Upphävd författning

Lag (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2000-05-31
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2006:131
Upphäver
Lag (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

/Träder i kraft I: 2006-07-01/

1 §  Riksdagsförvaltningens huvuduppgifter är att

 1. biträda vid behandlingen av riksdagens ärenden,
 2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges i 9 kap. 4 § riksdagsordningen,
 3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU,
 4. handlägga ärenden rörande riksdagens internationella kontakter,
 5. svara för säkerhet och för fredstida krishantering i riksdagen samt
 6. tillhandahålla de resurser och den service m.m. som i övrigt behövs för kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet. Lag (2006:131).

2 §  Riksdagsförvaltningen skall om annat inte är särskilt föreskrivet

 1. upprätta förslag till anslag på statsbudgeten avseende riksdagen och dess myndigheter m.m., dock inte för Riksrevisionen,
 2. meddela föreskrifter för utarbetandet av förslag till anslag på statsbudgeten för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken samt meddela ekonomiadministrativa föreskrifter i övrigt för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken och Riksrevisionen,
 3. yttra sig över Riksrevisionens förslag till anslag på statsbudgeten samt besluta om villkor för utnyttjande av medel som har anslagits för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken,
 4. handlägga frågor dels om arvoden och ersättningar till riksdagens ledamöter och till Sveriges företrädare i Europaparlamentet, dels om pensioner och andra förmåner till ledamöterna och deras efterlevande samt till företrädarna och deras efterlevande,
 5. svara för frågor om löner och ersättningar till arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken, Riksrevisionen och Riksdagens ombudsmän förutom chefsjustitieombudsmannen och justitieombudsmännen samt svara för frågor angående pensioner och andra förmåner till dessa arbetstagare och deras efterlevande,
 6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter enligt dessa när det gäller riksdagen och dess myndigheter samt företräda riksdagen och dess myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister rörande kollektivavtal som har slutits av riksdagsförvaltningen samt
 7. meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av centrala kollektivavtal som riksdagsförvaltningen ingått, samt personaladministrativa föreskrifter i övrigt för riksdagen och dess myndigheter utom Riksrevisionen,

[S2]Riksdagsförvaltningen skall bereda riksdagens myndigheter tillfälle att framföra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive myndighet.

[S3]Riksdagsförvaltningen får till envar av riksdagens myndigheter överlämna handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för myndigheten. Lag (2003:357).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.3.

Prop. 2008/09:184: I paragrafens finns bestämmelser om riksdagsförvaltningens uppgifter.

I första stycket fjärde punkten görs redaktionella ändringar som förtydligar att riksdagsförvaltningens uppgifter innefattar handläggning av frågor om ekonomiska förmåner till riksdagsledamöter och ledamöter av Europaparlamentet enligt ersättningslagen och företrädarlagen men ...

2 a §  Riksdagsförvaltningen får överlämna en uppgift att handlägga frågor som anges i 2 § första stycket 4 till en annan myndighet. Vad som sägs om riksdagsförvaltningen skall i sådant fall gälla den myndigheten såvitt angår vad som föreskrivs i

 1. 13 kap.18-22 §§ lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter samt
 2. 9 kap.18-22 §§ lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet. Lag (2003:1056).

Prop. 2008/09:184: I paragrafen regleras riksdagsförvaltningens möjlighet att överlämna åt annan myndighet att handlägga frågor som avser ekonomiska förmåner till riksdagsledamöter och ledamöter av Europaparlamentet samt deras efterlevande. I paragrafen finns även bestämmelser om vilka föreskrifter som ska tillämpas hos den handläggande myndigheten.

I första punkten ändras hänvisningen till de paragrafer i ersättningslagen som ska tillämpas vid handläggningen av frågor om arvoden, pensioner ...

3 §  Riksdagsförvaltningen skall utöver vad som anges i 1 och 2 §§ utföra de uppgifter som riksdagen genom särskilt beslut ålägger förvaltningen.

4 §  Riksdagsförvaltningen får, utom såvitt avser Riksbanken och Riksrevisionen, föreskriva eller för särskilt fall besluta att endast den som är svensk medborgare får ha anställning vid riksdagen eller dess myndigheter. Lag (2003:358).

5 §  Utöver vad som följer av 2 och 4 §§ meddelar riksdagsförvaltningen föreskrifter och råd inom sitt verksamhetsområde.

6 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder riksdagsförvaltningen staten vid domstol. Förvaltningen får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra förvaltningens talan.

7 §  Varje år före den 1 mars skall riksdagsförvaltningen till riksdagen avge årsredovisning för riksdagens förvaltning för det senaste budgetåret.

