Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
SFS 2005:426 i lydelse enligt SFS 2014:740
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om årsarbetstiden och om lediga dagar på stationeringsorten för flygpersonal inom civilflyget.

[S2]I övrigt gäller bestämmelserna i arbetstidslagen (1982:673) för sådan personal.

Prop. 2004/05:134: Det första stycket anger lagens tillämpningsområde.

De arbetstagare som omfattas av lagen är flygpersonal inom civilflyget. Enligt definitionen i 2 § är detta besättningsmedlemmar som på grund av anställning tjänstgör ombord på ett civilt luftfartyg. Lagen gäller således såväl flyg- som kabinbesättningsmedlemmar.

I lagen används beteckningen luftfartyg trots att i artikel 2.2 i den svenska översättningen av bilagan till flygarbetstidsdirektivet används uttrycket ...

Definitioner

2 §  I denna lag avses med

[S2]flygpersonal inom civilflyget: besättningsmedlemmar som på grund av anställning tjänstgör ombord på ett civilt luftfartyg,

[S3]blocktid: tiden från det att ett luftfartyg lämnar sin parkeringsplats för att lyfta till dess att det står still på anvisad parkeringsplats och alla motorer står stilla,

[S4]beredskapstjänst: tid under vilken besättningsmedlemmen är skyldig att hålla sig beredd att med kort varsel infinna sig på plats för flygtjänstgöring,

[S5]stationeringsort: den ort där besättningsmedlemmen vanligtvis börjar och avslutar en tjänstgöringsperiod eller serie av tjänstgöringsperioder och där arbetsgivaren under normala förhållanden inte ansvarar för inkvartering av besättningsmedlemmen,

[S6]ledig dag: en period om tjugofyra timmar från klockan 00.00 till 24.00 på stationeringsorten utan tjänstgöring eller beredskapstjänst,

[S7]flygarbetstidsdirektivet: rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA).

Prop. 2004/05:134: I detta lagrum meddelas ett antal definitioner. Utöver de definitioner som återfinns i artikel 2 i bilagan till flygarbetstidsdirektivet, lämnas också definitioner för uttrycken beredskapstjänst, stationeringsort, ledig dag samt flygarbetstidsdirektivet. Beträffande ”ledig dag” klarläggs här att med dag avses ett helt dygn från midnatt till midnatt.

Avvikelser genom avtal

3 §  Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får avvikelser göras från 4 och 5 §§. En arbetsgivare, som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att arbetstagaren sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

[S2]Avvikelser enligt första stycket får göras endast under förutsättning att de inte innebär att mindre fördelaktiga villkor skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av flygarbetstidsdirektivet. Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga villkor skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet.

Prop. 2004/05:134: I lagrummet anges att undantag från 4 och 5 §§ får göras under förutsättning att detta bestäms i ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation och att avvikelserna inte innebär att mindre fördelaktiga villkor tillämpas för arbetstagarna än som följer av flygarbetstidsdirektivet. Möjligheterna till avvikelser och förhållandet till de relevanta EG–rättsliga reglerna är utformade på i princip samma sätt som i arbetstidslagen. ...

Begränsning av årsarbetstiden

4 §  Den sammanlagda arbetstiden inklusive viss beredskapstjänst får uppgå till högst 2 000 timmar under ett år. Av denna tid får högst 900 timmar utgöras av blocktid. Årsarbetstiden inklusive beredskapstjänst skall så långt det är möjligt spridas jämnt över det år under vilket årsarbetstiden beräknas.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur beredskapstjänst skall beaktas vid beräkningen av årsarbetstiden.

Prop. 2004/05:134: Här införs direktivets begränsning av den tillåtna årliga sammanlagda arbetstiden, jämte beredskapstjänst, liksom begränsningen av den s.k. blocktiden för samma period.

Begreppet arbetstid har här samma innebörd som i arbetstidslagen, dvs. det innefattar ordinarie arbetstid, övertid, mertid vid deltidsarbete och nödfallsövertid. Begreppet beredskapstjänst har i definitionen i 2 § givits samma innebörd som det har ...

Ledighet på stationeringsorten

5 §  En besättningsmedlem har på stationeringsorten rätt till minst sju lediga dagar per kalendermånad och minst 96 lediga dagar per kalenderår. Dessa lediga dagar skall av arbetsgivaren meddelas i förväg och kan innefatta de viloperioder som följer av lag eller avtal.

[S2]Första stycket skall inte påverka rätten till årlig betald semester enligt semesterlagen (1977:480) eller avtal.

Prop. 2004/05:134: Bestämmelserna följer i sak regeln i artikel 9 första stycket a och b i bilagan till direktivet i den innebörd artikeln har och som kan utläsas av andra språkversioner. Syftet med bestämmelsen är att besättningsmedlemmar skall garanteras en rätt att tillbringa viss ledighet på stationeringsorten. Innebörden av begreppet stationeringsort anges i 2 §.

