Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-06-28
Ändring införd
SFS 2001:589 i lydelse enligt SFS 2023:156
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Förordning (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.
Förordning (1996:1298) om aviseringsregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-05

Definitioner

1 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Förordning (2003:1024).

Skyldighet att behandla uppgifter

/Upphör att gälla U: 2023-05-01/

2 §  När en person folkbokförs eller när ändring sker av någon uppgift som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet skall uppgift om detta registreras i databasen. Förordning (2003:1024).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

2 §  När en person folkbokförs eller när ändring görs av någon uppgift som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska uppgift om detta registreras i folkbokföringsdatabasen. Förordning (2023:156).

 • RÅ 2008:82:Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i folkbokföringsregistret antecknas som ett registrerat partnerskap.
 • RÅ 2002:93:En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts ha rätt att få uppgift om det utländska medborgarskapet registrerad i folkbokföringsdatabasen eller intagen i personbevis.
3 § Har upphävts genom förordning (2003:1024).

/Upphör att gälla U: 2023-05-01/

Uppgifter som får behandlas i databasen

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

Uppgifter som får behandlas i folkbokföringsdatabasen

4 §  För handläggning av ärenden får i databasen behandlas uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och andra ärendeuppgifter om den person som ärendet rör.

[S2]För handläggning av sådana ärenden som avses i 1 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) får behandlas uppgifter om personer som inte är eller har varit folkbokförda.

[S3]Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt första och andra styckena. Förordning (2011:1139).

5 §  Med annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen enligt 2 kap. 3 § 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet avses annan vuxen person än förälder eller vårdnadshavare hos vilken ett barn under 18 år är bosatt. Förordning (2003:1024).

5 a §  Vilket distrikt som enligt 2 kap. 3 § 7 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska anges för en person avgörs av den personens belägenhetsadress på den fastighet där personen är folkbokförd med stöd av 6 § folkbokföringslagen (1991:481). Med distrikt avses här detsamma som i 2 § förordningen (2015:493) om distrikt. Förordning (2015:494).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

Analys- och urvalsdatabasen

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

5 b §  Skatteverket ska ha rutiner för utformningen av urvalsmodeller och användandet av sökbegrepp i analys- och urvalsdatabasen. Förordning (2023:156).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

5 c §  I databasen får sådana uppgifter behandlas som ska lämnas av andra myndigheter till Skatteverket för kontroll av uppgifter i folkbokföringsverksamheten. Uppgifter om fastigheter, byggnader, lagfarter och tomträtter får också behandlas. Förordning (2023:156).

Underrättelser från Skatteverket

6 §  Statistiska centralbyrån ska underrättas när registrering har skett beträffande

 1. födelse av dödfött barn,
 2. adoption,
 3. avregistrering som försvunnen,
 4. invandring eller utvandring, eller
 5. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är bosatt hos.

[S2]Underrättelse enligt första stycket 1 ska lämnas snarast. I övrigt ska underrättelse lämnas vid tidpunkt som Skatteverket bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån. Förordning (2013:809).

/Upphör att gälla U: 2023-05-01/

7 §  Socialnämnden ska snarast underrättas när

 1. ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) och faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till barnet inte följer av 1 kap. 1 §, 9 § första stycket eller 11 a §föräldrabalken eller annan lag,
 2. gemensam vårdnad om barn har registrerats efter en anmälan enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken,
 3. ett barn saknar registrerad vårdnadshavare, eller
 4. sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i databasen.

Om modern vid barnets födelse är myndig och folkbokförd, inträder skyldigheten att enligt första stycket 1 underrätta socialnämnden om att ett barn har folkbokförts först 15 dagar efter barnets födelse, förutsatt att faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till barnet då inte har fastställts.

Underrättelse enligt första och andra styckena ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, till socialnämnden i den kommun där barnet har fötts. Förordning (2021:1050).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

7 §  Socialnämnden ska snarast underrättas när

 1. ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) och faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till barnet inte följer av 1 kap. 1 §, 9 § första stycket eller 11 a §föräldrabalken eller annan lag,
 2. gemensam vårdnad om barn har registrerats efter en anmälan enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken,
 3. ett barn saknar registrerad vårdnadshavare, eller
 4. sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i folkbokföringsdatabasen.

[S2]Om modern vid barnets födelse är myndig och folkbokförd, inträder skyldigheten att enligt första stycket 1 underrätta socialnämnden om att ett barn har folkbokförts först 15 dagar efter barnets födelse, förutsatt att faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till barnet då inte har fastställts.

[S3]Underrättelse enligt första och andra styckena ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, till socialnämnden i den kommun där barnet har fötts. Förordning (2023:156).

8 §  Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska underrättas när registrering skett beträffande

 1. adoption, eller
 2. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är bosatt hos. Förordning (2009:1191).

9 §  Socialstyrelsen skall underrättas när uppgift om ingivare och utfärdare av dödsbevis registrerats.

10 §  Närmare föreskrifter om innehållet i underrättelser som avses i 6-9 §§ meddelas av Skatteverket efter samråd med berörda centrala myndigheter. Förordning (2003:1024).

