Inaktuell version

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-07-04
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2008:656
Upphäver
Förordning (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om verkställighet av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

[S2]Vad som sägs om landsting i denna förordning gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

Inskränkningar i läkemedelsförmånerna

2 §  Läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får inte avse större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek för 90 dagar saknas, närmast större förpackning. Detta gäller dock inte varor som avses i 18 § 1 nämnda lag.

[S2]Ett läkemedel eller en annan vara som har förskrivits får inte förskrivas på nytt så länge förskrivningen fortfarande är giltig, om syftet enbart är att få läkemedlet eller varan utlämnat på förmånligare villkor.

[S3]Om det finns särskilda skäl får dock läkemedelsförmånen avse en större mängd läkemedel och andra varor än vad som sägs i första stycket. Förordning (2006:1118).

3 §  En ny ettårsperiod enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. kan inte påbörjas förrän föregående ettårsperiod har gått till ända, om inget annat följer av 3 a § denna förordning. Förordning (2006:1118).

3 a §  Om den mängd läkemedel eller andra varor som expedieras avser en större mängd än vad som sägs i 2 § första stycket, skall de läkemedel och andra varor som är avsedda att tillgodose tid efter det att den ettårsperiod som avses i 5 § andra stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. beräknas ha löpt ut, omfattas av en kostnadsreducering. Kostnadsreduceringen skall beräknas på en ny sådan ettårsperiod, räknad från den första dagen efter att föregående ettårsperiod beräknas ha löpt ut. Förordning (2006:1118).

Arbetsplatskod

4 §  Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 §2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod.

[S2]Landstinget får i övrigt besluta om utformning och fördelning av arbetsplatskod för den som har sin arbetsplats inom landstingets område.

[S3]Om landstinget finner att den sökande inte har rätt till arbetsplatskod skall ärendet överlämnas till Socialstyrelsen för prövning.

[S4]En arbetsplatskod gäller endast så länge förutsättningarna i första stycket är uppfyllda. Förordning (2006:1118).

Receptfria läkemedel

5 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ett visst receptfritt läkemedel eller en viss grupp av sådana läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna. Förordning (2008:656).

Andra varor än läkemedel

6 §  Den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gäller när ett barn lider av någon av de sjukdomar som anges i bilagan till denna förordning.

[S2]Läkemedelsverket skall upprätta en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsättningen. Verket skall också ange vilken specialistkompetens som skall krävas för att läkare skall vara behöriga att förskriva sådana livsmedel.

7 §  En sådan förskrivning av livsmedel som avses i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., skall göras på livsmedelsanvisning.

[S2]På livsmedelsanvisningen skall det anges hur många gånger förskrivningen får expedieras. Förskrivningen får för varje expedition avse högst den mängd livsmedel som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar.

8 §  En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 18 §2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt i 3 d och 18 c §§hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall göras på ett hjälpmedelskort.

[S2]På hjälpmedelskortet skall det anges en sådan arbetsplatskod som avses i 4 §. Det skall också anges hur många gånger förskrivningen får expedieras. Förordning (2006:1118).

Handläggning m.m.

9 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska meddela beslut inom 180 dagar från det att en fullständig ansökan om att ett läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedelsförmånerna kom in till myndigheten.

[S2]Ett beslut om höjning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska meddelas inom 90 dagar från det att ansökan kom in till myndigheten. Om de uppgifter som lämnats till stöd för ansökan är otillräckliga, ska myndigheten snarast underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs och fatta sitt beslut inom 90 dagar efter att dessa kompletterande uppgifter tagits emot. Om antalet ansökningar är mycket stort, kan tidsfristen förlängas endast en gång med ytterligare 60 dagar. Sökanden ska informeras om en sådan förlängning innan fristen löpt ut.

[S3]Om inget beslut meddelas inom den tid eller de tider som anges i andra stycket har sökanden rätt att verkställa den begärda prishöjningen fullt ut.

[S4]Ett beslut om sänkning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska meddelas så snart det är möjligt. Förordning (2008:656).

10 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska offentliggöra en förteckning över de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna samt uppgifter om vilka priser som får tas ut för dessa produkter. Denna förteckning och dessa uppgifter ska minst en gång per år överlämnas till Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (2008:656).

Giltighet av recept m.m.

11 §  En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Det skall framgå av förskrivningen hur många gånger den får expedieras.

[S2]Förskrivningar som avses i 7 och 8 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.

