Upphävd författning

Förordning (2004:75) om investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet MF
Utfärdad
2004-02-19
Ändring införd
SFS 2004:75 i lydelse enligt SFS 2012:199
Ikraft
2004-04-01
Upphäver
Förordning (1990:1123) om värdepappersfonder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2004:46) om investeringsfonder.

[S2]Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om investeringsfonder. Förordning (2011:889).

2 §  Finansinspektionen ska på begäran utfärda ett intyg om att en värdepappersfond uppfyller kraven för att vara mottagarfond enligt 1 kap. 1 § första stycket 19 b och c lagen (2004:46) om investeringsfonder. Förordning (2011:889).

3 §  Innan Finansinspektionen avslår ett förvaltningsbolags ansökan om tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska inspektionen samråda med behörig myndighet i bolagets hemland.

[S2]Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om hur många ansökningar som avslagits och skälen för avslag. Förordning (2012:199).

4 §  Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra information om de lagar och andra författningar som gäller för bildande och drift av värdepappersfonder här i landet samt för sådan marknadsföring av andelar i fondföretag som avses 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Informationen ska offentliggöras åtminstone på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna. Förordning (2011:889).

5 §  Om en behörig myndighet begär kompletterande uppgifter om innehållet i ett intyg som Finansinspektionen utfärdat enligt 2 kap. 13 § andra stycket eller 15 a § andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder eller den dokumentation som ett fondbolag lämnat i samband med en ansökan om tillstånd att förvalta ett fondföretag, ska inspektionen besvara begäran inom tio arbetsdagar från det att den togs emot. Förordning (2011:889).

6 §  Finansinspektionen ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifter om uppdragsavtal som avses i 4 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder till behörig myndighet i ett berört fondföretags hemland. Förordning (2011:1052).

7 §  Finansinspektionen ska underrätta Skatteverket om beslut att godkänna att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 21 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

[S2]Finansinspektionen ska också underrätta Skatteverket om beslut av en behörig myndighet att godkänna en gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond är övertagande fond. Förordning (2011:889).

8 §  Bestämmelserna i 912 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier enligt 11 kap.1 § första och andra styckena lagen (2004:46) om investeringsfonder. Förordning (2011:889).

9 §  Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 11 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder ange vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2011:889).

10 §  Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 11 kap.1 § första och andra styckena lagen (2004:46) om investeringsfonder, får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

[S2]Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden. Förordning (2011:889).

11 §  Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

[S2]Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om

 1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
 2. förvärvaren inte är ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller
 3. förvärvaren inte är ett utländskt företag inom EES som
  1. i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i 2, och
  2. står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

[S3]Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut. Förordning (2011:889).

12 §  Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

[S2]Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet. Förordning (2011:889).

13 §  Om Finansinspektionen med stöd av 12 kap. 3 § lagen (2004:46) om investeringsfonder beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en styrelseledamot eller verkställande direktören. Förordning (2011:889).

14 §  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljas enligt 1 kap. 4 § första meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder. Förordning (2012:199).

15 §  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla svårigheter av allmän natur som fondbolag möter vid marknadsföringen av fondandelar i länder utanför EES. Förordning (2012:199).

16 §  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de åtgärder som inspektionen har vidtagit mot förvaltningsbolag enligt 12 kap. 15 § tredje stycket första meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder. Förordning (2012:199).

17 §  Finansinspektionen ska till Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna en förteckning över de banker och kreditmarknadsföretag som fått tillstånd att ge ut säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Vid varje förändring ska en ny förteckning överlämnas. Förordning (2012:199).

18 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om investeringsfonder meddela föreskrifter om

 1. översättning till svenska och engelska språket av information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige,
 2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,
 3. vilka åtgärder som fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 § andra stycket eller 9 § andra stycket 3,
 4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
 5. innehållet i sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
 6. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap.8, 9 och 11 §§,
 7. innehållet i sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första stycket 1 eller 15 § första stycket 1,
 8. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,
 9. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § tredje stycket,
 10. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap.17 och 17 b §§,
 11. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
 12. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,
 13. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap.1516 a §§,
 14. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
 15. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,
 16. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,
 17. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
 18. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
 19. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,
 20. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,
 21. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap.2 § första och andra styckena,
 22. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje stycket,
 23. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
 24. beräkning av exponeringar enligt 5 kap.13 och 14 §§,
 25. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 § första stycket,
 26. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,
 27. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
 28. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap.37 och 46 §§,
 29. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 6 kap. 4 §,
 30. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,
 31. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,
 32. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,
 33. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas, och
 34. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas. Förordning (2012:199).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:75) om investeringsfonder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder.
 3. Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana fondbolag och andra fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder samt beträffande värdepappersfonder och fondföretag som förvaltas av dessa.
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:707) om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2007:585) om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:388) om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

Omfattning
ändr. 1 §; ny 2 §
CELEX-nr
32007L0016
Ikraftträder
2008-07-23

Förordning (2011:889) om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

Omfattning
nuvarande 1, 2 §§ betecknas 14, 13 §§; ändr. den nya 14 §; nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§
CELEX-nr
32010L0044
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1052) om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2012:199) om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

Omfattning
nuvarande 14 § betecknas 18 §; ändr. 3 §; nya 14, 15, 16, 17 §§
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Ändring, SFS 2013:588

Omfattning
upph.