Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006:546 i lydelse enligt SFS 2019:926
Ikraft
2006-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om utrymning och inkvartering under höjd beredskap.

Prop. 2005/06:133: I paragrafen anges vad som regleras i lagen. Motsvarande bestämmelser om utrymning och inkvartering under höjd beredskap finns i 8 kap. lagen om civilt försvar.

[K1]2 §  Bestämmelserna i 2 och 3 kap. skall tillämpas endast under höjd beredskap.

Prop. 2005/06:133: Under höjd beredskap skall 2 och 3 kap. i denna lag tillämpas.

Vissa bestämmelser i lagen måste emellertid gälla även sedan ett krig eller krigsförhållande upphört. Till dessa hör skyldigheterna i 4 kap., straffbestämmelserna i 5 kap. och reglerna i 6 kap. om överklagande m.m. Bestämmelserna räknas inte upp i paragrafen och blir därigenom tillämpliga även under fredsförhållanden.

Av paragrafen framgår att de angivna bestämmelserna automatiskt skall tillämpas ...

Utrymning

[K2]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att de som uppehåller sig inom ett område skall utrymma detta om området blivit eller kan antas bli utsatt för stridshandlingar och utrymningen är nödvändig för att skydda befolkningen, eller det i området behöver vidtas militära åtgärder av väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt försvåras om inte utrymning sker.

[K2]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta

  1. att de som omfattas av ett utrymningsbeslut skall vistas på en viss plats, och
  2. vilka villkor som skall gälla för vistelsen.

[S2]Beslutet får inte utformas så att det inskränker den enskildes frihet mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med utrymningen och förhållandena på vistelseplatsen.

[K2]3 §  Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs vid utrymning enligt 1 och 2 §§.

Prop. 2005/06:133: Av bestämmelsen, som är ny, följer att polismyndigheten har det övergripande ansvaret för att ett beslut om utrymning genomförs.

[K2]4 §  Kommuners och regioners skyldighet att ta hand om dem som omfattas av ett utrymningsbeslut och utlänningar som söker skydd i Sverige regleras i socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Lag (2019:926).

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 11 § lagen om civilt försvar och är en informationsparagraf. Följande kan bland annat sägas om de lagar som omnämns i paragrafen. Kommunen har enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Regeringen får enligt 16 kap. 9 § socialtjänstlagen ...

[K2]5 §  Kommuner och regioner som befolkningen lämnar på grund av utrymning är skyldiga att i skälig omfattning lämna hjälp till de kommuner och regioner som i större omfattning får ta emot befolkningen. Lag (2019:926).

Utflyttningsförbud

[K2]6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela förbud för dem som uppehåller sig inom ett visst område att lämna detta om förflyttningen eller vistelsen utanför området allvarligt skulle försvåra åtgärder av väsentlig betydelse för totalförsvaret, eller vara förenad med uppenbar livsfara.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 8 kap. 3 § lagen om civilt försvar. Bestämmelsen har dock omformulerats i enlighet med Lagrådets förslag. Någon förändring i sak är inte avsedd.

Inflyttningsförbud

[K2]7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela förbud för dem som inte är bosatta inom ett visst område att annat än tillfälligt uppehålla sig inom området, om en inflyttning allvarligt skulle försvåra åtgärder av väsentlig betydelse för totalförsvaret.

Skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad

[K3]1 §  En kommun får förelägga innehavaren av en byggnad eller bostadslägenhet (inkvarteringsvärd) att upplåta bostad och utrustning åt den som behöver en bostad (inkvarteringsbostad) på grund av beslut om utrymning eller på grund av att denne till följd av krigshändelser tvingats lämna sin ordinarie bostad.

[S2]Ett sådant föreläggande får meddelas endast om behovet av bostad inte kan tillgodoses på annat lämpligt sätt. Beslutet får inte medföra större olägenhet för inkvarteringsvärden än vad som är nödvändigt och får inte avse utrymmen som behövs för inkvarteringsvärden och hans eller hennes familj eller någon dem närstående.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 5 § lagen om civilt försvar.

