Upphävd författning

Förordning (1998:947) om bekämpningsmedel

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:947 i lydelse enligt SFS 2005:1152
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1985:842) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
Förordning (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde
Förordning (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
Förordning (1985:836) om bekämpningsmedel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I fråga om bekämpningsmedel gäller utöver förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Bestämmelser om bekämpningsmedel finns också i förordningen (2000:338) om biocidprodukter. Förordning (2000:339).

2 §  Om det är av särskild betydelse från hälso- eller miljösynpunkt, får Kemikalieinspektionen föreskriva att bestämmelserna om bekämpningsmedel i miljöbalken och denna förordning skall tillämpas även på en produkt som med hänsyn till sina egenskaper och användning står bekämpningsmedlen nära.

Godkännande av bekämpningsmedel

3 §  Kemikalieinspektionen beslutar om godkännande av bekämpningsmedel enligt 14 kap. 13 § miljöbalken.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen föreskriva om undantag från sådant krav på godkännande. Om det finns synnerliga skäl får Kemikalieinspektionen besluta om dispens i det enskilda fallet.

[S3]Av 14 kap. 16 § miljöbalken framgår att sådana föreskrifter eller beslut får innehålla krav på anmälan innan en kemisk produkt eller bioteknisk organism saluhålls eller används.

  • RÅ 2010:80:Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits oförenliga med EU-rätten och miljöbalken och har därför upphävts (I och II).

3 a §  Om ett bekämpningsmedel är godkänt enligt denna förordning, krävs inte ett nytt godkännande för att få släppa ut ett medel på marknaden, om medlet jämfört med det godkända medlet endast skiljer sig i fråga om namn (handelsnamn, varubenämning eller varubeteckning).

[S2]Första stycket får tillämpas endast efter anmälan till Kemikalieinspektionen. Till en sådan anmälan skall bifogas de dokument som behövs för att visa att medlet i allt utom dess benämning är identiskt med ett godkänt medel. Första stycket får inte tillämpas om medlets benämning strider mot bestämmelsen i 7 §.

[S3]Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn som anmäls enligt andra stycket. Förordning (2000:339).

4 §  Offentliga eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet, jordbruksorganisationer och yrkesanvändare får ansöka om att användningsområdet för växtskyddsmedel som redan är godkänt skall utvidgas till att avse andra ändamål än de som omfattas av godkännandet.

[S2]Användningsområdet får utvidgas om den tilltänkta användningen är av mindre omfattning och om det behövs för att tillgodose allmänna intressen. Vidare skall förutsättningarna för godkännande vara uppfyllda.

5 §  Ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel skall göras hos Kemikalieinspektionen. Till ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel skall bifogas en dokumentation av medlet och i medlet ingående aktiva ämnen. Tester och analyser som krävs för att uppfylla kraven för godkännande av ett växtskyddsmedel skall när så krävs utföras av organ som ackrediterats för denna uppgift enligt bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Om testerna och analyserna syftar till att få fram uppgifter om egenskaperna eller säkerheten vad avser människors och djurs hälsa eller miljön skall de utföras av organ som utsetts i enlighet med förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed.

[S2]Kemikalieinspektionen meddelar de föreskrifter som behövs i fråga om dokumentation i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden1, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/68/EG2.

[S3]Ansökan skall göras av den eller på uppdrag av den som ansvarar eller kommer att ansvara för att medlet först släpps ut på marknaden i Sverige. Den som ansöker skall ha ett fast kontor i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2000:946).

6 §  Om en fråga som rör ömsesidigt erkännande av ett godkännande har hänskjutits till Ständiga kommittén för växtskydd, skall det beslut som kommittén fattar godtas.

7 §  Ett bekämpningsmedel får inte godkännas om medlets benämning kan anses vilseledande med hänsyn till medlets sammansättning, verkan eller egenskaper i övrigt eller kan leda till förväxling med annat bekämpningsmedel.

8 §  Vid handläggning av ärenden om godkännande av växtskyddsmedel får uppgifter som återfinns i den dokumentation av det verksamma ämnet som skall bifogas ansökan om godkännande inte användas på ett sätt som gynnar andra sökande

  1. under en period på tio år räknat från det första upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG, om det verksamma ämnet inte fanns på marknaden senast den 26 juli 1993,
  2. under en period på tio år räknat från dagen för beslut om godkännande i en annan medlemsstat om det verksamma ämnet fanns på marknaden senast den 26 juli 1993, eller
  3. under en period på fem år räknat från dagen för beslut om att ta upp ett verksamt ämne i bilaga 1 för första gången, ändra villkoren för upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG eller låta ämnet stå kvar i bilagan. Om femårsperioden löper ut före en period som avses i 1 eller 2 skall femårsperioden förlängas, så att den löper ut samma dag som dessa perioder.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller inte om den som har gjort ansökan har tillstånd från den ursprungliga sökanden att använda uppgifterna.

9 §  Vid handläggning av ärenden om godkännande av växtskyddsmedel får uppgifter som återfinns i den dokumentation av medlet som skall bifogas ansökan om godkännande inte användas på ett sätt som gynnar andra sökande

  1. under en period på tio år räknat från det första godkännandet av bekämpningsmedlet i någon medlemsstat, om godkännandet sker efter upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG av ett verksamt ämne, eller
  2. under en period på tio år räknat från det första godkännandet av växtskyddsmedlet i någon annan medlemsstat om godkännandet sker före upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG av ett verksamt ämne i medlet.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller inte om den som har gjort ansökan har tillstånd från den ursprungliga sökanden att använda uppgifterna.

