Inaktuell version

Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2010:1833
Upphäver
Förordning (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Allmän bestämmelse

1 §  Sjöfartsstöd lämnas enligt denna förordning till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst och för arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

[S2]När det gäller sjömän anställda för arbete ombord på fartyg som bedriver regelbunden persontransport mellan hamnar i Europeiska unionen (EU) lämnas sjöfartsstöd endast i fråga om medborgare i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller sjömän anställda på ro- ro-passagerarfartyg. Med ro-ro-passagerarfartyg avses detsamma som anges i artikel 2 a i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG.

[S3]Beslut om sjöfartsstöd fattas av Trafikverket. Förordning (2010:1833).

Villkor för sjöfartsstöd

2 §  Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade last- och passagerarfartyg under förutsättning att

 • fartyget i sin näringsverksamhet utför transporter av gods eller passagerare,
 • fartyget inte är registrerat i något annat register än det svenska,
 • fartyget huvudsakligen används i utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten,
 • utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt Sjöfartsverkets anvisningar, samt
 • det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift. Förordning (2009:902).

 • HFD 2018:82:Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd.

3 §  Om det finns synnerliga skäl får Trafikverket bifalla en ansökan om sjöfartsstöd även om kravet som ställs i 2 § om att fartyget huvudsakligen ska användas i utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten inte är uppfyllt.

[S2]Om Trafikverket bedömer att beredskapsskäl ska läggas till grund för ett beslut om att bevilja stöd enligt första stycket, ska verket först samråda med Sjöfartsverket. Förordning (2010:1833).

3 a §  Sjöfartstöd får även lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på last- och passagerarfartyg som används i inrikestrafik om trafiken är upphandlad av staten. Fartygen får inte vara registrerade i något annat register än det svenska.

[S2]Sjöfartsstöd lämnas endast till den som har tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift. Förordning (2007:1107).

4 §  Innan sjöfartsstöd lämnas ska Trafikverket ha förklarat arbetsgivaren som stödberättigad enligt 2, 3 eller 3 a §.

[S2]Om Trafikverket finner det uppenbart att det skulle strida mot syftet med sjöfartsstödet att bevilja stöd, får verket avslå en ansökan om en förklaring enligt första stycket trots att de formella kraven är uppfyllda. Förordning (2010:1833).

Sjöfartsstödets storlek

5 §  Sjöfartsstöd lämnas för sjömän med ett belopp som motsvarar det skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) som arbetsgivaren gjort på sjöinkomster samt kostnader för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap.socialavgiftslagen (2000:980) och allmän löneavgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift på dessa inkomster.

Ansökan och beslut

6 §  En arbetsgivare som önskar sjöfartsstöd under ett år ska senast den 1 november året dessförinnan till Trafikverket komma in med en ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd under det kommande kalenderåret. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan ges in vid en senare tidpunkt.

[S2]Trafikverkets beslut att förklara en arbetsgivare berättigad till sjöfartsstöd ska förenas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd. Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Förordning (2010:1833).

7 §  I en ansökan enligt 6 § ska sökanden ange vilka fartyg ansökan omfattar och hur många utbildningsplatser som kan erbjudas på de fartyg ansökan avser. Sökanden ska också ange vilka försäkringar som gäller för fartygen och driften av dessa. Trafikverket får begära de ytterligare uppgifter av sökanden som behövs för prövning av ansökan.

[S2]Trafikverket ska årligen ta ut en avgift på 4 000 kronor för varje fartyg som omfattas av ansökan.

[S3]Om ansökan är ofullständig eller om sökanden inte betalar ansökningsavgift ska Trafikverket förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att ansökan annars inte tas upp till prövning. Om sökanden inte avhjälper bristen inom föreskriven tid ska ansökan avvisas, dock bara om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av ärendet eller om sökanden inte har betalat ansökningsavgift. Förordning (2010:1833).

8 §  Efter en förklaring enligt 6 § beslutas sjöfartsstöd, efter särskild ansökan, per kalendermånad. Den särskilda ansökan om sjöfartsstöd ska ha kommit in till Trafikverket senast sju dagar innan stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto enligt 10 § andra stycket. Trafikverket ska fatta ett preliminärt beslut om det sjöfartsstöd som ska tillgodoföras under månaden.

