BOLFS 2013:1

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Utgivare: Per Nordström

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter

(BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan

för vissa företag m.m.;

beslutade den 25 mars 2013

Bolagsverket föreskriver med stöd av

– 1 kap. 1 § andra stycket och 2 a § samt 4 kap. 2 a, 2 b och 3 §§

aktiebolagsförordningen (2005:559),

5 kap. 3 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse,

7 kap. 1 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257),

2, 2 a, 27, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar,

19 a § bostadsrättsförordningen (1991:630),

14 a § förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt,

4, 4 a-4 c §§handelsregisterförordningen (1974:188), och

1, 2, 12 a-12 c och 19 a §§ förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

att 1 och 5 §§ Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan

och anmälan för vissa företag m.m. ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde

1 §1Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till Bolagsverket

enligt

aktiebolagslagen (2005:551),

aktiebolagsförordningen (2005:559),

sparbankslagen (1987:619),

– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

– förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse,

försäkringsrörelselagen (2010:2043),

försäkringsrörelseförordningen (2011:257),

– lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

– förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar,

– lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

bostadsrättslagen (1991:614),

bostadsrättsförordningen (1991:630),

– lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

– förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt,

handelsregisterlagen (1974:157),

handelsregisterförordningen (1974:188),

– lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

BOLFS 2013:1

Utkom från trycket

den 2 maj 2013

1 Senaste lydelse BOLFS 2009:4

– förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.,

– lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, och

– förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt

samarbete.

5 §2 Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

1. genom de elektroniska tjänster som anges på Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se

eller på webbplatsen www.verksamt.se,

2. till verkets elektroniska mottagningstjänster för handlingar som ges in enligt de författningar

som anges i 1 §, och

3. i sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och bevara handlingarna

och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten i enlighet med avsnitt

4.14 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den

utkom från trycket i verkets författningssamling.

På Bolagsverkets vägnar

ANNIKA BRÄNSTRÖM

Gunnel Wadsten

2 Senaste lydelse BOLFS 2009:3