Upphävd författning

Lag (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:953 i lydelse enligt SFS 2000:423
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag avser säkerhetsskyddet i riksdagen. Den skall tillämpas med beaktande av riksdagens öppenhet mot allmänheten och företrädare för massmedia.

[S2]Till riksdagens säkerhetsskydd hänförs också beredskapsåtgärder mot brand och andra skador i riksdagens lokaler samt hjälpinsatser med anledning härav.

[S3]Med riksdagens lokaler avses i denna lag riksdags-, ledamots- och förvaltningshusen.

2 §  Säkerhetsskyddet enligt 1 § första stycket omfattar

 1. sekretesskydd, varmed förstås skydd mot att någon obehörig får kännedom om innehållet i en handling eller om en uppgift av annat slag som rör totalförsvaret, Sveriges förbindelser med annan stat eller mellanfolklig organisation eller säkerhets- eller bevakningsåtgärd avseende riksdagen, om sekretess gäller för uppgiften enligt 2 kap. eller 5 kap.2 eller 3 §sekretesslagen (1980:100),
 2. tillträdesskydd, varmed förstås skydd mot att någon obehörig får tillträde till riksdagens lokaler,
 3. infiltrationsskydd, varmed förstås skydd mot att någon som inte är pålitlig från säkerhetssynpunkt ges arbetsuppgifter som rör totalförsvaret, Sveriges förbindelser med annan stat eller mellanfolklig organisation eller säkerhets- eller bevakningsåtgärd avseende riksdagen,
 4. information om sekretess-, tillträdes- och infiltrationsskyddet,
 5. kontroll av sekretess-, tillträdes- och infiltrationsskyddet och av informationen om detta skydd.

3 §  Hos riksdagen skall finnas en säkerhetschef, som är direkt underställd förvaltningschefen. Säkerhetschefen ansvarar för och leder säkerhetsskyddet enligt en instruktion som beslutas av riksdagsförvaltningen.

[S2]För säkerhetschefen skall finnas en ställföreträdare. Lag (2000:423).

4 §  Varje chef för en arbetsenhet inom riksdagen skall uppmärksamma säkerhetsskyddet inom enheten och hålla kontakt med säkerhetschefen i säkerhetsfrågor.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller även partikansli i riksdagens lokaler.

5 §  Uppmärksammar en riksdagsledamot, en tjänsteman hos riksdagen eller en anställd vid partikansli i riksdagens lokaler något som kan vara av betydelse från säkerhetssynpunkt skall han anmäla detta till chefen för den egna arbetsenheten, säkerhetschefen eller bevakningspersonalen.

6 §  Vad som i denna lag sägs om riksdagsledamot gäller också för ersättare som utövar uppdrag som ledamot.

7 §  Under höjd beredskap eller när talmannen eller den han bemyndigar har beslutat om en viss beredskapsgrad för riksdagen eller del av riksdagen gäller särskilda föreskrifter för säkerhetsskyddet som beslutas av riksdagsförvaltningen.

[S2]Riksdagsförvaltningen får också besluta om särskilda åtgärder för säkerhetsskydd vid öppnande av riksmöten eller andra speciella tillfällen, eller för lokaler som riksdagen disponerar utöver lokalerna i riksdags-, ledamots- och förvaltningshusen. Lag (2000:423).

Sekretesskydd

8 §  Bestämmelser om sekretess finns i regeringsformen, riksdagsordningen och sekretesslagen (1980:100). Särskilda bestämmelser om sekretess hos riksdagen finns i 11 kap.sekretesslagen.

9 §  Med hemlig handling avses i denna lag varje allmän handling som förvaras hos riksdagen och som innehåller någon uppgift som rör totalförsvaret, Sveriges förbindelser med annan stat eller mellanfolklig organisation eller säkerhets- eller bevakningsåtgärd avseende riksdagen, om sekretess gäller för uppgiften enligt 2 kap. eller 5 kap.2 eller 3 §sekretesslagen (1980:100).

[S2]Med kvalificerat hemlig handling förstås en hemlig handling som innehåller uppgift av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

10 §  Bestämmelserna i denna lag gäller inte i den mån de begränsar den frihet att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och 16 kap.sekretesslagen (1980:100). Lag (1991:1558).

11 §  Har regeringen med stöd av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen föreskrivit, att endast viss myndighet får pröva fråga om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet skall, om en sådan handling finns hos riksdagen, frågan om dess utlämnande prövas i den ordning som regeringen har föreskrivit.

12 §  Den som är anställd hos riksdagen eller som eljest -- utan att vara riksdagsledamot -- fullgör uppdrag för riksdagens räkning är behörig att i sin tjänst eller i sitt uppdrag hos riksdagen ta befattning med en hemlig handling eller annars ta del av en uppgift med sådant innehåll som avses i 9 § endast om han

 1. bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt,
 2. har behövlig kunskap om sekretesskydd och
 3. behöver handlingen eller uppgiften för sitt arbete hos riksdagen.

13 §  Handhavandet av en hemlig handling skall ske på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av handlingens innehåll.

