Upphävd författning

Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1193 i lydelse enligt SFS 2006:1187
Ikraft
2001-01-01
Tidsbegränsad
2010-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag vilka, inom ramen för avtalet, är verksamma i olika led i produktions- eller distributionskedjan, och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster (vertikala avtal).

[S2]Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som där sägs om avtal mellan företag också skall tillämpas på beslut av en sammanslutning av företag, och på samordnade förfaranden mellan företag.

2 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för vertikala avtal gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

[S2]Undantaget gäller i den mån som de vertikala avtalen innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) som omfattas av 6 § konkurrenslagen. Förordning (2005:883).

3 §  I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6-8 samt 12-13. Dock skall i artikel 1 c) "gemenskapen" ersättas med "Sverige" samt i artikel 1 g) "artikel 81.1 i fördraget" och i artikel 2.2 "artikel 81" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)". Vidare skall hänvisningar till undantaget i artikel 2 avse 2 § i förening med 1 §. Förordning (2006:1187).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av december 2005.
 2. För tiden intill utgången av juni 2001 tillämpas förordningen inte på avtal som omfattas av den intill dess gällande förordningen (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln. Sistnämnda förordning skall dock intill utgången av 2001 fortfarande tillämpas på avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning och som inte uppfyller villkoren i den här förordningen men som uppfyller villkoren enligt förordningen om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln.
 3. Intill utgången av 2001 skall följande förordningar, som gäller till utgången av 2000, fortfarande tillämpas på avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om avtalet inte uppfyller villkoren i den här förordningen men villkoren i den äldre förordningen:
  1. förordningen (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal,
  2. förordningen (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal, och
  3. förordningen (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal.
CELEX-nr
31999R2790
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2005:883) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2000:1193) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1187) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Intill utgången av maj 2007 skall äldre föreskrifter fortfarande tillämpas på avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om villkoren inte uppfyller villkoren i de nya föreskrifterna men villkoren i äldre föreskrifter.
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 3 §
CELEX-nr
31999R2790
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2008:605

Omfattning
upph.