Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
SFS 2005:466 i lydelse enligt SFS 2017:55
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av neurosedynskadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommunala bidrag och avgifter i vissa fall.

2 §  För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn ska tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av

  1. 17 kap.2 och 8 §§hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
  2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
  3. 97 kap.610 §§socialförsäkringsbalken,
  4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 §studiestödslagen (1999:1395),
  5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 §socialtjänstlagen (2001:453), och
  6. 102 kap.1013 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2017:55).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Förarbeten
Rskr. 2004/05:259, Prop. 2004/05:122, Bet. 2004/05:SoU20
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:1057) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska gälla från och med den 1 februari 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:17
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1294) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:55) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01