8 §  Riksdagsförvaltningen svarar för att intern revision sker av förvaltningen. Internrevisionen skall avse självständig granskning av riksdagsförvaltningens interna styrning och kontroll och hur förvaltningen fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter. Revisionen skall bedrivas i enlighet med god sed för internrevision.

[S2]Riksdagsförvaltningen fastställer revisionsplan för sin verksamhet efter samråd med Riksrevisionen. Lag (2002:1038).

9 §  Riksdagsförvaltningen får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag och tillhandhålla varor och tjänster samt inom riksdagens fastigheter upplåta lägenheter och lokaler. Förvaltningen får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster samt uppdrag och upplåtelser.

[S2]Riksdagsförvaltningen bestämmer avgifternas storlek.

10 §  Riksdagsförvaltningen får delta i internationellt biståndsarbete inom det parlamentariska området.

Riksdagsförvaltningens ledning

11 §  Riksdagsförvaltningen leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Bestämmelser om val av ledamöter och om ordförande i riksdagsstyrelsen finns i riksdagsordningen.

12 §  Riksdagsdirektören är chef för förvaltningen och ansvarar för och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

[S2]När riksdagsdirektören inte är i tjänst eller är på tjänsteresa skall uppgifterna som chef för riksdagsförvaltningen i första hand skötas av kanslichefen för kammarkansliet och i andra hand av tjänsteman inom riksdagsförvaltningen som riksdagsdirektören utsett efter samråd med talmannen. Lag (2004:1321).

Råd för ledamotsnära frågor

13 §  Riksdagsstyrelsen utser inom sig för valperioden ett råd som tillsammans med riksdagsdirektören skall bereda ledamotsnära frågor. I rådet skall ingå en representant för varje partigrupp med närvaro- och yttranderätt i styrelsen.

[S2]Riksdagsstyrelsen utser också ersättare för ledamöterna i rådet.

[S3]Rådet sammanträder på kallelse av riksdagsdirektören. Lag (2005:261).

14 §  Innan riksdagsdirektören avgör ett ärende av särskild betydelse för riksdagens ledamöter skall dennes förslag till avgörande föreläggas rådet för ledamotsnära frågor.

[S2]Riksdagsdirektören får i övrigt förelägga rådet ärenden som är av betydelse för riksdagens ledamöter.

[S3]Om två eller flera ledamöter i rådet är emot riksdagsdirektörens förslag till avgörande av ett förelagt ärende skall detta hänskjutas till styrelsen för beslut.

Styrelsens ansvar och uppgifter

15 §  Styrelsen skall pröva om förvaltningens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet för verksamheten. Styrelsen beslutar om

[S2]1.framställningar till riksdagen,

[S3]2.målen för förvaltningens verksamhet,

[S4]3.förvaltningens årsredovisning, och förslag till budget för riksdagen,

 1. åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapporter över förvaltningens verksamhet och den redovisning som styrelsen skall lämna till riksdagen enligt 7 §,
 2. åtgärder med anledning av internrevisionens redovisning samt revisionsplan,
 3. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas av riksdagsförvaltningen,

[S5]7.riksdagsförvaltningens arbetsordning,

 1. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, avbrytande av annan förhandling än förhandling i tvist om avtal, lockout eller annan stridsåtgärd samt andra förhandlingsfrågor som är av principiell natur eller har större ekonomisk betydelse eller är gemensamma för riksdagen och dess myndigheter,
 2. anställning av kanslichef vid kammarkansliet, utskotten samt EU-nämnden, administrativ direktör, kanslichef vid kansliet för informations- och kunskapsförsörjning, kanslichef vid riksdagens internationella kansli, säkerhetschef och chef för riksdagens utredningstjänst,

[S6]10.frågor som avses i 4 §,

 1. frågor som hänskjuts till styrelsen från rådet för ledamotsnära frågor samt
 2. frågor som är av större vikt eller principiell betydelse eller som riksdagsdirektören hänskjuter till styrelsen. Lag (2005:261).

Prop. 2001/02:190: Ändringen i punkten 4 är föranledd av att Riksrevisionen ersätter Riksdagens revisorer.

16 §  Riksdagsstyrelsen är beslutför när ordföranden och därutöver minst sex av de av riksdagen valda ledamöterna är närvarande.

[S2]Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 18 § förvaltningslagen (1986:223).

17 §  Riksdagsstyrelsen får överlåta till riksdagsdirektören att avgöra ärenden som avses i 15 § 4-6 och 8-10 i vilka styrelsens beslut inte utan olägenhet kan avvaktas.

[S2]Styrelsen får i övrigt överlåta till riksdagsdirektören att besluta om sådana föreskrifter som inte är av större vikt eller principiell betydelse.

