BOLFS 2008:1

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

1 Lydelse av 1 kap. 2 a § och 4 kap. 2 a och 2 b §§ samt senaste lydelse av 1 kap. 1 § och 4 kap. 3 § enligt förordningen SFS 2006:503.

2 Lydelse enligt förordningen SFS 2007:1468.

3 Lydelse enligt förordningen SFS 2007:1469.

4 Lydelse enligt förordningen SFS 2008:104.

5 Lydelse enligt förordningen SFS 2008:105.

6 Lydelse enligt förordningen SFS 2008:107.

7 Lydelse enligt förordningen SFS 2008:108.

8 Lydelse enligt förordningen SFS 2008:109.

Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och

anmälan för vissa företag m.m.;

beslutade den 1 april 2008.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av

– 1 kap. 1 § andra stycket och 2 a § samt 4 kap. 2 a, 2 b och

3 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559)1,

5 kap. 3 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse2,

51 b § försäkringsrörelseförordningen (1982:790)3,

2, 2 a, 27, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar4,

19 a § bostadsrättsförordningen (1991:630) 5,

14 a § förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt6,

4, 4 a-4 c §§handelsregisterförordningen (1974:188) 7, och

1, 2, 12 a-12 c och 19 a §§ förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. 8

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till

Bolagsverket enligt

aktiebolagslagen (2005:551),

– aktiebolags förord ning en (2005:559),

sparbankslagen (1987:619),

– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

– förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse,

försäkringsrörelselagen (1982:713),

försäkringsrörelseförordningen (1982:790),

– lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

– förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar,

– lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

bostadsrättslagen (1991:614),

bostadsrättsförordningen (1991:630),

– lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

– förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt,

handelsregisterlagen (1974:157),

handelsregisterförordningen (1974:188),

– lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., och

– förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

1

Lydelse av 1 kap. 2 a § och 4 kap. 2 a och 2 b §§ samt senaste lydelse av 1

kap. 1 § och 4 kap. 3 § enligt förordningen SFS 2006:503.

2

Lydelse enligt förordningen SFS 2007:1468.

3

Lydelse enligt förordningen SFS 2007:1469.

4

Lydelse enligt förordningen SFS 2008:104.

5

Lydelse enligt förordningen SFS 2008:105.

6

Lydelse enligt förordningen SFS 2008:107.

7

Lydelse enligt förordningen SFS 2008:108.

8

Lydelse enligt förordningen SFS 2008:109.

BOLFS 2008:1

Utkom från trycket

den 10 april 2008

Be grepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i e-nämndens

grundläggande vägledning för myndigheternas använd ning av e-legitimationer och elektroniska

underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Elektroniska underskrifter

3 § Ansökningar, anmälningar och handlingar, som ska bifogas en ansökan eller en anmälan enligt de

författningar som anges i 1 § och som ges in i form av elektroniska original ska vara undertecknade

med en eller, i förekommande fall, flera sådana e-legi tima tioner som uppfyller kraven i avsnitt 5.9

e-nämndens grund läggande väg ledning för myndigheternas användning av e-legitima tioner och

elek tron iska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Detsamma gäller för bestyrkanden av elektroniska original, elektroniska avskrifter och

elektroniska kopior.

Beteckning

Betydelse

Elektronisk

underskrift

En avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om

kvalificerade elektroniska signaturer. Här avses även sådana

avancerade elektroniska signaturer som har upprättats med stöd av en

e-legi tima tion som inte uppfyller kraven enligt 3 §

Elektroniskt

undertecknad

Försedd med en elektronisk underskrift

Elektroniskt original

En elektronisk handling med en elektron isk underskrift

Elektronisk avskrift

En elektronisk handling som återger texten i

1. en traditionell originalhandling med uppgift om vem eller vilka som

har undertecknat originalet, eller

2. ett elektroniskt original, utan elektronisk underskrift i kontrollerbar

form, med uppgift om vem eller vilka som har undertecknat det

elektroniska originalet

Elektronisk kopia

En elektronisk handling som återger en traditionell originalhandling

så att text och utseende visas, så som i förlagan, med bl.a.

underskrifter avbildade (exempel; en skannad bild av en undertecknad

pappersurkund)

Bestyrkt elektroniskt

original

Ett elektroniskt original som försetts med ett elektroniskt undertecknat

intyg om att under skrift en är äkta. Intyget ska ha undertecknats med en

e-legitimation som upp fyller kraven i 3 §

Bestyrkt elektronisk

avskrift

En elektronisk avskrift som försetts med ett elektroniskt undertecknat

intyg om att avskriften överensstämmer med originalet. Intyget ska ha

undertecknats med en e-legi tima tion som uppfyller kraven i 3 §

Bestyrkt elektronisk

kopia

En elektronisk kopia som har försetts med ett elektroniskt undertecknat

intyg om att kopian överensstämmer med originalet. Intyget ska ha

undertecknats med en e-legi timation som uppfyller kraven i 3 §

Definitioner

2 § Följande beteckningar an vänds med nedan angiven betydelse.

