Förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
SFS 2005:501 i lydelse enligt SFS 2020:977
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall. Förordning (2020:977).

[K1]2 §  De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall. Förordning (2020:977).

2 kap. Översändande av frysningsbeslut från Sverige

Underrättelser i samband med att ett frysningsbeslut översänds

[K2]1 §  Åklagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan ett frysningsbeslut som syftar till att säkerställa verkställighet av ett svenskt beslut om förverkande översänds till en annan medlemsstat. Om det är fara i dröjsmål, får åklagaren översända frysningsbeslutet utan att Kronofogdemyndigheten har underrättats. Underrättelse ska då i stället ske efter det att frysningsbeslutet har översänts. Förordning (2011:577).

Formkrav vid översändande av ett frysningsbeslut

[K2]2 §  Ett frysningsbeslut som översänds från Sverige skall åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan till rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial.

[S2]Intyget skall vara översatt till den andra statens språk eller till ett språk som den staten har förklarat sig godta.

Underrättelser om ett frysningsbeslut ändras eller upphävs

[K2]3 §  Om ett frysningsbeslut som har översänts från Sverige ändras eller upphävs eller om det enligt åklagaren av andra skäl inte finns anledning att frysningsbeslutet verkställs i den andra medlemsstaten, skall åklagaren omedelbart underrätta den andra statens myndighet om detta.

Det efterföljande förfarandet

[K2]4 §  En ansökan enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål om överlämnande till Sverige av egendom som omfattas av ett frysningsbeslut eller en ansökan enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om verkställighet utomlands av förverkandebeslut som avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut ska göras i anslutning till eller så snart som möjligt efter det att ett frysningsbeslut har översänts.

[S2]Detsamma gäller ett beslut om förverkande som ska sändas över till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen för verkställighet enligt lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall.

[S3]En ansökan enligt första stycket ska innehålla uppgifter om frysningsbeslutet och om vilken myndighet frysningsbeslutet har översänts till. Förordning (2020:977).

[K2]4 a §  Åklagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten när ett beslut om förverkande som avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut har meddelats. Förordning (2011:577).

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av frysningsbeslut

Samråd och underrättelser i samband med åklagarens prövning

[K3]1 §  Om ett frysningsbeslut som har översänts till Sverige för erkännande och verkställighet rör en gärning på tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens områden, skall åklagaren samråda med och vid behov inhämta yttrande från Justitiekanslern.

[K3]2 §  Åklagaren skall underrätta den andra medlemsstatens myndighet om det finns hinder mot att meddela en verkställbarhetsförklaring eller om det finns skäl att skjuta upp verkställigheten. Skälen för beslutet skall anges.

[K3]3 §  Om det är uppenbart att en ansökan som avses i 3 kap.18 eller 19 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall inte kommer att kunna bifallas, ska åklagaren underrätta den andra medlemsstatens myndighet om detta. Förordning (2020:977).

Samråd och underrättelser vid verkställighet av ett frysningsbeslut

[K3]4 §  Om åklagaren finner att ett frysningsbeslut är verkställbart i Sverige, skall åklagaren samråda med den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av frysningsbeslutet, om det inte är uppenbart att det saknas behov av samråd.

[K3]5 §  Om egendom har tagits i förvar enligt 3 kap. 11 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall, ska åklagaren skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om förvaret. Förordning (2020:977).

[K3]6 §  Den myndighet i Sverige som har verkställt ett frysningsbeslut skall skyndsamt underrätta åklagaren när verkställighet har skett.

[K3]7 §  Om den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av frysningsbeslutet konstaterar att egendomen inte kan påträffas här eller att det av någon annan orsak inte är möjligt att verkställa frysningsbeslutet, skall myndigheten underrätta åklagaren.

[K3]8 §  Åklagaren ska underrätta den andra medlemsstatens myndighet när verkställighet har skett. Åklagaren ska i samband med underrättelsen uppmana myndigheten att skicka en ansökan som avses i 3 kap.18 eller 19 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall direkt till åklagaren eller att underrätta åklagaren när en sådan ansökan skickas. Förordning (2020:977).

[K3]9 §  Innan en verkställbarhetsförklaring upphävs enligt 3 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall, ska åklagaren samråda med den andra medlemsstatens myndighet. Förordning (2020:977).

Samråd i samband med rättens prövning

[K3]10 §  Om åklagaren har getts tillfälle att yttra sig enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall, ska åklagaren samråda med den andra medlemsstatens myndighet, om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2020:977).

Underrättelser vid upphävande av en verkställbarhetsförklaring

[K3]11 §  Den som har upphävt en verkställbarhetsförklaring skall utan dröjsmål underrätta den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av frysningsbeslutet.

[S2]Åklagaren skall underrätta den andra medlemsstatens myndighet när en verkställbarhetsförklaring har upphävts.

Underrättelser och information vid överklagande

[K3]12 §  Kronofogdemyndigheten ska underrätta åklagaren i de fall myndighetens beslut vid verkställighet som äger rum enligt 3 kap. 6 § 2 lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall överklagas enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Förordning (2020:977).

[K3]13 §  Åklagaren ska underrätta den andra medlemsstatens myndighet i de fall ett beslut enligt 3 kap.16-19 §§ lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall överklagas. Detsamma gäller om verkställighet som äger rum enligt 3 kap. 6 § 2 samma lag överklagas enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Den andra statens myndighet ska även underrättas om utgången av ett sådant överklagande. Förordning (2020:977).

[K3]14 §  Den som har drabbats av att ett frysningsbeslut erkänns och verkställs i Sverige skall, där så är möjligt, informeras av åklagaren om att frysningsbeslutet får överklagas endast i den andra medlemsstaten. Informationen skall innehålla de upplysningar som den andra statens myndighet har lämnat i fråga om överklagande av frysningsbeslutet.

[S2]Åklagaren skall på begäran av den drabbade underrätta den andra statens myndighet om att frysningsbeslutet kan komma att överklagas.

Underrättelser i samband med prövning av en fråga om verkställighet i Sverige av ett utländskt förverkandebeslut

[K3]15 §  När ett beslut om förverkande som avses i 3 kap. 19 § första stycket lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall har kommit in till Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren, ska Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren underrätta den domstol som enligt 3 kap. 17 § första stycket samma lag har fastställt åklagarens verkställbarhetsförklaring. Om beslutet om förverkande har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska Kronofogdemyndigheten underrätta den åklagare som har meddelat verkställbarhetsförklaringen enligt 3 kap. 4 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall.

[S2]Om riksåklagaren ansöker om Stockholms tingsrätts prövning enligt 9 och 35 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, får en underrättelse som avses i första stycket i stället ske i samband med att riksåklagaren begär att den domstol som avses i första stycket ska överlämna ärendet till Stockholms tingsrätt. Förordning (2020:977).

Ändringar

Förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall

Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2011:577) om ändring i förordningen (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 15 §; ny 2 kap. 4 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2020:977) om ändring i förordningen (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 §§
Ikraftträder
2020-12-19