[S2]En hemlig handling skall förvaras inlåst i förvaringsutrymme av betryggande slag när handlingen inte behövs för utövandet av riksdagsledamots uppdrag eller för fullgörandet av arbetsuppgifter hos riksdagen.

[S3]Så snart en hemlig handling inte behövs längre skall den återlämnas eller förstöras.

14 §  Riksdagsförvaltningen svarar för rådgivning angående handhavandet av hemliga handlingar och av uppgifter med sådant innehåll som avses i 9 §. Lag (2000:423).

15 §  Om det befaras att en hemlig handling har förkommit skall säkerhetschefen omedelbart underrättas. Detsamma gäller om en nyckel till ett förvaringsutrymme för hemliga handlingar har kommit bort.

16 §  Arbetet i riksdagen skall organiseras på sådant sätt att så få personer som möjligt tar befattning med hemliga handlingar eller tar del av uppgifter med sådant innehåll som avses i 9 §. Vad som sagts gäller särskilt i fråga om kvalificerat hemliga handlingar och uppgifter som rör förhållanden som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Kvalificerat hemliga handlingar får inte av en tjänsteman hos riksdagen eller en anställd vid partikansli i riksdagens lokaler utan medgivande av chefen för den egna arbetsenheten eller av säkerhetschefen medtas från riksdagens lokaler.

17 §  Grundläggande bestämmelser om registrering av allmänna handlingar finns i 15 kap.sekretesslagen (1980:100). Hemliga handlingar skall registreras hos kammarkansliet, utskottskanslierna eller riksdagsförvaltningen. Lag (2000:423).

Tillträdesskydd

Allmänna bestämmelser

18 §  Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare finns i riksdagsordningen.

19 §  Tillträdesskyddet består av

 1. in- och utpasseringskontroll
 2. inre bevakning
 3. kontroll av att dörrar, fönster och lås har tillförlitlig konstruktion.

20 §  Tillträdesskyddet för tjänsterum för talmän och statsråd samt lokaler där hemliga handlingar, känslig teknisk utrustning eller stöldbegärlig egendom förvaras skall ägnas särskild uppmärksamhet.

[S2]Riksdagsförvaltningen får begränsa möjligheterna för andra än statsråd, riksdagens ledamöter och tjänstemän samt anställda vid partikanslier, som är inrymda i riksdagens lokaler, att nattetid och under helger röra sig fritt inom riksdagens lokaler mellan riksdagens hus. Lag (2000:423).

21 §  Åtgärder för att upprätthålla tillträdesskyddet vidtas under säkerhetschefen av bevakningspersonal som består av tjänstemän hos riksdagen och personal från auktoriserat bevakningsföretag. För bevakningspersonalen gäller en särskild instruktion som beslutas av riksdagsförvaltningen. Lag (2000:423).

22 §  Om det uppkommer behov av skärpt bevakning för riksdagens lokaler eller del av dessa, kan sådan bevakning för viss tid beslutas av riksdagsdirektören eller, vid behov av omedelbara åtgärder, av säkerhetschefen. Lag (2000:423).

23 §  Dörr eller grind, som skall vara låst, får inte lämnas olåst utan att bevakningspersonalen underrättas.

Identitetskort

24 §  Riksdagsförvaltningen skall utfärda identitetskort för statsråd, riksdagens ledamöter och tjänstemän samt för anställda vid partikanslier, som är inrymda i riksdagens lokaler.

[S2]Den som skall förses med identitetskort skall följa riksdagsförvaltningens anvisningar för att få ut identitetskortet. Lag (2000:423).

25 §  Den som har förlorat sitt identitetskort skall omedelbart anmäla detta till säkerhetschefen.

[S2]Identitetskort skall utan anmodan snarast återlämnas till riksdagsförvaltningen om uppdraget eller anställningen upphört. Lag (2000:423).

Tillträde till riksdagens lokaler

26 §  Personer för vilka riksdagsförvaltningen skall utfärda identitetskort enligt 24 § har rätt till tillträde till riksdagens lokaler. Lag (2000:423).

27 §  De som har fasta arbetsplatser i riksdagens lokaler och är anställda hos massmedieföretag eller entreprenörer, som riksdagen anlitar, har rätt till tillträde till riksdagens lokaler. Riksdagsförvaltningen skall upprätta en förteckning över aktuella företag och entreprenörer samt sådana anställda hos dessa som har rätt till tillträde till lokalerna. Förteckningen skall finnas tillgänglig hos bevakningspersonalen. Lag (2000:423).

28 §  Under ordinarie arbetstid för riksdagens tjänstemän och under andra tider i anslutning till kammar- eller utskottssammanträde eller presskonferens eller partimöte i riksdagens lokaler har följande personer rätt till tillträde:

 1. svenska journalister och fotografer mot uppvisande av legitimation som har utfärdats för dem av ett erkänt yrkesförbund eller av ett eget tidningsföretag,
 2. utländska journalister och fotografer enligt legitimationsregler som beslutas av riksdagsförvaltningen,
 3. teknisk personal från Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB om besöket har samband med rundradiosändning,
 4. tjänstemän från regeringskansliet, riksdagens verk och andra statliga myndigheter samt kommittétjänstemän och andra personer som i sin tjänst eller för utförande av uppdrag regelbundet besöker riksdagen. Förordning (2000:423).

