Upphävd författning

Förordning (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
1999-03-25
Ändring införd
SFS 1999:171 i lydelse enligt SFS 2007:504
Ikraft
1999-05-01
Upphäver
Förordning (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden mot diskriminering har till uppgift att besluta i ärenden om vitesföreläggande enligt 26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och pröva överklaganden enligt 33 § samma lag.

[S2]Nämnden har vidare till uppgift att pröva överklaganden enligt 20 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och 19 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Förordning (2003:320).

2 §  Nämnden skall också ge Ombudsmannen mot etnisk diskriminering råd i principiellt viktiga frågor om tillämpningen av lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk diskriminering.

Sammansättning

3 §  Nämnden mot diskriminering består av elva ledamöter. En av nämndens ledamöter är ordförande. Bland ledamöterna skall både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan samt berörda intressegrupper vara representerade.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

4 §  Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]17 och 18 §§ om nämndens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]31 § om myndighetens beslut, och

[S5]35 § om överklagande.

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 15 §§verksförordningen (1995:1322) om myndighetschefens ansvar och uppgifter samt revisionsberättelse.

Ärendenas handläggning

Beslutförhet

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande, bland dem lika många för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Närmare bestämmelser om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och nämndens sammansättning skall framgå av arbetsordningen.

[S2]I 29 § finns bestämmelser om nämndens sammansättning.

[S3]I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av ordföranden.

Delegering

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Omröstning och avvikande mening

10 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tilllämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad.

[S3]Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att muntlig förhandling skall hållas, gäller dock den meningen som nämndens beslut.

Kallelser

11 §  I kallelser till muntliga förhandlingar i ärenden om vitesföreläggande enligt 26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall arbetsgivaren upplysas om att ärendet kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir. Förordning (2003:320).

Fortsatt förhandling

12 §  Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, skall förhandlingen återupptas så snart som möjligt. Ett sådant uppskov kräver inte att en ny förhandling påbörjas.

Föredragning

13 §  Ärenden som inte avgörs efter muntlig förhandling skall avgöras efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Protokoll

14 §  Vid sammanträden med nämnden skall föras protokoll som justeras av ordföranden.

Beslut

15 §  Ett beslut i ärenden om vitesföreläggande enligt 26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden.

[S2]Detsamma gäller nämndens avgörande av ett överklagningsärende. Förordning (2003:320).

16 §  I nämndens beslut och skrivelser skall anges vilka som har deltagit i beslutet och vem som har varit föredragande. Om någon av dessa har framfört skiljaktig mening, skall den antecknas.

Delgivning

17 §  Förelägganden enligt 27 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt kallelser till muntliga förhandlingar skall delges. Detsamma gäller andra handlingar som arbetsgivaren eller någon annan skall få del av. Förordning (2003:320).

18 §  Beslut som innefattar vitesföreläggande får inte delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller annars håller sig undan.

19 §  En kopia av ett sådant beslut som avses i 15 § skall sändas till berörd ombudsman i vanligt brev samma dag som beslutet meddelas.

Arbetsordning

20 §  Ytterligare föreskrifter om ärendenas handläggning och om nämndens verksamhet i övrigt meddelas i en arbetsordning som beslutas av nämnden.

21 §  Hos nämnden skall det föras dagbok över ärendena och över de handlingar som kommer in i dessa.

Ersättning av allmänna medel

22 §  Nämnden får besluta om ersättning av allmänna medel åt den som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende eller på kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden.

[S2]Sådan ersättning får dock inte beviljas en arbetsgivare eller en ombudsman.

23 §  Nämnden får bevilja en arbetsgivare som har inställt sig till en förhandling ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle, om nämnden finner att sådan ersättning skäligen bör lämnas.

24 §  I fråga om ersättning enligt 22 och 23 §§ tillämpas förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

Anställningar m.m.

25 §  Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]De får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

26 §  Ordföranden och ytterligare en ledamot utses bland personer som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Detsamma gäller deras ersättare.

[S2]Ordföranden och ersättaren för ordföranden skall vara jurister och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.

27 §  Av de övriga ledamöterna utses

  • en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
  • en efter förslag av Arbetsgivarverket,
  • en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
  • en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
  • en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation,
  • en efter förslag av Regeringens råd för etnisk jämlikhet och integration,
  • en efter förslag av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, och
  • en efter förslag av Handikappförbundens Samarbetsorgan.

[S2]En ledamot utses bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen.

[S3]Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna. Förordning (2007:504).

28 §  Sekreterare och andra föredragande anställs av nämnden.

29 §  I ärenden som prövas enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall den ledamot delta som utsetts efter förslag av Regeringens råd för etnisk jämlikhet och integration.

[S2]I ärenden som prövas enligt lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder skall den ledamot delta som utsetts efter förslag av Handikappförbundens Samarbetsorgan.

[S3]I ärenden som prövas enligt lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning skall den ledamot delta som utsetts efter förslag av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Förordning (2003:320).

Ändringar

Förordning (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2003:320) om ändring i förordningen (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

Förarbeten
Rskr. 2002/03:207, Prop. 2002/03:65, Bet. 2002/02:AU7
Omfattning
ändr. 1, 11, 15, 17, 29 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2007:504) om ändring i förordningen (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1032

Omfattning
upph.