[S3]Vid varje expedition skall apotekets namn och dagen för expeditionen anges på förskrivningen. För att varorna skall omfattas av läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får förskrivningen expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att tillgodose. Förskrivningen får dock expedieras dessförinnan om det finns särskilda skäl till detta.

[S4]Vid expedition av en förskrivning skall en verifikation upprättas över utlämnandet. En verifikation skall innehålla uppgifter om vad som förskrivits och vad som lämnats ut. Apoteket får behålla förskrivningen såvida inte kunden begär att den skall lämnas till denne. Förskrivningen eller kopia av denna utgör apotekets verifikation. Förordning (2006:1118).

12 § Har upphävts genom förordning (2007:255).

Utlämnande från apotek

13 §  Läkemedel eller andra varor som avses i 5, 19 eller 20 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får i brådskande fall lämnas ut trots att förskrivningen inte har gjorts på föreskriven blankett. I sådant fall skall den som förskriver intyga att det är ett brådskande fall samt lämna de uppgifter som skulle ha lämnats, om den föreskrivna blanketten hade använts.

[S2]En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras endast en gång. Apoteket skall behålla handlingen som sin verifikation eller dokumentera uppgifterna och behålla dessa som sin verifikation.

14 §  Vid expedition av en förskrivning som behålls av apoteket skall, om kunden begär det, apoteket lämna denne en kopia av handlingen. På denna handling skall anges att den inte gäller för expedition. Förordning (2006:1118).

15 §  Vid varje expeditionstillfälle skall apoteket tillhandahålla ett särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat för varor som omfattas av läkemedelsförmånerna. Apoteket skall vidta även de övriga åtgärder som behövs för att kunden skall få läkemedelsförmåner. Förordning (2006:1118).

Apotekets rätt till ersättning

16 §  Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. lämnats ut kostnadsfritt eller med kostnadsreducering från apoteket mot förskrivning, har Apoteket Aktiebolag rätt att få ersättning av det landsting som avses i 22 § samma lag med ett belopp som motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduceringen.

[S2]Ersättning skall betalas i efterhand, varvid ersättning som hänför sig till en viss månad skall betalas den första vardag, som inte är lördag i den andra månaden därefter. I övrigt skall ersättning betalas på det sätt landstingen och Apoteket Aktiebolag kommer överens om.

Verifikationer

17 §  De handlingar som enligt denna förordning utgör apotekets verifikationer skall förvaras i tre år från den dag Apoteket Aktiebolag begärde ersättning för dem.

[S2]Verifikationerna skall på begäran av ett landsting överlämnas till dessa för granskning.

18 §  Landstinget får granska ersättningsanspråk enligt 16 § samt kontrollera att läkemedel och andra varor som lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt pris omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Fastställande av blanketter

19 §  Läkemedelsverket ska, efter samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och landstingen, fastställa blanketter som avses i 7 och 8 §§. Förordning (2008:656).

  • LVFS 2012:1: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
  • LVFS 2007:8: Läkemedelsverkets föreskrifter om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort

Överklagande

20 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ytterligare föreskrifter

21 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Socialstyrelsen får dock meddela föreskrifter om arbetsplatskoder samt om verkställighet av 18 § 2 och 19 § samma lag. Förordning (2008:656).

Bilaga

Förteckning över sådana sjukdomar som berättigar till prisnedsättning av livsmedel enligt 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Chron's sjukdom

Fenylketonuri

Galaktosemi

Glutenintolerans

Komjölksproteinintolerans

Kort tunntarm

Laktosintolerans (medfödd och sekundär)

Kronisk njurinsufficiens

Sojaproteinintolerans

Ulcerös colit

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

CELEX-nr
31989L0105
Ikraftträder
2002-10-01

Förordning (2002:726) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-10-01

Förordning (2002:765) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2002 men tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2002. Beslut om försäljningspris för receptfria läkemedel som Riksförsäkringsverket har fattat enligt lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. gäller fortfarande.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-11-15

Förordning (2003:187) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2006:1118) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:255) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:656) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 5, 9, 10, 19, 21 §§
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:633) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16 §§; nya 4 a, 12 §§, rubr. närmast före 4 a, 12 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:1381) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:1036) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:466) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 12 §; nya 4 b, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:974) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 13, 21 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:343) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2017:28) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ny 4 c §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:90) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-04-01

(2018:490) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr 4 c §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:997) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01