[S2]Sjöfartsstöd får beviljas även om ansökan kommer in senare än den tid som anges i första stycket. En ansökan ska dock senast ha kommit in inom tre månader efter den månad som stödet avser. Förordning (2010:1833).

9 §  Senast inom sju dagar efter det att stödet krediterats arbetsgivarens skattekonto enligt 10 § andra stycket ska denne komma in med underlag för slutligt fastställande av stödbelopp. Underlaget ska innehålla uppgifter om

 1. den tid som arbetsgivaren bemannat fartyget,
 2. kontant bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner, det skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) som arbetsgivaren gjort samt de avgifter som arbetsgivaren är skyldig att betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
 3. antal avlönade dagar.

[S2]Underlaget ska vara undertecknat av arbetsgivaren samt vara granskat och godkänt av en auktoriserad eller godkänd revisor.

[S3]Om underlaget inte lämnas in inom den tid som anges i första stycket förlorar arbetsgivaren rätt till stödbeloppet, om inte Trafikverket medger annan tid för att ge in underlaget. Förordning (2010:1833).

Hur sjöfartsstödet tillgodoförs arbetsgivaren

10 §  Sjöfartsstöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483). Trafikverket ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

[S2]Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i den månad då preliminärt beslut om stöd fattas enligt 8 §, med undantag för januari då stödet i stället krediteras den 17.

[S3]Om det stödbelopp som slutligt fastställs enligt 9 § är högre än det belopp som fastställts genom det preliminära beslutet ska mellanskillnaden krediteras arbetsgivarens skattekonto i den därpå följande månaden vid de datum som anges i andra stycket. Förordning (2010:1833).

Övriga bestämmelser

11 §  Om någon har fått sjöfartsstöd på felaktiga grunder, inte kommer in med underlag enligt 9 § eller om stöd av annan anledning har betalats ut med för högt belopp ska det som mottagaren fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som ska återbetalas får dras av från stödbelopp som den återbetalningsskyldige därefter har rätt till.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Trafikverket helt eller delvis befria den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldigheten. Förordning (2010:1833).

12 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Trafikverkets preliminära beslut om sjöfartsstöd enligt 8 § får inte överklagas. Förordning (2010:1833).

13 §  Skatteverket ska, på begäran av Trafikverket, lämna ut sådant underlag som är av betydelse för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2010:1833).

14 §  Trafikverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:1833).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001, då förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart skall upphöra att gälla. Den nya förordningen skall tillämpas i fråga om stöd till skatt på sjöinkomst och kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön eller annan ersättning för tiden från och med den 1 oktober 2001.
 2. För år 2001 skall dock en arbetsgivare som under året beviljats stöd enligt förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart anses berättigad till stöd och behöver därför inte ansöka om att förklaras som stödberättigad enligt 6 §.
För år 2002 skall den frist som stadgas i 6 § vara den 15 december 2001.
 1. Äldre föreskrifter gäller i fråga om bidrag till skatt på sjöinkomst och kostnader för socialavgifter avseende lön och annan ersättning för tiden före den 1 oktober 2001 som utbetalas senast den 31 december 2002. Underlag för bidrag enligt äldre föreskrifter skall redovisas till Rederinämnden senast den 31 mars 2003. När det gäller hur arbetsgivaren skall tillgodoföras dessa bidrag skall 10 § första stycket denna förordning tillämpas i stället för 11 § förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart. Förordning (2002:796).
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2002:490) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:796) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 2 §, p 3 övergångs.best.
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2003:1031) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 10, 13 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. En ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd för år 2009 enligt den nya 3 a § skall ges in till Rederinämnden senast den 15 januari 2009.
Omfattning
ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2007:657) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om stöd till skatt på sjöinkomst och kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön eller annan ersättning som betalats ut efter den 1 september 2007.
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 12 §§
CELEX-nr
32002L0084
Ikraftträder
2007-09-01

Förordning (2007:1107) om ändring i förordningen (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 3 a § i 2007:06

Förordning (2009:902) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.
 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om stöd till skatt på sjöinkomst och kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön eller annan ersättning som betalas ut efter den 1 september 2009.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-09-01

Förordning (2010:788) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1833) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
CELEX-nr
32002L0084
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1223) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1462) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 5, 9, 10 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:232) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2018:994) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01