Inaktuell version

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Version: 2012:435

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2003-09-25
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2012:435
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2003:596 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  Regeringen, Tillväxtverket, länsstyrelser och i förekommande fall samverkansorgan och landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, beslutar om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

[S2]I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av Tillväxtverket och av länsstyrelser, samverkansorgan och landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

[S3]Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

[S4]Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Förordning (2012:435).

2 §  Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken om projekten är förenliga med bestämmelserna i 4–6 §§.

[S2]Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör inte lämnas. Den som trots det avser att lämna ett sådant bidrag ska underrätta regeringen innan beslut fattas. Förordning (2012:435).

3 §  Den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket ska vara förenlig med regionala strategier och program. Innan beslut om bidrag fattas ska Tillväxtverket samråda med berörd länsstyrelse, berört samverkansorgan eller berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. När Tillväxtverket fattat beslut om bidrag ska det berörda organet informeras om detta.

[S2]Den projektverksamhet som finansieras av länsstyrelser, samverkansorgan och landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska bedrivas i enlighet med strategin för länets utveckling. Förordning (2012:435).

Projekt som kan ges bidrag

4 §  Ett projekt får innebära samarbete mellan län. Förordning (2006:1466).

5 §  Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftsstöd.

[S2]Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent av utgifterna för projektet.

[S3]Om Tillväxtverket och minst en annan beslutsfattare enligt denna förordning beslutar om bidrag för samma projekt, får bidrag lämnas med upp till 100 procent av utgifterna för projektet. Varje beslutsfattare får dock besluta om bidrag med högst 50 procent av utgifterna för projektet. Förordning (2009:674).

6 §  Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling, förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2009:674).

Bidragsberättigade utgifter

7 §  Bidrag får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projektet. Förordning (2012:435).

Ansökan

8 §  Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som avser Tillväxtverkets projektverksamhet ges in till verket. En ansökan som avser bidrag inom den projektverksamhet som bedrivs av en länsstyrelse, ett samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ges in till den som ska besluta om bidraget.

[S2]En ansökan ska innehålla uppgifter om

  1. bidragsmottagaren, och
  2. projektet, med en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan.

[S3]Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och jämställdhet.

[S4]Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som Tillväxtverket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller landstinget beslutar. Förordning (2012:435).

Beslut

9 §  Beslut i ett ärende om bidrag för ett projekt ska innehålla

  1. de villkor som förenas med beslutet,
  2. uppgifter om hur projektet ska följas upp och utvärderas,
  3. total finansieringsplan för projektet,
  4. uppgift om hur projektet ska slutrapporteras, och
  5. beslutsmotivering.

[S2]Om beslutet fattas av en länsstyrelse, ett samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska beslutsmotiveringen innehålla en beskrivning av projektets koppling till strategin för länets utveckling. Förordning (2012:435).

10 §  Om någon annan än bidragsmottagaren ska förfoga över projektmedel, ska beslutsfattaren ställa upp villkor för medlens användning som överensstämmer med denna förordning. Förordning (2012:435).

Utbetalning

11 §  Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder ska anses utgöra faktiskt betalda utgifter.

[S2]Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, betala ut en del av beloppet i förskott. Förskott får lämnas endast om bidragsmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av bidragsmottagaren.

[S3]Förskott enligt andra stycket får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock sammanlagt högst 400 000 kronor. Förordning (2012:435).

Tillsyn, uppföljning och återkrav

12 §  Beslutsfattaren skall utöva tillsyn över att bidrag utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Beslutsfattaren skall också svara för en årlig uppföljning av ärendet. Förordning (2006:1466).

13 §  Den som har fattat ett beslut om bidrag för ett projekt får upphäva beslutet helt eller delvis, om

  1. bidragsbeslutet har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden,
  2. bidragsmottagaren har brutit mot de villkor som gäller för beslutet, eller
  3. bidragsmedel har använts i strid mot bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Om ett beslut upphävs sedan bidrag betalats ut till följd av beslutet får beslutsfattaren kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S3]På bidrag som återkrävs skall ränta betalas enligt räntelagen (1975:635). Beslutsfattaren får besluta om lägre ränta om det finns särskilda skäl.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003. Bestämmelserna i 16-23 §§ förordningen (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete, som upphävts genom förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete, gäller dock fortfarande för beslut om regional projektverksamhet som har fattats före ikraftträdandet av denna förordning.
Ikraftträder
2003-11-15

Förordning (2003:1145) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:532) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:1466) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:714) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:158) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 8 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:674) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:1756) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:435) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2012-07-15

Förordning (2015:858) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 6, 11 §§
Ikraftträder
2016-01-12

Förordning (2018:1984) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Omfattning
ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraftträder
2019-01-01