Upphävd författning

Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-11-02
Ändring införd
SFS 2000:873 i lydelse enligt SFS 2009:339
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som erbjuds en anställning inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som anordnas av det allmänna eller inom förskoleklassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan eller sameskolan skall till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget skall vara högst ett år gammalt. Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i sådant utdrag.

[S2]Den som inte har lämnat registerutdrag enligt första stycket får inte anställas.

[S3]Första och andra styckena gäller även anställningar vid en riksinternatskola med en kommun som huvudman som enligt 10 kap.skollagen (1985:1100) anordnar utbildning som motsvarar grundskolan.

Prop. 1999/2000:123: Första stycket anger inom vilka offentligt bedrivna verksamheter den som erbjuds en anställning skall lämna ett registerutdrag ur det belastningsregister som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Genom att endast den som erbjuds en anställning skall lämna registerutdrag markeras att inte alla sökande måste lämna registerutdrag utan endast den som arbetsgivare under urvalsprocessen kommit fram till är den lämpligaste. ...

2 §  Den som erbjuds en anställning av en enskild fysisk eller juridisk person som bedriver sådan verksamhet som godkänts enligt 2 a kap. 13 §, 2 b kap. 7 § samt 9 kap.2 och 5 §§skollagen (1985:1100) eller som har ingått ett avtal om sådan verksamhet som avses i 2 a kap. 5 § andra stycket och 2 b kap. 2 § tredje stycket samma lag, ska lämna ett sådant registerutdrag som avses i 1 § första stycket denna lag till den som erbjudit anställningen.

[S2]Den som inte har lämnat ett registerutdrag enligt första stycket får inte anställas.

[S3]Första och andra styckena gäller även anställningar hos den som efter regeringens medgivande enligt lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan får bedriva undervisning för skolpliktiga barn samt anställningar inom verksamhet som bedrivs av en enskild huvudman för en riksinternatskola som enligt 10 kap.skollagen (1985:1100) anordnar utbildning som motsvarar grundskolan. Lag (2009:339).

Prop. 1999/2000:123: Första stycket visar att den som erbjuds en anställning inom vissa angivna enskilt bedrivna verksamheter skall, på samma sätt som framgår av 1 § första stycket, lämna ett registerutdrag.

Av andra stycket framgår att även för enskilt bedriven verksamhet gäller att den som inte har lämnat ett registerutdrag inte får anställas.

Tredje stycket innebär att reglerna om registerkontroll som anges i första och andra styckena även kommer att gälla ...

2 a §  Ett sådant registerutdrag som avses i 1 § första stycket ska lämnas även av den som

 1. erbjuds eller tilldelas arbete inom sådan verksamhet som avses i 1 eller 2 § under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsförhållande inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten eller anställning inom annan kommunal verksamhet,
 2. under utbildning till en lärarexamen enligt högskolelagen (1992:1434) eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildningen inom sådan verksamhet som avses i 1 eller 2 §, eller
 3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats för arbetspraktik eller annan programinsats inom sådan verksamhet som avses i 1 eller 2 §.

[S2]Registerutdraget ska lämnas till den inom verksamheten som beslutar om att anlita eller ta emot någon på ett sådant sätt som avses i första stycket. Den som inte har lämnat ett sådant registerutdrag får inte anlitas eller tas emot i verksamheten på ett sådant sätt. Lag (2008:53).

Prop. 2007/08:28: I paragrafen, som är ny, anges de ytterligare personkategorier som ska omfattas av lagen utöver de som framgår av 1 och 2 §§. Den första punkten avser till att börja med personer som genom anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver förskoleverksamhet, skola eller skolbarnsomsorg erbjuds eller tilldelas arbete inom en sådan verksamhet. Därmed avses anställda hos företag som sköter stödfunktioner som t.ex. städning, fastighetsskötsel eller skolskjuts på entreprenad, liksom anställda ...

3 §  Trots bestämmelserna i 1-2 a §§ får den som inom ett år erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på ett sådant sätt som avses i 2 a § delta i verksamheten anställas, anlitas eller tas emot utan att han eller hon lämnat ett registerutdrag enligt 1 § första stycket. Lag (2008:53).

Prop. 2007/08:28: Paragrafen har ändrats på så sätt att även de personkategorier som avses i den nya 2 a § undantas från bestämmelserna om registerkontroll vid ett förnyat erbjudande om deltagande i verksamheten inom ett år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna Övergångsbestämmelserna innebär att redan anställda hos bemanningsföretag eller t.ex. städföretag inte omfattas av de nya bestämmelserna. Studenter som redan har antagits till en lärarutbildning eller berörda utbildningar inom kommunal ...

Prop. 1999/2000:123: I paragrafen, som har utformats enligt Lagrådets förslag (se 4 § i Lagrådets yttrande), anges som undantag från bestämmelserna i 1 och 2 §§ att den som erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare får anställas utan att han eller hon lämnar ett registerutdrag. Undantaget

gäller under förutsättning att erbjudandet sker inom ett år från det att ...

4 §  På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det återlämnas i original.

Prop. 1999/2000:123: Paragrafen innebär att ett registerutdrag skall återlämnas i original på begäran av den som lämnat det. Förslaget har behandlats i avsnitt 7.1.

5 §  Bestämmelser om tillsyn och återkallande av tillstånd eller godkännande finns i skollagen (1985:1100).

Prop. 1999/2000:123: Paragrafen har utformats efter Lagrådets förslag (se 7 § i Lagrådets yttrande) och utgör en hänvisning till att bestämmelser om tillsyn och återkallande av tillstånd och godkännande beträffande enskild verksamhet finns i skollagen (1985:1100). Tillsynen av enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg regleras i 2 a kap. 15 § skollagen. Tillsynen av verksamhet ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Förarbeten
Rskr. 2000/01:6, Prop. 1999/2000:123, Bet. 2000/01:UbU4
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2008:53) om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på
  1. den som efter ikraftträdandet anställs hos någon som genom avtal med den som bedriver verksamhet som avses i 1 och 2 §§ utför eller kommer att utföra uppdrag i sådan verksamhet,
  2. den som efter ikraftträdandet anställs hos en kommun inom en nämndförvaltning som utför eller kommer att utföra uppdrag i sådan verksamhet som avses i 1 §,
  3. en enskild person som efter ikraftträdandet ingår avtal om utförande av uppdrag i sådan verksamhet som avses i 1 och 2 §§,
  4. den som efter ikraftträdandet antas till högskoleutbildning eller kommunal vuxenutbildning där en del av utbildningen är förlagd till verksamhet som avses i 1 och 2 §§, och
  5. den som efter ikraftträdandet anvisas deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program som innebär arbete i sådan verksamhet som avses i 1 eller 2 §.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:132, Prop. 2007/08:28, Bet. 2007/08:UbU4
Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:339 ) om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Förarbeten
Rskr. 2008/09:220, Prop. 2008/09:115, Bet. 2008/09:UbU11
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2010:801

Omfattning
upph.