Upphävd författning

Lag (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:1061 i lydelse enligt SFS 1998:732
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Riksdagens förvaltningskontor är ett serviceorgan för riksdagen. Förvaltningskontoret skall därvid i den omfattning som framgår av denna instruktion tillhandahålla de resurser och den service som behövs för kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet, den service i övrigt som behövs för riksdagens ledamöter och anställda samt företräda riksdagen och dess myndigheter vid förhandlingar som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lag (1991:366).

Uppgifter

2 §  Förvaltningskontoret skall, om inte annat är särskilt stadgat,

 1. svara för frågor om förhandlingar som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare såvitt gäller riksdagen och dess myndigheter samt företräda riksdagen och dess myndigheter och arbetsgivare i arbetstvister rörande kollektivavtal som har slutits av förvaltningskontoret,
 2. svara för riksdagens personalärenden,
 3. meddela föreskrifter och råd såvitt gäller riksdagen och dess myndigheter i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller som behövs för tillämpningen av kollektivavtal som förvaltningskontoret har slutit,
 4. besluta i frågor om anställning av personal vid riksdagen,
 5. handlägga frågor dels om arvoden och ersättningar till riksdagens ledamöter och till Sveriges företrädare i Europaparlamentet, dels om pensioner och andra förmåner till ledamöterna och deras efterlevande samt till företrädarna och deras efterlevande,
 6. svara för frågor om löner och ersättningar till arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken samt frågor angående pensioner och andra förmåner till dessa arbetstagare och deras efterlevande.

[S2]Det åligger förvaltningskontoret att verka för en ändamålsenlig personal- och lönepolitik inom riksdagen och dess myndigheter och att därvid beakta förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt. Förvaltningskontoret skall verka för att personalresurserna inom riksdagen samordnas.

[S3]Förvaltningskontoret skall bereda varje riksdagens myndighet tillfälle att framföra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör myndigheten.

[S4]Förvaltningskontoret får överlämna till en riksdagens myndighet att handlägga avtalsfråga som ankommer på kontoret.

[S5]Förvaltningskontoret får, utom såvitt avser Riksbanken, föreskriva eller för särskilt fall besluta att endast den som är svensk medborgare får ha anställning vid riksdagen eller dess myndigheter. Lag (1997:344).

3 §  Förvaltningskontoret skall

 1. på grundval av egna beräkningar samt inkomna budgetunderlag göra upp förslag till anslag på statsbudgeten avseende riksdagen och dess myndigheter m.m.,
 2. meddela för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken gemensamma budget- och redovisningsföreskrifter samt föreskrifter för utnyttjande av medel som har anslagits för riksdagsförvaltningen utom Riksbanken.

[S2]Förvaltningskontoret skall verka för en rationell användning av de medel som ställs till förfogande för riksdagsförvaltningens verksamhet.

[S3]Förvaltningskontoret svarar för att intern revision sker av riksdagsförvaltningen. Lag (1998:732).

4 §  Förvaltningskontoret skall svara för

 1. riksdagens fastigheter och lokaler samt bostäder för riksdagens ledamöter,
 2. säkerhetsskyddet enligt lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen och säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt för beredskapsåtgärder som inte ankommer på krigsdelegationens presidium,
 3. inköp och underhåll,
 4. restaurangverksamhet för riksdagens ledamöter och personal,
 5. ekonomiska och organisatoriska frågor om riksdagstrycket och annan dokumentation,
 6. register och arkiv,
 7. teknik och säkerhet på tele- och ADB-områdena,
 8. utredningstjänster till riksdagens ledamöter och organ samt partikanslierna i riksdagen,
 9. riksdagens bibliotek,
 10. information till allmänheten i EU-frågor. Lag (1998:732).

5 § har upphävts genom lag (1991:366).

6 §  Utöver vad som följer av 2 § 3 och 3 § 2 får förvaltningskontoret meddela förvaltningsföreskrifter och råd beträffande de frågor som det ankommer på kontoret att handlägga.

[S2]Förvaltningskontoret får i de fall det bedöms erforderligt, försälja riksdagen tillhörig lös egendom.

[S3]Förvaltningskontoret skall bevaka och driva in fordran som uppkommit inom kontorets verksamhetsområde samt i övrigt företräda riksdagen i frågor inom kontorets verksamhetsområde.

[S4]Efter prövning i varje särskilt fall får förvaltningskontoret besluta om avskrivning eller ackord av riksdagens fordringar. Ackordsförslag får antas endast om det kan anses vara till förmån för det allmänna.

