Inaktuell version

Livsmedelsförordning (2006:813)

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2010:1641
Upphäver
Livsmedelsförordning (1971:807)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till livsmedelslagen (2006:804). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

EG-bestämmelser

2 §  De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen.

[S3]Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

Dricksvatten i privathushåll

3 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att livsmedelslagen (2006:804) skall tillämpas på dricksvatten i privathushåll.

Behandling av livsmedel med joniserande strålning

4 §  Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning. Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.

[S2]Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får föras in eller släppas ut på marknaden i landet endast om behandlingen är tillåten här. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för införsel av livsmedel från ett land som är medlem i Europeiska unionen.

[S3]Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över

 1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands,
 2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas.

Förbud och villkor för handhavande m.m. av livsmedel

5 §  Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut om

 1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel, och
 2. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon eller ett frilager.

6 §  Om det behövs för att skydda människors livs eller hälsa eller annars för att tillgodose konsumentintresset får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om livsmedels beskaffenhet och beteckning eller om användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel.

Märkning och presentation av livsmedel

7 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel.

Personalhygien

8 §  Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl skall den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet på uppmaning av kontrollmyndigheten genomgå läkarundersökning. Sådan undersökning bekostas av myndigheten om den inte skall ersättas enligt smittskyddslagen (2004:168).

9 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som skall syssla med livsmedelsverksamhet att genom läkarintyg visa att han eller hon är fri från sjukdom eller smitta som genom livsmedel kan överföras på människor.

[S2]Läkarintyget skall utfärdas enligt formulär som Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Socialstyrelsen.

10 §  Livsmedelsverket får efter samråd med Socialstyrelsen meddela föreskrifter om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning eller annan hälsokontroll.

[S2]Livsmedelsföretagaren skall besluta om och bekosta hälsokontrollen.

11 §  Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om personalhygien. Om föreskrifterna avser hälsokontroll av personal skall verket samråda med Socialstyrelsen.

Livsmedelsanläggningar

12 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i en anläggning som godkänts av behörig kontrollmyndighet. Livsmedelsverket får vidare meddela föreskrifter om vad som skall krävas för ett sådant godkännande samt under vilka förutsättningar godkännandet får återkallas.

13 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om registrering av anläggningar.

14 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om anpassning av och undantag från kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

15 §  Livsmedelsverket och en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall föra uppdaterade förteckningar över de godkända och registrerade anläggningar som respektive myndighet utövar kontroll över. Myndigheterna skall även i övrigt utföra de uppgifter i fråga om sådana anläggningar som föreskrivs i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse

16 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om försiktighetsmått i syfte att förebygga och avhjälpa skadeverkningarna av sabotage eller annan skadegörelse som kan påverka Sveriges livsmedelsförsörjning.

Undantag från förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden

17 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 10 § livsmedelslagen (2006:804) mot att släppa ut livsmedel på marknaden.

Handläggning av ärenden om tillstånd

17 a §  Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1266).

17 b §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1266).

Behöriga myndigheter

18 §  Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) ankommer på en behörig myndighet, om inte annat följer av 15 eller 23-26 §§ eller regeringen beslutat något annat.

19 §  Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Förordning (2010:813).

20 §  Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

[S2]Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom kommunen skall utföra de uppgifter som enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 ankommer på ett oberoende kontrollorgan. Vid de anläggningar som står under Livsmedelsverkets direkta kontroll skall dock dessa uppgifter utföras av verket.

20 a §  Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 6?9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. När det gäller ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med Kemikalieinspektionen.

[S2]Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1266).

21 §  Livsmedelsverket skall samråda med Statens jordbruksverk innan tillstånd till avlivning eller slakt ges enligt kapitel VI, avsnitt II eller punkten 3, avsnitt III i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004. Förordning (2007:490).

22 §  Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

23 §  Om inte något annat följer av andra och tredje styckena är följande myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av livsmedelsanläggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.

