Upphävd författning

Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1071 i lydelse enligt SFS 2017:822
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för studiesociala frågor som inte ska hanteras av någon annan myndighet.

[S2]CSN fullgör uppgifter enligt

 1. studiestödslagen (1999:1395),
 2. studiestödsförordningen (2000:655),
 3. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan,
 4. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar,
 5. förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning,
 6. lagen (2017:527) om studiestartsstöd, och
 7. förordningen (2017:532) om studiestartsstöd. Förordning (2017:537).

2 §  Utöver vad som följer av 1 § ska CSN fullgöra uppgifter enligt

 1. förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och
 2. förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2017:822).

3 §  CSN ska beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete. Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ledning

4 §  CSN leds av en myndighetschef.

5 §  Vid CSN ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter.

Organisation

6 §  Vid CSN ska det finnas en avdelning som handlägger samtliga ärenden om omprövning av myndighetens beslut enligt

 1. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, och
 2. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

7 §  Utöver vad som anges i denna förordning bestämmer CSN över sin egen organisation.

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är chef för CSN.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid CSN ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar

Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2013:1122) om ändring i förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-15

Förordning (2017:537) om ändring i förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:822) om ändring i förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Ändring, SFS 2017:1114

Omfattning
upph.