[S5]Om det på grund av gäldenärens sjukdom eller av annan anledning måste anses uppenbart obilligt att kräva betalning för fordran får förvaltningskontoret efterge fordringen helt eller delvis.

[S6]Förvaltningskontoret skall i övrigt utföra de uppgifter som följer av särskilda bestämmelser eller riksdagsbeslut.

7 §  Varje år före den 1 mars skall förvaltningskontoret till riksdagen avge årsredovisning för riksdagens förvaltning för det senaste budgetåret. Lag (1998:732).

Organisation

8 §  Förvaltningskontoret leds av riksdagens förvaltningsstyrelse. Bestämmelser om val av ledamöter och om ordförande i förvaltningsstyrelsen finns i riksdagsordningen. Styrelsen utser en av de av riksdagen valda ledamöterna att vara vice ordförande.

[S2]Vid handläggningen av de frågor som anges i 12 § 1, 3 7 och 9 14 och som inte gäller ekonomiska förmåner för riksdagsledamöterna eller företrädarna i Europaparlamentet ingår i styrelsen högst tre personalföreträdare. Dessa får därvid närvara och yttra sig men inte delta i beslutet.

[S3]Personalföreträdare får utses och entledigas av den eller de arbetstagarorganisationer som är företrädda hos riksdagen, om inte annat följer av avtal eller särskild föreskrift. Personalföreträdarna skall vara anställda hos riksdagen eller dess myndigheter.

[S4]Bestämmelserna om jäv i personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på personalföreträdarna i förvaltningsstyrelsen.

[S5]För varje personalföreträdare skall det finnas en ersättare. Vad som är föreskrivet för personalföreträdare gäller också i fråga om ersättare. Lag (1995:565).

9 §  Förvaltningsstyrelsen utser inom sig tre av de av riksdagen valda ledamöterna att utgöra en direktion. För varje ledamot kan styrelsen på samma sätt utse en suppleant. Styrelsen utser en av ledamöterna att vara ordförande och en att vara vice ordförande i direktionen.

10 §  Förvaltningsstyrelsen utser en chef för förvaltningskontoret (förvaltningschef). Denne utövar under styrelsen och direktionen den omedelbara ledningen av förvaltningskontorets verksamhet.

[S2]Förvaltningschefen tillsätts med förordnande för viss tid, högst fyra år.

[S3]När förvaltningschefen har förhinder fullgörs förvaltningschefens uppgifter av den tjänsteman som förvaltningschefen efter samråd med direktionen förordnar. Lag (1998:732).

11 §  Förvaltningskontoret bestämmer utöver vad som framgår av denna instruktion i en arbetsordning eller genom särskilda beslut sin egen organisation. Lag (1991:366).

Ärendenas handläggning

12 §  Förvaltningsstyrelsen skall

 1. i enlighet med denna instruktion fastställa den närmare inriktningen av förvaltningskontorets verksamhet samt pröva om verksamheten bedrivs effektivt och i överensstämmelse med den angivna inriktningen,
 2. avgöra frågor om slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, om avbrytande av annan förhandling än förhandling i tvist om avtal, om lockout eller annan stridsåtgärd samt andra förhandlingsfrågor som är av principiell natur eller har större ekonomisk betydelse eller är gemensamma för riksdagen och dess myndigheter ävensom frågor som avses i 2 § femte stycket,
 3. besluta om föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas av förvaltningskontoret,
 4. fastställa arbetsordning för förvaltningskontoret och avgöra viktigare frågor i övrigt om organisation och arbetsformer,
 5. besluta om anställningar på högre chefsnivå eller motsvarande enligt förvaltningsstyrelsens bestämmande i den mån inte annat framgår av riksdagsordningen,
 6. besluta i frågor som avses i 2 § femte stycket,
 7. avgöra andra viktigare personalärenden utom frågor som skall prövas av Riksdagens ansvarsnämnd enligt lagen (RFS 1980:4) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter, eller av personalansvarsnämnden enligt 14 a §,
 8. besluta i frågor om tillämpning av bestämmelser om ekonomiska villkor för riksdagsledamöterna och för Sveriges företrädare i Europaparlamentet och om arvoden för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ samt i frågor om ekonomiska villkor i övrigt för riksdagsledamöterna och för företrädarna i Europaparlamentet, allt i den mån frågorna inte är rutinmässiga,
 9. besluta om budgetunderlag och framställningar till riksdagen,
 10. besluta i viktigare frågor om lokaler och bostäder,
 11. fastställa bokslut och besluta i frågor om revision,
 12. besluta i frågor enligt lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen utom i de fall där beslutanderätten enligt lagen tillkommer förvaltningschefen eller säkerhetschefen,
 13. avge årsredovisning för riksdagens förvaltning,
 14. besluta i andra frågor som är av principiell natur eller i övrigt av större betydelse eller som förvaltningschefen hänskjuter till styrelsen. Lag (1998:732).