10 §  Vid prövning av godkännande av växtskyddsmedel skall tillämpas de principer för utvärdering och godkännande som finns i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG4.

[S2]När ett bekämpningsmedel godkänns eller dess användningsområde ändras skall Kemikalieinspektionen efter samråd med andra berörda myndigheter meddela de föreskrifter som behövs i fråga om märkning och annan produktinformation, hantering av bekämpningsmedlet och andra särskilda villkor till förebyggande av skador.

  • RÅ 2010:80:Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits oförenliga med EU-rätten och miljöbalken och har därför upphävts (I och II).

11 §  När ett bekämpningsmedel godkänns skall medlets hälso- och miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till användningsområdet. På grundval av en sådan bedömning skall medlet hänföras till någon av följande klasser.

[S2]Klass 1: Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.

[S3]Klass 2: Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.

[S4]Klass 3: Medel som får användas av var och en.

Kunskapskrav m.m. i vissa fall

12 §  Bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 11 § samt, efter föreskrifter av Kemikalieinspektionen, medel i klass 2 som huvudsakligen används inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel eller som träskyddsmedel får användas endast av den som uppfyller särskilda kunskapskrav och, om tillståndsmyndigheten enligt 14 § så bestämmer, har uppnått viss ålder.

13 §  Särskilda föreskrifter om sådana kunskapskrav och åldersgränser som avses i 12 § meddelas av tillståndsmyndigheten enligt 14 § efter samråd med Kemikalieinspektionen.

[S2]Statens jordbruksverk får besluta att länsstyrelsen skall svara för att den utbildning som krävs i anledning av föreskrifter enligt första stycket genomförs på sätt som Jordbruksverket bestämmer.

Tillstånd att använda bekämpningsmedel

14 §  Tillstånd att använda bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 11 § skall avse viss tid. Frågan om tillstånd prövas såvitt avser

  1. verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk eller, efter Jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen,
  2. åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken av Socialstyrelsen,
  3. användning av träskyddsmedel samt annan verksamhet av Arbetsmiljöverket. Förordning (2000:946).

15 §  Särskilda föreskrifter om tillstånd att använda bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 11 § får meddelas av tillståndsmyndigheten enligt 14 § efter samråd med Kemikalieinspektionen.

Tillfälliga begränsningar och förbud

16 §  Om Kemikalieinspektionen har anledning att misstänka att ett godkänt växtskyddsmedel eller ett medel som inspektionen är skyldig att godkänna utgör en risk för människors hälsa eller miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av den produkten. Om inspektionen meddelar ett sådant beslut, skall myndigheten genast underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och medlemsstaterna om detta.

Spridning av bekämpningsmedel

17 §  Spridning av bekämpningsmedel skall ske enligt principerna för en god växtskyddssed och, där så är möjligt, enligt principerna om en integrerad bekämpning samt enligt de villkor som meddelas i beslutet om godkännande.

[S2]Statens jordbruksverk får meddela särskilda föreskrifter om godkännande av utrustning som är avsedd för spridning av bekämpningsmedel.

18 §  Ett bekämpningsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter får inte användas för att behandla växter under den tid då insektspollination kan förekomma.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från bestämmelsen i första stycket.

[S3]I fråga om bekämpning som utförs yrkesmässigt med ett sådant bekämpningsmedel som avses i första stycket skall det föras anteckningar enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket.

19 § har upphävts genom förordning (2000:946).

20 §  Om det finns synnerliga skäl får Kemikalieinspektionen i enskilda fall, efter samråd med Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen, medge dispens från förbudet i 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg. En sådan dispens skall förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljösynpunkt.

21 §  Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om spridning av bekämpningsmedel. Föreskrifter om krav på tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom visst område meddelas dock av länsstyrelsen.

22 §  Kemikalieinspektionen får medge dispens från förbudet i 14 kap. 19 § miljöbalken, om det behövs för vetenskaplig prövning.

23 §  Skogsstyrelsen får medge dispens enligt 14 kap. 20 § första stycket miljöbalken. Förordning (2005:1152).

24 § Har upphävts genom förordning (2005:1152).

Vissa varor som har behandlats med bekämpningsmedel

25 §  Spannmål, potatis eller annat utsäde som har betats med bekämpningsmedel får användas endast som utsäde. Detta utsäde får förvaras endast i emballage av sådant slag som Statens jordbruksverk föreskriver. Emballaget får inte användas för andra ändamål, om inte Jordbruksverket medger det.

26 §  Barrträdsplantor som har behandlats med ett kemiskt bekämpningsmedel som inte är godkänt enligt denna förordning får inte införas till Sverige.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen medge dispens från första stycket.

Bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter

27 §  Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om godkännande och särskilda villkor för hanteringen av bekämpningsmedel.

Tillsyn och avgifter

28 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Överklagande

29 §  Kemikalieinspektionens beslut i särskilda fall i fråga om godkännande av kemiska bekämpningsmedel får överklagas hos regeringen. I fråga

[S2]om övriga beslut i särskilda fall finns bestämmelser om överklagande i 19 kap. 1 § miljöbalken.

Straff och förverkande

30 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Ändringar

Förordning (1998:947) om bekämpningsmedel

CELEX-nr
397L0073
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:339) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel

Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:946) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel

Omfattning
upph. 19 §; ändr. 5, 14 §§
CELEX-nr
32000L0068
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2005:1152) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel

Omfattning
upph. 24 §; ändr. 23 §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2006:1010

Omfattning
upph.