Typ av livsmedelsanläggningPrövningsmyndighet
1. Slakterier, vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningarLivsmedelsverket
2. Anläggningar för malet kött som producerar mer än 5 ton per veckaLivsmedelsverket
3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar och omgrupperar köttvaror för distribution enbart inom detaljhandelnLivsmedelsverket
4. Köttproduktanläggningar och köttberedningsanläggningar som producerar mer än 7,5 ton per veckaLivsmedelsverket
5. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar som producerar mjölkprodukter av mer än 2 000 000 liter mjölk om åretLivsmedelsverket
6. Fiskanläggningar som producerar mer än 250 ton per år och fiskgrossistanläggningar som hanterar mer än 500 ton om åretLivsmedelsverket
7. Äggpackerier som omfattas av artikel 116 och bilaga XIV till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden")Livsmedelsverket
8. ÄggproduktanläggningarLivsmedelsverket
9. Livsmedelsanläggningar i järnvägsvagnar, luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar för fiskLivsmedelsverket
10. Tillverkningsanläggningar för spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukterLivsmedelsverket
11. Sådana livsmedelsanläggningar som drivs av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)Livsmedelsverket
12. Exportkontrollerade anläggningar som avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedelLivsmedelsverket
13. Anläggningar för behandling av livsmedel med joniserande strålningLivsmedelsverket
14. Skeppshandelslager, tullager, frilager och anläggningar inom frizon i vilka det förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är godkända för fri omsättningLivsmedelsverket
15. Anläggningar för dricksvattenförsörjningEn sådan kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804)
16. Anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobakEn sådan kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804)
17. Primärproducenter av livsmedelLänsstyrelsen
18. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och processhjälpmedelEn sådan kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804)

[S2]Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 15 eller 17 § livsmedelslagen (2006:804) flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket, ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen.

[S3]Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 § livsmedelslagen flyttas över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen. Förordning (2010:1641).

 • HFD 2013:80:En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund.

24 §  Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.

[S2]Godkännande av anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobak och vattenanläggningar får återkallas av den myndighet som prövar frågan om godkännande av anläggningen.

Kontrollmyndigheter

25 §  Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är, om något annat inte följer av 25 a, 26 eller 27 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land, den myndighet som prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en anläggning. Förordning (2009:29).

25 a §  Om verksamhet bedrivs i en livsmedelsanläggning som tillfälligt befinner sig i en annan kommun än den kommun där anläggningen är godkänd eller registrerad, är även den kommun där verksamhet tillfälligt bedrivs behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över anläggningen. Förordning (2009:29).

26 §  Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av punkterna II och VI a i bilaga XIa rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden"). Förordning (2008:637).

27 §  Inom Försvarsmakten är generalläkaren behörig myndighet att utöva offentlig kontroll.

28 §  Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll inom länet genom att samordna kommunernas verksamhet och ge dem stöd, råd och vägledning.

29 §  Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i verksamheten.

Föreskrifter om kontroll

30 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll skall bedrivas. Bemyndigandet innefattar rätt att meddela föreskrifter om i vilken utsträckning företagsanställd personal får bistå den officiella veterinären vid offentlig kontroll på slakterier.

31 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som bedrivs,
 2. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en efter verksamheten lämpad egenkontroll, och
 3. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.

Övriga bestämmelser om kontroll

32 §  Länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall biträda vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer.

33 §  En länsstyrelse och de kommuner som är belägna i länet skall samråda med varandra i en för ändamålet bildad samordningsgrupp. Länsstyrelserna skall ansvara för att sammankalla grupperna.

34 §  De kostnader som uppkommer för en kontrollmyndighet till följd av åtgärder enligt 24 § livsmedelslagen (2006:804) skall ersättas av den som var ägare till livsmedlen när dessa togs om hand.

Laboratorier

35 §  Laboratorier som utför undersökningar av livsmedel skall, i den utsträckning som följer av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana laboratorier som inte omfattas av krav på ackreditering enligt första stycket skall vara ackrediterade eller godkännas av verket. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om vilka krav som skall ställas på laboratorier som verket skall godkänna.

