Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1175 i lydelse enligt SFS 2016:216
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas i fråga om överträdelser av bestämmelser som genomför de direktiv som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version).

[S2]Lagen gäller dock endast sådana överträdelser av bestämmelser till skydd för konsumenters intressen som påverkar konsumenter i en annan stat som är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) än Sverige. Lag (2011:274).

Prop. 2000/01:34: I första stycket anges lagens tillämpningsområde. För närmare redovisning av omfattningen av de överträdelser för vilka lagen skall tillämpas hänvisas till den allmänna motiveringen i avsnittet 4.4.

I andra stycket preciseras närmare i vilken situation lagen skall tillämpas när det gäller överträdelser. Det skall vara fråga om överträdelser av bestämmelser som finns till skydd för konsumenters intressen, dvs. det intresse konsumenterna som kollektiv representerar, ...

Godkända organs talan vid svensk domstol

2 §  En myndighet eller organisation i en annan EES-stat än Sverige får väcka talan i en svensk domstol med anledning av en överträdelse som avses i 1 §, om myndigheten eller organisationen är godkänd enligt en särskild förteckning som har upprättats av Europeiska unionen och publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2011:274).

Prop. 2000/01:34: I paragrafen ges utländska organ rätt att föra talan vid svensk domstol. Respektive medlemsstat skall anmäla godkända organ till kommissionen för publicering i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Ett publicerat organ har rättskapacitet till dess motsatsen publiceras.

3 §  Talan får avse att åtgärder ska vidtas mot någon för att denne åsidosätter en bestämmelse som avses i 1 §. Åtgärderna får gälla

  1. förbud eller ålägganden med stöd av 23, 24, 26 och 27 §§marknadsföringslagen (2008:486) eller förbud enligt 3 och 6 §§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
  2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som avses i 17 kap.5 och 6 §§ radio-_och_tv-lagen (2010:696), eller
  3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1. Lag (2010:726).

Prop. 2000/01:98: Första punkten i paragrafen har ändrats. Ändringen innebär att de aktuella åtgärderna får gälla även förbud enligt 3 och 6 §§ lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Ändringen har behandlats i avsnitt 9.

Prop. 2000/01:34: I paragrafen anges vad talan får avse.

Genom hänvisningen i första punkten till marknadsföringslagen omfattas föreläggande om förbud, åläggande att lämna information samt interimistiska förelägganden och ålägganden.

I andra punkten anges den särskilda avgift som sändande bolag kan föreläggas att betala enligt radio-_och_TV-lagen.

Av tredje punkten framgår ...

4 §  Talan får väckas endast om

  1. sökanden genom samråd försökt att få motparten att upphöra med den påstådda överträdelsen, och
  2. denna inte upphört inom två veckor efter det att motparten mottagit begäran om samråd.

Prop. 2000/01:34: Av paragrafen framgår att det godkända organet först måste ha försökt få överträdelsen att upphöra på frivillig väg. Om sådana kontakter inte har lett till resultat får talan väckas vid domstol. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Behörig domstol

5 §  Talan ska väckas vid

  1. Patent- och marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som avses i marknadsföringslagen (2008:486), i fråga om förbud enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och i fråga om utdömande av vite,
  2. Förvaltningsrätten i Stockholm i fråga om sådan särskild avgift som avses i radio-_och_tv-lagen (2010:696). Lag (2016:216).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.4 och 6.

Prop. 2000/01:98: Första punkten i paragrafen har ändrats. Ändringen innebär att även en talan om förbud enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden skall väckas vid Marknadsdomstolen. Ändringen har behandlats i avsnitt 9.

Prop. 2000/01:34: I paragrafen anges vid vilken domstol talan får väckas.

Enligt punkten tre kan talan om vite väckas antingen vid tingsrätt som är behörig enligt 10 kap rättegångsbalken eller vid Stockholms tingsrätt. Stockholms tingsrätt är i likhet med vad som sägs i 40 § marknadsföringslagen alltid behörig och således inte endast i den mån någon annan ...

Ändringar

Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Förarbeten
Rskr. 2000/01:84, Prop. 2000/01:34, Bet. 2000/01:LU3
CELEX-nr
31998L0027
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:401) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Förarbeten
Rskr. 2000/01:217, Prop. 2000/01:98, Bet. 2000/01:LU22
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2008:504) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:16) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Förarbeten
Rskr. 2009/10:156, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:JuU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:726) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU25
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2011:274) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Förarbeten
Rskr. 2010/11:168, Prop. 2010/11:15, Bet. 2010/11:CU12
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32009L0022
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2016:216) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-09-01