[K3]2 §  Om inkvarteringsvärden inte följer föreläggandet enligt 1 §, får kommunen hos Polismyndigheten begära den hjälp som behövs för att den som ska inkvarteras ska få tillträde till inkvarteringsbostaden. Lag (2014:690).

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 6 § lagen om civilt försvar.

Ersättning

[K3]3 §  Inkvarteringsvärden har rätt till skälig ersättning av kommunen för inkvarteringsbostaden.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 7 § lagen om civilt försvar.

[K3]4 §  Om bostaden eller dess utrustning skadas när bostaden används som inkvarteringsbostad, är den skadelidande berättigad till ersättning av kommunen. Är skadan ringa, betalas dock ingen ersättning.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 8 § lagen om civilt försvar.

[K3]5 §  Ersättningen enligt 3 och 4 §§ prövas på det sätt som anges i förfogandelagen (1978:262).

[S2]Om taxa enligt 33 § förfogandelagen har fastställts, beslutar kommunen ersättningen. I annat fall beslutas ersättningen av den lokala värderingsnämnden.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 9 § lagen om civilt försvar.

[K3]6 §  Den som disponerat en inkvarteringsbostad enligt 1 § skall till kommunen betala tillbaka vad kommunen betalat till inkvarteringsvärden enligt 3 och 4 §§.

[S2]Om det med hänsyn till den inkvarterades ekonomiska förhållanden eller annars är oskäligt, skall kommunen helt eller delvis befria den inkvarterade från återbetalningsskyldigheten.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 8 kap. 10 § lagen om civilt försvar.

4 kap. Skyldighet att förmedla meddelanden m.m.

[K4]1 §  Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller annan anläggning eller den som i fråga om förvaltning och skötsel företräder honom eller henne är skyldig att förmedla myndigheternas beslut och meddelanden i frågor som rör verksamhet enligt denna lag till dem som bor eller bedriver verksamhet i byggnaden eller anläggningen.

[S2]Samma skyldighet gäller också för arbetsgivare i fråga om de anställda.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 7 kap. 8 § första stycket 1 och andra stycket lagen om civilt försvar.

[K4]2 §  Var och en är skyldig att på fråga av en statlig eller kommunal myndighet ange om han eller hon har egendom som kan behöva tas i anspråk för verksamhet enligt denna lag.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 7 kap. 9 § lagen om civilt försvar.

5 kap. Straff

[K5]1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt 4 kap.1 och 2 §§, eller vid fullgörandet lämnar oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som inte följer ett föreläggande eller förbud som meddelats med stöd av denna lag.

[S2]Har en gärning enligt första stycket begåtts under höjd beredskap och medfört avsevärt men för totalförsvaret eller är den av någon annan anledning att anse som grov, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar i sak 10 kap. 1 § 3 och 4 och 2 § lagen om civilt försvar.

6 kap. Överklagande m.m.

[K6]1 §  Beslut enligt 3 kap.1 och 6 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[K6]2 §  Beslut enligt 2 kap.1, 2, 6 och 7 §§ får inte överklagas.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen överensstämmer med vad som gäller om förbud mot att överklaga enligt 11 kap. 8 § lagen om civilt försvar.

[K6]3 §  Beslut av en kommun enligt 3 kap. 5 § andra stycket får överklagas till den lokala värderingsnämnden. Värderingsnämndens beslut i ett sådant ärende får inte överklagas.

[S2]Den lokala värderingsnämndens beslut i andra fall enligt 3 kap. 5 § andra stycket överklagas hos Riksvärderingsnämnden.

[S3]Riksvärderingsnämndens beslut får inte överklagas.

Prop. 2005/06:133: Bestämmelsen motsvarar 11 kap. 4 § lagen om civilt försvar.

[K6]4 §  Beslut enligt 2 eller 3 kap. som meddelas under höjd beredskap skall gälla omedelbart om inte något annat bestäms i beslutet.

Ändringar

Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Förarbeten
Rskr. 2005/06:295, Prop. 2005/06:133, Bet. 2005/06:FöU9
Ikraftträder
2006-09-01

Lag (2014:690) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:58) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:926) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 4, 5 §§
Ikraftträder
2020-01-01