Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1132 i lydelse enligt SFS 2020:5
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:610) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  Statens institutionsstyrelse ansvarar för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-hem).

2 §  Myndigheten ska särskilt svara för

  1. planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen,
  2. anvisning av platser till hemmen,
  3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,
  4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete. Förordning (2009:1143).

3 §  Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och regioner i samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.

[S2]Myndigheten får också tillhandahålla sådana varor och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §. Förordning (2019:1064).

4 §  Myndigheten ska

  • utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov,
  • inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn bedöma konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

[S2]Myndigheten ska i sin verksamhet utgå från ett brukarperspektiv. Förordning (2008:1426).

5 §  Myndigheten ska, genom samverkan med andra myndigheter och övriga aktörer, verka för att brukarna får en sammanhållen vård. Förordning (2008:1426).

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2020:5).

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

11 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

[S2]Myndigheten får ifråga om verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

[S3]Med undantag för avgifter för eftervård enligt 3 § första stycket får myndigheten bestämma sådana avgifter som avses i första stycket upp till full kostnadstäckning. Förordning (2011:1502).

Ändringar

Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1426) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:1143) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:1502) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2019:1064) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:5) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2020-02-15