Inaktuell version

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2000-05-31
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2011:229
Upphäver
Förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

[K1]1 §  Förordningen gäller för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen.

[S2]För affärsverken gäller 1 kap. 2 §, 2 kap.3 och 5-8 §§, 4 kap., 5 kap.1-6 och 8-12 §§, 7 kap.2 och 3 §§, 8 kap. 1 § tredje stycket första och andra meningarna samt 10 kap. I de fall affärsverken disponerar anslag på statsbudgeten gäller även 6 kap. 1 § och 9 kap. 3 §. Förordning (2007:1440).

[K1]2 §  Förordningen skall tillämpas om något annat inte följer av lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

Gemensamma bestämmelser om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag

[K1]3 §  Myndigheten ska årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning och budgetunderlag.

[S2]Därutöver ska delårsrapport upprättas årligen och lämnas till regeringen av myndigheter som är skyldiga att följa internrevisionsförordningen (2006:1228).

[S3]Handlingarna ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet. Förordning (2007:1440).

[K1]4 §  Årsredovisningen, delårsrapporten och budgetunderlaget skall avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett hur verksamheten finansieras eller i vilken form verksamheten bedrivs.

Årsredovisningens avlämnande

[K2]1 §  Myndigheten skall senast den 22 februari varje år lämna en årsredovisning till regeringen avseende det senast avslutade räkenskapsåret.

[K2]2 §  Myndigheten skall, samtidigt som den lämnar årsredovisningen till regeringen, lämna kopior av årsredovisningen till Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket. Förordning (2003:282).

[K2]3 §  Myndigheten skall senast den 15 februari varje år lämna det underlag Ekonomistyrningsverket behöver för årsredovisningen för staten.

Årsredovisningens innehåll

[K2]4 §  Årsredovisningen ska bestå av

 • resultatredovisning,
 • resultaträkning,
 • balansräkning,
 • anslagsredovisning, och
 • noter.

[S2]För en myndighet som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har haft både en balansomslutning och kostnader om minst en miljard kronor ska årsredovisningen även innehålla en finansieringsanalys.

[S3]Myndighetens årsredovisning ska även innehålla en sammanställning över väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Sammanställningen ska även innehålla uppgifter om låneram, anslagskredit samt vissa nyckeltal.

[S4]Myndigheten ska i årsredovisningen även lämna information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten. Förordning (2007:1440).

Överskådlighet och god redovisningssed

[K2]5 §  Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Rättvisande bild

[K2]6 §  Årsredovisningens delar skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Andra grundläggande redovisningsprinciper

[K2]7 §  När årsredovisningen upprättas skall följande iakttas:

 1. Myndigheten skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.
 2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna i årsredovisningen skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.
 3. Värdering av de olika posterna skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet.
 4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för betalningen.
 5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av skall värderas var för sig.
 6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.
 7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

[S2]Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 5 och 6 §§, får avvikelser göras från vad som föreskrivs i första stycket. I så fall skall upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på verksamhetens resultat samt på kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning lämnas i en not.

Årsredovisningens undertecknande

[K2]8 §  Årsredovisningen skall skrivas under av myndighetens ledning.

[S2]Underskriften innebär att ledningen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

[S3]Ledningen vid de förvaltningsmyndigheter under regeringen som omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll skall i anslutning till underskriften i årsredovisningen lämna en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Förordning (2007:604).

[K3]1 §  Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut.

[S2]Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader.

[S3]Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat. Förordning (2008:747).

[K3]2 §  Myndigheten ska fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt den indelning som följer av 1 § tredje stycket. Förordning (2008:747).

Kompetensförsörjning

[K3]3 §  Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. Förordning (2008:747).

4 kap. Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningens innehåll

[K4]1 §  Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa myndighetens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Balansräkningens innehåll

[K4]2 §  Balansräkningen skall i sammandrag redovisa myndighetens samtliga tillgångar och skulder samt kapital på balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen.

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

[K5]1 §  Med anläggningstillgång förstås en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

[K5]2 §  Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för myndighetens verksamhet under kommande år skall tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter. Utgifter för forskning får inte tas upp som anläggningstillgång. Förordning (2001:722).

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

[K5]3 §  Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av andra och tredje styckena, 4-7 §§ eller 11 §.

[S2]En anläggningstillgång som tas emot utan vederlag, eller till ett vederlag som väsentligt understiger tillgångens marknadsvärde, skall vid förvärvstidpunkten tas upp till marknadsvärdet.

[S3]Vid överföring av anläggningstillgångar mellan myndigheter får Ekonomistyrningsverket föreskriva vilka värderingsprinciper som skall gälla vid tidpunkten för överförandet.

Avskrivning av anläggningstillgångar

[K5]4 §  Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av systematiskt över denna livslängd.

[S2]En sådan anläggningstillgång som anges i 2 § skall årligen skrivas av med minst en femtedel, om ej på grund av särskilda omständigheter avskrivning med en mindre del får anses överensstämma med god redovisningssed.

[S3]Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen.