29 §  Rätt till tillträde till riksdagens lokaler har även den som skall delta i studiebesök eller i föranmält sammanträde eller annan sammankomst i riksdagens lokaler. En person med fast arbetsplats i riksdagens lokaler skall ansvara för att föranmälan sker till riksdagens säkerhetsenhet. Han skall också svara för att de som deltar anvisas rätt lokal och att de lämnar riksdagens lokaler efter sammankomsten.

[S2]Vid besök av studiegrupper och i samband med större sammanträden eller presskonferenser bör en företrädare för den som anordnar besöket eller sammankomsten vara beredd att bistå bevakningspersonalen vid inpasseringskontrollen.

[S3]Den som passerar in med stöd av bestämmelsen i första stycket får nattetid och i samband med veckoslut eller helger uppehålla sig endast i eller i anslutning till den lokal där sammankomsten äger rum.

30 §  Tillträde får ske tillsammans med den som är behörig enligt 26 eller 27 § (besöksmottagare).

[S2]Väntas besök till ett riksdagsorgan eller väntar en besöksmottagare besök av någon som inte är behörig att passera in enligt 26--29 §§ bör besöket anmälas i förväg till bevakningspersonalen i den port som besökaren väntas till, om inte besöksmottagaren själv svarar för att besökaren möts i porten.

[S3]Om någon oanmäld önskar tillträde till riksdagens lokaler för att besöka viss person skall en besöksmottagare anges för bevakningspersonalen.

31 §  Den som önskar tillträde för att få information, aktualisera ett ärende hos riksdagsförvaltningen eller för att få framföra sin åsikt i en fråga och som inte i förväg avtalat om besöket eller som inte kan uppge någon besöksmottagare skall hjälpas till rätta av bevakningspersonalen. Lag (2000:423).

32 §  Efter ett besök av någon som inte är väl känd svarar besöksmottagaren för att besökaren följs till en utgång eller till en annan besöksmottagare som besökaren skall träffa.

33 §  Den som begär att få ta del av en allmän handling som finns hos riksdagen skall hänvisas till riksdagsbiblioteket om inte handlingen tillhandahålls på annat sätt. Biblioteket svarar för att begärd handling tillhandahålls den sökande. Finns handlingen inte hos biblioteket skall den skyndsamt efterforskas inom den inre riksdagsförvaltningen.

34 §  Besökare till kammarens åhörarläktare har tillträde till denna i samband med offentligt sammanträde med kammaren. Bestämmelser om ordningen på åhörarläktaren finns i tilläggsbestämmelse 2.4.1 till riksdagsordningen.

[S2]Besökare till riksdagsbiblioteket eller riksdagens tryckeriexpedition äger tillträde till biblioteket och expeditionen på tider som bestäms av riksdagsförvaltningen. Lag (2000:423).

35 §  Tillträde till riksdagens lokaler är i övrigt tillåtet efter tillstånd av riksdagsdirektören eller säkerhetschefen. Lag (2000:423).

36 §  Den som önskar tillträde till riksdagens lokaler eller den som uppehåller sig där eller skall lämna lokalerna är skyldig att på anmodan av bevakningspersonalen legitimera sig om inte besöket är sådant som anges i 33 eller 34 §.

Nycklar och nyckelkort

37 §  Nycklar och nyckelkort är personliga och får inte lånas ut om inte säkerhetschefen medger det.

[S2]Förlust av nyckel eller nyckelkort skall omedelbart anmälas till säkerhetsenheten.

Infiltrationsskydd

38 §  I 11 29 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) finns bestämmelser om säkerhetsprövning som gäller även för riksdagen och dess myndigheter. Lag (1996:629).

39 §  Närmare föreskrifter för riksdagens myndigheter om säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) får meddelas av respektive myndighet. I 5 § lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen ges riksdagsförvaltningen behörighet att meddela föreskrifter och råd inom sitt verksamhetsområde. Lag (2000:423).

Information

40 §  Riksdagsförvaltningen svarar för att riksdagsledamöter och alla som har fast arbetsplats i riksdagens lokaler informeras om föreskrifterna i denna lag och om säkerhetsskyddet i övrigt. Lag (2000:423).

Kontroll

41 §  Säkerhetschefen skall fortlöpande kontrollera att säkerhetsskyddet fungerar tillfredsställande.

[S2]Hemliga handlingar samt nycklar och nyckelkort till riksdagens lokaler skall inventeras regelbundet och när det är särskilt påkallat.

Ändringar

Lag (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1991:1558) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:829) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

Lag (1992:1425) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1996:629) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:232, Prop. 1995/96:129, Bet. 1995/96:JuU19
  Omfattning
  ändr. 38, 39 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (2000:423) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 3, 7, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 39, 40 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2006:128

Omfattning
upph.