Elektroniska bestyrkanden

4 § Elektroniska bestyrkanden enligt dessa föreskrifter ska ha följande lydelse, om inte annat följer

av det sammanhang där bestyrkandet ska ske.

Elektronisk ingivning till elektronisk mottagningstjänst

5 § Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

1. genom de elektroniska tjänster som finns på Bolagsverkets webbplats

www.bolagsverket.se

eller på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats

www.foretagsregistrering.se

,

2. till verkets elektroniska mottagningstjänster för handlingar som ges in enligt de författningar

som anges i 1 §, och

3. i sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och bevara handlingarna

och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten i enlighet med avsnitt

4.15 e-nämndens grund läggande väg ledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elek tron iska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Föreläggande att komplettera

6 § Bolagsverkets mottagningstjänst enligt 5 § 3 är konstruerad så att samtliga elektroniska

handlingar och elektroniska underskrifter måste vara läsbara och kunna hanteras elektroniskt. Om

en sådan handling eller underskrift har en brist så att Bolagsverket inte kan hantera den elektroniskt

får verket förelägga sökanden att på nytt ge in en fullständig försändelse i

1. elektronisk form i enlighet med 3 – 5 §§, eller

2. traditionell form på papper; jfr 10 § tredje stycket förvaltnings lagen (1986:223).

Ett sådant föreläggande grundas på vad som kommit fram vid Bolagsverkets bedömningar eller

kontroller, bl.a. enligt avsnitten 5.14–5.18 och 6.2 e-nämndens grundläggande väg ledning för

myndigheternas användning av e-legitimationer och elek tron iska under skrift er (e-nämnden 04:02)

i gällande lydelse den 9 juni 2004

.

Typ av bestyrkande

Lydelse

Bestyrkt elektronisk avskrift

Jag intygar att innehållet i denna elektroniska handling

överensstämmer med originalet och att originalet

undertecknats av den eller de personer som enligt lag ska

underteckna handlingen

Bestyrkt elektronisk kopia

Jag intygar att denna elektroniska kopia överensstäm mer

med originalet

Föreskrifter om form för handlingar

7 § Handlingar enligt de författningar som anges i 1 §, som ges in elek tron iskt till Bolagsverket,

ska ha följande form.

Handling som enligt första stycket ska ges in i bestyrkt elektronisk avskrift får också ges in i

form av en bestyrkt elektronisk kopia om en elektronisk tjänst som anges i 5 § stöder detta.

8 § Om en handling av en typ som inte regleras i 7 § ska ges in enligt 3 – 5 §§ och handlingen

ska vara undertecknad får den ges in i form av

1. ett elektroniskt original med en elektronisk underskrift som stöds av en e-legi timation som

uppfyller kraven enligt 3 §,

2. en bestyrkt elektronisk kopia, eller

3. en bestyrkt elektronisk av skrift.

Behöver en handling som avses i första stycket inte vara undertecknad får den ges in

elektroniskt, utan elektronisk underskrift eller elektroniskt bestyrkande, i det format som anges

i 5 § 3.

9 § Handlingar som enligt 7 § första stycket får ges in i form av en bestyrkt elektronisk avskrift

får ges in även i form av ett bestyrkt elektroniskt original om handlingen upprättats i form av ett

elektroniskt original men undertecknats med stöd av en e-legitimation som inte uppfyller kraven

enligt 3 §.

Ett bestyrkande enligt första stycket skall ha följande lydelse: Jag intygar att det elektroniska

originalet är äkta.

Handlingar som endast får ges in i form av ett elektroniskt original får inte ges in i form av

ett bestyrkt elektroniskt original.

- - -

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på

den utkom från trycket i verkets författningssamling och tillämpas i fråga om anmälningar

och ansökningar som gjorts från och med den 1 april 2008. Genom författningen upphävs

Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:5) om elektronisk ansökan och anmälan enligt

handelsregisterförordningen och (BOLFS 2006:4) om elektronisk ansökan och anmälan enligt

aktiebolagslagen m.m.

Bolagsverket

PER NORDSTRÖM

Sven-Ove Sjölén

Typ av handling enligt 1 §

Elektroniskt

original

Bestyrkt elektronisk av-

skrift

Anmälan, ansökan, för säkran på heder och

samvete samt intyg och yttrande som ska ges

in i origi nal

X

Handling som ska ges in i bestyrkt kopia

X

X