Nedskrivning av anläggningstillgångar

[K5]5 §  Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 § och 4 § första stycket eller 7 §, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

[S2]En nedskrivning enligt första stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den.

[S3]Nedskrivningar och återföringar som avses i första och andra styckena skall redovisas i resultaträkningen.

Uppskrivning av anläggningstillgångar

[K5]6 §  Materiella eller finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket samt 5 § första och andra styckena, eller 7 § eller 11 § får skrivas upp till högst detta värde.

[S2]Det belopp varmed uppskrivning sker skall redovisas under myndighetskapital.

Aktier och andelar i hel- eller delägda företag

[K5]7 §  Vid värdering av aktier och andelar i hel- eller delägda företag ska kapitalandelsmetoden tillämpas.

[S2]Med delägt företag avses ett företag som staten äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna i. Förordning (2011:229).

Värdering av omsättningstillgångar

[K5]8 §  Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 9 § eller 11 §, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

[S2]Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 10 §, utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning.

[S3]En omsättningstillgång som tas emot utan vederlag, eller till ett vederlag som väsentligt understiger tillgångens verkliga värde, skall vid förvärvstidpunkten tas upp till detta verkliga värde.

[S4]Vid överföring av omsättningstillgångar mellan myndigheter får Ekonomistyrningsverket föreskriva vilka värderingsprinciper som skall gälla vid tidpunkten för överförandet.

[S5]Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det verkliga värdet bestämmas till återanskaffningsvärdet, eller till annat värde som är förenligt med 2 kap.5 och 6 §§.

Värdering av pågående arbeten

[K5]9 §  Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap.5 och 6 §§.

Varulagrets anskaffningsvärde

[K5]10 §  Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas.

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

[K5]11 §  Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som omsätts och vilkas sammantagna värde är av underordnad betydelse för myndigheten får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt.

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta

[K5]12 §  Fordringar och skulder i utländsk valuta skall omräknas enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i överensstämmelse med 2 kap.5 och 6 §§.

6 kap. Anslagsredovisning och finansieringsanalys

Anslagsredovisning

[K6]1 §  I anslagsredovisningen ska myndigheten redovisa utfallet på de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot i enlighet med den indelning som framgår av regleringsbrev eller något annat beslut av regeringen. Utfallet ska ställas mot tilldelade belopp per anslag eller anslagspost respektive beräknade belopp per inkomsttitel. Avvikelser ska analyseras.

[S2]Av anslagsredovisningen ska det även framgå i vilken utsträckning myndigheten med stöd av ett sådant bemyndigande som avses i 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) beställt varor eller tjänster eller beslutat om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under följande budgetår.

[S3]Av anslagsredovisningen ska det också framgå hur myndigheten har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett. Förordning (2011:229).

Finansieringsanalys

[K6]2 §  Finansieringsanalysen skall visa myndighetens betalningar fördelade på drift, investeringar, uppbörd och transfereringar. Av analysen skall framgå hur dessa verksamheter har finansierats och hur myndighetens likvida ställning har förändrats. I anslutning till finansieringsanalysen skall myndigheten lämna de kommentarer och förklaringar som är nödvändiga för att bedöma finansieringsanalysen.

7 kap. Tilläggsupplysningar

[K7]1 §  Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna förordning skall årsredovisningen innehålla de tilläggsupplysningar som Ekonomistyrningsverket föreskriver.

[K7]2 §  Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som avtalats för var och en av

 1. ledamöterna i myndighetens styrelse,
 2. de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen, och
 3. de ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av regeringen.

[S2]För dessa personer skall myndigheten också uppge uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.

[K7]3 §  Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

[S2]Uppgift skall också lämnas om

 1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
 2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
 3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

[S3]Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

[S4]Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte myndigheter och affärsverk i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio. Förordning (2002:1061).

[K8]1 §  De myndigheter som omfattas av 1 kap. 3 § andra stycket ska senast den 15 augusti varje år lämna en delårsrapport till regeringen. Delårsrapporten ska avse de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret.

[S2]Delårsrapporten ska bestå av

 • resultaträkning,
 • balansräkning,
 • anslagsredovisning enligt 6 kap.1 § första och tredje styckena, och
 • prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens kostnader och intäkter.

[S3]Delårsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. Underskriften innebär att ledningen intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader och intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Bestämmelserna avseende årsredovisningen i 2 kap. 2 §, 4 § fjärde stycket och 5-7 §§ ska tillämpas när delårsrapporten upprättas. Förordning (2007:1440).

9 kap. Budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning

Gemensamma bestämmelser om budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning

[K9]1 §  Myndigheten skall, om förslag lämnas som beräknas leda till ökade kostnader eller minskade intäkter, redovisa förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna. Om det finns särskilda skäl får förslagen även avse andra verksamheter.

[K9]2 §  Myndigheten skall pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten. Om myndighetens förslag förutsätter ändringar i en författning skall förslag till ändring redovisas. Författningsförslag skall utformas enligt principerna för författningsskrivning.