[S3]Bemyndigande för riksdagsdirektören enligt första eller andra stycket skall framgå av arbetsordningen eller genom särskilt beslut av riksdagsstyrelsen.

[S4]Ett beslut som har fattats av riksdagsdirektören med stöd av första stycket skall anmälas för styrelsen vid dess nästkommande sammanträde.

Riksdagsdirektörens ansvar och uppgifter

18 §  Riksdagsdirektören skall se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

[S2]Det åligger riksdagsdirektören att

 1. se till att riksdagsledamöternas, allmänhetens och andras kontakter med riksdagsförvaltningen underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och och begripligt språk i förvaltningens skrivelser och beslut,
 2. hushålla väl med de medel som ställs till förfogande för riksdagsförvaltningens verksamhet,
 3. verka för att riksdagsförvaltningen genom samarbete med andra statliga myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet,
 4. fortlöpande följa upp och pröva förvaltningens verksamhet och konsekvenserna av de författningsföreskrifter och särskilda beslut som rör verksamheten samt vidta de åtgärder som behövs,
 5. beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller totalförsvaret, en ekologiskt hållbar utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män samt etnisk mångfald i arbetslivet,
 6. verka för att förvaltningens organisation är utformad så att redovisningen, medelsförvaltningen och förvaltningen av övriga tillgångar samt förvaltningens verksamhet i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

19 §  Riksdagsdirektören skall

 1. se till att styrelsen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten,
 2. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten,
 3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.

Revisionsberättelse

20 §  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över förvaltningens årsredovisning innehåller någon anmärkning, skall förvaltningen, inom en månad efter berättelsens överlämnande, till riksdagen redovisa de åtgärder förvaltningen har vidtagit eller avser att vidta med anledning av anmärkningen. Lag (2002:1038).

Prop. 2001/02:190: Ändringen i paragrafen är föranledd av att Riksrevisionen ersätter Riksdagens revisorer.

Förvaltningens organisation

21 §  Förvaltningen beslutar om sin organisation.

22 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall meddelas de bestämmelser som behövs om förvaltningens organisation och formerna för dess verksamhet.

Personalansvarsnämnd

23 §  Riksdagsförvaltningens personalansvarsnämnd prövar följande frågor för anställda i riksdagsförvaltningen:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden,

[S2]dock inte i fråga om provanställning,

 1. disciplinansvar,
 2. åtalsanmälan,
 3. avstängning.

[S3]Riksdagsdirektören är ordförande i personalansvarsnämnden. Bestämmelser om nämndens sammansättning i övrigt och om dess verksamhet meddelas i arbetsordningen.

24 §  Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

25 §  Ärenden som inte skall avgöras av riksdagsstyrelsen eller personalansvarsnämnden avgörs av riksdagsdirektören. Om sådant ärende inte behöver prövas av riksdagsdirektören får det avgöras av en annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

26 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

27 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än riksdagdirektören inte behöver föredras.

28 §  Riksdagsdirektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.

29 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

30 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling varav framgår

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit föredragande och
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

[S2]Protokoll skall föras när det förekommer skiljaktig mening eller när det behövs protokoll av någon annan orsak.

[S3]En skiljaktig mening skall alltid anges när underrättelse lämnas om innehållet i ett beslut av riksdagsförvaltningen varigenom förvaltningen avgjort ett ärende.

Överklagande

31 §  Bestämmelser om överklagande av beslut av riksdagsförvaltningen finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:1038) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
ändr. 2, 8, 15, 20 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:11) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:91
Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2003-03-01

Lag (2003:357) om ändring i lagen (2002:1038) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
ändr. 2, 15 §§ i 2002:1038

Lag (2003:358) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:1056) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2003/04:76
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1321) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2004/05:67, Bet. 2004/05:KU5
Omfattning
ändr. 12, 15 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:261) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Bestämmelsen i 15 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2005.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:199, Bet. 2004/05:KU28
Omfattning
ändr. 13, 15 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:131) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:154, Bet. 2005/06:KU16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1002) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:384, Bet. 2005/06:KU39
Omfattning
upph. 7, 20 §§; ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:341) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2006/07:172
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:175) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2008/09:180, Bet. 2008/09:KU14
Omfattning
ändr. 12, 15 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:682) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2008/09:286, Prop. 2008/09:184, Bet. 2008/09:KU25
Omfattning
ändr. 2, 2 a §§
Ikraftträder
2009-07-14

Lag (2009:1588) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:118, Bet. 2009/10:KU12
Omfattning
ändr. 2, 2 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1816) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:52, Bet. 2010/11:KU9
Omfattning
ändr. 2, 8, 15, 18 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:745

Omfattning
upph.