Tillsyn

6 §  Transportstyrelsen ska se till att denna lag följs och har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]För att utöva tillsynen har Transportstyrelsen rätt att komma in på arbetsställena. Polismyndigheten ska då lämna den handräckning som behövs. Lag (2014:740).

7 §  Transportstyrelsen får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag ska följas. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare. Lag (2013:613).

Prop. 2012/13:143: Ändringen i paragrafen innebär att föreläggande eller förbud förenat med vite får riktas även mot staten som arbetsgivare. Se vidare kommentaren till 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen. Vissa språkliga ändringar har gjorts i paragrafen.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.6.1.

Prop. 2004/05:134: Bestämmelserna om Arbetsmiljöverkets tillsyn över lagens efterlevnad och behörighet att meddela förelägganden eller förbud har samma lydelse och innebörd som motsvarande bestämmelser i arbetstidslagen. Dock återspeglas i utformningen av 6 § det förhållandet att Arbetsmiljöverket enligt den nya lagen inte kommer att utfärda föreskrifter med stöd av den.

8–11 §§ I 8 § sägs att Arbetsmiljöverkets beslut enligt 7 § ...

Överklagande

8 §  Transportstyrelsens beslut enligt 7 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Transportstyrelsen får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart. Lag (2010:1571).

Påföljder m.m.

9 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller ett förbud som har meddelats med stöd av 7 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite.

10 §  Om en arbetsgivare har överträtt 4 § utan att ha stöd i kollektivavtal enligt 3 §, ska en sanktionsavgift tas ut. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

[S2]Avgiften utgör för varje timme otillåten arbetstid och för varje arbetstagare som har anlitats i strid mot 4 §, en procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde vid den tidpunkt då överträdelsen skedde.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2013:613).

[S4]10 a § Någon sanktionsavgift ska inte tas ut för en gärning som omfattas av ett föreläggande eller förbud enligt 7 §. Lag (2013:613).

[S5]10 b § Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller juridiska person som drev den verksamhet där överträdelsen skedde.

[S6]Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften. Lag (2013:613).

[S7]10 c § Transportstyrelsen prövar genom avgiftsföreläggande frågor om sanktionsavgifter.

[S8]Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms vara ansvarig enligt 10 b § för en överträdelse föreläggs att godkänna avgiften omedelbart eller inom viss tid.

[S9]När föreläggandet har godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande om att avgift ska tas ut. Ett godkännande som görs efter det att den tid som angetts i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan. Om avgiftsföreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får Transportstyrelsen ansöka hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets avgiftsföreläggandet har utfärdats, om att avgift ska tas ut.

[S10]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:613).

[S11]10 d § En sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som avgiftsföreläggandet riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen skedde.

[S12]Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

[S13]Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

[S14]En beslutad avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom fem år från det att avgörandet vann laga kraft. Lag (2013:613).

Prop. 2012/13:143: I paragrafen har straffsanktionen för anlitande av arbetstagare i strid mot bestämmelsen om årsarbetstid i 4 § tagits bort. Sanktionsavgift införs som påföljd istället för straff för överträdelse av den bestämmelsen. En avgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Bestämmelsen i andra stycket om hur avgiften ska beräknas har utformats på motsvarande sätt som enligt 26 ...

11 §  En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett kollektivavtal som strider mot 3 § andra stycket skall betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett.

[S2]Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

12 §  För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser enligt kollektivavtal som avses i 3 §, gäller vad som föreskrivs i avtalet eller i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Prop. 2004/05:134: Lagrummet har införts i lagen på rekommendation från Lagrådet. I sak innebär bestämmelsen att en försumlig arbetsgivare skall utge skadestånd i enlighet med vad som bestämts i kollektivavtalet eller i enlighet med reglerna i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den motsvaras av 25 § arbetstidslagen (1982:673). ...

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna lag. Lag (2010:1571).

Prop. 2010/11:30: I paragrafen, som är ny, finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som regleras i lagen. Formuleringen av bemyndigandet skiljer sig från den gängse i propositionen eftersom det inte finns några ”föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen”.

Förslaget har kommenterats i avsnitt 5.5.3.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Förarbeten
Rskr. 2004/05:266, Prop. 2004/05:134, Bet. 2004/05:TU12
CELEX-nr
32000L0079
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2008:300) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
  2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008 gäller 8 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:195, Prop. 2007/08:62, Bet. 2007/08:AU8
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:1571) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§; ny 13 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2013:613) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Övergångsbestämmelse

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:284, Prop. 2012/13:143
Omfattning
ändr. 7, 10 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:740) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01