Upphävd författning

Förordning (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
SFS 2003:1125 i lydelse enligt SFS 2006:1317
Ikraft
2004-01-01
Upphäver
Förordning (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Verksamhetens mål

1 §  Djurskyddsmyndighetens mål är att säkerställa ett gott djurskydd.

Uppgifter

2 §  Djurskyddsmyndigheten skall, som central förvaltningsmyndighet inom djurskyddsområdet, särskilt

 • följa och utvärdera tillämpningen av djurskyddslagen och, vid behov, föreslå ändringar av lagen eller av bestämmelser utfärdade med stöd av lagen,
 • hålla regeringen informerad om den nationella utvecklingen inom djurskyddsområdet,
 • i enlighet med bemyndigande i lag eller förordning meddela föreskrifter inom sitt verksamhetsområde,
 • vägleda, utbilda och stödja övriga kontrollmyndigheter, inklusive de av Livsmedelsverket anställda officiella veterinärerna och officiella assistenterna,
 • genom information öka kunskapen om djurskyddslagstiftningen hos myndigheter, djurhållare och allmänhet,
 • lämna stöd till utveckling av djurskyddsfrämjande åtgärder,
 • främja utveckling av alternativa metoder till djurförsök, särskilt genom att lämna stöd till sådana metoder,
 • samordna och planera frågor som rör djurskydd och djurförsök,
 • bistå regeringen i det nationella och det internationella arbetet med djurskyddsfrågor. Förordning (2006:849).

2 a §  Djurskyddsmyndigheten skall inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket med underlag till den samlade kontrollplan och den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Underlaget skall utarbetas i enlighet med artiklarna 42 och 43 respektive artikel 44 i samma förordning. Förordning (2006:849).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Djurskyddsmyndigheten med undantag för 17 §. Förordning (2006:1317).

Myndighetens ledning

4 §  Djurskyddsmyndighetens generaldirektör är chef för myndigheten.

5 §  Vid myndigheten finns en styrelse. Styrelsen består av generaldirektören och högst åtta andra ledamöter.

6 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt.

Myndighetens organisation

7 §  Djurskyddsmyndigheten bestämmer själv sin organisation med undantag för vad som anges i 7 a och 8 §§. Förordning (2006:849).

Djurförsöksetiska nämnder

7 a §  Inom myndigheten finns det djurförsöksetiska nämnder. De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om nämndernas organisation och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (1988:539). Förordning (2006:849).

Rådgivande organ

8 §  Vid Djurskyddsmyndigheten skall det finnas

 • ett djurskyddsråd,
 • ett råd för utveckling av alternativa metoder till djurförsök, och
 • ett råd för alternativa behandlingsmetoder.

[S2]Råden skall bestå av högst tolv ledamöter vardera, varav en är representant för myndigheten. Råden skall vara allsidigt sammansatta och innefatta representanter för myndigheter och organisationer. Djurskyddsmyndigheten utser ledamöter och ordförande för en bestämd tid. För viss fråga eller visst uppdrag kan ytterligare personer tillfälligt adjungeras till råden.

9 §  Vid arbete inom försöksdjurssektorn skall Djurskyddsmyndigheten efter samråd med Vetenskapsrådet och Statens veterinärmedicinska anstalt få biträde av dessa myndigheter.

Medel för utveckling

10 §  Djurskyddsmyndigheten skall, efter samråd med de myndigheter eller andra organisationer som skall förvalta medel för utveckling som beviljats av Djurskyddsmyndigheten, fastställa villkor för användningen av dessa.

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Djurskyddsmyndigheten.

Överklagande

12 §  Andra beslut av Djurskyddsmyndigheten än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, 35 § verksförordningen (1995:1322) eller andra föreskrifter. Djurskyddsmyndighetens beslut i ärenden om medel för utveckling får inte överklagas. Förordning (2006:1317).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten

Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:849) om ändring i förordningen (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2, 7 §§; nya 2 a, 7 a §§, rubr. närmast före 7 a §
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1317) om ändring i förordningen (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:488

Omfattning
upph.