalningsbeloppet är högre än det slutliga återbetalningsbeloppet, ska det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av på körkortslånet.

Avskrivning

31 §  Körkortslån ska skrivas av vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år. Körkortslån ska också skrivas av om låntagaren avlider eller den återstående skulden uppgår till mindre än 100 kronor och låntagaren trots påminnelse inte har betalat beloppet.

32 §  Körkortslån får skrivas av om låntagaren varaktigt har utvandrat från Sverige och fördelarna med indrivning av fordran inte står i rimlig proportion till de insatser som krävs för detta. För avskrivning på denna grund ska det ha gått minst tio år sedan låntagaren utvandrade, om det inte finns särskilda skäl.

33 §  Körkortslån får efter ansökan från låntagaren skrivas av om låntagaren på längre sikt bedöms sakna förmåga att betala tillbaka lånet.

Omedelbar återbetalning

34 §  Centrala studiestödsnämnden får besluta att körkortslånet omedelbart ska betalas tillbaka i sin helhet tillsammans med upplupen ränta om låntagaren

 1. har förorsakat att lånet felaktigt beviljats eller delbelopp felaktigt betalats ut,
 2. har använt lånet på ett sätt som uppenbarligen står i strid med vad lånet får användas för, eller
 3. har fått påminnelser och trots det inte betalat förfallna belopp motsvarande sex månadsbelopp.

[S2]Om giltighetstiden för beslutet om körkortslån inte har löpt ut när Centrala studiestödsnämnden fattar ett beslut om omedelbar återbetalning, upphör beslutet om körkortslån att gälla om låntagaren inte har begärt utbetalning av hela lånebeloppet.

Uppgiftsskyldighet

35 §  Arbetsförmedlingen ska på begäran av Centrala studiestödsnämnden lämna uppgift om huruvida en sökande

 1. uppfyller villkoren enligt 9 eller 10 §, eller
 2. deltar i ett sådant arbetsmarknadspolitiskt program som anges i 9 §. Förordning (2021:829).

35 a §  Universitets- och högskolerådet ska på begäran av Centrala studiestödsnämnden lämna uppgift om huruvida en sökande uppfyller villkoren enligt 10 a § första stycket 1 eller 2. Förordning (2021:829).

36 §  Centrala studiestödsnämnden ska till Trafikverket lämna uppgift om person- eller samordningsnummer för låntagare som anges i ett beslut om att bevilja körkortslån samt uppgift om giltighetstiden för beslutet. Centrala studiestödsnämnden ska också lämna uppgift om när hela lånebeloppet har betalats ut till låntagaren.

37 §  Trafikverket ska till Centrala studiestödsnämnden för varje låntagare som Centrala studiestödsnämnden lämnat information om, lämna uppgift om datum och betalningar under giltighetstiden för beslutet om körkortslån för

 1. genomförda kunskapsprov och körprov för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen (1998:488), och
 2. hyra av fordon från Trafikverket för att genomföra körprov för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen.

[S2]Uppgift ska också lämnas om när en låntagare avlagt ett godkänt kunskapsprov och ett godkänt körprov för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen under giltighetstiden för beslutet om körkortslån.

[S3]Uppgifterna ska endast lämnas under giltighetstiden för beslutet om körkortslån. Några uppgifter ska dock inte lämnas efter att Centrala studiestödsnämnden meddelat Trafikverket att hela lånebeloppet har betalats ut till låntagaren.

38 §  En godkänd trafikskola ska för varje inskriven låntagare som uppvisat ett giltigt beslut om körkortslån lämna följande uppgifter till Centrala studiestödsnämnden:

 1. person- eller samordningsnummer,
 2. att låntagaren är inskriven vid trafikskolan, och
 3. att låntagaren har uppvisat giltigt körkortstillstånd för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen (1998:488).

[S2]Uppgift ska också lämnas om datum och betalningar, upp till ett belopp om 9 300 kronor eller det lägre belopp som Centrala studiestödsnämnden meddelar, under giltighetstiden för beslutet om körkortslån för

 1. introduktionsutbildning,
 2. teoriutbildning för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen,
 3. körlektioner för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen, 4. riskutbildning enligt körkortslagen för körkortsbehörighet B enligt samma lag, och
 4. hyra av fordon från trafikskolan för att genomföra körprov för körkortsbehörighet B enligt körkortslagen.

39 §  Uppgifter enligt 38 § ska lämnas senast tre dagar efter att inskrivning skett, efter att giltigt körkortstillstånd uppvisats respektive efter att en betalning gjorts. Om låntagaren är inskriven vid en trafikskola när körkortslånet beviljas ska trafikskolan lämna uppgift om inskrivningen senast tre dagar efter att låntagaren informerat trafikskolan om beslutet.

[S2]Uppgifterna ska endast lämnas under giltighetstiden för beslutet om körkortslån.

40 §  Uppgifter enligt 38 § ska lämnas elektroniskt till Centrala studiestödsnämnden. Centrala studiestödsnämnden får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på elektronisk rapportering.

41 §  Om en låntagare under giltighetstiden för beslutet om körkortslån byter trafikskola ska Centrala studiestödsnämnden meddela den nya trafikskolan att uppgift om datum och betalningar enligt 38 § andra stycket endast ska avse betalningar upp till det belopp som behöver verifieras för att det sista delbeloppet ska kunna betalas ut.

Verkställighetsföreskrifter

42 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

43 §  Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart.

44 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Gallring

45 §  Trafikverket ska gallra uppgifter om låntagare som Centrala studiestödsnämnden lämnat till Trafikverket när beslutets giltighetstid löpt ut eller vid den tidigare tidpunkt då Centrala studiestödsnämnden meddelat att hela lånebeloppet betalats ut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1118) om körkortslån

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
 2. Vid tillämpningen av 9 § ska med deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare jämställas deltagande i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
 3. Vid tillämpningen av 10 § ska med deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program jämställas deltagande i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2020:586) om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2020-07-15

Förordning (2020:587) om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2021:829) om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.
 2. Ett gymnasiesärskolebevis som utfärdats inom kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2021 ska jämställas med ett komvuxbevis enligt 10 a § första stycket 5 om det framgår av beviset att utbildningen huvudsakligen motsvarar ett nationellt program i gymnasiesärskolan.
Omfattning
ändr. 35 §, rubr. närmast före 9 §; nya 10 a, 11 a, 35 a §§
Ikraftträder
2021-12-01

Förordning (2022:1642) om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2023.
 2. Vid tillämpningen av punkt 4 och 5 ska ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola respektive komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning jämställas med ett gymnasiesärskolebevis respektive komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning t.o.m. den 1 juli 2027.
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraftträder
2023-07-02