Upphävd författning

Förordning (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1155 i lydelse enligt SFS 2008:123
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för näringslivsutveckling har till uppgift att stärka näringslivets förutsättningar och främja hållbar regional tillväxt. Myndigheten ska dels verka för förbättrade förutsättningar för nyetablering av företag samt ökad tillväxt och livskraft i befintliga företag, dels särskilt främja näringslivets utveckling i de stödområden som anges i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd och i övrigt verka för stärkt lokal och regional utvecklingskraft i alla delar av landet.

[S2]Inom sitt verksamhetsområde ska myndigheten

 1. vara rådgivande organ åt regeringen,
 2. följa den internationella utvecklingen,
 3. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
 4. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet, och
 5. främja integration och jämställdhet.

2 §  De insatser som Verket för näringslivsutveckling gör ska utgå från företagens och företagarnas behov. Insatserna ska utformas utifrån olika målgruppers behov, varvid särskild hänsyn ska tas till behoven hos kvinnor och utrikes födda, och med beaktande av de krav som ställs på verksamheten när det gäller hållbar utveckling.

[S2]Myndigheten ska utveckla sin beställarroll genom att utnyttja andra aktörers kompetens. Myndigheten bör eftersträva att dess insatser är väl avgränsade i tid och omfattning och bör kontinuerligt följa upp och ompröva sin verksamhet.

Programverksamhet m.m.

3 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. utforma och stödja insatser för företagsutveckling och entreprenörskap i alla delar av landet,
 2. ta initiativ till och samordna nätverk och mötesplatser där kunskapsutbyte för företag och hållbar regional tillväxt kan ske, och
 3. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem.

4 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. medverka i genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013,
 2. delta i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen och samverka med företrädare för den centrala och regionala nivån, och
 3. stödja och bidra till utveckling av tillväxtprogramsprocessen.

5 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. genom särskilda insatser främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de stödområden som anges i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd, och
 2. stödja länsstyrelserna, samverkansorganen och de regionala självstyrelseorganen i deras strategi- och programarbete och projektverksamhet.

6 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt för analys avseende turism,
 2. främja kunskaps- och kvalitetsutveckling avseende turism, och
 3. utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och turistnäringen för att stärka turistnäringens utveckling.

7 §  Verket för näringslivsutveckling ska, mot ersättning, utföra kansligöromål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Information och vägledning

8 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. på ett enkelt och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är relevant för företagen,
 2. erbjuda information och vägledning för blivande och redan etablerade företag och företagare,
 3. svara för information till företag när det gäller de regionala företagsstöden samt i övrigt ge vägledning och lämna upplysningar om förutsättningarna för näringslivet i olika delar av landet,
 4. informera om EG:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell nivå, och
 5. vara huvudansvarig för delprogrammet Entreprenörskap och innovation inom ramen för Europeiska unionens ramprogram för konkurrenskraft och innovation och samordna det svenska nätverket till stöd för små och medelstora företag inom programmet.

Regelförenkling

9 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,
 2. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frågor som avses i 1,
 3. utveckla, underhålla och tillämpa metoder för att mäta administrativa eller andra kostnader för företag som regler för företagande kan medföra, och andra metoder som kan användas för att förbättra dessa regler,
 4. tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter och förslag som rör regler för företagande samt årligen svara för en sammanställning och analys av sådana synpunkter eller förslag som har kommit in till verket,
 5. delta i det internationella arbetet på regelförenklingsområdet, och
 6. även i övrigt utvärdera och analysera reglers effekter på företagen. Förordning (2008:123).

Stödgivning

10 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. handlägga ärenden om vissa regionala företagsstöd och om central projektverksamhet, och
 2. följa upp stödgivningen och projektverksamheten inom den regionala tillväxtpolitiken samt samla in och sprida erfarenheter från dessa.

11 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. bevaka statens intressen vid företagsrekonstruktion och konkurs samt när det i övrigt är nödvändigt, och
 2. i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska gemenskapernas kommission gör kontrollbesök som gäller statligt stöd.

EG:s strukturfonder

12 §  Verket för näringslivsutveckling ska

 1. vara förvaltande och attesterande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning och för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete,
 2. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen med genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning,
 3. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna för de regionala strukturfondsprogrammen samt programmen Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge och Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete, samt svara för övergripande information om genomförandet och för utbildningsinsatser för myndigheter och organisationer, och
 4. vara sekretariat för och sammankalla den nationella kommitté som, inom ramen för det transnationella strukturfondsprogrammet för Östersjöregionen inom målet europeiskt territoriellt samarbete, har till uppgift att skapa regional förankring och inhämta regional kunskap inför beslut som rör stöd.

Övriga uppgifter

13 §  Verket för näringslivsutveckling får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen ska myndigheten ta ut ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191).

14 §  Verket för näringslivsutveckling utför administrativa uppgifter åt Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Samverkan

15 §  Verket för näringslivsutveckling ska främja ökad samordning mellan statliga aktörer inriktade på företagsutveckling och hållbar regional tillväxt samt komplettera och stärka verksamhet som bedrivs av andra aktörer med näringspolitisk eller regional tillväxtpolitisk inriktning. Myndigheten ska särskilt samverka med Verket för innovationssystem och Institutet för tillväxtpolitiska studier.

16 §  Verket för näringslivsutveckling ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 1 § andra stycket 4 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

17 §  Verket för näringslivsutveckling leds av en styrelse.

18 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

19 §  Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en enhet för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

[S2]I övrigt bestämmer Verket för näringslivsutveckling sin egen organisation. Förordning (2008:123).

Förvaltningen av regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning m.m.

20 §  Enheten för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete ska

 1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
 2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltningsmyndighet enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999.

[S2]Särskilda bestämmelser om förvaltning av EG:s strukturfonder finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

21 §  Enheten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

22 §  För handläggning på regional nivå av ärenden som rör stöd ska tjänstemän vara stationerade i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

[S2]Enhetens personal ska medverka i myndighetens övriga verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

23 §  Chefen för enheten beslutar om föreskrifter och beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsområde.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av chefen.

[S3]Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.

24 § Har upphävts genom förordning (2008:123).
25 § Har upphävts genom förordning (2008:123).
26 § Har upphävts genom förordning (2008:123).
27 § Har upphävts genom förordning (2008:123).
28 § Har upphävts genom förordning (2008:123).
29 § Har upphävts genom förordning (2008:123).

Anställningar och uppdrag

30 §  Generaldirektören är myndighetschef.

31 §  Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en överdirektör.

32 §  Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter i rådet för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport för en bestämd tid. Kanslichefen i rådet anställs genom beslut av styrelsen för Verket för näringslivsutveckling efter samråd med rådet.

Personalansvarsnämnd

33 §  Vid Verket för näringslivsutveckling ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

34 §  Verket för näringslivsutveckling ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för sådana ärenden inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden 2000-2006.
 3. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Närings- och teknikutvecklingsverket ska i stället avse Verket för näringslivsutveckling under förutsättning att besluten gäller frågor som hör till verkets ansvarsområde.
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:123) om ändring i förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. Bestämmelsen i 19 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 9 april 2008.
Omfattning
upph. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 §§, rubr. närmast före 24 §; ändr. 9, 19 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2008-05-01

Ändring, SFS 2009:145

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009, då förordningen (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för sådana ärenden inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden 2000–2006.
Omfattning
upph.