13 §  Förvaltningsstyrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och därutöver minst fem av de av riksdagen valda ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av den som för ordet.

[S2]Förvaltningschefen och riksdagsdirektören får delta i förvaltningsstyrelsens överläggningar. I ärenden som rör riksdagens utskott får ordförandena i de berörda utskotten delta i styrelsens överläggningar. Lag (1998:732).

14 §  Direktionen skall utgöra förhandlingsdelegation vid förhandlingar om arbetstagares anställnings- och arbetsvillkor samt bereda ärenden för avgörande av förvaltningsstyrelsen.

[S2]Förvaltningsstyrelsen får överlåta till direktionen att avgöra ärenden som avses i 12 § 2 i vilka styrelsens beslut inte utan olägenhet kan avvaktas. Styrelsen får vidare överlåta till direktionen att avgöra ärenden enligt 12 § 5 utom i fråga om anställning av kanslichef och biträdande kammarsekreterare, 7 utom ärenden om flyttningsskyldighet, 8, 10, 11 och 12, allt i den mån ärendena inte är av principiell natur eller i övrigt av större betydelse.

[S3]Rätten för direktionen att besluta i de i andra stycket angivna frågorna får i den utsträckning förvaltningsstyrelsen medger av direktionen överlåtas till förvaltningschefen. Sådana bemyndiganden skall framgå av arbetsordningen eller genom ett särskilt beslut av förvaltningsstyrelsen.

[S4]Direktionen är beslutför när minst två ledamöter är närvarande.

[S5]Ett beslut som har fattats av direktionen eller förvaltnings- chefen med stöd av andra resp. tredje stycket skall anmälas för förvaltningsstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde. Lag (1998:732).

14 a §  En personalansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar och åtalsanmälan enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning samt om avskedande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd när det gäller arbetstagare som inte skall anställas genom beslut av Riksdagens förvaltningsstyrelse.

[S2]Förvaltningschefen är ordförande i personalansvarsnämnden. Bestämmelser om nämndens sammansättning i övrigt och om dess verksamhet meddelas i arbetsordningen. I lagen (RFS 1980:4) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter finns bestämmelse som är tillämplig vid omröstning inom nämnden. Lag (1998:732).

15 §  Ärenden som inte skall avgöras av förvaltningsstyrelsen, direktionen eller personalansvarsnämnden avgörs av förvaltningschefen ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av förvaltningschefen får de avgöras av en annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut. Lag (1998:732).

16 §  Av stadgan (RFS 1978:7) om vissa medbestämmandeformer inom riksdagen och dess myndigheter följer att förvaltningskontorets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

17 §  Om någon som har varit närvarande vid den slutliga handläggningen av ett ärende eller föredraganden har skiljaktig mening, skall denna antecknas.

18 §  I fråga om varje beslut skall det hos förvaltningskontoret finnas en handling varav framgår vem som har fattat beslutet, vem som i övrigt har varit närvarande vid den slutliga handläggningen av ärendet, vem som har varit föredragande samt beslutets dag och dess innehåll.

[S2]Protokoll skall föras när det förekommer skiljaktig mening eller när det behövs protokoll av någon annan orsak.

[S3]En skiljaktig mening skall alltid anges i en expedition.

19 §  Om överklagande av beslut av förvaltningskontoret föreskrivs i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter. Lag (1989:188).

20 § har upphävts genom lag (1988:1603).

Ändringar

Lag (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1985:1070) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1988:1603) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

  Omfattning
  upph. 20 §; ändr. 5, 8, 12, 14 §§
  Ikraftträder
  1989-02-01

Lag (1989:188) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:245) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:97
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1991:366) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§; ny 14 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1994:263) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för Riksdagens förvaltningskontor

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:257, Prop. 1993/94:65, Bet. 1993/94:AU16
  Omfattning
  ändr. 12, 14 a §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1646) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:69
  Omfattning
  ändr. 10, 14 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:565) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:328
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:344) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för Riksdagens förvaltningskontor

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:237
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:732) om ändring i lagen (1983:1061) med instruktion för Riksdagens förvaltningskontor

Förarbeten
Rskr. 1997/98:299, Bet. 1997/98:KU34
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2000:419

Omfattning
upph.