36 §  SWEDAC har tillsyn över ackrediterade laboratorier enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Livsmedelsverket har tillsyn över laboratorier som verket har godkänt.

[S3]SWEDAC och Livsmedelsverket skall samråda i frågor om tillsyn över livsmedelslaboratorier och i fråga om föreskrifter för sådana laboratorier.

Anmälningsskyldighet

37 §  Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i egenkontrollen, skall detta utan dröjsmål anmälas till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en kommunal nämnd skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket.

38 §  En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att ett livsmedel kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för människors hälsa skall genast anmäla detta till Livsmedelsverket.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en sådan anmälan skall omfatta.

39 §  Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket begär det skall en livsmedelsföretagare och innehavaren av eller föreståndaren för ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra kontrollprov. Sådan anmälan skall göras till Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet.

[S2]En läkare eller veterinär som har grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig verksamhet förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller något främmande ämne skall anmäla detta till länsstyrelsen, smittskyddsläkaren eller den kontrollmyndighet som utövar kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

[S3]En läkare som har grundad anledning att anta att en person som i en yrkesmässig livsmedelsverksamhet handhar oförpackade livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel icke säkra som livsmedel skall anmäla detta till den kontrollmyndighet som utövar kontroll över den aktuella verksamheten samt till smittskyddsläkaren. Anmälan skall innehålla uppgift om personens namn och arbetsplats. Kontrollmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor.

Övriga bestämmelser

40 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av bestämmelser i livsmedelslagen (2006:804) och denna förordning får meddelas av Livsmedelsverket.

[S2]Vad gäller lagens tillämpning på Försvarsmakten meddelas dock sådana föreskrifter av generalläkaren efter samråd med Livsmedelsverket och i fråga om anmälningsskyldighet enligt 39 § andra stycket av Socialstyrelsen efter samråd med Livsmedelsverket.

40 a §  Jordbruksverket får i det enskilda fallet besluta om undantag från 1 § förordningen (1956:413) om klassificering av kött. Förordning (2008:931).

41 §  Bestämmelser om överklagande finns i 31 och 32 §§livsmedelslagen (2006:804).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Livsmedelsförordning (2006:813)

CELEX-nr
32006L0037
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:490) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:64) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
 2. I det fall kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 § livsmedelslagen (2006:804) har flyttats över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd före ikraftträdandet, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av en anläggning eller registrera anläggningen.
Omfattning
upph. 26 §; ändr. 23, 25 §§
CELEX-nr
31990R1907
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:637) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 25 §; ny 26 §
CELEX-nr
32007R1234
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:745) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:931) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ny 40 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:29) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 25 §, ny 25 a §
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:1266) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 17 a och 17 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.
 2. Bestämmelserna i 17 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.
Omfattning
nya 17 a, 17 b, 20 a §§, rubr. närmast före 17 a §
CELEX-nr
32005R0396
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2010:444) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 19 §
CELEX-nr
32000R0104
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1641) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:806) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 35, 36 §§
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:875) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 6 §; nya 6 a, 20 b §§
CELEX-nr
32011R0284
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1061) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2012:991) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ny 6 b §
CELEX-nr
32006L0096
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:301) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:903) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 39 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:441) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 24, 26, 28 §§; nya 22 a, 30 a §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1429) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
upph. 20 §; ändr. 15, 19 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:161) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 9, 10, 11, 40 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:301) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 5, 23 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:386) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
nya 21 a, 40 b §§
Ikraftträder
2016-05-24

Förordning (2017:796) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
upph. 27 §; ändr. 15, 23, 25, 40 §§
Ikraftträder
2017-10-01

Förordning (2017:1289) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:1542) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
upph. 6 §
Ikraftträder
2018-09-06

Förordning (2018:1643) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
nya 39 a, 39 b, 39 c, 39 d, 39 e, 39 f, 39 g, 39 h, 39 i §§, rubr. närmast före 39 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Omfattning
ändr. 39 c, 39 e §§
Ikraftträder
2019-05-15