Budgetunderlag

[K9]3 §  Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Underlaget ska även innehålla de förslag till bemyndiganden enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtaganden som medför utgifter under följande budgetår.

[S2]Myndigheten ska när den begär ett bemyndigande enligt första stycket ange under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas medföra utgifter.

[S3]Myndighetens förslag ska rymmas inom ramen för regeringens beslut om verksamheten. Förordning (2011:229).

[K9]3 a §  Myndigheten ska i budgetunderlaget lämna uppgifter om förväntade större förändringar i sitt behov av lokaler. Uppgifterna ska omfatta de tre närmast följande räkenskapsåren. Förordning (2007:711).

Underlag för fördjupad prövning

[K9]4 §  Regeringen beslutar varje år vilka verksamheter som skall genomgå fördjupad prövning.

[S2]Myndighetens underlag för regeringens fördjupade prövning skall lämnas i en särskild rapport senast den 15 januari det år regeringen bestämmer.

[K9]5 §  Myndighetens underlag för fördjupad prövning skall innehålla en sammanfattande resultatanalys och förslag till inriktning och finansiering av verksamheten för det eller de budgetår underlaget avser. I resultatanalysen skall verksamheten utvärderas och redovisas i förhållande till de mål för verksamheten som regeringen fastställt.

[S2]Underlaget skall även innehålla en sammanfattande omvärldsanalys och resursanalys.

10 kap. Särskilda bestämmelser för affärsverken

Årsredovisning för affärsverken

[K10]1 §  Affärsverket ska senast den 22 februari varje år till regeringen lämna en av Riksrevisionen granskad årsredovisning avseende det senast avslutade räkenskapsåret. Årsredovisningen ska omfatta affärsverket och, i förekommande fall, affärsverkskoncernen. Årsredovisningen ska bestå av

Delårsrapport för affärsverken

[K10]2 §  Affärsverket ska senast den 31 augusti och den 30 november varje år till regeringen lämna delårsrapport för affärsverket eller, i förekommande fall, affärsverkskoncernen. Rapporterna ska avse sex respektive nio månader av det pågående räkenskapsåret.

[S2]Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning och en prognos för helåret över resultaträkningens poster samt en balansräkning i sammandrag. Resultaträkningen ska utformas på samma sätt som i årsredovisningen och baseras på samma principer. Utvecklingen av omsättning, resultat, m.m. ska kommenteras, liksom under perioden inträffade händelser av väsentlig betydelse för affärsverket eller affärsverkskoncernen.

[S3]Den delårsrapport som ska lämnas senast den 30 november ska vara granskad av Riksrevisionen. Förordning (2007:1440).

Verksamhetsplan för affärsverken

[K10]3 §  Affärsverket skall senast den 1 mars varje år till regeringen lämna förslag till verksamhetsplan för de tre följande räkenskapsåren. I verksamhetsplanen skall verket beskriva sin verksamhet och redogöra för vilka strategier verket beslutat för att uppnå de verksamhetsmål och ekonomiska mål som har lagts fast för verket. Verksamhetsplanen skall också innehålla en investeringsplan, samt i de fall verket disponerar anslag på statsbudgeten, anslagsredovisning och budgetunderlag.

[S2]I investeringsplanen skall verket redovisa inriktningen av investeringarna och planerad fördelning på olika investeringsområden samt hur investeringarna avses finansieras.

11 kap. Tillämpningsföreskrifter

[K11]1 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. skall upphöra att gälla.
 2. I fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 2000 gäller 3 och 4 §§, 5 § andra och tredje styckena och 6-13 §§ förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. samt 2 kap.1 och 3 §§ och 10 kap. 1 § denna förordning.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1084) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 8 kap 1 §

Förordning (2001:722) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §, 10 kap 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:336) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 10 kap 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1061) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2003.
 2. För räkenskapsåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §; ny 7 kap 3 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:282) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 10 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:8) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 9 kap; ny 9 kap 3 a §, rubr. närmast före 9 kap 3 a §
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:155) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 8 kap 1 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2004:1306) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
upph. 9 kap 3 a §, rubr. närmast före 9 kap 3 a §; ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 9 kap
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:797) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ny 3 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1310) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 31 december 2006.
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:4) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2006.
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2007:604) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2008.
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:711) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ny 9 kap 3 a §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:1440) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2008. För en myndighet som inte uppfyller de förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse behöver årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 inte innehålla en finansieringsanalys.
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 4 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2008:747) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2009.
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:229) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2014:1322) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 5 kap. 3, 4, 5, 6, 8 §§; nya 5 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1433) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
nuvarande 9 kap. 3 a, 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7 §§; ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 §, de nya 9 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 9 kap. 4 § sätts närmast före den nya 9 kap. 6 §; ny 9 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:383) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
nuvarande 9 kap. 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, rubr. närmast före 9 kap. 6 § sätts närmast före den nya 9 kap. 7 §; ny 9 kap. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:25) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-03-01

Förordning (2017:862) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1342) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 8 §, 3 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1 §, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01