Personbevis

/Upphör att gälla U: 2023-05-01/

11 §  Formulär för personbevis och andra utdrag ur databasen fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:1024).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

11 §  Formulär för personbevis och andra utdrag ur folkbokföringsdatabasen fastställs av Skatteverket. Förordning (2023:156).

 • RÅ 2002:93:En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts ha rätt att få uppgift om det utländska medborgarskapet registrerad i folkbokföringsdatabasen eller intagen i personbevis.
12 § Har upphävts genom förordning (2015:910).
12 a § Har upphävts genom förordning (2015:910).

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

/Upphör att gälla U: 2023-05-01/

13 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter ur databasen som avses i 2 kap. 3 § första stycket samma lag lämnas ut till Svenska kyrkan. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2015:910).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

13 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket samma lag lämnas ut från folkbokföringsdatabasen till Svenska kyrkan. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2023:156).

14 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige lämnas till central registreringsmyndighet för folkbokföring i det nordiska land personen är medborgare i. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2015:910).

/Upphör att gälla U: 2023-05-01/

14 a §  Uppgifter i databasen får lämnas ut till arbetslöshetskassorna vid en underrättelse enligt 3 § lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2022:1079).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

14 a §  Uppgifter i folkbokföringsdatabasen får lämnas ut till arbetslöshetskassorna vid en underrättelse enligt 3 § lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2023:156).

15 §  Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne på medium för automatiserad behandling.

[S2]Uppgifter om en annan person än den enskilde själv får lämnas ut till den enskilde på medium för automatiserad behandling om uppgiften ingår i

 • en handling i ett ärende som avser den enskilde, eller
 • ett personbevis eller motsvarande utdrag som avser den enskilde eller ett barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för.

[S3]Enstaka uppgifter om annan person får även i övrigt lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling.

[S4]Ett utlämnande får inte göras om det är olämpligt ur integritetssynpunkt. Förordning (2015:910).

15 a §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1-10 och 13 samma lag lämnas ut om en avliden. Uppgifterna får lämnas till begravningsbyråer, begravningshuvudmän, krematorier, advokater, banker, pensionsbolag, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som på grund av dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2019:815).

Direktåtkomst för enskilda

16 §  Svenska kyrkan får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Förordning (2015:910).

17 §  En enskild får ha direktåtkomst till person- och ärendeuppgifter om sig själv. Vid en sådan direktåtkomst får även medges direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som avser make, barn, förälder eller vårdnadshavare som den enskilde har samband med inom folkbokföringen samt uppgift om dessa personers samband med den enskilde.

[S2]Till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om ett barn under 18 år får även dennes vårdnadshavare ha direktåtkomst. Vid en sådan direktåtkomst får även medges direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om förälder eller vårdnadshavare som barnet har samband med samt uppgift om dessa personers samband med barnet.

[S3]Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första och andra styckena. Förordning (2015:910).

Avgifter

/Upphör att gälla U: 2023-05-01/

18 §  När uppgifter ur databasen lämnas ut för ändamål som avses i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska en avgift tas ut.

När uppgifter ur databasen lämnas ut i andra fall får en avgift tas ut.

Statliga myndigheter, med undantag för affärsverken, är fria från sådana avgifter som avses i första och andra stycket när uppgifter ur databasen lämnas ut genom direktåtkomst eller på medium för automatiserad behandling.

Skatteverket fastställer avgifterna för att lämna ut uppgifter ur databasen. Förordning (2017:494).

/Träder i kraft I: 2023-05-01/

18 §  När uppgifter ur folkbokföringsdatabasen lämnas ut för ändamål som avses i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska en avgift tas ut.

[S2]När uppgifter ur folkbokföringsdatabasen lämnas ut i andra fall får en avgift tas ut.

[S3]Statliga myndigheter, med undantag för affärsverken, är fria från sådana avgifter som avses i första och andra styckena när uppgifter ur folkbokföringsdatabasen lämnas ut genom direktåtkomst eller på medium för automatiserad behandling.

[S4]Skatteverket fastställer avgifterna för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsdatabasen. Förordning (2023:156).

[S5]Verkställighetsföreskrifter

[S6]19 § katteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och denna förordning. Förordning (2003:1024).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister och förordningen (1996:1298) om aviseringsregister upphör att gälla.
 2. Vid utlämnande av uppgifter ur folkbokföringsdatabasen till Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Totalförsvarets pliktverk, Lantmäteriverket och Statistiska centralbyrån med stöd av 12 § denna förordning skall avgift inte tas ut under 2001.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:1024) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Omfattning
upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:944) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:278) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ny 15 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1191) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:745) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2011:254) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:1139) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 4, 12 §§; ny 12 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:809) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:306) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1205) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 12 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:494) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:910) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
upph. 12, 12 a §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:494) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2019:815) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2019-12-15

Förordning (2021:1050) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för underrättelser avseende barn som har fötts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:1079) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ny 14 a §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2023:156) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Omfattning
ändr. 2, 7, 11, 13, 14 a, 18 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraftträder
2023-05-01