Inaktuell version

Epizootiförordning (1999:659)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2006:819
Upphäver
Epizootiförordning (1980:371)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till epizootilagen (1999:657). Förordning (2006:819).

EG-bestämmelser

1 a §  De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av epizootilagen (1999:657) anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av epizootilagen.

[S3]Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna. Förordning (2006:819).

De epizootiska sjukdomarna

1 b §  De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges i verkställighetsföreskrifter av Jordbruksverket. Förordning (2006:819).

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 §  Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen enligt epizootilagen (1999:657).

3 §  Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner som anger vilka åtgärder som myndigheterna skall vidta för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar.

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5, 6, 8 och 17 §§epizootilagen (1999:657) samt besluta enligt 8 och 10 §§ lagen. Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer beslutar enligt 4 a, 5, 7 och 9 §§ lagen. Beslut enligt 4 § lagen skall underställas Jordbruksverket. Förordning (2005:521).

 • SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
 • SJVFS 2019:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur

5 §  Jordbruksverket får anställa veterinärer på arvodestjänster som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska sjukdomar.

Ersättning

6 §  Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) beslutas av Jordbruksverket.

7 §  Ersättning enligt 15 § tredje stycket epizootilagen (1999:657) skall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sjukdomarna afrikansk svinpest, klassisk svinpest, mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka (SVD) samt sjukdomar i gruppen transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Förordning (2002:547).

8 §  Ett intyg om djurens eller slaktkropparnas värde skall fogas till ansökan om ersättning enligt 15 § epizootilagen (1999:657) för

 1. djur som har avlivats eller dött till följd av skyddsympning eller annan behandling,
 2. djur som har avlivats eller slaktkroppar som har destruerats till följd av vad som anges i de EG-bestämmelser som avses i 8 § andra stycket epizootilagen. Förordning (2003:103).

9 §  Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1999:657) skall dock värderingen göras av veterinären. En värdering av slaktkroppar som avses i 8 § 2 skall göras av personal på ett slakteri. Förordning (2003:103).

10 §  Vid värderingen av ett djur skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde. Förordning (2003:103).

11 §  Värderingsmännen har rätt till ersättning av staten enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.

12 §  Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning och om värderingen av uppkomna förluster.

13 §  Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 15 § epizootilagen (1999:657), om kostnaden eller förlusten beror på beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

Behöriga myndigheter

14 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657) ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 15 § eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2006:819).

Kontrollmyndigheter

15 §  Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll om inte annat följer av andra stycket. Länsstyrelserna är därvid i tillämpliga fall behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657).

[S2]Jordbruksverket utövar offentlig kontroll av efterlevnaden av beslut som meddelas av verket med stöd av

 1. epizootilagen,
 2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

[S3]Jordbruksverket är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet. Förordning (2006:819).

Föreskrifter om kontroll

16 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket. Förordning (2006:819).

Övriga föreskrifter

17 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen (1999:657) och denna förordning. Förordning (2006:819).

Överklagande

Ändringar och övergångsbestämmelser

Epizootiförordning (1999:659)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999, då epizootiförordningen (1980:371) skall upphöra att gälla.
 2. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt 4 § i epizootilagen (1980:369) har fattats före den 1 oktober 1999.
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2002:547) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:103) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 15 §§; ny 16 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2005:521) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32003L0085
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:819) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
nuvarande 1, 14, 15, 16 §§ betecknas 1 b, 18, 1 a, 14 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 1 b §; ändr. 1 §, den nya 1 a §, 17 §, den nya 18 §, rubr. närmast före 14 §; nya 1, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 1 a, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:483) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 8, 13 §§; nya 7 a, 10 a, 13 a §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2018:984) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2018-07-01